Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Prestación de sustentabilidade e mantemento do emprego (REDE)

Na Disposición adicional cuadraxésimo primeira da Lei Xeral da Seguridade Socialincorporada á mesma polo apartado sete do artigo terceiro do Real Decreto-lei 32 / 2021 , de de 28 decembro de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, regúlase a prestación de sustentabilidade e mantemento do emprego (REDE).

Cando, de acordo ao establecido no artigo 47 bis do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadorespor acordo do Consello de Ministros, actívese o Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego, e as empresas afectadas obteñan autorización da Autoridade Laboral para a súa aplicación, poderán reducir a xornada de traballo ou suspender os contratos de traballo das persoas traballadoras, e estas acceder á prestación de sustentabilidade e mantemento do emprego (REDE).

 

 

Persoas beneficiarias

Quen traballen en empresas afectadas por unha conxuntura macroeconómica que requira adoptar medidas adicionais, ou que pertenzan a sectores que precisen procesos de recualificación.

Esta necesidade ha de ser recoñecida polo Consello de Ministros a través da activación do Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

Unha vez activado, a empresa poderá solicitar a aplicación da medida á Autoridade Laboral, quen a autorizará, no seu caso.

Tendo en conta o indicado nos parágrafos anteriores, poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras por conta allea, cando reúnan as seguintes condicións:

  • Suspéndase temporalmente o seu contrato de traballo ou se reduza temporalmente a súa xornada ordinaria de traballo.
  • Sempre que o seu salario sexa obxecto de análoga redución.
  • Sen que sexa necesario acreditar un período mínimo de cotización previo á Seguridade Social.

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas que teñan a condición de socias traballadoras de cooperativas de traballo asociado e de sociedades laborais incluídas no Réxime Xeral da Seguridade Social ou nalgúns dos réximes especiais que protexan a continxencia de desemprego.

Suspensión e extinción

Compatibilidades e Incompatibilidades