Seu electrónica

Contracte indefinit Familiar de Treballador Autònom

  • Ser cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive del trabajadora autónomo.
  • Estar desempleado e inscrito en la oficina de empleo.

  • Per temps indefinit a temps complet o parcial.

 

  • No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte que dona dret a la bonificació prevista.
  • L'ocupador haurà de mantenir el nivell d'ocupació en els sis mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la citada bonificació.
  • A l'efecte d'examinar el nivell d'ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecto del contracte, o per resolució durant el període de prova.
  • En el no previst en aquesta disposició, serà aplicable el que es disposa en la secció I del capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, excepte l'establert en els seus articles 2.7, 6.1.b) i 6.2.

  • Bonificació del 100 per cent en la quota empresarial per contingències comunes.
  • Període de 12 mesos.

 

Llei 6 / 2017 , de 24 de octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.