CESAMENTO DA ACTIVIDADE

O Estatuto do Traballo Autónomo ha fixado as regras equitativas para lograr a equiparación efectiva do traballo autónomo respecto do traballo por conta allea, en materia de protección social.

A finalidade da prestación por cesamento de actividade é cubrir as situacións de finalización da actividade das persoas traballadoras autónomas provocadas por unha situación en todo caso involuntaria e que debe ser debidamente xustificada para acceder á correspondente prestación económica.

Esta prestación será xestionada polas Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña, coa colaboración dos servizos públicos de emprego das Comunidades Autónomas.

 1. Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2015, de de 30 outubro, Título V, que regula o sistema específico de protección por cesamento de actividade do colectivo de traballadores autónomos. Esta protección comprende unha prestación económica e a cotización da Seguridade Social pola persoa traballadora autónoma, ademais da formación e orientación profesional das persoas beneficiarias con vistas á súa recolocación.
 2. Real Decreto-Lei 28/2018, de de 28 decembro para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego. Disposición final segunda que modifica o TRLGSS.
 3. Real Decreto 1541/2011, de de 31 outubro, que desenvolve o sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos. (BOE nº 263 de de 1 Novembro de ). 2011Esta normativa aborda o obxecto de protección, os requisitos, a acreditación da situación legal de cesamento de actividade, a dinámica da protección por cesamento de actividade, o abono de cotizacións á Seguridade Social, o réxime financeiro e de xestión do sistema, as medidas de formación, orientación profesional e promoción da actividade emprendedora, as obrigacións das persoas traballadoras autónomas e a competencia sancionadora.
 4. Lei 31/2015, de de 9 setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da economía social (BOE 2017 de de 19 setembro de ).. 2015

A protección por cesamento de actividade alcanza aos seguintes colectivos:

 • Persoas traballadoras autónomas comprendidas no Réxime  Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.
 • Persoas traballadoras por conta propia incluídas no Sistema Especial de Traballadores por Conta Propia Agrarios.
 • Persoas traballadoras por conta propia incluídas no Réxime  Especial de Traballadores do Mar.

En todos os casos será requisito necesario cotizar por cesamento de actividade durante un período mínimo de meses 12 continuados e inmediatamente anteriores ao cesamento.

O procedemento iniciarase mediante solicitude da persoa interesada ante:

 • A Mutua colaboradora coa Seguridade Social coa que teña cuberta a continxencia de cesamento de actividade.
 • O Servizo Público de Emprego Estatal, se a cobertura da continxencia de cesamento de actividade tena concertada co INSS (segundo o Real Decreto Lei 28/2018 deberá optar por unha Mutua colaboradora da Seguridade Social, fornecendo efectos desde o 1 de xuño de ).. 2019
 • El Instituto Social de la Marina, si es la entidad que cubre dicha contingencia.

Con carácter xeral, o período de goce da prestación calcularase segundo os períodos cotizados pola persoa traballadora dentro dos 48 meses anteriores á situación legal de cesamento de actividade, tal e como se mostra na seguinte táboa:

PERÍODO DE COTIZACIÓN E DURACIÓN DA PRESTACIÓN

MESES
COTIZADOS
DURACIÓN DA PRESTACIÓN
De 12 17 a meses 4 meses
De 18 23 a meses 6 meses
De 24 29 a meses 8 meses
De 30 35 a meses 10 meses
De 36 42 a meses 12 meses
De 43 47 a meses 16 meses
Con meses. 48 24 meses

Contía

A contía da prestación será o 70% da base reguladora; esta calcúlase coa media das bases polas que a persoa traballadora haxa cotizado durante os 12 meses anteriores á situación legal de cesamento de actividade.

A contía mínima será do 80% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) se a persoa traballadora autónoma non ten fillos ou fillas ao seu cargo, e do 107% se os ten.

Non será de aplicación a contía mínima ás persoas autónomas que coticen por unha base inferior á mínima.

A contía máxima será o 175%  do (IPREM). Se ten ao seu cargo un fillo ou filla a contía máxima será do 200% e se ten máis fillos ou fillas a cargo será do 225%.


Pago da prestación

A prestación será abonada pola Mutua coa que a persoa traballadora teña cuberta a continxencia por cesamento de actividade, ou polo Servizo Público de Emprego Estatal, se está cuberta polo INSS, ou polo Instituto Social da Mariña, se é a entidade que cobre dita continxencia.

La persona trabajadora comenzará a disfrutar de la prestación a partir del día siguiente al que se produjo la baja, si presenta la solicitud en plazo.

¿Que é?

Trátase dunha medida para fomentar e facilitar iniciativas de emprego autónomo. Consiste no abono do valor actual do importe que reste por percibir da prestación por cesamento de actividade. Pódena solicitar aquelas persoas beneficiarias desta prestación que pretenden incorporarse como socio traballador ou socia traballadora en cooperativas ou sociedades laborais ou mercantís, ou ben constituílas, ou aquelas que desexan desenvolver unha nova actividade como persoa traballadora autónoma.

Requisitos:

 • Ser beneficiario ou beneficiaria da prestación por cesamento de actividade.
 • Ter pendente de percibir, polo menos, seis meses.
 • Justificar la realización de una actividad como persona trabajadora autónoma o la incorporación como socio trabajador o socia trabajadora a una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral o mercantil, de nueva creación o en funcionamiento, aunque haya mantenido una relación de contrato previa con la misma, independientemente de su duración. 

Obrigacións

 • Percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad laboral en el plazo máximo de un mes.
 • Presentar a documentación que probe o inicio da actividade.
 • La cantidad percibida tiene que destinarse a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad como persona trabajadora autónoma.