CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Contratación de persoas con discapacidade
  • Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50  ó más trabajadores estarán obligadas a que de entre ellos al menos el 2 % sean personas trabajadoras con discapacidad, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.
  • A Administración pública deberá reservar o 7 % das prazas de convocatorias a discapacitados segundo o establecido no Real Decreto-Lexislativo 5 / 2015 de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e Lei 30 / 1984 da Función Pública.

Artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1 / 2013 , de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. PDF: 600 Kb

Es obligación de las empresas llevar a cabo la comunicación establecida en el artículo 5 del Real Decreto 1451 / 1983 , ante los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas donde tengan centros de trabajo, al ser una competencia transferida (sin perjuicio de que sea ante el SEPE en Ceuta y Melilla). Puede consultar la información autonómica de empleo, aquí: https://www.sistemanacionalempleo.es/servicios.html

Supostos de excepcionalidade

  • Imposibilidade de que os Servizos Públicos de Emprego poidan atender a oferta de emprego despois de efectuar as xestións de intermediación necesarias.
  • Acreditación por parte da empresa de cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar a traballadores discapacitados.

Medidas alternativas aplicables

  • Realización dun contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego ou cun traballador autónomo con discapacidade (para a subministración de bens, ou para a prestación de servizos alleos).
  • Realización de doazóns e accións de patrocinio.
  • Constitución de enclaves laborais.

Normativa

Formularios

A partir do 1 de xaneiro de , 2022 a única vía posible de tramitación para o enchemento e presentación de formulario web e anexos de Solicitudes Iniciais será a través da aplicación dispoñible na Sede Electrónica do SEPE, de acordo con o disposto no art. 14 . 2 da Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das AA.PP. Desde esa data non se tramitarán formularios pdf remitidos por outras vías.

A remisión do formulario de xustificación (memorias anuais) descargable aquí en pdf polo momento mantense como antes: presentarase no Rexistro Electrónico Xeneral da AGE.