QUÈ ÉS GARANTIA JUVENIL?

Qué Es Garantía Juvenil

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels jóvens al mercat de treball.

Està enfocada al fet que tots els jóvens no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenenta o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requerix que cada jove puga rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seua inscripció.

A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones jóvens, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

Garantia Juvenil està dirigida a jóvens en cerca d'ocupació que no es troben en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliena, i vullguen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral.

Els jóvens podran sol·licitar la seua inscripció sempre que complisquen els següents requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats partix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d'una autorització per a residir en territori espanyol  que habilite per a treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tindre més d'anys 16 o menys d'anys 30 en el moment de sol·licitar la inscripció
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració  expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

A través dels següents vincles podràs gestionar per complet si ho desitges la teua sol·licitud d'inscripció:

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen les ajudes a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

Per a aconseguir que els jóvens puguen accedir al mercat de treball i en línia amb el programa i les mesures de Garantia Juvenil,  s'ha aprovat en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives el Pla de Xoc per l'Ocupació Jove 2019 - 2021 . Este pla desenvolupa 50 mesures en 6 eixos perseguint reduir la desocupació juvenil i recuperar la qualitat en l'ocupació, lluitant també enfront de la bretxa de gènere. Dins dels objectius del pla s'inclouen mesures encaminades a millorar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Ajudes a la contractació

Així mateix, existixen a nivell estatal una sèrie d'ajudes per la contractació de jóvens menors d'anys, 30 així com bonificacions i reduccions a la Seguretat Social per als Autònoms que poden consultar-se en l'enllaç d'ajudes i bonificacions de la pàgina del Servici Públic d'Ocupació Estatal.  

En la teua comunitat autònoma

Les Comunitats Autònomes tenen un paper determinant en l'aplicació de la Garantia, posant en marxa diversos programes i mesures dirigides als jóvens inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Mantente informat a través d'internet i xarxes socials i mitjançant els servicis d'assessorament especialitzats que les diferents entitats posen a la vostra disposició.

Convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació

Formar part del Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil permetrà que les entitats participants en diversos Planes d'Ocupació Juvenil puguen explicar amb tu en les seues diferents convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació. Es tracta d'oportunitats dissenyades a mesura per a jóvens, amb l'objectiu de millorar la vostra incorporació en el mercat de treball i enfocades en els camps i sectors que major demanda tenen en l'actualitat.

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE