Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Que é Garantía Xuvenil?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Qué Es Garantía Juvenil

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das persoas novas ao mercado de traballo.

Está enfocada a que todas as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación, poidan recibir unha oferta de emprego, educación ou formación, incluída a formación de aprendiz ou período de prácticas, tras acabar a educación formal ou quedar desempregados. A recomendación europea que estableceu o programa, require que cada persoa nova poida recibir unha oferta nun período de catro meses a partir da súa inscrición.

A tal fin créase o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil como un ficheiro no que as persoas novas, inscritas con carácter voluntario, pasan a constituír unha lista única de demanda a disposición das entidades responsables de propor as ofertas concretas.

Garantía Xuvenil está dirixida a persoas  novas en procura de emprego que non se atopen en situación de estudar ou formarse, nin traballando por conta propia ou allea, e queiran lograr a súa inserción plena no mercado laboral.

As persoas novas poderán solicitar a súa inscrición sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ter nacionalidade española ou, ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza ou ser estranxeiro titular dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar, así como as persoas menores non acompañadas que acheguen unha Acreditación dos Servizos de Protección de Menores da Comunidade Autónoma que xustifique individualmente o acceso, mediante a inscrición a actividades ou programas de educación ou formación que redunden no seu beneficio.
  • Estar empadroado en calquera localidade do territorio español.
  • Ter máis de anos 16 ou menos de anos 30 no momento de solicitar a inscrición
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar unha declaración  expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil. No caso das persoas demandantes de emprego, bastará coa súa inscrición nos servizos públicos de emprego.

A través dos seguintes vínculos poderás xestionar por completo se o desexas a túa solicitude de inscrición:

Entre as vantaxes de Garantía Xuvenil destacan as axudas á contratación e as convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaxe, emprego e autoemprego.

Para lograr que as persoas novas poidan acceder ao mercado de traballo e en liña co programa e as medidas de Garantía Xuvenil, aprobouse en colaboración coas Comunidades Autónomas e as organizacións sindicais e empresariais máis representativas o Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 . Este plan desenvolve 69 medidas en eixos 6 e ten como obxectivo mellorar a cualificación das persoas novas para que adquiran as competencias profesionais e técnicas necesarias para acceder ao mercado laboral.

Para conseguir os obxectivos de mellora da empregabilidade e do emprendimiento das persoas novas, o plan susténtase sobre a orientación e o seguimento personalizados das usuarias e usuarios en todas as actuacións de apoio; a formación dirixida á adquisición de competencias e a mellora da experiencia profesional tendo en conta as necesidades de transformación do modelo produtivo; a mellora das oportunidades de emprego a través de incentivos dirixidos, especialmente, ás persoas que necesiten unha especial consideración; igualdade de oportunidades; emprendimiento e fomento da iniciativa empresarial e mellora da xestión.

Axudas á contratación

Así mesmo, existen a nivel estatal unha serie de axudas pola contratación de persoas novas menores de anos, 30 así como bonificacións e reducións á Seguridade Social para os Autónomos que poden consultarse en axudas  e bonificacións da páxina do Servizo Público de Emprego Estatal.  

Na túa comunidade autónoma

As Comunidades Autónomas teñen un papel determinante na aplicación da Garantía, pondo en marcha diversos programas e medidas dirixidas as persoas novas rexistradas no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Mantente informado a través de internet e redes sociais e mediante os servizos de asesoramento especializados que as distintas entidades pon á vosa disposición.

Convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaxe, emprego e autoemprego

Formar parte do Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil permitirá que as entidades participantes en diversos Plans de Emprego Xuvenil poidan contar contigo nas súas diferentes convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaxe, emprego e autoemprego. Trátase de oportunidades deseñadas a medida para mozas, co obxectivo de mellorar a vosa incorporación no mercado de traballo e enfocadas nos campos e sectores que maior demanda teñen na actualidade.