Seu electrónica

Contractació de persones amb discapacitat

  • Les empreses públiques i privades que empren a un nombre 50 de  o més treballadors estaran obligades al fet que d'entre ells almenys el % 2 siguen persones treballadores amb discapacitat, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l'empresari, sempre que s'apliquen mesures alternatives.
  • L'Administració pública haurà de reservar el % 7 de les places de convocatòries a discapacitats segons l'establit en el Reial decret-Legislatiu 5 / 2015 de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i Llei 30 / 1984 de la Funció Pública.

Article 42 del Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

És obligació de les empreses dur a terme la comunicació establida en l'article 5 del Reial decret 1451 / 1983 , davant els servicis públics d'ocupació de les comunitats autònomes on tinguen centres de treball, en ser una competència transferida (sense perjuí que siga davant el SEPE a Ceuta i Melilla). Pot consultar la informació autonòmica d'ocupació, ací:https://www.sistemanacionalempleo.es/homesne

Suposats d'excepcionalitat

  • Impossibilitat que els Servicis Públics d'Ocupació puguen atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat les gestions d'intermediació necessàries.
  • Acreditació per part de l'empresa de qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motiven especial dificultat per a incorporar a treballadors discapacitats.

Mesures alternatives aplicables

  • Realització d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial d'Ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat (per al subministrament de béns, o per a la prestació de servicis aliens).
  • Realització de donacions i accions de patrocini.
  • Constitució d'enclavaments laborals.

Normativa

Formularis

A partir del de 1 gener de 2022 , l'única via possible de tramitació per a l'ompliment i presentació de formulari web i annexos de Sol·licituds Inicials serà a través de l'aplicació disponible en la Seu Electrònica del SEPE, d'acord amb el que es disposa en l'art. 14 . 2 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AA.PP. Des d'eixa data no es tramitaran formularis pdf remesos per altres vies.

La remissió del formulari de justificació (mesures anuals) descarregable des d'ací en pdf es presentarà en el Registre Electrònic del SEPE com sempre, excepte en el cas que es tracte de justificacions corresponents a sol·licituds de 2022 d'ara endavant. En este cas, la seua presentació s'efectuarà a través de l'aplicació disponible en la Seu Electrònica del SEPE.