CONTRACTE TEMPORAL

Indice de Continguts

 1. Contracte Temporal
 2. Clàusules específiques del contracte temporal d'obra o servici determinat
 3. Cláusulas específicas del contrato temporal eventual por circunstancias de la producción
 4. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat
 5. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat que se celebre per a substituir al treballador que estiga en situació d'excedència per cura de familiars, amb reducció de quotes a la seguretat social
 6. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per a substituir a treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació
 7. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per a substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat
 8. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per a substituir baixes per incapacitat temporal de persones amb discapacitat
 9. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per a substituir a treballadores víctimes de violència de gènere
 10. Cláusulas específicas del contrato temporal para trabajadores en situación de exclusión social
 11. Clàusules específiques del contracte temporal per a treballadors que tinguen acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència de gènere, domèstica, víctima del terrorisme o víctima de tracta d'éssers humans
 12. Cláusulas específicas del contrato de duración determinada temporal para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
 13. Cláusulas específicas del contrato temporal de fomento de empleo para trabajadores en situación de exclusión social en empresas de inserción
 14. Clàusules específiques del contracte temporal per a treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació
 15. Clàusules específiques del contracte temporal de situació de jubilació parcial
 16. Clàusules específiques del contracte temporal de relleu
 17. Clàusules específiques del contracte per a la millora de l'ocupabilidad i la inserció laboral / foment d'ocupació agrària
 18. Clàusules específiques del contracte temporal de servici de la llar familiar
 19. Clàusules específiques del contracte temporal de persones amb discapacitat
 20. Clàusules específiques del contracte temporal de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació
 21. Cláusulas específicas del contrato temporal para la realización de un proyecto específico de investigación científica y técnica
 22. Cláusulas específicas del contrato temporal de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación
 23. Personal investigador predoctoral en formació
 24. Clàusules específiques del contracte temporal para penats en institucions penitenciàries
 25. Clàusules específiques del contracte temporal de menors i jóvens, en centres de menors sotmesos a mesures d'internament
 26. Clàusules específiques del contracte temporal de treball en grup
 27. Clàusules específiques del contracte temporal d'alta direcció
 28. Uns altres
 29. Cláusulas específicas del contrato temporal de sustitución por anticipación de la edad de jubilación

Definició

El contracte temporal, és aquell que té per objecte l'establiment d'una relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat.

El contracte de treball temporal podrà celebrar-se a jornada completa o parcial.

El contracte de treball temporal es formalitzarà per escrit, podrà ser verbal quan en la situació d'eventual per circumstàncies de la producció la durada del mateix siga inferior a quatre setmanes i la jornada completa.

Clàusules específiques

Es poden donar com a situacions de temporalitat:

La causada per l'objecte de la contractació (situacions d'obra o servici, eventual per circumstàncies de la producció i interinitat).

Per la seua finalitat d'incentivament de l'ocupació (temporal de foment d'ocupació de persones amb discapacitat, de treballadors en situació d'exclusió social, relleu, jubilació parcial, substitució per anticipació de l'edat de jubilació, treballadors que tinguen acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere, domèstica o víctima de terrorisme, treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació i la situació de vinculació formativa).

Per la seua funció específica, com seria el supòsit de l'impuls a l'activitat investigadora(la realització d'un projecte específic d'investigació científica i tècnica, d'accés al Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació, de personal investigador en formació i la predoctoral o per a personal investigador predoctoral en formació) o el d'incentiu a la contractació temporal per a treballs subvencionats d'interés social/Foment d'ocupació agrària.

També hi ha situacions de temporalitat en els supòsits de treballadors penats en institucions penitenciàries i en el cas de menors i jóvens en centres de menors sotmesos a mesures d'internament.

Els contractes temporals o de durada determinada poden en alguns casos ser beneficiaris d'incentius a la contractació, quan es complisquen els requisits que en cada cas s'exigisquen per la normativa d'aplicació, depenent de les característiques de la situació temporal, de l'empresa, del treballador, de la jornada o de la durada.

El uso injustificado de la contratación temporal o el incumplimiento de obligaciones convierte la contratación temporal en indefinida.

Els treballadors que en un període de trenta mesos hagueren estat contractats durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, siga directament o a través de la seua posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran la condició de treballadors fixos, excepte para les relacions laborals d'interinitat i relleu.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Formalització

La seua formalització pot ser verbal o escrita. Hauran de constar per escrit, els acollits al programa de foment de l'ocupació i quan així ho exigisca una disposició legal i, en tot cas, els de relleu, els contractes per a la realització d'una obra o servici determinat, els de els treballadors que treballen a distància i els contractats a Espanya al servici d'empreses espanyoles en l'estranger. Igualment constaran per escrit els contractes per temps determinat la durada del qual siga superior a quatre setmanes. Així com els contractes de treball dels pescadors.

De no observar-se la formalització per escrit quan siga exigible, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contrari que acredite la seua naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels servicis, tal com establix l'article 8 . 2 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitze per escrit fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

Adquiriran la condició de treballadors fixos, qualsevol que haja sigut la modalitat de la seua contractació, els que no hagueren sigut donats de alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment haguera pogut fixar per al període de prova, llevat que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels servicis contractats es deduïsca clarament la durada temporal dels mateixos, tot açò sense perjuí de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

Es presumiran per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei.

Els empresaris hauran de notificar a la representació legal dels treballadors en les empreses els contractes realitzats d'acord amb les modalitats de contractació per temps determinat previstes en la Normativa reguladora quan no existisca obligació legal d'entregar còpia bàsica dels mateixos.

El contingut del contracte es comunicarà al Servici Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seua concertació, així com les seues prorrogues, deguen o no formalitzar-se per escrit.

Quan es formalitze el contracte amb un treballador amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

En el supòsit de treballadors a distància en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitze la prestació.

Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seua distribució. De no observar-se estes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acredite el caràcter parcial dels servicis i el nombre i distribució de les hores contractades.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]

Objecte

S'entendrà per circumstàncies de la producció:

A) L'increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, àdhuc tractant-se de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requerix, sempre que no responga als supòsits inclosos en l'article 16 . 1 .

Entre les oscil·lacions al fet que es referix el paràgraf anterior s'entendran incloses aquelles que deriven de les vacacions anuals.

Quan el contracte de durada determinada obeïsca a estes circumstàncies de la producció, la seua durada no podrà ser superior a sis mesos. Per conveni col·lectiu d'àmbit sectorial es podrà ampliar la durada màxima del contracte fins a un any. En cas que el contracte s'haguera concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establida, podrà prorrogar-se, mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte puga excedir d'aquesta durada màxima.

B) Igualment, les empreses podran formalitzar contractes per circumstàncies de la producció per a atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguen una durada reduïda i delimitada en els termes previstos en este paràgraf. Les empreses solament podran utilitzar este contracte un màxim de noranta dies l'any natural, independentment de les persones treballadores que siguen necessàries per a atendre en cadascun d'aquests dies les concretes situacions, que hauran d'estar degudament identificades en el contracte. Estos noranta dies no podran ser utilitzats de manera continuada. Les empreses, en l'últim trimestre de cada any, hauran de traslladar a la representació legal de les persones treballadores una previsió anual d'ús d'estos contractes.

No podrà identificar-se com a causa d'este contracte la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constituïsquen l'activitat habitual o ordinària de l'empresa, sense perjuí de la seua celebració quan concórreguen les circumstàncies de la producció en els termes anteriors.

Caracteristicas del contracte

Podrà concertar-se a temps complet o a temps parcial.

Es formalitzaran per escrit.

El contracte per circumstàncies de la producció s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, per l'expiració del temps convingut.

A la finalització del contracte, arribat a terme, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de dotze dies de salari per cada any de servici.

Altres característiques

Es transforma en indefinit, excepte prova en contrari que acredite la naturalesa temporal de la prestació:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumisca celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acredite el caràcter a temps parcial dels servicis.
 • Per falta d'alta en la Seguretat Social, si haguera transcorregut un període superior al període de prova.
 • Si arribat el terme no s'haguera produït denúncia d'alguna de les parts i es continuara realitzant la prestació laboral.
 • També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

Normativa

 • Reial decret-Llei 32 / 2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. [Enllaç permanent ELI]
 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]

Objecte

Substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, en virtut de norma, conveni col·lectiu o acord individual, o per a cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seua cobertura definitiva.

Caracteristicas del contracte

Haurà de celebrar-se a jornada completa excepte en dos supòsits:

a) Quan el treballador substituït estiguera contractat a temps parcial o es tracte de cobrir temporalment un lloc de treball la cobertura definitiva del qual es vaja a realitzar a temps parcial.

b) Quan el contracte es realitze per a complementar la jornada reduïda dels treballadors que exerciten el dret reconegut en l'article 37 , apartats 4 , 5 i 6 de l'Estatut dels Treballadors, o en aquells altres supòsits en què, de conformitat amb l'establit legal o convencionalment, s'haja acordat una reducció temporal de la jornada del treballador substituït, així com en els supòsits en què els treballadors gaudisquen a temps parcial del permís de maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent.

Quan el contracte es realitze per a cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seua cobertura definitiva, la durada serà la del temps que dure el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc, sense que puga ser superior a tres mesos ni celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte una vegada superada aquesta durada màxima.

Quan el contracte se celebre per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, sempre que s'especifique en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. En tal suposat, la prestació de servicis podrà iniciar-se abans que es produïsca l'absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per a garantir l'acompliment adequat del lloc i, com a màxim, durant quinze dies.

El contracte haurà de formalitzar-se sempre per escrit, identificar al treballador substituït i la causa de la substitució i, si escau, el lloc de treball la cobertura definitiva del qual es produirà després del procés de selecció externa o promoció interna.

El contracte de substitució s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, quan es produïsca qualsevol de les següents causes:

 1. La reincorporació del treballador substituït.
 2. El venciment del termini legal o convencionalment establit per a la reincorporació.
 3. L'Extinció de la causa que va donar lloc a la reserva del lloc de treball.
 4. El transcurs del termini de tres mesos en els processos de selecció o promoció per a la provisió definitiva de llocs de treball o del termini que resulte d'aplicació en els processos de selecció en les administracions públiques.

Els contractes de substitució que tinguen establida legal o convencionalment una durada màxima i que s'hagueren concertat per una durada inferior a la mateixa s'entendran prorrogats tàcitament, fins a la corresponent durada màxima, quan no haguera mediat denúncia o pròrroga expressa abans del seu venciment i el treballador continuara prestant servicis.

Altres característiques

Es transforma en indefinit, excepte prova en contrari que acredite la naturalesa temporal de la prestació:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumisca celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acredite el caràcter a temps parcial dels servicis.
 • Per falta d'alta en la Seguretat Social, si haguera transcorregut un període superior al període de prova.
 • Si arribat el terme no s'haguera produït denúncia d'alguna de les parts i es continuara realitzant la prestació laboral.

També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

Normativa

 • Reial decret-Llei 32 / 2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. [Enllaç permanent ELI]
 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]

Característiques

Regixen les normes generals exposades en “Contracte d'interinitat” amb les següents particularitats:

 • Podran acollir-se a este programa totes les empreses, qualsevol que siga la grandària de la seua plantilla, que substituïsquen als seus treballadors amb aturats beneficiaris de prestacions per desocupació durant el temps en què aquells participen en accions de formació, sempre que tals accions estiguen finançades per qualsevol de les administracions públiques.
 • L'aplicació d'este programa serà obligatòria per als treballadors aturats beneficiaris de prestacions per desocupació.

Incentius

El treballador aturat contractat percebrà la prestació contributiva o el subsidi per desocupació al fet que tinga dret per el 50 % de la quantia durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent de percebre de la prestació o del subsidi.

L'empresari, durant el període de percepció de la prestació o subsidi que es compatibilitza, haurà d'abonar al treballador la diferència entre la quantia de la prestació o subsidi per desocupació rebuda pel treballador i el salari que li corresponga, sent així mateix responsable de la totalitat de les cotitzacions a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari indicat, incloent l'import de la prestació o del subsidi per desocupació.

Les empreses hauran de presentar en l'oficina d'ocupació un certificat expedit per l'Administració pública o entitat encarregada de gestionar la formació mitjançant el qual s'acredite la participació dels seus treballadors en les accions formatives programades, així com el temps de durada de les mateixes.

Normativa

 • Disposició transitòria sisena de la Llei 45 / 2002 , de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilidad. [Enllaç permanent ELI]

Incentius

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte de substitució” amb les següents particularitats:

 • Els contractes de substitució que se celebrin amb persones aturades per substituir a treballadors que tinguin suspès el seu contracte de treball durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat, adopció, acolliment preadoptiu o permanent en els termes establerts en els article 48.4 i 48 *bis de l'Estatut dels Treballadors tindran dret a una bonificació del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malalties professionals, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta. Aquests beneficis s'estendran també als socis treballadors, socis de treball de les societats cooperatives i treballadors autònoms, amb independència del règim d'afiliació.
 • Si el treballador no esgota el període de descans al fet que tingués dret, els beneficis s'extingiran al moment de la seva reincorporació a l'empresa.
 • En la cotització dels treballadors o dels socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives substituïts durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment i risc durant l'embaràs, mitjançant contractes d'interinitat bonificats establerts amb aturats, els serà aplicable una bonificació de el 100 % en les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d'accident de treball i malaltia professional, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta.
 • Només serà aplicable aquesta bonificació mentre coincideixin en el temps la suspensió de l'activitat per aquestes causes i el contracte de substitució de la persona substituïda (disposició addicional 2a. de la Llei 12/2001, de 9 de juliol), modificada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març(B.O.I de 23 de març).

Exclusions

Els citats beneficis no seran aplicable en els següents casos:

 • A) Contractacions que se celebren amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament de l'empresari o d'aquells que siguen membres dels òrgans d'administració de les societats.
 • B) Contractes celebrats per les Administracions Públiques i els seus Organismes autònoms.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]
 • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [Enllaç permanent ELI]
 • Reial decret-llei 11 / 1998 , de 4 de setembre, pel qual es regulen les bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes d'interinitat que se celebren amb persones aturades per a substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment. [Enllaç permanent ELI]
 • Llei 39 / 1999 , de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. [Enllaç permanent ELI]
 • Llei Orgànica 3 / 2007 , de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. [Enllaç permanent ELI]

Característiques del contracte

Regixen les normes generals exposades en “Contracte temporal: Clàusules especifiques interinitat” amb les següents peculiaritats:

Els treballadors contractats han de ser persones amb discapacitat aturades que substituïsquen a treballadors amb discapacitat que tinguen suspès el seu contracte de treball per incapacitat temporal durant el període en què persistisca aquesta situació.

Incentius

Es tindrà dret a una bonificació de el 100 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d'accident de treball i de malalties professionals, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta.

Normativa

 • Disposició addicional novena de la Llei 45 / 2002 , de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilidad. [Enllaç permanent ELI]

Característiques del contracte

Regixen les normes generals exposades en “Contracte temporal: Clàusules especifiques interinitat”.

Incentius

Les empreses que formalitzen contractes d'interinitat per a substituir a treballadores víctimes de violència de gènere que hagen suspès el seu contracte de treball o exercitat el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de centre de treball tindran dret a una bonificació de el 100 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, durant tot el període de suspensió de la treballadora substituïda o durant sis mesos en els supòsits de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball. Quan es produïsca la reincorporació, esta es realitzarà en les mateixes condicions existents en el moment de la suspensió del contracte de treball.

Normativa

 • Llei Orgànica 1 / 2004 , de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. [Enllaç permanent ELI]

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats inscrits en l'oficina d'ocupació o treballant en altres empreses amb un contracte a temps parcial, sempre que la seua jornada de treball siga inferior a un terç de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents servicis socials competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

A) Perceptors de Rendes Mínimes d'Inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguen accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, per alguna de les següents causes:

 • Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establit.

C) Jóvens majors de díhuit anys i menors de trenta, procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeta accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estiga inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeta accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estiga inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es referix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.

G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

H) Persones procedents de servicis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o amb els qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produïsquen amb estos últims. No serà aplicable esta exclusió quan l'ocupador siga un treballador autònom sense assalariats i contracte a un sol familiar menor d'anys 45 que no convisca en la seua llar ni estiga al seu càrrec. Ni en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballen amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en 24 els mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Esta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte siga per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'Article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'orde social.

Les empreses que hagen extingit o extingisquen, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establit en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de dotze mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Característiques del contracte

Els contractes objecte de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial. Es formalitzaran per escrit en el model que dispose el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Incentius

Cada contracte temporal, donarà dret a una bonificació de 41 67 €, /mes ( 500 €/any) durant tota la vigència del contracte.

En el supòsit de transformació en indefinits d'estos contractes temporals, donarà dret a la bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 50 €/mes ( 600 €/any) durant quatre anys.

Quan els contractes inicials o transformació en indefinit es realitze a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'art. 2 . 6 de la llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establits no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seua concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establit en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els incentius descrits quan es tracte de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Enllaç permanent ELI]
 • Article 2 . 1 i disposició final tercera de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [Enllaç permanent ELI]
 • Disposició final catorzena de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [Enllaç permanent ELI]

Requisits dels treballadors

Persones que tinguen acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica per part d'algun membre de la unitat familiar de convivència, víctima de terrorisme o víctima de tracta d'éssers humans, sense que siga necessària la condició d'estar en desocupació.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari amb els qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produïsquen amb estos últims. No serà aplicable esta exclusió quan l'ocupador siga un treballador autònom sense assalariats i contracte a un sol familiar menor de quaranta-cinc anys que no convisca en la seua llar ni estiga al seu càrrec. Ni en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballen amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació

Queden exclosos els treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Esta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte siga per acomiadament reconegut declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

Els contractes objecte de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial.

Es formalitzaran per escrit en el model que dispose el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'orde social.

Les empreses que hagen extingit o extingisquen, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establit en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de dotze mesos de les ajudes contemplades.

Incentius

Cada contracte temporal donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 50 €/mes ( 600 €/any) durant tota la vigència del contracte.

En el supòsit de transformació en indefinits d'estos contractes temporals (víctimes de violència de gènere, domèstica i víctimes de terrorisme), donarà dret a la bonificació de 125 €/mes, ( 1 . 500 €/any durant 4 anys).

Quan els contractes inicials o transformació en indefinits es realitzen a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'article 2 . 6 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establits no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seua concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos corresponents segons l'establit en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els incentius descrits quan es tracte de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Enllaç permanent ELI]
 • Disposició final primera del Reial decret 1917 / 2008 , de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. [Enllaç permanent ELI]
 • Article 34 de la Llei 29 / 2011 , de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme. [Enllaç permanent ELI]
 • Disposición final octava de la Ley 26 / 2015 , de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. [Permalink ELI]
 • Disposició final catorzena de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [Enllaç permanent ELI]

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents servicis socials competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

A) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguen accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:

 • Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establit.

C) Jóvens majors de díhuit anys i menors de trenta procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.

I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeta accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no­­­és te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeta accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estiga inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es referix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.

G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per la Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

H) Persones procedents de servicis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o d'els qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produïsquen amb estos últims. El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa en, grup d'empreses o entitat els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit, o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos, previs a la formalització del contracte. Esta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte siga per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

El contracte de treball entre les empreses d'inserció i els treballadors en situació d'exclusió social podrà celebrar-se per durada determinada, ajustant-se a les modalitats de contractació previstes en l'Estatut dels Treballadors i altres normes aplicables, sense perjuí de la durada temporal que necessàriament tinga l'itinerari d'inserció sociolaboral.

Els contractes objecte de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial, havent d'en este cas ser la jornada diària o setmanal superior a la mitat de la jornada del treballador a temps complet comparable.

Es formalitzaran per escrit, així com les seues pròrrogues i variacions, en el model que es dispose pel Servici Públic d'Ocupació Estatal.

El contracte necessàriament incorporarà en el corresponent annex l'expressió de les obligacions que les parts assumixen en el desenvolupament de l'itinerari personal d'inserció i les mesures concretes a posar en pràctica.

A la finalització del contracte, el treballador tindrà dret al fet que l'empresari li entregue un certificat en el qual conste la durada dels servicis prestats, llocs de treball exercits, principals tasques de cadascun d'ells així com l'adaptació als mateixos.

Requisits de l'empresa

Ser societat mercantil o societat cooperativa qualificada com a empresa d'inserció, que realitze una activitat econòmica l'objecte social de la qual siga la integració i formació soci-laboral de persones en situació d'exclusió social.

Estar promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, és a dir, entitats sense ànim de lucre, associacions sense finalitats lucratives i les Fundacions, l'objecte social de les quals contemple la inserció social de persones desfavorides, que promoguen la constitució d'empreses d'inserció. Esta participació serà almenys d'un 51 % del capital social per a les societats mercantils. En el cas de societats cooperatives i societats laborals aquesta participació haurà de situar-se en els límits màxims recollits en les diferents legislacions que els siga aplicable als socis col·laboradors o associats.

Trobar-se inscrites en el Registre corresponent, així com en el Registre Administratiu d'empreses d'Inserció de la Comunitat Autònoma.

Mantindre en còmput anual, un percentatge de treballadors en procés d'inserció, d'almenys el % 30 durant els primers tres anys d'activitat i d'almenys el % 50 del total de la plantilla a partir del quart any, no podent ser inferior a dos.

No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu objecte social.

Aplicar, almenys, el % 80 dels excedents disponibles a la millora o ampliació de les seues estructures productives i d'inserció.

Presentar anualment un Balanç Social que incloga memòria econòmica i social, grau d'inserció en el mercat laboral ordinari i composició de la plantilla, informació sobre les tasques d'inserció realitzades i previsions per al pròxim exercici.

Comptar amb els mitjans necessaris per a complir amb els compromisos, derivats dels itineraris d'inserció sociolaboral.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver sigut exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del RD Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'orde social.

Les empreses que hagen extingit o extingisquen, per acomiadament declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establit en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de 12 mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Incentius

Cada contracte temporal donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 70 83 €, /mes ( 850 €/any) durant tota la vigència del contracte.

Quan el contracte es formalitze amb persones menors d'anys 30 o menors d'anys 35 si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %, donarà dret a una bonificació de 137 50 €, /mes ( 1650 €/any), durant tota la vigència del contracte.

Altres característiques

Els beneficis establits no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seua concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establit en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracte de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [Enllaç permanent ELI]
 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Enllaç permanent ELI]
 • Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [Enllaç permanent ELI]

Requisits dels treballadors

Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo y que se encuentren en situación de exclusión social. Estas situaciones son:

A) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguen accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:

 • Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establit.

  C) Jóvens majors de díhuit anys i menors de trenta procedents d'institucions de protecció de menors.

  D) Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns addictius que es troben en procés de rehabilitació o reinserció social.

  I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeta accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no­­­és te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

  F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeta accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estiga inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es referix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.

  G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

  H) Persones procedents de servicis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

  El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o d'els qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produïsquen amb estos últims. No podran ser contractats els treballadors que en els dos anys immediatament anteriors hagueren prestat servicis, en la mateixa o diferent empresa d'inserció, mitjançant un contracte de treball, inclosa esta mateixa modalitat, llevat que, en el supòsit de fracàs d'un procés previ d'inserció o en el de recaiguda en situació d'exclusió, es considere el contrari pel Servici Públic competent a la vista de les circumstàncies personals del treballador.

  Queden exclosos els treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

  Requisits de l'empresa

  No podran contractar temporalment persones en situació d'exclusió social les empreses que, en 12 els mesos anteriors a la contractació, hagen extingit contractes indefinits per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu.

  El período de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de la Extinción derivada del despido colectivo.

  Característiques del contracte

  El contracte es realitzarà:

  • Per escrit, en model oficial.
  • El contracte podrà concentrar-se per un període mínim de dotze mesos i màxim de tres anys. No obstant açò, podrà celebrar-se per una durada menor si, dins de l'itinerari d'inserció prèviament pactat, així s'aconsella pels Servicis Socials Públics competents per al seguiment del procés d'inserció, sense que en cap cas aquesta durada puga ser inferior a sis mesos.
  • Si se concierta por una duración inferior a la máxima, podrá prorrogarse hasta alcanzar esa duración máxima, siendo la duración mínima de cada programa al menos igual a la duración inicial del contrato.
  • Pròrrogues no inferiors a 12 mesos.

  El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

  Incentius

  Cada contracte temporal de foment d'ocupació donarà dret a una bonificació a les quotes de la Seguretat Social de 70 83 €, /mes ( 850 €/any) durant tota la vigència del contracte.

  En el cas de contractes de treball subscrits amb persones menors d'anys 30 o menors d'anys, 35 donarà dret a una bonificació de 137 50 €, /mes ( 1 . 650 €/any)durant tota la vigència del contracte o durant tres anys en cas de contractació indefinida.

  Altres característiques

  A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio

  Normativa

  • Disposició addicional primnera de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Enllaç permanent ELI]
  • Disposició addició dotzena de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l'ocupació i la protecció de les persones aturades, que modifica l'article 15 de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [Enllaç permanent ELI]
  • Llei 11 / 2013 , de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Treballadors aturats majors de cinquanta-dos anys, inscrits en el Servici Públic d'Ocupació, que siguen beneficiaris de qualsevol dels subsidis arreplegats en l'article 274 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social o del subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

  L'aplicació d'esta mesura serà voluntària.

  El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari o amb els qui ostenten càrrecs de direcció o siguen membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produïsquen amb estos últims.

  Requisits de l'empresa

  No es podrà aplicar esta mesura quan es tracte de contractes d'inserció o de contractes subvencionats pel Servici Públic d'Ocupació Estatal a l'empara del Programa de Foment d'Ocupació Agrària o quan la contractació siga efectuada per:

  Empreses que tinguen autoritzat expedient de regulació d'ocupació en el moment de la contractació.

  Empreses en les quals l'aturat beneficiari del subsidi per desocupació haja treballat en els últims dotze mesos, excepte en el cas de contractes amb treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

  Característiques del contracte

  El contracte es realitzarà a temps complet i de forma temporal, amb una durada superior a tres mesos, excepte en el cas de contractes amb treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

  Es formalitzarà per escrit en el model que dispose el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

  Incentius

  Les ajudes que podran rebre els beneficiaris del subsidi i les empreses que els contracten són les següents:

  1 ) Abonament mensual al treballador de el 50 % de la quantia del subsidi, durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent de percebre del subsidi i sense perjuí de l'aplicació de les causes d'Extinció del dret previstes en les lletres a), i), f) i, g) de l'article 272 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  2 ) Abonament al treballador, en un sol pagament, de tres mesos de la quantia del subsidi si el treball que origina la compatibilitat obliga al beneficiari a canviar de lloc habitual de residència.

  L'abonament mensual al fet que es referix l'apartat 1 anterior ho percebrà el treballador de l'entitat gestora de les prestacions durant el temps establit en aquest apartat, descomptant, si escau, el període de tres mesos de subsidi de l'ajuda a la mobilitat geogràfica prevista en l'apartat 2 anterior equivalent a sis mesos d'abonament del subsidi en el règim de compatibilitat assenyalat.

  L'empresari, durant este temps, tindrà complida l'obligació del pagament del salari que correspon al treballador, completant la quantia del subsidi rebut pel treballador fins a l'import d'aquest salari, sent així mateix responsable de les cotitzacions a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari indicat incloent l'import del subsidi. En el cas de treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari, l'empresari serà responsable de la cotització per jornades reals al REASS per les contingències que corresponguen.

  Normativa

  • Disposició transitòria cinquena de la Llei 45 / 2002 , de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilidad excepte l'apartat 3 . 3 ., derogat per l'apartat a) de la disposició derogatòria única del Reial decret-llei 20 / 2012 , de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [Enllaç permanent ELI]
  • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Enllaç permanent ELI]

  Definició

  És la situació que dona lloc al fet que se celebre un contracte de treball a temps parcial amb el treballador que concerta amb la seua empresa una reducció de jornada de treball i del seu salari d'entre un mínim d'un 25 % i un màxim d'un 50 %, o de el 75 % en els supòsits en què el treballador relevista siga contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida, baix la modalitat de relleu.

  También engloba aquellos supuestos a que se refiere la Disposición transitoria cuarta nº 6 de la Ley General de la Seguridad Social hasta el 31 - 12 - 2022 .

  Requisits dels treballadors

  El treballador que accedix a la jubilació parcial ha de tindre almenys 60 anys complits, l'edat mínima dependrà:

  • Si és mutualista: 60 anys d'edat real.
  • Si no tenen la condició de mutualistes l'exigència d'este requisit d'edat mínima s'aplicarà de forma gradual des de l'any 2013 al 2027 , en funció dels períodes cotitzats- a partir d'anys 33 cotitzats-, així en 2013 ; 61 anys i un mes, en 2014 : 61 anys i 2 mesos, etc

  L'accés estarà en funció dels períodes cotitzats:

  • 33 anys de cotitzacions efectives en general.
  • 25 anys, en el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior a el 33 %.

  També s'exigix un període d'antiguitat en l'empresa d'almenys, 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.

  Característiques del contracte

  La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse la jubilación total.

  Per a poder realitzar este contracte de situació de jubilació parcial, en el cas de treballadors que no hagen aconseguit encara l'edat de jubilació, l'empresa haurà de celebrar simultàniament un contracte de treball amb un treballador en situació de desocupació o que tinguera concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment. Este contracte de treball, que es podrà celebrar també per a substituir als treballadors que s'hagen jubilat parcialment després d'haver complit l'edat de jubilació, es denominarà contracte de relleu.

  Normativa

  • Article 12 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Este tipus de contracte es concerta amb un treballador, inscrit com a aturat en la corresponent Oficina d'Ocupació o que tinguera concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, per a substituir al treballador de l'empresa que accedix a la jubilació parcial. Se celebrarà simultàniament amb el contracte a temps parcial que es pacte amb este últim.

  Caracteristicas del contracte

  El contracte de relleu s'ajustarà a les següents regles:

  a) Se celebrarà amb un treballador en situació de desocupació o que tinguera concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada.

  b) Excepte l'establit en els dos paràgrafs següents, la durada del contracte de relleu que se celebre com a conseqüència d'una jubilació parcial haurà de ser indefinida o, com a mínim, igual al mateix temps que falte al treballador substituït per a aconseguir l'edat de jubilació ordinària que corresponga conforme a l'establit en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Si, en complir aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continuara en l'empresa, el contracte de relleu que s'haguera celebrat per durada determinada podrà prorrogar-se mitjançant acord amb les parts per períodes anuals, extingint-se en tot cas en finalitzar el període corresponent a l'any en el qual es produïsca la jubilació total del treballador rellevat.

  En el supòsit en què, la reducció de jornada i de salari poguera aconseguir el % 75 quan el contracte de relleu es concerte a jornada completa i amb durada indefinida, sempre que el treballador complira els requisits establits en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, el contracte de relleu haurà d'aconseguir almenys una durada igual al resultat de sumar dos anys al mateix temps que li falte al treballador substituït per a aconseguir l'edat de jubilació ordinària que corresponga conforme al text refós de la Llei General de la Seguretat Social. En el cas que el contracte s'extingisca abans d'aconseguir la durada mínima indicada, l'empresari estarà obligat a celebrar un nou contracte en els mateixos termes de l'extingit, pel temps restant.

  En el cas del treballador jubilat parcialment després d'haver complit l'edat de jubilació ordinària prevista en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la durada del contracte de relleu que podrà celebrar l'empresa per a substituir la part de jornada deixada vacant pel mateix podrà ser indefinida o anual. En este segon suposat, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, extingint-se en tot cas en finalitzar el període corresponent a l'any en què es produïsca la jubilació total del treballador rellevat.

  c) Excepte en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat b), és a dir que el contracte es formalitze indefinit i a temps complet, el contracte de relleu podrà celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L'horari de treball del treballador relevista podrà completar el del treballador substituït o simultanejar-se amb ell.

  d) El lloc de treball del treballador relevista podrà ser el mateix del treballador substituït. En tot cas, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització de tots dos, en els termes previstos en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración de contratos de relevo.

  Incentius

  Les transformacions dels contractes temporals de relleu en indefinit poden donar lloc a bonificació. (Veure:”Conversió de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació en indefinits bonificats”).

  Altres característiques

  La base de cotització a la Seguretat Social i altres aportacions que es recapten conjuntament amb aquella estarà constituïda per les retribucions efectivament percebudes en funció de les hores o dies de treballats.

  Normativa

  • Article 12 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]
  Col·laboració amb òrgans de l'Administració General de l'Estat, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre i corporacions locals

  Definició del programa

  Millorar l'ocupabilitat, reciclar professionalment i oferir noves competències i habilitats/habilitats a persones aturades mitjançant la seua contractació temporal per a la realització d'obres o servicis d'interés general i social.

  Requisits dels treballadors

  Persones aturades inscrites en les Oficines d'Ocupació.

  No obstant això, d'acord amb la Disposició transitòria segona del Reial decret-llei 3/2022, d'1 de març, durant l'any 2022 es podran  celebrar els contractes de durada determinada de millora de la ocupabilidtat (codis 405/505) en tots els programes de polítiques actives d'ocupació, amb la durada prevista a les bases reguladores, convocatòries o instruments jurídics corresponents, sense subjecció per tant a la durada màxima de 12 mesos, sempre que aquestes bases reguladores, convocatòries o instruments jurídics estiguin aprovats abans del 31 de desembre de 2021.

  Així mateix, es considera que aquesta disposició transitòria és aplicable per a la contractació del personal necessari per a l'execució dels programes de polítiques actives d'ocupació, entenent inclosos els agents d'ocupació i desenvolupament local, els/as directors/as i formadors/as de les escoles taller, cases d'oficis o altres programes públics d'ocupació-formació, els/as orientadors/as, coordinadors/as de projectes, personal tècnic i de suport en dispositius d'inserció personal d'acompanyament i tutors/as en programes de treball i formació, i altres figures assimilables, que estiguin previstos a les respectives bases reguladores, convocatòries o instruments jurídics, aprovades abans de 31 de desembre de 2021.

  Criteris que es tindran en compte en la selecció

  • Major adequació al lloc de treball oferit.
  • Ser persona amb discapacitat.
  • Ser perceptors de prestacions o subsidi de desocupació.
  • Tindre responsabilitats familiars.
  • Temps de permanència en desocupació.
  • Condició de dona i edat, d'acord amb l'Estratègia Europea per a l'Ocupació.

  Característiques del Contracte

  Les Administracions públiques, Organismes de l'Estat o Entitats sense ànim de lucre, contractaran als treballadors seleccionats per les Oficines d'Ocupació mitjançant contractació temporal, de conformitat amb la seua Normativa específica. No obstant açò, el contracte de treball, se celebrarà generalment per obra o servici, es formalitzara per escrit i es comunicara al Servici Públic d'Ocupació en els deu dies següents a la seua concertació

  Els treballadors aturats que siguen contractats seran retribuïts d'acord amb l'establit en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en raó al tipus d'obra o servici.

  Requisits de l'empresa

  Seran entitats col·laboradores: Òrgans de l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Universitats, entitats sense ànim de lucre i les corporacions locals etc.

  Incentius

  El Servici Públic d'Ocupació destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per a subvencionar els costos salarials i cotització empresarial de treballadors aturats, contractats per les Corporacions locals i altres Administracions públiques, quan aquestes contractacions tinguen per objecte l'execució de projectes d'interés general i social.

  Subvenció

  En el supòsit de col·laboració amb òrgans de l'Administració General de l'Estat, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre

  Depèn del grup de cotització a la Seguretat Social de la persona contractada:

  • Mòdul A: per als grups de cotització de la Seguretat Social 10 i 11 , una vegada i mitjana l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), per cada persona contractada.
  • Mòdul B: per als grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5 , tots dos inclusivament, dos vegades l'IPREM, per cada treballador contractat.
  • Mòdul C: per als grups de cotització de la Seguretat Social 4 al 1 , tots dos inclusivament, tres vegades l'IPREM, per cada treballador contractat.
  • Més la corresponent cotització a la Seguretat Social per tots els conceptes.

  En el supòsit de col·laboració amb Corporacions Locals:

  • Cost salarial segons conveni col·lectiu

  Normativa

  • Orde de 19 de desembre de 1997 per la qual s'establixen les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques, per l'Institut Nacional d'Ocupació en l'àmbit de la col·laboració amb òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms, Comunitats Autònomes, Universitats i institucions sense ànim de lucre, que contracten treballadors aturats per a la realització d'obres i servicis d'interés general i social. [Enllaç permanent ELI]
  • Orde de 16 de octubre de 1998 per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [Enllaç permanent ELI]
  Foment d'ocupació agrària

  Definició del programa

  El Programa de Foment d'Ocupació Agrària (PFEA), té per objectiu corregir els desequilibris econòmics d'Andalusia i Extremadura i de les Zones Rurals Deprimides de, així com pal·liar la problemàtica dels treballadors del sector agrari en estes zones, proporcionant treball i experiència professional, a les persones aturades del sector agrari a través de contractació temporal per a la realització d'obres o servicis d'interés general i social.

  Requisits dels treballadors

  Que siguen treballadors eventuals agraris afiliats a la Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, en situació d'alta o assimilada a l'alta, i estar inscrits en les Oficines d'Ocupació com a aturats.

  Criteris de preferència per a la selecció de treballadors:

  • El col·lectiu prioritari sobre la resta d'aturats, són els beneficiaris de la renda agrària. (Treballadors no qualificats d'Andalusia i Extremadura ).
  • Existència de responsabilitats familiars
  • No haver sigut contractat en plans d'ocupació .dels previstos en la present norma, l'any anterior.
  • Major període de permanència com a demandant d'ocupació.
  • Major adequació al lloc de treball oferit.

  Característiques del contracte

  Les Corporacions Locals, contractaran als treballadors seleccionats per les Oficines d'Ocupació mitjançant contractació temporal, de conformitat amb la seua Normativa específica. No obstant açò, el contracte de treball, se celebrarà generalment per obra o servici, es formalitzara per escrit i es comunicara al Servici Públic d'Ocupació en els deu dies següents a la seua concertació.

  Els treballadors aturats que siguen contractats per a treballar en estos seran retribuïts d'acord amb l'establit en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en raó al tipus d'obra o servici.

  Incentius

  Importes de los costes salariales totales, incluidas cuotas a la Seguridad Social según convenio colectivo de aplicación.

  Altres característiques

  El Servici Públic d'Ocupació destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per a subvencionar els costos salarials i cotització empresarial de treballadors aturats, preferentment eventuals agraris, contractats per les Corporacions locals, quan aquestes contractacions tinguen per objecte l'execució de projectes d'interés general i social.

  Estos projectes d'interés general i social hauran de complir els següents requisits generals:

  • a) Que siguen competència de les Corporacions locals.
  • b) Que siguen executats per les Corporacions locals.
  • c) Que no produïsquen efecte de substitució d'ocupació per tindre caràcter habitual en les Corporacions locals.

  Normativa

  • Reial decret 939 / 1997 , de 20 de juny, pel qual es regula l'afectació al programa de foment d'ocupació agrària de crèdits per a inversions de les Administracions Públiques en les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura i en les zones rurals deprimides. [Enllaç permanent ELI]
  • Orde de 16 de octubre de 1998 per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [Enllaç permanent ELI]

  Definició

  Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar a la qual concerten el titular del mateix, com a ocupador i l'empleat que depenentment i per compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar.

  Característiques del contracte

  Els ocupadors podran contractar als treballadors directament o a través dels serveis públics d'ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena del principi d'igualtat i no discriminació.

  La forma del contracte de treball s'ajustarà al previst en l'Estatut dels Treballadors.

  El contracte es podrà celebrar

  • De paraula
  • Per escrit

  Excepte prova en contrari, a falta de pacte escrit, el contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit i a jornada completa.

  Qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit, fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

  La persona treballadora haurà de rebre informació sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral si els mateixos no figuren en el contracte formalitzat per escrit, d'acord amb l'establert en el Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa l'article 8, apartat 5, de la Llei de l'Estatut dels Treballadors en matèria d'informació al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball.

  A més dels extrems al fet que es refereix l'article 2.2 del Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, aquesta informació haurà de comprendre:

  a) Les prestacions salarials en espècie, quan s'hagi convingut la seva existència.

  b) La durada i distribució dels temps de presència pactats, així com el sistema de retribució o compensació dels mateixos.

  c) El règim de les pernoctes de la persona emprada de llar al domicili familiar, si escau.

  D'acord amb el previst en la disposició addicional tercera, el Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició de les persones ocupadores models de contractes de treball, així com la informació necessària per al compliment de l'establert en aquest article.

  Extinció del contracte

  1. La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar podrà extingir-se per les causes establertes en l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors, aplicant-se la normativa laboral comuna excepte en el que resulti incompatible amb les peculiaritats derivades del caràcter especial d'aquesta relació.

  2. Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors.

  3. Sense perjudici de l'anterior, aquesta relació laboral de caràcter especial podrà extingir-se per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

  a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

  b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

  c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

  L'extinció per aquestes causes es produirà conformement al que es disposa en aquest apartat.

  La decisió d'extingir el contracte haurà de comunicar-se per escrit a la persona emprada de la llar, havent de constar de manera clara i inequívoc la voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s'adopta aquesta decisió.

  Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

  En el cas que la prestació de serveis hagués superat la durada d'un any, la persona ocupadora haurà de concedir un termini de preavís la durada del qual, computada des que es comuniqui a la persona treballadora la decisió d'extinció, haurà de ser, com a mínim, de vint dies. En els altres suposats el preavís serà de set dies.

  Durant el període de preavís, la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de cercar nova ocupació.

  La persona ocupadora podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d'aquest període.

  4. D'incomplir-se els requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d'extinció o la posada a la disposició de la indemnització als quals es refereix l'apartat anterior, es presumirà que la persona ocupadora ha optat per l'aplicació del règim extintiu de l'acomiadament regulat en l'Estatut dels Treballadors.

  Aquesta presumpció no resultarà aplicable per la no concessió del preavís o l'error *excusable en el càlcul de la indemnització, sense perjudici de l'obligació de la persona ocupadora d'abonar els salaris corresponents a aquest període o al pagament de la indemnització en la quantia correcta.

  5. La decisió extintiva no podrà dur-se a terme respecte de l'empleada o empleat intern entre les disset hores i les vuit hores de l'endemà, tret que l'extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

  6. D'acord amb el previst en la disposició addicional tercera, el Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició de les ocupadores models i informació per a la deguda notificació de l'extinció del contracte de treball a les persones treballadores.

  Incentius

  Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i li donin de alta en el Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en aquest règim.

  Així mateix, tindran dret a una bonificació del 80 per cent en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

  La reducció del 20% s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva i que els ascendents o l'ascendent, en el cas de família monoparental, exerceixin una activitat professional per compte d'altri o pròpia fos de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

  Aquestes bonificacions solament seran aplicables respecte d'una única persona emprada de llar en alta en el Règim General de la Seguretat Social per cada persona ocupadora. Si hi hagués més d'una persona emprada de llar en alta en aquest Règim per cada persona ocupadora, la bonificació serà aplicable únicament respecte d'aquella que figuri en alta en primer lloc.

  Normativa

  • Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. [Permalink ELI]
  • Reial decret Llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar. [Permalink ELI]

  Requisits dels treballadors

  Ser treballador amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.

  Aturats inscrits en l'oficina d'ocupació.

  El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

  Queden exclosos els treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

  Característiques del contracte

  El contracte es realitzarà:

  • Per escrit, en model oficial.
  • Durada entre dotze mesos i tres anys.
  • Pròrrogues no inferiors a dotze mesos.

  El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

  Requisits de l'empresa

  No podran contractar temporalment a persones amb discapacitat les empreses que, en els dotze mesos anteriors a la contractació, hagen extingit contractes indefinits per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu.

  El período de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de la Extinción derivada del despido colectivo.

  Les empreses hauran de sol·licitar els treballadors amb discapacitat de la corresponent Oficina d'Ocupació. Encara que este requisit es manté en l'article 8 del Reial decret 1451 / 1983 , si es vol aplicar la bonificació no és necessari sol·licitar al treballador mitjançant oferta d'ocupació en l'oficina corresponent, però si a més es pretén sol·licitar subvenció, ha de recaptar informació prèvia a la formalització del contracte del Servici Autonòmic d'Ocupació per si fóra requisit exigit per a l'obtenció de la subvenció la presentació de l'oferta d'ocupació.

  Les subvencions en ser competència autonòmica l'exigència del compliment del requisit depèn de cada Comunitat Autònoma.

  Incentius

  Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

  Treballadors sense discapacitat severa: Hòmens Dones
  Menors d'anys. 45 3 . 500 €/any 4 . 100 €/any
  Majors d'anys. 45 4 . 100 €/any 4 . 700 €/any
  Treballadors amb discapacitat severa: Hòmens Dones
  Menors d'anys. 45 4 . 100 €/any 4 . 700 €/any
  Majors d'anys. 45 4 . 700 €/any 5 . 300 €/any

  Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 33 % i inferior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

  Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

  En el cas que la contractació es realitze a jornada parcial, el percentatge de la bonificació serà l'establit en l'article 2 . 7 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donada per l'article 6 .Dos de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

  Altres característiques

  A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de doce días de salario por año de servicio.

  Possibilitat d'obtindre els beneficis establits en el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, modificat pel Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, i en la Llei 43 / 2006 , de 29 de setembre (BOE del de 20 desembre), per la transformació del contracte temporal en indefinit.

  Normativa

  • Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [Enllaç permanent ELI]
  • Article 2 . 2 i disposició addicional 1 .ª de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Enllaç permanent ELI]
  • Llei 27 / 2014 , de 27 de novembre, de l'Impost de societats. [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Les persones que, prestant els seus servicis laborals per compte i dins de l'organització dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids:

  • Tinguen reconeguda una discapacitat en grau igual o superior a el 33 % i, com a conseqüència d'açò, una disminució de la seua capacitat de treball almenys igual o superior a aquest percentatge,
  • O sean pensionistas de las Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidad,
  • O siguen pensionistes de Classes Passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.

  La disminució de la capacitat de treball s'apreciarà posant-se esta en relació amb la capacitat normal de treball d'una persona de similar qualificació professional.

  La determinació del grau de discapacitat es durà a terme pels Equips multiprofesionales en resolució motivada, aplicant-se els barems establits en la corresponent norma reglamentària.

  Característica del contracte

  Els contractes que concerten els Centres Especials d'Ocupació podran ajustar-se a qualsevol de les modalitats del contracte de treball de durada determinada previstes en l'Estatut dels Treballadors i en les seues normes de desenvolupament, a excepció del contracte de treball a distància.

  El contracte de formació s'ajustarà al previst en l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors i en les seues normes de desenvolupament, amb les peculiaritats següents:

  • a) La durada màxima del contracte podrà ampliar-se previ informe favorable de l'Equip multiprofesional quan, a causa del grau de discapacitat i altres circumstàncies personals i professionals del treballador, este no haguera aconseguit el nivell mínim de coneixements requerits per a exercir el lloc de treball, sense que, en cap cas, poguera excedir de sis anys.
  • b) El Pla de formació haurà de ser informat favorablement per l'Equip multiprofesional.
  • c) El tiempo global correspondiente a la enseñanza podrá alcanzar hasta el límite máximo de dos tercios.
   No es requerirà la fixació de temps dedicat a l'ensenyament quan el contracte es concerte amb una persona amb discapacitat psíquica el grau de la qual de discapacitat no li permeta desenvolupar aquella.
   Quan les circumstàncies ho requerisquen, l'Empresa podrà designar a un treballador a fi de que es realitze la supervisió i seguiment del treballador amb discapacitat al llarg del procés formatiu.
  • d) Respecte de les cotitzacions a la Seguretat Social, s'aplicarà el règim de bonificacions o exempcions de quotes que, amb caràcter general o específic, resulte més beneficiosa.
   El contracte de treball podran celebrar-se contractes de treball de durada determinada conformement al que es disposa en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

  Amb la finalitat de facilitar l'adaptació professional del treballador amb discapacitat per a l'acompliment de les tasques que constituïxen el contingut del seu lloc de treball o, si escau, completar la formació necessària per al mateix, en els contractes podrà pactar-se un període d'adaptació al treball que, al seu torn, tindrà el caràcter de període de prova i la durada de la qual no podrà excedir de sis mesos.

  La necessitat que el treballador amb discapacitat passe per un període d'adaptació al treball i les condicions d'este seran determinades per l'Equip multiprofesional.

  En matèria de jornada de treball, descansos, festes, vacacions i permisos s'estarà al que es disposa en la secció cinquena del capítol segon del títol I de l'Estatut dels Treballadors, sense perjuí de les peculiaritats següents:

  • a) En ningún caso se podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo.
  • b) Es prohibix la realització d'hores extraordinàries excepte les necessàries per a previndre o reparar sinistres i altres danys extraordinaris.
  • c) El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball per a assistir a tractaments de rehabilitació mèdic-funcionals i per a participar en accions d'orientació, formació i readaptació professional, amb dret a remuneració sempre que tals absències no excedisquen de deu dies en un semestre

  Requisits de l'empresa

  Són empreses promogudes principalment per associacions de persones amb discapacitat i/o els seus familiars, sense perjuí que qualsevol persona física o jurídica puga constituir un.

  L'objectiu principal d'estos centres és la integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat.

  Per a obtindre la qualificació de Centre Especial d'Ocupació, les empreses han d'explicar en la seua plantilla amb un mínim de el 70 % de treballadors amb discapacitat i sol·licitar la corresponent qualificació a l'administració competent.

  Els Centres Especials d'Ocupació són empreses que el seu objectiu principal és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seues característiques personals i que facilite la integració laboral d'estos en el mercat ordinari de treball.

  Poden ser creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes. Per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguen capacitat jurídica i d'obrar per a ser empresaris.

  Poden tindre caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre.

  És indispensable la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o, si escau, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques.

  La gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten a qualsevol empresa.

  Incentius

  Les ajudes que poden rebre consistixen en:

  1 . Per a finançar parcialment projectes generadors d'ocupació (creació de centres o ampliació dels mateixos. Orde Ministerial de 16 de octubre de 1998 ).

  Subvencions de:

  • 12 . 020 , 24 euros per lloc de treball creat amb caràcter estable, si el CEE supera el % 90 de treballadors amb discapacitat respecte del total de la seua plantilla o,
  • 9 . 015 , 18 euros per lloc de treball creat de caràcter estable si el nombre de treballadors amb discapacitat del CEE està comprès entre el % 70 i el % 90 del total de la plantilla.

  Es podran concedir les subvencions anteriors sempre que el centre especial d'ocupació justifique adequadament la inversió que implica el projecte per a alguna o alguna de les següents accions:

  • Subvenció per a assistència tècnica (estudis de viabilitat, auditories…).
  • Subvención parcial de intereses de préstamos de hasta 3 puntos de interés.
  • Subvenció per a inversió fixa en projectes de reconegut interés social.

  2 . Suport al manteniment de llocs de treball en CEE (Orde Ministerial de 16 de octubre de 1998 ).

  Les ajudes per al manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació, consistixen en:

  • Bonificació de el 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta.
  • Subvencions del cost salarial per un import de el 50 % del salari mínim interprofessional. En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada.
  • Subvencions per a adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en una quantia no superior a 1 803 . , 04 euros per lloc de treball.
  • Subvenció, per una sola vegada, destinada a equilibrar i sanejar financerament als centres especials d'ocupació.
  • Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibilidad.
  • Els Centres Especials d'Ocupació podran rebre assistència tècnica destinada al manteniment de llocs de treball, podent ser concedida a instàncies de part o d'ofici quan l'estudi de l'expedient així ho demande.

  3 . Ajudes per a les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (RD 469 / 2006 , de 21 de abril).

  S'entén per Unitats de Suport a l'Activitat Professional els equips multiprofesionales, emmarcats dins dels Servicis d'Ajust Personal i Social dels Centres Especials d'Ocupació, que mitjançant el desenvolupament de diferents funcions i comeses, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors amb discapacitat d'aquests centres tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència en el mateix.

  Altres característiques

  El treball que realitze el treballador amb discapacitat en els Centres Especials d'Ocupació haurà de ser productiu i remunerat, adequat a les característiques individuals del treballador, amb vista a afavorir la seua adaptació personal i social, i facilitar, si escau, la seua posterior integració laboral en el mercat ordinari de treball.

  Amb la finalitat de garantir que el treball s'adecue en tot moment a les característiques personals i professionals del treballador amb discapacitat i valorar el grau d'adaptació professional aconseguit, els Equips Multiprofesionales els sotmetran a revisió, almenys amb una periodicitat de dos anys. Si com a conseqüència de la revisió els Equips Multiprofesionales observaren que el treball que realitza el treballador suposa un greu risc per a la seua salut, hauran de declarar la inadequació del mateix, havent de passar en eixe cas el treballador a ocupar un altre lloc adequat a les seues característiques dins del propi Centre i de no ser açò possible cessaran en la prestació de servicis, en les condicions previstes en l'article 16 .

  En el cas que el risc quedara constatat amb anterioritat a la revisió periòdica de l'Equip Multiprofesional, es procedirà de la mateixa forma, donant compte d'açò immediatament a l'Equip Multiprofesional.

  Normativa

  • Reial decret 1368 / 1985 , de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen en els Centres Especials d'Ocupació. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret 2273 / 1985 , de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, d'Integració Social del Minusvàlid. [Enllaç permanent ELI]
  • Orde de 16 de octubre de 1998 per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Estar en possessió del títol de Doctor o equivalent amb independència dels anys transcorreguts des de l'obtenció del Títol.

  Requisits de l'empresa

  Podran celebrar estos contractes els Organismes Públics d'Investigació de les Administracions Públiques, les Universitats públiques quan siguen perceptores de fons la destinació dels quals incloga la contractació de personal investigador o per al desenvolupament dels seus programes propis de R+D+i, Universitats privades i de l'Església Catòlica quan perceben fons la destinació del qual incloga la contractació de personal investigador, Entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitats R+D tecnològic en els termes de la disposició addicional 1 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, Consorcis Públics i Fundacions del sector públic en els termes de la disposició adicioanl 1 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i altres organismes d'investigació de la A.G.I. quan realitzen activitat investigadora i siguen beneficiaris d'ajudes i subvencions que incloguen la contractació de personal investigador.

  Caracteristicas del contracte

  Estos contractes es regiran per la normativa específica per als contractes en pràctiques (Veure: “Contractes en pràctiques”) sense que siguen aplicable els limites per a l'obtenció de la titulació

  El treball a desenvolupar consistirà primordialment en la realització de tasques d'investigació, orientades a l'obtenció pel personal investigador d'un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional, que conduïsquen a la consolidació de la seua experiència professional.

  L'activitat desenvolupada pels investigadors podrà ser avaluada a la finalització de l'any 2 ª del contracte.

  El personal investigador podria prestar col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l'activitat d'investigació proposada, fins a un màxim d'hores 80 anuals, en els termes establits en l'article 22 de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

  La durada del contracte no podrà ser inferior a un any ni excedir de cinc anys. Quan el contracte s'haguera concertat per una durada inferior a cinc anys, podrà prorrogar-se successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguen tindre una durada inferior a l'any.

  Cap investigador podrà ser contractat, en la mateixa o diferent entitat i conformement a esta modalitat, per un temps superior a cinc anys.

  La retribució d'estos investigadors no podrà ser inferior a la qual corresponga al personal investigador que realitze activitats anàlogues.

  Este personal investigador podrà prestar col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l'activitat d'investigació proposada fins a un màxim d'hores 80 anuals.

  Les situacions d'Incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment , risc durant la lactància i paternitat suspendran el compute de la durada del contracte.

  Normativa

  • Article 22 de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret 488 / 1998 , de 27 de març, pel qual es desenvolupa l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes formatius. [Enllaç permanent ELI]
  • Article 11 . 1 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Estar en possessió del Títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari amb grau d'almenys 300 crèdits ECTST ((European Credit Transfer System), o master universitari, o equivalent i hagen sigut admesos a un programa de doctorat. Este personal tindrà la consideració de personal investigador predoctoral en formació.

  Caracteristicas del contracte

  El contracte es formalitzarà per escrit entre el personal investigador predoctoral en formació en la seua condició de treballador i la Universitat pública o organisme d'investigació titular de la unitat investigadora en la seua condició d'ocupador, i haurà d'acompanyar-se d'escrit d'admissió al programa de doctorat expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si escau.

  El contracte serà de durada determinada amb dedicació a temps complet.

  La durada del contracte no podrà ser inferior a un any, ni excedir de quatre anys. Quan es concerte per una durada inferior a quatre anys podrà prorrogar-se successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguen tindre una durada inferior a un any.

  En cap cas el contracte inicial més les pròrrogues podrà excedir de quatre anys.

  En el cas de persones amb discapacitat el contracte podrà aconseguir una durada màxima de sis anys, prorrogues incloses, tenint en compte les característiques de l'activitat investigadora i l'impacte del grau de les limitacions en el desenvolupament de l'activitat, previ informe favorable del Servici Públic d'Ocupació competent, que a estos efectes podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents.

  Quan el contracte resulte prorrogable, i el treballador continue desenvolupant les activitats objecte del mateix, s'entendrà prorrogat automàticament, excepte informe desfavorable d'avaluació motivat emès per la comissió acadèmica del programa de doctorat, o si escau de l'escola de doctorat, fins a completar la seua durada màxima.

  El personal investigador predoctoral en formació no podrà ser contractat mitjançant esta modalitat, en la mateixa o diferent entitat, per un temps superior al màxim possible de quatre o sis anys, segons els casos.

  Sense perjuí de l'establit en els paràgrafs anteriors, en el cas que, per haver estat ja contractat el treballador baix esta modalitat, el temps que reste fins al màxim de quatre anys, o de sis en el cas de persones amb discapacitat, siga inferior a un any, podrà concertar-se el contracte, o la seua pròrroga, pel temps que reste fins al màxim establit en cada cas.

  Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment i paternitat, suspendran el còmput de la durada del contracte. Igualment ho suspendran les situacions previstes en l'article 45 . 1 .n) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

  La retribució d'este contracte no podrà ser inferior a el 56 100 per de el salari fixat per a les categories equivalents en els convenis col·lectius del seu àmbit d'aplicació durant els dos primers anys, a el 60 100 per durant el tercer any, i a el 75 100 per durant el quart any. Tampoc podrà ser inferior al salari mínim interprofessional que s'establisca cada any, segons l'article 27 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

  Per a l'establiment de les retribucions anteriors es prendrà com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida en el conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

  Incentius

  Este contracte donarà dret a una reducció de el 30 % de la quota empresarial per contingències comunes durant la durada del contracte.

  Normativa

  • Real Decreto 103 / 2019 , de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. [Permalink ELI]
  • Articles 20 i 21 i disposicions addicionals primera i dihuitena de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [Enllaç permanent ELI]
  • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Estar en un centre penitenciari com penat.

  Característiques del contracte

  La relació laboral es regularà d'acord amb el Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol.

  La durada coincidirà amb la de l'obra o el servici que se li encomane.

  Es realitzarà en el model oficial establit a este efecte i es comunicarà al Servici Públic d'Ocupació en el termini dels deu dies següents a la seua concertació.

  Requisits de l'empresa

  Entitat Estatal Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació o òrgan autonòmic equivalent.

  Incentius

  Bonificació de el 65 % de les cotitzacions, relatives als mateixos, pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial.

  Així mateix, a les quotes empresarials per contingències comunes que es determinen per a dites treballadores se'ls aplicarà una bonificació del 45 per cent. Quan resulten d'aplicació les bonificacions que pogueren estar establides o s'establisquen per a les relacions laborals de caràcter especial, s'optarà per les quals resulten més beneficioses..

  Normativa

  • Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat. [Enllaç permanent ELI]
  • Disposició addicional 23 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret Legislatiu 8 / 2015 . [Enllaç permanent ELI]

  Requisits dels treballadors

  Els menors interns que tinguen l'edat laboral legalment establida, tenen dret a un treball remunerat, dins de les disponibilitats de l'entitat pública, i a les prestacions socials que legalment els corresponguen.

  Requisits de l'empresa

  Tindrà la consideració d'ocupador l'entitat pública corresponent o la persona física o jurídica amb la qual tinga establit l'oportú concert, sense perjuí de la responsabilitat solidària de l'entitat pública, respecte dels incompliments en matèria salarial i de Seguretat Social.

  A estos efectes, l'entitat pública durà a terme les actuacions necessàries per a facilitar que dits menors desenvolupen activitats laborals remunerades de caràcter productiu, dins o fora dels centres, en funció del règim o tipus d'internament.

  La relació laboral dels interns que es desenvolupe fóra dels centres i estiga sotmesa a un sistema de contractació ordinària amb empresaris es regularà per la legislació laboral comuna, sense perjuí de la supervisió que en el desenvolupament d'estos contractes es puga realitzar per l'entitat pública competent sobre la seua adequació amb el programa d'execució de la mesura.

  El treball productiu que es desenvolupe en els centres específics per a menors infractors serà dirigit per l'entitat pública corresponent, directament o a través de persones físiques o jurídiques amb les quals s'establisquen concerts.

  Característiques del contracte

  Als treballadors menors d'anys 18 se'ls aplicaran les normes següents:

  1. No podran realitzar treballs nocturns, ni aquelles activitats o llocs de treball prohibits als menors.
  2. No podran realitzar hores extraordinàries.
  3. No podran realitzar més d'huit hores diàries de treball efectiu, incloent, si escau, el temps dedicat a la formació i, si treballaren per a diversos ocupadors, les hores realitzades per a cadascun d'ells.
  4. Sempre que la durada de la jornada diària continuada excedisca de quatre hores i mitja, haurà d'establir-se un període de descans durant aquesta jornada no inferior a 30 minuts.
  5. La duración del descanso semanal será como mínimo de dos días ininterrumpidos.
  6. Si escau, es podran establir reglamentàriament altres especialitats que es consideren necessàries en relació amb la Normativa existent per als penats.

  En tot cas, el treball que realitzen els interns tindrà com a finalitat essencial la seua inserció laboral, així com la seua incorporació al mercat de treball. A estos efectes, la pràctica laboral es complementarà amb cursos de formació professional ocupacional o altres programes que milloren la seua competència i capacitat laboral i afavorisquen la seua futura inserció laboral.

  Les será de aplicación la Normativa reguladora de la relación laboral especial penitenciaria y de la protección de Seguridad Social establecida en la legislación vigente para el colectivo de menores.

  Normativa

  • Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. [Enllaç permanent ELI]
  • Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat. [Enllaç permanent ELI]

  Caracteristicas del contracte

  Celebrat amb un grup de treballadors considerat íntegrament.

  L'empresari no tindrà enfront de cadascun dels seus membres els drets i deures que com tal li competixen.

  El cap de grup ostentara la representació dels quals ho integren, responent de les obligacions inherents a aquesta representació.

  El contracte podrà ser verbal o escrit.

  La seua durada podrà ser durada determinada.

  El contracte es comunicarà al Servici Públic d'Ocupació en el termini de deu dies i es comunicarà la seua celebració en el mateix termini si és verbal.

  Normativa

  • Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [Enllaç permanent ELI]

  Definició

  Es considera personal d'Alta Direcció a aquells treballadors que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, i els relatius als objectius generals de la mateixa amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l'Entitat que respectivament ocupe aquella titularitat.

  Característiques del contracte

  Es formalitzarà per escrit, en exemplar duplicat, un per a cada part contractant. En absència de pacte escrit, s'entendrà que l'empleat és personal d'alta direcció quan es donen els supòsits de l'article 8 . 1 . de l'Estatut dels Treballadors i la prestació professional es corresponga amb la qual definix l'article 1 . 2 . del Reial decret 1382 / 1985 , de 1 de agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

  Podrà concertar-se un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seua durada és indefinida.

  Transcorregut el període de prova sense que s'haja produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels servicis prestats en l'antiguitat del treballador en l'Empresa.

  El contracte de treball tindrà la durada que les parts acorden.

  La jornada, horaris, festes i permisos, així com per a vacacions, serà el fixat en les clàusules del contracte, quan no configuren prestacions a càrrec de l'empleat que excedisquen notòriament de les quals siguen usuals en l'àmbit professional corresponent.

  Normativa

  • Real Decreto 1382 / 1985 , de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. [Permalink ELI]

  Qualsevol altra relació laboral que no puga incloure's en cap de les definides en esta guia.

  (Queda derogat des del 1 1 / / 2013 , disposició derogatòria única llei 27 / 2011 , de 1 de agost, excepte para els supòsits que s'indiquen)

  Definició

  Este contracte té per objecte la contractació de treballadors aturats en substitució de treballadors que anticipen la seua edat ordinària de jubilació de seixanta-cinc a seixanta-quatre anys.

  Esta mesura de foment d'ocupació queda derogada d'acord amb la disposició ja citada,a excepció dels següents suposats d'acord amb l'establit en la disposició final 10 . 2 de la Llei 27 / 2011 , de 1 de agost.

  Se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seues diferents modalitats, requisits d'accés i condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l'entrada en vigor de la citada Llei, a les pensions de jubilació que es causen abans de gener d'en 2019 els següents suposats:

  • a) Les persones la relació laboral de les quals s'haja extingit abans de la publicació de la Llei 27 / 2011 , de 1 de agost.
  • b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit i/o acords col·lectius d'empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats o subscrits amb anterioritat a la data de publicació de la present Llei, amb independència que l'Extinció de la relació laboral s'haja produït amb anterioritat o posterioritat al de 1 gener de 2013 .
  • c) Els qui hagen accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de publicació de la present Llei, així com les persones incorporades abans de la data de publicació d'esta Llei a plans de jubilació parcial, arreplegats en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empreses, amb independència que l'accés a la jubilació parcial s'haja produït amb anterioritat o posterioritat al de 1 gener de 2013 .

  Característiques del contracte

  La seua durada serà com a mínim d'un any.

  Al treballador que es jubila li ha de faltar un any com a màxim per a aconseguir l'edat ordinària de jubilació.

  El contracte de substitució podrà concertar-se a l'empara de qualsevol de les modalitats de contractació, excepte la contractació a temps parcial i la modalitat prevista en l'article 15 . 1 .b) de l'Estatut dels Treballadors (eventual per circumstàncies de la producció).

  Haurà de formalitzar-se per escrit, havent de constar en el mateix el nom del treballador a qui se substituïx.

  El contracte es comunicarà en el termini dels deu dies següents a la seua concertació al Servici Públic d'Ocupació corresponent, on quedarà depositat un exemplar; una altra còpia del contracte serà entregada al treballador que es jubile, perquè el present en l'entitat gestora a la qual corresponga el reconeixement del dret a la pensió de jubilació.

  Altres característiques

  En els supòsits en què estiga prevista l'aplicació de coeficients reductors de l'edat mínima de seixanta-cinc anys, aquests coeficients s'aplicaran a l'edat de seixanta-quatre anys.

  Si durant la vigència del contracte es produïx el cessament del treballador, l'empresa queda obligada a substituir-ho, en el termini de quinze dies, per un altre treballador aturat pel temps que reste per a aconseguir la durada mínima del contracte, excepte cas de força major.

  En cas d'incompliment, l'empresa haurà d'abfonar a l'entitat gestora l'import de la prestació de jubilació reportada fins al cessament del treballador contractat.

  Normativa

  • Ley 27 / 2011 , de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. [Permalink ELI]

  Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

  http://publicacionesoficiales.boe.es

  Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
  Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

  NIPO: 120 - 21 - 011 - 0

  Actualitzada a gener 2021