Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Modalitats de contractes

Modalitats de contractes i descàrrega individual d'impresos

En este apartat et pots descarregar els models de contractes en format .pdf així com els annexos i pròrrogues dels models de contractes.

Si el teu contracte està relacionat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,ací tens els models.

Models de contractes

El contracte indefinit és aquell que es concerta sense establir límits de temps en la prestació dels servicis, quant a la durada del contracte. El contracte de treball indefinit podrà ser verbal o escrit i podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de servicis fixos discontinus.

Els contractes indefinits poden en alguns casos ser beneficiaris d'Incentius a la contractació, quan es complisquen els requisits que en cada cas s'exigisquen per la Normativa d'aplicació, depenent de les característiques de l'empresa, del treballador i, si escau, de la jornada.

El contracte de treball de durada determinada només podrà celebrar-se per circumstàncies de la producció o per sustituciòn de persona treballadora. El contracte de treball de durada determinada podrà celebrar-se a jornada completa o parcial, es formalitzarà per escrit, podrà ser verbal quan la durada de el contracte per circumstàncies de la producció siga inferior a quatre setmanes i la jornada completa.

El contracte de treball de formació en alternança tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d'Especialitats Formatives del Sistema Nacional d'Ocupació.

El lloc de treball haurà de permetre l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis o de formaciòn objecte del contracte. L'empresa eleborará el pla formatiu individual en el qual s'especifique el contingut de la pràctica professional, i assignarà tutor o tutora que compte amb la formació o experiència adequades per al seguiment del pla i el correcte compliment de l'objecte del contracte.

El contracte de treball dels pescadors té per objecte la millora de les condicions de treball en el sector pesquer, en matèria de contractació, de temps de treball, de repatriació, d'alimentació, d'allotjament i de protecció de la salut i atenció medica dels pescadors inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'article 3 del Reial decret 618 / 2020 , de 30 de juny, pel qual s'establixen millores en les condicions de treball en el sector pesquer. El contracte podrà acollir-se a qualsevol de les modalitats vigents compatibles amb l'activitat.

Documentació relacionada: annexos i pròrrogues