Seu electrónica

Cessament de l'activitat

La disposició transitòria primera de el Reial decret-llei 28 / 2018 , de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, disposa que des del de 01 juny de la 2019 protecció per cessament d'activitat de les persones treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (REPTA), és gestionada per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social i per l'Institut Social de la Marina (ISM).

Per tant, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), no gestiona les altes inicials de prestació per cessament d'activitat des de el 01  de juny de 2019 .