Tinc dret a la RAI

Si continueu a l'atur i no teniu dret a la prestació contributiva ni al subsidi d'atur, podeu sol·licitar la renda activa d'inserció (RAI).

Si no teniu dret a la RAI, informeu-vos sobre els programes de qualificació professional de les persones que exhaureixin la seva protecció per atur (PREPARA) i el d'activació per a l'ocupació, basats en accions de polítiques actives d'ocupació, actuacions d'intermediació laboral i en la percepció d'un ajut econòmic de suport.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar aturat i inscrit com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís d'activitat.
 • Ser menor de 65 anys.
 • No tenir ingressos mensuals propis superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per obtenir-los. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si teniu cònjuge i/o fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, o menors acollits, únicament s'entendrà complert el requisit de mancança de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar constituïda així, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi el 75% de l'SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No haver estat beneficiari de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat.
 • No haver estat beneficiari de tres drets al programa de renda activa d'inserció anteriors.

Aturats de llarga durada

Persones amb discapacitat

Emigrants retornats

Víctimes de violència de gènere o de violència domèstica

Més informació sobre la renda activa d'inserció (RAI)

Podeu obtenir més informació sobre cada col·lectiu al telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999.

Durada i quantia

La RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim i es cobra a partir de l'endemà de la sol·licitud.

La quantia mensual d'aquest ajut és el 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (Quanties per a aquest any).

A més, podeu obtenir altres ajuts:

 • Si sou víctima de violència de gènere o domèstica i us heu vist obligada o obligat a canviar de residència en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa o durant la vostra permanència en aquest programa, podeu sol·licitar un ajut suplementari de tres mensualitats de la RAI, en un pagament únic, sense que això minori la durada d'aquesta renda, i el podreu percebre una sola vegada per cada dret d'admissió a la RAI.
 • Si comenceu a treballar com a persona autònoma o us col·loqueu per compte d'altri a temps complet, se suspèn el pagament de la RAI i teniu dret a un ajut equivalent al 25% de la quantia de la RAI durant un màxim de 180 dies, sense que això redueixi la durada de la RAI pendent de percebre.
 • Si us col·loqueu a temps parcial es deduirà de l'import de la RAI la part proporcional al temps treballat, i el període pendent de percebre, mentre es mantingui la compatibilitat, s'ampliarà en la mateixa proporció. 

El pagament de la RAI es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

 

Documentació necessària

Per poder accedir a la RAI cal presentar la documentació següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació del sol·licitant i, si escau, del cònjuge i/o dels fills que conviuen amb ell o estan al seu càrrec i que figuren a la sol·licitud (n'hi ha prou amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers residents a Espanya:
   • Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.
 • Llibre de família o un document equivalent en el cas dels estrangers.
 • Si l'oficina d'ocupació ho demana, el sol·licitant haurà de lliurar un justificant de rendes. Si al·lega com a càrrega fills majors de 26 anys discapacitats, haurà d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, l'IMSERSO o l'organisme competent de la comunitat autònoma

La condició de persona amb discapacitatde grau igual o superior al 33% s'acredita amb algun dels documents següents:

 • Resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
 • Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

En cas d'accedir al programa pel fet de ser treballador emigrant retornathaureu d'aportar:

 • Si el sol·licitant torna d'un país membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, el formulari U1 o l'E-301.
 • En el cas dels emigrants de Suïssa, un certificat de l'Agregadoria Laboral d'aquest país o el formulari U1.
 • Si retorna d'Austràlia, el formulari d'enllaç.
 • Si el sol·licitant torna d'un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o amb el qual no hi hagi conveni sobre protecció per atur: certificació emesa per les àrees i dependències provincials de Treball i Afers Socials de les delegacions o subdelegacions de govern en què constin la data de retorn i el temps treballat al país d'emigració.

Si s'accedeix a la RAI com víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica haureu d'acreditar aquesta condició aportant sentència judicial, ordre de protecció judicial, informe del Ministeri Fiscal o informe dels serveis socials de l'administració pública competent (autonòmica o local) o casa d'acollida, on s'indiqui que rebeu assistència per aquesta circumstància.

En el supòsit d'accedir a la RAI pel fet de ser aturat de llarga durada o persona amb discapacitat, haureu de presentar el formulari de declaració de recerca activa de feina que acrediti que durant el període d'inscripció previ a la sol·licitud d'admissió al programa s'han dut a terme, com a mínim, tres accions de recerca activa de feina.

Només si l'entitat gestora ho sol·licita, cal presentar el justificant de rendes.

Podeu obtenir més informació al telèfon 901 119 999.

Quan, com i on ho tramito

La RAI es podrà sol·licitar una vegada que es compleixin els requisits d'accés, segons el col·lectiu al que es pertanyi.

La meritació de la quantia de la RAI s'iniciarà a partir de l'endemà de la data de sol·licitud d'admissió al programa.

Podreu presentar la sol·licitud a través de:

Documentació