Sede electrónica

Datos estatísticos de formación

Descrición de conceptos ata decembro de 2006

Introdución.

A Formación Ocupacional non é parte integrante do Sistema Educativo Regulado, senón un instrumento que facilita a incorporación e permanencia dos traballadores no mundo laboral, así como a súa mobilidade ocupacional, posibilitando a súa cualificación, reconversión e perfeccionamento en función das perspectivas que ofrece devandito mercado.

Nun principio, a Formación Ocupacional era levada a cabo polo Instituto Nacional de Emprego (INEM), pero as transferencias da xestión desta formación ás Comunidades Autónomas e a asignación da formación de traballadores ocupados a Entidades distintas ao Instituto, motivou que a publicación "Estatística de Formación Ocupacional", preséntese cos seguintes grupos de táboas:

 • Datos nacionais: nos que se suma a formación xestionada polo INEM e polas Comunidades Autónomas.
 • Datos de Xestión Comunidades Autónomas: nos que só aparece a formación xestionada polas comunidades autónomas que teñen transferida esta competencia.
 • Datos de xestión INEM: nos que aparecen datos da formación levada a cabo en Centros Nacionais dependentes do INEM e polas Comunidades Autónomas que aínda non teñen transferida a xestión da formación ocupacional.

Nas transferencias da xestión da Formación Ocupacional, a Administración do Estado, se reserva, entre outras funcións, a elaboración de estatísticas de formación profesional ocupacional para fins estatais, a cuxo fin as Comunidades Autónomas, de acordo co Artigo 19.2 do Real Decreto 631/1993, deben proporcionar os datos que sexan requiridos de acordo coa metodoloxía establecida con carácter xeral, de forma que quede garantida a súa integración co resto da información estatística de ámbito estatal para as mesmas materias.

As transferencias realizadas son as seguintes:

 • Generalidad de Cataluña. R.D. 1578/91 de 18 de octubre, con efectos a partir del 1 de enero 1992.
 • Xeneralidade Valenciana. R.D. 1371/92 de de 13 novembro, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1993
 • Comunidade Autónoma de Galicia. R.D. 146/93 de de 29 xaneiro, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1993
 • Comunidade Autónoma de Andalucía. R.D. 427/93 de de 26 marzo, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1993
 • Comunidade Autónoma de Canarias. R.D. 447/94 de de 11 marzo, con efectos a partir do 3 de marzo de .. 1994
 • Comunidade Foral de Navarra. R.D. 1319/97 de de 1 agosto, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1998
 • Comunidade Autónoma de Estremadura. R.D. 2024/97 de de 26 decembro, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1998
 • Comunidad Autónoma de Aragón. R.D. 300/98 de 27 de febrero, con efectos a partir del 1 de mayo de 1998.
 • Comunidade Autónoma das Illas Baleares. R.D. 621/98 de de 17 abril, con efectos a partir do 1 de maio de .. 1998
 • Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha. R.D. 1661/98 de de 24 xullo, con efectos a partir do 1 de setembro de 1998
 • Comunidade de Madrid. R.D. 2534/98 de de 27 novembro, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1999
 • Comunidade Autónoma de Cantabria. R.D. 2672/98 de de 11 decembro, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 1999
 • Comunidade Autónoma da Rioxa. R.D. 41/99 de de 15 xaneiro, con efectos a partir do 1 de febreiro de .. 1999
 • Comunidade Autónoma de Castela e León. R.D. 148/99 de de 29 xaneiro, con efectos a partir do 1 de marzo de .. 1999
 • Comunidade Autónoma de Murcia. R.D. 522/1999 de de 26 marzo, con efectos a partir do 1 de xullo de .. 1999
 • Principado de Asturias. R.D. 2088/99 de de 30 decembro, con efectos a partir do 1 de xaneiro de .. 2000

Fontes.

A presente estatística obtense a partir da información contida na base de datos de Formación Ocupacional alimentada polo propio INEM, as Comunidades Autónomas que non teñen aínda transferida a formación ocupacional e aquelas con a xestión transferida que utilizan esta aplicación, polo que os seus datos son compatibles cos procesos de extracción e tabulación establecidos.

Tamén se inclúe a información proporcionada por outras vías informáticas polas Comunidades Autónomas de xestión transferida que non utilizan a aplicación INEM, a condición de que estas informacións sexa integrable por superar os requisitos necesarios para poder introducirse na citada base de datos e explotarse cos criterios de extracción e tabulación existentes.

Os procesos de depuración supoñen o rexeitamento de rexistros incorrectos e/ou incompletos que, unha vez corrixidos, incorpóranse á estatística mensual correspondente, o que pode producir diferenzas entre os datos ofrecidos nesta estatística e os proporcionados directamente polas entidades xestoras.

Para a mellor interpretación da información contida nos cadros estatísticos, descríbense os conceptos e clasificacións máis usuais:

Conceptos.

Para a mellor interpretación da información contida nos cadros estatísticos, descríbense os conceptos e clasificacións máis usuais:

Cursos.

 • Iniciado. Indica que o curso se iniciou no período en que se reflicte a súa alta.
 • Terminado. O curso terminou no período en que se reflicte a súa baixa.
 • En funcionamento. Indica que o curso se iniciou en meses anteriores e segue activo no período en que se reflicte.

Alumnos.

As situacións dos alumnos con respecto a un curso son as seguintes:

 • Altas. Refírese a os alumnos que se incorporan a cursos xa existentes ou a cursos iniciados no período considerado.
 • Baixas. Son as baixas de alumnos que se producen no período considerado, haxa ou non finalizado o curso.

As baixas de alumnos en cursos terminados (alumnos que terminan curso) desagréganse en avaliación positiva (alumnos formados) ou avaliación negativa. As baixas de alumnos en cursos sen terminar desagréganse en colocación e outras causas.

 • Alumnos formados. Considéranse alumnos formados exclusivamente os que finalizan o curso con avaliación positiva.
 • Alumnos formándose (en formación). Incluye el total de los alumnos que al último día del periodo considerado continúan asistiendo a cursos.

Tipo de centro.

É o lugar físico onde se desenvolven os cursos. As opcións posibles son as seguintes:

 • Propio. Os cursos impártense nun centro propiedade da entidade xestora destinado á formación ou en locais temporalmente dedicados a esta actividade (propios, alugados, cedidos, centros modulares, centros móbiles ou unidades de acción formativa), con dotación da entidade xestora.
 • Colaborador. Os cursos impártense en locais de Centros Colaboradores homologados (Centros Colaboradores ou empresas con convenios de colaboración).

Vía de programación.

Baixo este epígrafe inclúense as distintas vías ou modalidades de programación e execución que constitúen os sistemas operativos de funcionamento que se utilizan habitualmente. Considéranse as seguintes:

 • Cursos directos. Son cursos programados anualmente para realizar con medios propios da Entidade Xestora, tanto materiais como humanos. Aquí inclúense os realizados por vía extraordinaria, cuxo procedemento de aplicación é especial, en razón do seu carácter de recoñecida necesidade e urxencia.
 • Cursos en Centros Colaboradores. Os cursos de Centros Colaboradores son os impartidos por institucións ou organizacións públicas ou privadas homologadas como Centros Colaboradores para a formación.
 • Cursos de Entes Locais e Provinciais. Son cursos dirixidos a traballadores do medio rural que se realizan en conexión cos concellos e outras entidades públicas que son homologados como Centros Colaboradores.
 • Cursos en Empresas con compromiso de contratación. Son cursos impartidos por empresas ou organizacións empresariais que subscriben un Convenio de colaboración coa Entidade Xestora, incorporando un compromiso de contratación polas propias empresas de polo menos o 60 por cento dos alumnos formados.
 • Cursos de Contratos Programa. Son cursos impartidos por organizacións empresariais ou sindicais, organismos paritarios de formación de ámbito sectorial estatal e organizacións representativas da economía social que teñen subscrito un Contrato-programa coa Entidade Xestora.

Especialidade Formativa do Curso.

Trátase de definir o obxectivo do curso no sentido de coñecer o grao de coñecemento ou destrezas adquiridas polo alumno no proceso formativo.

A clasificación é a seguinte:

 1. Amplia Base. Curso de carácter general y polivalente que sirve de base para una formación posterior mediante cursos de ocupación o específicos.
 2. Ocupación. Curso que capacita para el desempeño de una ocupación. Responde a un perfil profesional y engloba la totalidad de los módulos que constituyen el itinerario formativo.
 3. Ocupación con certificado de profesionalidad. Curso que capacita para el desempeño de una ocupación con certificado de profesionalidad según se establece en el Real Decreto correspondiente y posibilita la obtención de dicho certificado. Responde a un referente ocupacional y formativo establecido.
 4. Específico. Curso que capacita para el desempeño de una parte laboralmente significativa de una ocupación, o bien, permite profundizar o especializarse en ámbitos concretos de la misma.
 5. Específico de Crédito Ocupacional. Curso que capacita para o desempeño daquelas competencias profesionais con valor e significado no emprego. Representa unha parte fundamental e independente dunha ocupación con certificado de profesionalidade.

Familias profesionais.

Familias profesionais

AA

Agraria

AO Administración e oficinas
AR Artesanía
AU Automoción
CC Comercio
DO Docencia e investigación
EM Servizos a empresas
EO Edificación e obras Públicas
FC Formación Complementaria
FE Fabricación de equipos mecánicos, eléctricos e electrónicos
IA Industrias agroalimentarias
IG Industrias gráficas
IM Información e manifestacións artísticas
IP Industria pesada e construcións metálicas
IQ Industrias químicas
IT Industrias téxtiles, da pel e o coiro
MD Industrias da madeira e a cortiza
MN Minaría e primeiras transformacións
MO Montaxe e instalacións
MR Mantemento e reparación
MT Industrias manufactureras diversas
PA Pesca e acuicultura
PT Produción, transformación e distribución de enerxía e auga
SA Sanidade
SF Seguros e finanzas
SP Servizos á comunidade e persoais
TC Transportes e comunicacións
TH Turismo e hostalaría

Colectivos.

O Plan Nacional de Formación e Inserción articúlase a través de distintos programas formativos. Os colectivos afectados pola acción formativa son os seguintes:

 • Parados menores de anos. 25 Esta Formación Profesional Ocupacional diríxese a parados de curta e longa duración e a mulleres en especialidades nas que están infrarrepresentadas e cuxas cualificacións profesionais resulten na práctica insuficientes ou inadecuadas.
 • Parados maiores de anos. 25 Dirixida a parados de curta e longa duración e a mulleres, tanto de curta como de longa duración, con anos 5 de inactividade laboral, en profesións en que están infrarrepresentadas e con responsabilidades familiares. Esta formación busca a cualificación básica e o perfeccionamento ou reciclaxe profesional.
 • Outros colectivos. Diríxese a determinados colectivos especiais como Minusválidos (en colaboración co Instituto Nacional de Servizos Sociais); Migrantes e os seus familiares (realizado pola Dirección Xeral do Instituto Nacional de Emigración ou con outras entidades que actúan no estranxeiro ou en España); Persoal ao servizo das Forzas Armadas; Persoas en situación de privación de liberdade e Outros colectivos (Disposición adicional 1ª, R.D. 631/93).
 • Formadores. Son accións formativas organizadas directamente pola Entidade Xestora, ou a través doutras institucións, dirixidas á formación ou actualización técnico-pedagóxica dos docentes que participan no Plan de Formación e Inserción Profesional ou aos profesionais que se poidan incorporar á realización do mesmo.

Situación laboral.

Considéranse as seguintes situacións laborais, previas á súa incorporación, dos alumnos asistentes aos cursos:

 • Parados
  • Sen emprego anterior
  • Con emprego anterior
  • Perceptor de prestacións
  • Non perceptor de prestacións
 • Outros
  • Persoal ao servizo das Forzas Armadas
  • Persoas en situación de privación de liberdade
  • Outros colectivos

Sección de Actividade Económica.

Seccións de Actividade Económica

A-

Agricultura e Gandaría

B- Pesca
C- Industrias Extractivas
D- Industria Manufacturera
E- Produción e Distribución de Electricidade, Gas e Auga

F-

Construción
G- Comercio, Reparacións
H- Hostalaría
I- Transporte, Almacenamento e Comunicacións
J- Intermediación Financeira
K- Actividades inmobiliarias e Aluguer
L- Administración Pública, Defensa e Seguridade Social
M- Educación
N- Actividades sanitarias e Servizos Sociais
 
Ou- Outras Actividades Sociais
P- Persoal Doméstico
Q- Organismos Extraterritoriales
  Sen emprego anterior
  Non especificado

Grandes grupos de ocupación.

Grandes grupos de ocupación

1

Dirección de Empresas e das Administracións Públicas

2 Técnicos e Profesionais científicos e intelectuais
3 Técnicos e profesionais de apoio
4 Empregados de tipo administrativo
5 Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores de comercio
6 Traballadores cualificados na agricultura e na pesca
7 Artesáns e traballadores cualificados de industrias manufactureras, a construción e a minaría, excepto operadores de instalacións e maquinaria
8 Operadores de maquinaria e instalacións, montadores
9 Traballadores non cualificados
0 Forzas Armadas
  Non especificado

Nivel de estudos.

Niveis de estudos finalizados

Concepto

Letra

Código

Analfabetos Z -
Analfabetos - 80
Educación primaria B -
Estudos primarios incompletos - 11
Estudos primarios completos - 12
Ensinos para a formación e inserción laboral que non precisan de titulación académica da primeira etapa de secundaria para a súa realización (máis de horas). 300 C -
Ensinos para a formación e inserción laboral que non precisan de titulación académica da primeira etapa de secundaria - 21
Primeira etapa de educación secundaria D -
Primeira etapa de educación secundaria sen título de graduado escolar ou equivalente

-

22

Primeira etapa de educación secundaria sen título de graduado escolar ou equivalente - 23
Ensinos para a formación e inserción laboral que precisan de titulación de estudos secundarios de primeira etapa para a súa realización (máis de horas). 300 E -
Ensinos para a formación e inserción laboral que precisan titulación de estudos secundarios de primeira etapa - 31
Segunda etapa de educación secundaria F -
Ensinos de bacharelato - 32
Ensinos de grao medio de F.P. específica, artes plásticas e deseño e deportivas - 33
Ensinos de grao medio de música e danza - 34
Ensinos para a formación e inserción laboral que precisan de titulación de estudos secundarios de segunda etapa para a súa realización (máis de horas). 300 G -
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan titulación de estudios secundarios de segunda etapa. - 41
Ensinos de grao superior de formación profesional específica e equivalentes, artes plásticas e deseño e deportivas H -
Ensinos de grao superior de F.P. especívica e equivalentes - 51
Outros ensinos de dous e máis anos que precisan de título de Bacharel I -
Títulos propios de universidades e outros ensinos que precisan título de Bacharel - 52
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de F.P. grado superior - 53
Ensino universitario de primeiro ciclo e segundo ciclo J -
Títulos propios de universidades e outros ensinos que precisan título de Bacharel - 52
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de F.P. grado superior - 53
Estudos oficiais de especialización profesional K -
Estudos oficiais de especialización profesional

-

56

Programas de posgrao impartidos por universidades ou outras institucións - 57
Programas de formación e inserción laboral que precisan de titulación universitaria - 58
Ensino universitario de terceiro ciclo L -
Doutoramento universitario

-

61

A distribución de niveis formativos nas táboas estatísticas será a seguinte:

Niveis formativos

Analfabetos

Z

Estudos primarios incompletos

11

Estudos primarios completos

12

Estudos secundarios C+D+E+F+G

Programas de formación profesional

C,E,33,34 e G

Educación xeral

D e 32

Estudos postsecundarios 52+53+54+55+H+K+L

Técnicos-profesionais superiores

H+53

Primeiro ciclo

54

Segundo e terceiro ciclo

55+L

Outros

K+52