Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Oferta Formativa

Les iniciatives de formació són cadascuna de les modalitats a través de les quals es desenvolupa el Sistema de Formació en el Treball. Aquestes iniciatives es concreten en accions formatives de naturalesa laboral, dirigides a donar resposta immediata a les diferents necessitats individuals de les persones i a les demandes del sistema productiu. 

A més d'aquestes iniciatives, el Sistema de Formació en el Treball també es pot desenvolupar a partir de diferents Programes d'activació per a l'Ocupació:

Iniciatives de Formació

Formació programada per les empreses per als seus treballadors

És una iniciativa de la Formació en el treball, que té per objectiu cobrir les necessitats de formació dels seus treballadors, sobre la base de les seves necessitats i als requeriments del mercat laboral.

Quins són les persones usuàries?

  • Assalariades que presten els seus serveis en empreses o en entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació en les Administracions públiques al fet que fa referència l'article 6 . 6
  • Fixes-discontínues en els períodes de no ocupació
  • Persones que, durant la seva participació en aquesta formació, accedeixin a situació de desocupació
  • Afectades per mesures temporals de suspensió de contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en els seus períodes de suspensió d'ocupació
  • Persones treballadores dels col·lectius el règim dels quals de cotització contempli el pagament de quota pel concepte de formació professional

Quin característiques té aquest tipus de formació?

  • Les accions formatives estaran relacionades amb l'activitat empresarial. 
  • Flexibilitat en els seus continguts i quant al moment de la seva impartició 
  • Respecte al dret d'informació i consulta de la representació legal dels treballadors
  • Comunicació de l'inici i finalització de les accions formatives davant l'Administració
  • Garantir un desenvolupament satisfactori de les accions formatives i de les funcions de seguiment, control i avaluació, així com l'adequació de la formació realitzada a les necessitats formatives reals de les empreses i els seus treballadors.

Com s'organitza la formació?

Podran organitzar la formació, empreses o grups d'empreses per si mateixes, així com impartir la formació emprant per a això mitjans propis o ben recorrent a la seva contractació.
Les empreses també podran optar per encomanar l'organització de la formació a una entitat externa.

Com es finança?

Les empreses disposaran d'un «crèdit de formació», el qual podran fer efectiu mitjançant bonificacions en les corresponents cotitzacions empresarials a la Seguretat Social