QUE É GARANTÍA XUVENIL?

Qué Es Garantía Juvenil

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo.

Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados. La recomendación europea que estableció el programa, requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción.

A tal fin créase o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil como un ficheiro no que as persoas novas, inscritas con carácter voluntario, pasan a constituír unha lista única de demanda a disposición das entidades responsables de propor as ofertas concretas.

Garantía Xuvenil está dirixida a mozas en procura de emprego que non se atopen en situación de estudar ou formarse, nin traballando por conta propia ou allea, e queiran lograr a súa inserción plena no mercado laboral.

Os mozos poderán solicitar a súa inscrición sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  • Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español  que habilite para trabajar.
  • Estar empadroado en calquera localidade do territorio español.
  • Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar unha declaración  expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil. No caso dos demandantes de emprego, bastará coa súa inscrición nos servizos públicos de emprego.

A través dos seguintes vínculos poderás xestionar por completo se o desexas a túa solicitude de inscrición:

Entre as vantaxes de Garantía Xuvenil destacan as axudas á contratación e as convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaxe, emprego e autoemprego.

Para lograr que os mozos poidan acceder ao mercado de traballo e en liña co programa e as medidas de Garantía Xuvenil,  aprobouse en colaboración coas Comunidades Autónomas e as organizacións sindicais e empresariais máis representativas o Plan de Choque polo Emprego Novo 2019-2021 . Este plan desenvolve 50 medidas en eixos 6 perseguindo reducir o desemprego xuvenil e recuperar a calidade no emprego, loitando tamén fronte á brecha de xénero. Dentro dos obxectivos do plan inclúense medidas encamiñadas a mellorar o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Axudas á contratación

Así mesmo, existen a nivel estatal unha serie de axudas pola contratación de mozos menores de anos, 30 así como bonificacións e reducións á Seguridade Social para os Autónomos que poden consultarse na ligazón de axudas e bonificacións da páxina do Servizo Público de Emprego Estatal.  

Na túa comunidade autónoma

As Comunidades Autónomas teñen un papel determinante na aplicación da Garantía, pondo en marcha diversos programas e medidas dirixidas aos mozos inscritos no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Mantente informado a través de internet e redes sociais e mediante os servizos de asesoramento especializados que as distintas entidades pon á vosa disposición.

Convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaxe, emprego e autoemprego

Formar parte do Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil permitirá que as entidades participantes en diversos Plans de Emprego Xuvenil poidan contar contigo nas súas diferentes convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaxe, emprego e autoemprego. Trátase de oportunidades deseñadas a medida para mozas, co obxectivo de mellorar a vosa incorporación no mercado de traballo e enfocadas nos campos e sectores que maior demanda teñen na actualidade.

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE