CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Contratación de persoas con discapacidade
  • As empresas públicas e privadas que empreguen un número de traballadores fixos que exceda de estarán 50 obrigadas a empregar un número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2 %, salvo convenio colectivo ou vontade do empresario, sempre que se apliquen medidas alternativas.
  • A Administración pública deberá reservar o 7% das prazas de convocatorias a discapacitados segundo o establecido no Real Decreto-Lexislativo 5/2015 de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e Lei 30/1984 da Función Pública.

 

Supostos de excepcionalidade

  • Imposibilidade de que os Servizos Públicos de Emprego poidan atender a oferta de emprego despois de efectuar as xestións de intermediación necesarias.
  • Acreditación por parte da empresa de cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar a traballadores discapacitados.

Medidas alternativas aplicables

  • Realización dun contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego ou cun traballador autónomo con discapacidade (para a subministración de bens, ou para a prestación de servizos alleos).
  • Realización de doazóns e accións de patrocinio.
  • Constitución de enclaves laborais.

Normativa

Formularios

AVISO: a partir do 1 de xaneiro de , 2022 a única vía posible de tramitación será o enchemento e presentación de formulario web e anexos a través da aplicación dispoñible na Sede Electrónica do SEPE, de acordo con o disposto no art. 14 . 2 da Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das AA.PP. Desde esa data non se tramitarán formularios pdf remitidos por outras vías.