Seu electrónica

Mentre cobre la parada o el subsidi, puc realitzar alguna col·laboració en radi, premsa, conferències, etc. per la qual em paguen?

Les col·laboracions en premsa, ràdio, etc., mentre està cobrant la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació no obliguen a donar-se de alta en algun dels règims de la Seguretat Social.

Encara que les realitze esporàdicament, ha de comunicar aquestes activitats al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) perquè suspenga la prestació pel període que corresponga a les mateixes.

Ha de fer-ho en els quinze dies següents d'haver percebut els ingressos:

  • En l'oficina d'ocupació del seu domicili prèvia petició de cita en www.sepe.eso per telèfon.

La durada de l'activitat serà la que declare o justifique documentalment, llevat que no siga possible aquesta justificació, en este cas, es calcularan els dies dividint la retribució percebuda entre la base màxima de cotització fixada per a les persones treballadores autònomes.