Seu electrónica

Contractació en Pràctiques

El contracte en pràctiques té per objecte l'obtenció pel treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. No es tracta únicament d'adquirir experiència en un treball determinat, sinó també que eixa experiència actue sobre els estudis cursats.

La norma de procedència és:

 • Articule 11 . 1 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut  dels Treballadors.
 • RD. 488 / 98 , de 27 de març, pel qual es desenvolupa l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes formatius.
 • Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Este contracte podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, que habiliten per a l'exercici professional.

Que no hagen transcorregut més de cinc anys, o de set quan el contracte es concerte amb un treballador amb discapacitat, des de la terminació dels estudis.

 • Haurà de  formalitzar-se per escrit fent constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc a exercir durant les pràctiques.  
 • Haurà de comunicar-se al  Servici Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seua concertació, així com les seues pròrrogues.
 • Quan es formalitze el contracte amb un treballador discapacitat el contracte es formalitzarà, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.
 • En el supòsit de treballadors a distància, en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitze la prestació.
 • Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seua distribució. De no observar-se estes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acredite el caràcter parcial dels servicis i el nombre i distribució de les hores contractades.
 • La seua durada no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir de dos anys; dins d'estos límits  els Convenis Col·lectius d'àmbit sectorial podran determinar la durada del contracte. Si el contracte en pràctiques s'haguera concertat per temps inferior a dos anys, es podran acordar fins a dos pròrrogues, amb una durada mínima de sis mesos.
 • El període de prova no podrà ser superior  a un mes per a treballadors que estiguen en possessió de titule de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 1 o 2 , ni a dos mesos per als treballadors que estiguen en possessió de titule de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3 , excepte conveni col·lectiu.
 • La retribució del treballador serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d'això, puga ser inferior a el 60 % o a el 75 % durant el primer o el segon anys de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exercisca el mateix o equivalent lloc de treball.
  En cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional. En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada pactada.
 • A la terminació del contracte, l'empresari haurà d'expedir al treballador un certificat en el qual conste la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques realitzades en cadascun d'ells.
 • Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa o diferent empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.
 • Si al final del contracte el treballador continuara en l'empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova, computant-se la durada de les pràctiques a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
 • Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de treball en pràctiques amb els treballadors contractats per a ser posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa reguladora del citat contracte.
 • Haurà de  formalitzar-se per escrit fent constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc a exercir durant les pràctiques.  
 • Haurà de comunicar-se al  Servici Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seua concertació, així com les seues pròrrogues.
 • Quan es formalitze el contracte amb un treballador discapacitat el contracte es formalitzarà, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.
 • En el supòsit de treballadors a distància, en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitze la prestació.
 • Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seua distribució. De no observar-se estes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acredite el caràcter parcial dels servicis i el nombre i distribució de les hores contractades.
 • La seua durada no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir de dos anys; dins d'estos límits  els Convenis Col·lectius d'àmbit sectorial podran determinar la durada del contracte. Si el contracte en pràctiques s'haguera concertat per temps inferior a dos anys, es podran acordar fins a dos pròrrogues, amb una durada mínima de sis mesos.
 • El període de prova no podrà ser superior  a un mes per a treballadors que estiguen en possessió de titule de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 1 o 2 , ni a dos mesos per als treballadors que estiguen en possessió de titule de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3 , excepte conveni col·lectiu.
 • La retribució del treballador serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d'això, puga ser inferior a el 60 % o a el 75 % durant el primer o el segon anys de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exercisca el mateix o equivalent lloc de treball.
  En cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional. En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada pactada.
 • A la terminació del contracte, l'empresari haurà d'expedir al treballador un certificat en el qual conste la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques realitzades en cadascun d'ells.
 • Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa o diferent empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.
 • Si al final del contracte el treballador continuara en l'empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova, computant-se la durada de les pràctiques a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
 • Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de treball en pràctiques amb els treballadors contractats per a ser posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa reguladora del citat contracte.
 • En supòsit de de treballadors amb discapacitat,les empreses tindran dret a una reducció, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, de el 50 % de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les contingències comunes( Disposició addicional vintena del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors). 
 • Les conversions en contractes en indefinits a temps complet o a temps parcial, dels contractes en pràctiques així com en el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i llocs a la disposició d'empreses usuàries, quan, sense solució de continuïtat, concerten amb dites treballadores un contracte de treball per temps indefinit tindran dret a:
  • Bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 500 Euros/any, durant tres anys. Si el contracte s'haguera celebrat amb una dona serà 700 d'Euros/any.
 • Podran ser beneficiàries d'estes bonificacions les empreses de menys de 50 treballadors en el moment de la contractació.
 • Les conversions dels contractes en practiques de treballadors amb discapacitat en contractes indefinits a temps complet , o a temps parcial , podran acollir-se a les bonificacions regulades en la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre(articule 2 . 2 ).