CESSAMENT DE L'ACTIVITAT

L'Estatut del Treball Autònom ha fixat les regles equitatives per aconseguir l'equiparació efectiva del treball autònom respecte del treball per compte d'altri, en matèria de protecció social.

La finalitat de la prestació per cessament d'activitat és cobrir les situacions de finalització de l'activitat de les persones treballadores autònomes provocades per una situació en tot cas involuntària i que ha de ser degudament justificada per accedir a la corresponent prestació econòmica.

Aquesta prestació serà gestionada per les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina, amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes.

 1. Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, Títol V, que regula el sistema específic de protecció per cessament d'activitat del col·lectiu de treballadors autònoms. Aquesta protecció comprèn una prestació econòmica i la cotització de la Seguretat Social per la persona treballadora autònoma, a més de la formació i orientació professional de les persones beneficiàries amb vista a la seva recol·locació.
 2. Reial decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. Disposició final segona que modifica el TRLGSS.
 3. Reial decret 1541/2011, de 31 de octubre, que desenvolupa el sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms. (BOE nº 263 de 1 de Novembre de 2011). Aquesta normativa aborda l'objecte de protecció, els requisits, l'acreditació de la situació legal de cessament d'activitat, la dinàmica de la protecció per cessament d'activitat, l'abonament de cotitzacions a la Seguretat Social, el règim financer i de gestió del sistema, les mesures de formació, orientació professional i promoció de l'activitat emprenedora, les obligacions de les persones treballadores autònomes i la competència sancionadora.
 4. Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social (BOE 2017 de 19 de setembre de 2015).

La protecció per cessament d'activitat aconsegueix als següents col·lectius:

 • Persones treballadores autònomes compreses en el Règim Especial de  Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Persones treballadores per compte propi incloses en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris.
 • Persones treballadores per compte propi incloses en el Règim Especial de  Treballadors del Mar.

En tots els casos serà requisit necessari haver cotitzat per cessament d'activitat durant un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament.

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada davant:

 • La Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual tingui coberta la contingència de cessament d'activitat.
 • El Servei Públic d'Ocupació Estatal, si la cobertura de la contingència de cessament d'activitat la té concertada amb l'INSS (segons el Reial decret Llei 28/2018 haurà d'optar per una Mútua col·laboradora de la Seguretat Social, assortint efectes des del de 1 juny de 2019).
 • El Instituto Social de la Marina, si es la entidad que cubre dicha contingencia.

Amb caràcter general, el període de gaudi de la prestació es calcularà segons els períodes cotitzats per la persona treballadora dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat, tal com es mostra en la següent taula:

PERÍODE DE COTITZACIÓ I DURADA DE LA PRESTACIÓ

MESOS
COTITZATS
DURADA DE LA PRESTACIÓ
De 12 17 a mesos 4 mesos
De 18 23 a mesos 6 mesos
De 24 29 a mesos 8 mesos
De 30 35 a mesos 10 mesos
De 36 42 a mesos 12 mesos
De 43 47 a mesos 16 mesos
Amb 48 mesos 24 mesos

Quantia

La quantia de la prestació serà el % 70de la base reguladora; aquesta es calcula amb la mitjana de les bases per les quals la persona treballadora hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat.

La quantia mínima serà de el 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) si la persona treballadora autònoma no té fills o filles al seu càrrec, i de el 107% si els té.

No serà aplicable la quantia mínima a les persones autònomes que cotitzin per una base inferior a la mínima.

La quantia màxima serà el % 175  del (IPREM). Si té al seu càrrec un fill o filla la quantia màxima serà de el 200% i si té més fills o filles a càrrec serà de el 225%.


Pagament de la prestació

La prestació serà abonada per la Mútua amb la qual la persona treballadora tingui coberta la contingència per cessament d'activitat, o pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, si està coberta per l'INSS, o per l'Institut Social de la Marina, si és l'entitat que cobreix aquesta contingència.

La persona trabajadora comenzará a disfrutar de la prestación a partir del día siguiente al que se produjo la baja, si presenta la solicitud en plazo.

¿Què és?

Es tracta d'una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma. Consisteix en l'abonament del valor actual de l'import que resti per percebre de la prestació per cessament d'activitat. La poden sol·licitar aquelles persones beneficiàries d'aquesta prestació que pretenen incorporar-se com a soci treballador o sòcia treballadora en cooperatives o societats laborals o mercantils, o bé constituir-les, o aquelles que desitgen desenvolupar una nova activitat com a persona treballadora autònoma.

Requisits:

 • Ser beneficiari o beneficiària de la prestació per cessament d'activitat.
 • Tenir pendent de percebre, almenys, sis mesos.
 • Justificar la realización de una actividad como persona trabajadora autónoma o la incorporación como socio trabajador o socia trabajadora a una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral o mercantil, de nueva creación o en funcionamiento, aunque haya mantenido una relación de contrato previa con la misma, independientemente de su duración. 

Obligacions

 • Percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad laboral en el plazo máximo de un mes.
 • Presentar la documentació que provi l'inici de l'activitat.
 • La cantidad percibida tiene que destinarse a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad como persona trabajadora autónoma.