Seu electrónica

Capitalització de la prestació per desocupació per a l'adquisició de la condició de societat laboral o transformació en cooperativa per societats mercantils en concurs

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) podrà pagar l'import de la prestació per desocupació a les persones treballadores per compte d'altri que ho sol·liciten a partir del 26 dia de setembre de 2022 , quan es donen les següents circumstàncies:

  • Que treballen mitjançant contracte de treball per temps indefinit en una societat mercantil, amb independència de la seua antiguitat en l'empresa i tant si el contracte indefinit és a temps complet, parcial o de fix discontinu.
  • Que aquesta societat mercantil per a la qual treballen s'haja declarat en concurs i que les persones treballadores de la mateixa pretenguen adquirir les accions o participacions i hagen presentat al jutge una proposta vinculant d'adquisició d'empresa mitjançant la seua transformació en societat cooperativa o laboral i est haja acordat aquesta transformació. 
  • Que l'adquisició d'accions o participacions socials per part de la persona treballadora, individualment considerada, o amb les adquisicions que realitzen altres persones, treballadores o no, de la societat, esta reunisca les condicions legalment necessàries per a adquirir la condició de societat laboral o transformar-se en cooperativa.

Requisits

Han de complir tots els requisits per a ser persones beneficiàries de la prestació contributiva per desocupació excepte el d'estar en situació legal de desocupació, per tant, han de complir els següents requisits:

1 . Estar afiliades les persones treballadores a la Seguretat Social i ensituació d'alta o assimilada a l'alta.

2 . Tindre cobert el període mínim de cotització de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la data de la sol·licitud.
Si en el moment de la sol·licitud mantenen un o diversos contractes a temps parcial, es tindran en compte els períodes de cotització en els treballs en els quals s'haja perdut l'ocupació o s'haja vist suspès el contracte o reduïda la jornada ordinària de treball.
En el cas que no acrediten suficient període d'ocupació cotitzada per a tindre dret a una prestació per desocupació de nivell contributiu, serà suficient amb que tinguen suspesa una prestació per desocupació de nivell contributiu, independentment del nombre de mensualitats pendents de percebre. També és possible que les persones sol·licitants tinguen dret d'opcióentre una prestació anterior que s'extingisca per haver treballat dotze o més mesos i la nova prestació.

3 . No haver complit l'edat ordinària per a tindre dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que no tingueren període de cotització suficient.

4 . Subscriure l'acord d'activitat inclòs en la sol·licitud de prestació contributiva.

  • No s'exigirà que la persona treballadora no haja cobrat el pagament únic en els quatre anys immediatament anteriors, ni que, en cas de tindre dret a reprendre una prestació per desocupació, que les mensualitats pendents de percebre siguen tres o més.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.