Seu electrónica

Què és Garantia Juvenil?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Qué Es Garantía Juvenil

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés de les persones jóvens al mercat de treball.

Està enfocada al fet que totes les persones jóvens no ocupades ni integrades en els sistemes d'educació o formació, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenenta o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requerix que cada persona jove puga rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seua inscripció.

A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones jóvens, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

Garantia Juvenil està dirigida a persones jóvens en cerca d'ocupació que no es troben en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliena, i vullguen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral.

Les persones jóvens podran sol·licitar la seua inscripció sempre que complisquen els següents requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats partix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar, així com les persones menors no acompanyades que aporten una Acreditació dels Servicis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifique individualment l'accés, mitjançant la inscripció a activitats o programes d'educació o formació que redunden en el seu benefici.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tindre més d'anys 16 o menys d'anys 30 en el moment de sol·licitar la inscripció
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar una declaració  expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas de les persones demandants d'ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

A través dels següents vincles podràs gestionar per complet si ho desitges la teua sol·licitud d'inscripció:

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen les ajudes a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

Per a aconseguir que les persones jóvens puguen accedir al mercat de treball i en línia amb el programa i les mesures de Garantia Juvenil, s'ha aprovat en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives el Pla de Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 . Este pla desenvolupa 69 mesures en 6 eixos i té com a objectiu millorar la qualificació de les persones jóvens perquè adquirisquen les competències professionals i tècniques necessàries per a accedir al mercat laboral.

Per a aconseguir els objectius de millora de l'ocupabilitat i de l'emprenedoria de les persones jóvens, el pla se sustenta sobre l'orientació i el seguiment personalitzats de les usuàries i usuaris en totes les actuacions de suport; la formació dirigida a l'adquisició de competències i la millora de l'experiència professional tenint en compte les necessitats de transformació del model productiu; la millora de les oportunitats d'ocupació a través d'incentius dirigits, especialment, a les persones que necessiten una especial consideració; igualtat d'oportunitats; emprenedoria i foment de la iniciativa empresarial i millora de la gestió.

Ajudes a la contractació

Així mateix, existixen a nivell estatal una sèrie d'ajudes per la contractació de persones jóvens menors d'anys, 30 així com bonificacions i reduccions a la Seguretat Social per als Autònoms que poden consultar-se en ajudes i bonificacions de la pàgina del Servici Públic d'Ocupació Estatal.  

En la teua comunitat autònoma

Les Comunitats Autònomes tenen un paper determinant en l'aplicació de la Garantia, posant en marxa diversos programes i mesures dirigides les persones jóvens inscrites en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Mantente informat a través d'internet i xarxes socials i mitjançant els servicis d'assessorament especialitzats que les diferents entitats posen a la vostra disposició.

Convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació

Formar part del Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil permetrà que les entitats participants en diversos Planes d'Ocupació Juvenil puguen explicar amb tu en les seues diferents convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació. Es tracta d'oportunitats dissenyades a mesura per a jóvens, amb l'objectiu de millorar la vostra incorporació en el mercat de treball i enfocades en els camps i sectors que major demanda tenen en l'actualitat.