Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contratación de persoas con discapacidade

  • As empresas públicas e privadas que empreguen a un número 50 de  ou máis traballadores estarán obrigadas a que de entre eles polo menos o 2 % sexan persoas traballadoras con discapacidade, salvo convenio colectivo ou vontade do empresario, sempre que se apliquen medidas alternativas.
  • A Administración pública deberá reservar o 7 % das prazas de convocatorias a discapacitados segundo o establecido no Real Decreto-Lexislativo 5 / 2015 de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e Lei 30 / 1984 da Función Pública.

Artigo 42 do Real Decreto Lexislativo 1 / 2013 , de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

É obriga das empresas levar a cabo a comunicación establecida no artigo 5 do Real Decreto 1451 / 1983 , ante os servizos públicos de emprego das comunidades autónomas onde teñan centros de traballo, ao ser unha competencia transferida (sen prexuízo de que sexa ante o SEPE en Ceuta e Melilla). Pode consultar a información autonómica de emprego, aquí:https://www.sistemanacionalempleo.es/homesne

Supostos de excepcionalidade

  • Imposibilidade de que os Servizos Públicos de Emprego poidan atender a oferta de emprego despois de efectuar as xestións de intermediación necesarias.
  • Acreditación por parte da empresa de cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar a traballadores discapacitados.

Medidas alternativas aplicables

  • Realización dun contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego ou cun traballador autónomo con discapacidade (para a subministración de bens, ou para a prestación de servizos alleos).
  • Realización de doazóns e accións de patrocinio.
  • Constitución de enclaves laborais.

Normativa

Formularios

A partir do 1 de xaneiro de , 2022 a única vía posible de tramitación para o enchemento e presentación de formulario web e anexos de Solicitudes Iniciais será a través da aplicación dispoñible na Sede Electrónica do SEPE, de acordo con o disposto no art. 14 . 2 da Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das AA.PP. Desde esa data non se tramitarán formularios pdf remitidos por outras vías.

A remisión do formulario de xustificación (medidas anuais) descargable desde aquí en pdf presentarase no Rexistro Electrónico do SEPE como sempre, excepto no caso de que se trate de xustificacións correspondentes a solicitudes de en 2022 diante. Neste caso, a súa presentación efectuarase a través da aplicación dispoñible na Sede Electrónica do SEPE.