Sede electrónica

Boletíns estatísticos

Contén os boletíns estatísticos que mostran información procedente das bases do SEPE: con datos anuais no caso da Síntese Anual do mercado de traballo e mensuais no caso do Perfil do Usuario. O ámbito xeográfico é o nacional, o de comunidade autónoma e o provincial.

No caso da nova publicación Perfil do Usuario do SPEE: Síntese Anual, a referencia temporal para os Demandantes de Emprego e Parados Rexistrados é o último día do ano, e a información da Contratación Rexistrada a acumulada anual

Coa difusión destas publicacións preténdese construír a fotografía mensual e a evolución interanual de magnitudes que conforman o mercado de traballo para un mellor coñecemento do mesmo.