CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Contratación de persoas con discapacidade
  • As empresas públicas e privadas que empreguen un número de traballadores fixos que exceda de estarán 50 obrigadas a empregar un número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2 %, salvo convenio colectivo ou vontade do empresario, sempre que se apliquen medidas alternativas.
  • A Administración pública deberá reservar o 7% das prazas de convocatorias a discapacitados segundo o establecido no Real Decreto-Lexislativo 5/2015 de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e Lei 30/1984 da Función Pública.

 

Excepcionalidade

  • Imposibilidade de que os Servizos Públicos de Emprego poidan atender a oferta de emprego despois de efectuar as xestións de intermediación necesarias.
  • Acreditación por parte da empresa de cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar a traballadores discapacitados.

Outras

  • Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación de servicios ajenos).
  • Realización de doazóns e accións de patrocinio.
  • Constitución de enclaves laborais.

Real Decreto 364/2005, de de 8 abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade PDF: 83Kb