Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Capitalización da prestación por desemprego para a adquisición da condición de sociedade laboral ou transformación en cooperativa por sociedades mercantís en concurso

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) poderá pagar o importe da prestación por desemprego ás persoas traballadoras por conta allea que o soliciten a partir do día 26 de setembro de , 2022 cando se dean as seguintes circunstancias:

  • Que traballen mediante contrato de traballo por tempo indefinido nunha sociedade mercantil, con independencia da súa antigüidade na empresa e tanto se o contrato indefinido é a tempo completo, parcial ou de fixo descontinuo.
  • Que dita sociedade mercantil para a que traballan declarouse en concurso e que as persoas traballadoras da mesma pretendan adquirir as accións ou participacións e presentasen ao xuíz unha proposta vinculante de adquisición de empresa mediante a súa transformación en sociedade cooperativa ou laboral e leste acordase dita transformación. 
  • Que a adquisición de accións ou participacións sociais por parte da persoa traballadora, individualmente considerada, ou coas adquisicións que realicen outras persoas, traballadoras ou non, da sociedade, esta reúna as condicións legalmente necesarias para adquirir a condición de sociedade laboral ou transformarse en cooperativa.

Requisitos

Deben cumprir todos os requisitos para ser persoas beneficiarias da prestación contributiva por desemprego excepto o de estar en situación legal de desemprego, por tanto, han de cumprir os seguintes requisitos:

1 . Estar afiliadas as persoas traballadoras á Seguridade Social e en situación de alta ou asimilada ao alta.

2 . Ter cuberto o período mínimo de cotización de días 360 dentro do seis anos anteriores á data da solicitude.
Se no momento da solicitude manteñen un ou varios contratos a tempo parcial, teranse en conta os períodos de cotización nos traballos nos que se perdeu o emprego ou se viu suspendido o contrato ou reducida a xornada ordinaria de traballo.
No caso de que non acrediten suficiente período de ocupación cotizada para ter dereito a unha prestación por desemprego de nivel contributivo, será suficiente con que teñan suspendida unha prestación por desemprego de nivel contributivo, independentemente do número de mensualidades pendentes de percibir. Tamén é posible que as persoas solicitantes teñan dereito de opciónentre unha prestación anterior que se extinga por traballar doce ou máis meses e a nova prestación.

3 . Non cumprir a idade ordinaria para ter dereito á pensión contributiva de xubilación, salvo que non tivesen período de cotización suficiente.

4 . Subscribir o acordo de actividade incluído na solicitude de prestación contributiva.

  • Non se esixirá que a persoa traballadora non cobrase o pago único no catro anos inmediatamente anteriores, nin que, en caso de ter dereito a renovar unha prestación por desemprego, que as mensualidades pendentes de percibir sexan tres ou máis.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.