Sede electrónica

Contrato indefinido Familiar de Traballador Autónomo

  • Ser cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive del trabajadora autónomo.
  • Estar desempleado e inscrito en la oficina de empleo.

  • Por tempo indefinido a tempo completo ou parcial.

 

  • Non extinguir contratos de traballo, ben por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que fosen declarados xudicialmente improcedentes, ben por despedimentos colectivos que fosen declarados non axustados a Dereito, nos doce meses anteriores á celebración do contrato que dá dereito á bonificación prevista.
  • O empregador deberá manter o nivel de emprego no seis meses posteriores á celebración dos contratos que dan dereito á citada bonificación.
  • A efectos de examinar o nivel de emprego e o seu mantemento, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que non fosen declarados improcedentes, os despedimentos colectivos que non fosen declarados non axustados a Dereito, así como as extincións causadas por dimisión, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez dos traballadores ou pola expiración do tempo convido ou realización da obra ou servizo obxecto do contrato, ou por resolución durante o período de proba.
  • No non previsto nesta disposición, será de aplicación o disposto na sección I do capítulo I da Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, salvo o establecido nos seus artigos 2.7, 6.1.b) e 6.2.

  • Bonificación do 100 por cen na cota empresarial por continxencias comúns.
  • Período de meses.. 12

 

Lei 6 / 2017 , de de 24 outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo.