Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Característiques d'un contracte

¿Què és un contracte de treball?

¿Qui pot signar un contracte de treball?

 • Els majors d'edat (18 anys).
 • Els menors d'anys 18 legalment emancipats.
 • Majors d'i 16 menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui al seu càrrec. Si viuen de forma independent, amb el consentiment exprés o tàcit d'el seus pares o tutors.
 • Els estrangers d'acord amb la legislació que els sigui aplicable.

El contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o de paraula.
És obligatori per escrit quan així ho exigeixi una disposició legal, i sempre en els contractes que es relacionen:

 • Pràctiques.
 • Formació.
 • Per a la realització d'una obra o servei determinat.
 • A temps parcial, fix discontinu i de relleu.
 • A distància.
 • Treballadors contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger.
 • Els contractes per temps determinat, la durada del qual sigui superior a quatre setmanes.
 • Contracte dels pescadors.

Cadascuna de les parts podrà exigir que el contracte se celebri per escrit, a qualsevol moment del transcurs de la relació laboral.

 • El seu establiment és optatiu i d'acordar-ho, s'haurà de reflectir per escrit en el contracte.
 • La seva durada màxima s'establirà en els Convenis Col·lectius, i en defecte d'això la durada no podrà excedir de sis mesos per als tècnics titulats, o de dos mesos per a la resta dels treballadors.
 • Durant el període de prova, el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de treball que exerceixi, com si fora de plantilla.
 • Durant aquest període es podrà rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts, sense al·legar causa alguna i sense preavís, excepte pacte en contrari.
 • El període de prova es computa a l'efecte d'antiguitat.
 • La situació d'incapacitat temporal que afecti al treballador durant el període de prova interromprà el còmput del mateix, sempre que es produeixi acord entre ambdues parts.
 • En les empreses amb menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà excedir de tres mesos per als treballadors que no siguin tècnics titulats.
 • No es podrà establir període de prova quan el treballador hi hagi ja exercit les mateixes funcions amb anterioritat en l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

 • El contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit.

 • El contracte de treball de durada determinada solament podrà celebrar-se per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.

 • Perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s'especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

 • En principi tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, tret que en el contracte de treball s'estableixi el contrari.

 • Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal estableixen quina és la durada mínima i màxima del contracte.

 • Un contracte de treball suposa uns drets per al treballador, que es converteixen en obligacions per a l'empresari. Al mateix temps, les obligacions que contreu el treballador es converteixen en drets del seu empresari.

L'empresari contreu obligacions amb:

 • El treballador: quan la relació laboral sigui de durada superior a quatre setmanes, l'empresari haurà d'informar per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte i principals condicions d'execució de la prestació laboral, sempre que tals elements i condicions no figurin en el contracte de treball formalitzat per escrit.
 • Els representants legals dels treballadors: també haurà de lliurar als representants legals dels treballadors, una còpia bàsica dels contractes formalitzats per escrit (amb excepció dels contractes de relacions especials d'alta adreça, pels quals és suficient la notificació), així com les pròrrogues d'aquests contractes i les denúncies dels mateixos, tenint per a això el mateix termini de 10 dies. La còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte a excepció del nombre del D.N.I., domicili, estat civil i qualsevol altra dada que pugui afectar a la identitat personal de l'interessat. Posteriorment, aquesta còpia bàsica s'enviarà al Servei Públic d'Ocupació. Quan no existeixi representació legal dels treballadors també haurà de formalitzar-se còpia bàsica i remetre's al Servei Públic d'Ocupació.
 • El Servei Públic d'Ocupació: els empresaris estan obligats a comunicar al Servei Públic d'Ocupació en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, i en els termes que reglamentàriament es determinin, el contingut dels contractes de treball que celebrin o les pròrrogues dels mateixos, deguin o no formalitzar-se per escrit.

Drets del treballador:

 • A l'ocupació efectiva durant la jornada de treball.
 • A la promoció i formació en el treball.
 • A no ser discriminats per accedir a un lloc de treball.
 • A la integritat física i a la intimitat.
 • A percebre puntualment la remuneració pactada.
 • Els altres que s'estableixin en el contracte de treball.

Deures del treballador:

 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball conforme als principis de la bona fe i diligència.
 • Complir les mesures de seguretat i higiene que s'adoptin.
 • Complir les ordres i instruccions de l'empresari en l'exercici de la seva funció directiva.
 • No realitzar la mateixa activitat que l'empresa en competència amb ella.
 • Contribuir a millorar la productivitat.
 • Els altres que s'estableixin en el contracte de treball.