Egoitza elektronikoa

Irudian, Bere Lana orokorrean hobariak eta murrizketak

Langile autonomoak atsedenaldian, jaiotza, adopzio, adopzio aurreko zaintza, harrera, haurdunaldiko arriskua edo edoskitze naturaleko arriskua dela-eta

Zenbatekoa: gertakari arruntengatiko kuotaren % 100, hobari hau hasi aurreko hamabi hilabeteetan langileak zuen batez besteko oinarriari une bakoitzean indarrean dagoen gertakari arruntetarako kotizazio-tasa aplikatzearen emaitza dena, kontingentzia horien ondoriozko aldi baterako ezintasunari dagokiona izan ezik.

Iraupena: atsedenaldiak iraungo du.

Araudia: langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 38. artikulua (uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretuak aldatua, norberaren konturako langileentzat edo langile autonomoentzat kotizazio-sistema berria ezartzen duena eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzen duena) eta garraioaren arloko iraunkortasun ekonomikoko neurriei buruzko abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretua, ikasteko beken eta laguntzen arloan, bai eta aurrezteko, energia-eraginkortasunerako eta gas naturalarekiko mendekotasun energetikoa murrizteko neurrien arloan ere.

Senide laguntzailea

Norberaren konturako lan-erregimen bereziko langile autonomoen senide laguntzaileen alta berriak: ezkontidea, izatezko bikotekidea eta odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senide autonomoak, 2. mailara artekoak barne, eta, hala badagokio, adopziokoak.

Une bakoitzean indarrean dagoen kotizazio-tasaren gutxieneko oinarriari aplikatzearen ondoriozko kuotaren gainean:

  • 1-18 hilabeteak, % 50eko hobaria.
  • 19-24 hilabeteak, % 25eko hobaria.

Iraupena: 24 hilabete.

Araudia: 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena.

Hobaria langile autonomoaren senideak kontratatzeagatik

Odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko 2. mailara arte. Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta.

Gertakari arruntengatiko enpresa-kuotaren % 100eko hobaria.

Iraupena: 12 hilabete.

Neurriaren indarraldia: mugagabea

Araudia:

20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena.

6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren Presako Erreformena.

Kontratazioari lotutako bizitza pertsonala eta familia-bizitza uztartzeagatik

Langile autonomoak, LAABean alta emanda jarraitzen badute eta lanaldi osorako edo partzialerako langile bat kontratatzen badute, kasu hauetan:

a) 12 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko.

b) Mendekotasun-egoeran dagoen bigarren gradura arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideren bat bere kargura izateagatik.

c) Bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideren bat (desgaitasun larria barne) bere kargura izateagatik, desgaitasun hori behar bezala egiaztatuta dagoenean, betiere senide horrek ordaindutako jarduerarik egiten ez badu.

Gertakari arruntengatiko kuotaren hobaria, langileak neurri horiei heldu aurreko 12 hilabeteetan zuen batez besteko oinarriari indarrean dagoen gutxieneko kotizazio-tasa aplikatuta ateratzen dena, kontratu motaren arabera.

  • Kontratu mugagabea: % 100.
  • Lanaldi partzialeko kontratua: % 50.

Iraupena: 12 hilabetera arte, betiere kontrataturiko langilea hobaria baliatzen ari den bitartean mantentzen bada.

Kontratuaren gutxieneko iraupena: 3 hilabete.

Araudia: 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena.

Langile autonomoak, norberaren konturako jarduera bat hastearen arabera.

Norberaren konturako langileak edo autonomoak, baldin eta hasierako alta hartu badute edo aurreko bi urteetan Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian alta emanda egon ez badira, altaren ondorio-datatik zenbatzen hasita.

Era berean, horietan ezarritako baldintzak betetzen dituztenean, honako hauei ere aplikatuko zaie: Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziko lehenengo kotizazio-taldean sartuta dauden norberaren konturako langileei, kapital-sozietateetako eta lan-sozietateetako bazkideei eta lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileei, baldin eta Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian sartuta badaude, kotizazioaren lehenengo taldearen barruan.

Zenbatekoa: oro har, kuota murriztu bat aplikatuko da kontingentzia arruntengatik eta profesionalengatik, eta langileak salbuetsita geratuko dira jarduera uzteagatik eta lanbide-heziketagatik kotizatzetik.

Kuota murriztuaren urteko zenbatekoa dagokion Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean ezarriko da, eta kontingentzia horien arteko banaketa erregelamendu bidez zehaztuko da.

Kuota murriztua aplikatu ahal izango zaie, halaber, hurrengo hamabi hilabete naturaletan, norberaren konturako langileei, baldin eta haien urteko etekin ekonomiko garbiak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 308.1.c) artikuluaren arabera, aldi horri dagokion urteko lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak badira.

Bigarren aldi horrek bi urte naturalen zati bat hartzen duenean, etekin ekonomikoei buruzko baldintza horietako bakoitzean bete beharko da.

Iraupena: altak ondorioak dituen egunetik aurrera eta hurrengo hamabi hilabete naturaletan.

Artikulu honetan aipatzen den kotizazioan murrizketak izateko eskubidea azkenduko da norberaren konturako langileek baja hartzen dutenean Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian, aplikagarri diren edozein alditan.

Artikulu honetan aipatzen diren norberaren konturako langileek edo autonomoek ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila dutenean, edo genero-indarkeriaren biktimak edo terrorismoaren biktimak direnean, 1. eta 2. paragrafoetan aipatzen den kuota murriztua aplikatzeko aldiak, hurrenez hurren, egutegiko 24 hilabete osokoak eta egutegiko 36 hilabete osokoak izango dira.

Araudia: langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 38 ter artikulua (uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretuak, norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako kotizazio-sistema berria ezarri eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzen duenak, aldatua) eta garraioaren arloko iraunkortasun ekonomikoko neurriei buruzko abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretua, ikasteko beken eta laguntzen arloan, bai eta aurrezteko, energia-eraginkortasunerako eta gas naturalarekiko mendekotasun energetikoa murrizteko neurrien arloan ere.

Berriz hasi dira lanean

Amatasunagatik, adopzioagatik, adopzio-helburuko zaintzagatik, harreragatik eta tutoretzagatik jarduera utzi duten langile autonomoak, jarduera utzi eta hurrengo 2 urteetan berriro norberaren konturako jarduera egiten dutenak.

Zenbatekoa: gertakari arruntengatiko kuotaren ehuneko 80ko hobari baliokidea, langileek jarduera utzi aurreko hamabi hilabeteetan zuten batez besteko oinarriari une bakoitzean indarrean dagoen gertakari arruntetarako kotizazio-tasa aplikatzearen ondoriozkoa, kontingentzia horien ondoriozko aldi baterako ezintasunari dagokiona izan ezik.

Iraupena: lanera itzuli eta hurrengo 24 hilabeteetan.

Araudia: uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 38 bis artikulua (20/2007 Legea, Langile Autonomoaren Estatutuarena, uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretuak, norberaren konturako langileentzat edo langile autonomoentzat kotizazio-sistema berria ezarri eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzekoak, aldatua) eta abuztuaren 1eko 14/2022 Errege Lege Dekretua (14/2022 Errege Lege Dekretua, garraioaren arloko iraunkortasun ekonomikoko neurriei buruzkoa, ikasteko beken eta laguntzen arloan, bai eta aurrezteko, energia-eraginkortasunerako eta gas naturalarekiko mendekotasun energetikoa murrizteko neurrien arloan ere).

Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duen adingabea zaintzeko langile autonomoak.

Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko prestazioaren onuradun diren langile autonomoak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren II. tituluko X. kapituluan aipatutakoak.

Zenbatekoa: Hobari hau hasi aurreko hamabi hilabeteetan langileak zuen batez besteko oinarriari une bakoitzean indarrean dagoen gertakari arruntetarako kotizazio-tasa aplikatzearen ondoriozko gertakari arruntengatiko kuotaren ehuneko 75eko hobaria, kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezintasunari dagokiona izan ezik, norberaren konturako langileen edo autonomoen araubide berezian.

Iraupena: prestazio hori jasotzen den aldian.

Araudia: langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 38 quater artikulua, uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretuak aldatua, zeinaren bidez norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako kotizazio-sistema berria ezartzen den eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzen den.

Ceuta eta Melillako langile autonomoak, 20/2007 Legearen 36. artikuluan jasotako sektoreetan

Zenbatekoa: gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriaren gaineko % 50eko hobaria.

Iraupena: mugagabea.

Araudia: 20/2007 Legea, uztailaren 11koa, Lan Autonomoaren Estatutuarena.

Jarduera anitzeko egoeran dauden enpresa emergenteetako langile autonomoak

Langile autonomoak, sortzen ari diren enpresen ekosistema sustatzeari buruzko abenduaren 21eko 28/2022 Legean araututako enpresa berri baten kontrol efektiboa, zuzenekoa edo zeharkakoa, dutelako, eta, aldi berean, besteren kontura beste enplegatzaile batentzat lan egiten dutelako.

Zenbatekoa: araubide berezi horretan une bakoitzean ezarritako gutxieneko oinarri orokorrari dagokion kuotaren ehuneko ehuneko hobaria, lehenengo hiru urteetan.

Hobari hori bateraezina izango da 31. eta 32. artikuluetan aurreikusitako kotizazioko onurekin.

Iraupena: modu jarraituan, jarduera anitzeko egoerak irauten duen bitartean, eta, gehienez ere, lehen hiru urteetan, sortzen ari den enpresan jarduera autonomoa hastearen ondorioz alta ematen den egunetik zenbatzen hasita.

Hobaria iraungi egingo da, nolanahi ere, jarduera-aniztasuneko egoera amaitzen denean, eta ezin izango da geroago aplikatu, baldin eta jarduera-aniztasuneko egoera berri bat gertatzen bada.

Araudia: Langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 38 quinquies artikulua, sortzen ari diren enpresen ekosistema sustatzeari buruzko abenduaren 21eko 28/2022 Legearen azken xedapenetatik 4k aldatua.

Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa

Deskribatutako Gizarte Segurantzako kuoten hobariak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira.

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-010-0

2023ko urtarrilean eguneratua