Seu electrónica

Estadístiques per municipis (atur registrat i contractes)

Des de gener de 2022 , la representació de dades desagregades en municipis, es realitza d'acord amb la Llei 12 / 1989 de 9 de maig de la Funció Estadística Pública (art. 13 ) i la Llei Orgànica 15 / 1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (art. 3 ) i les seves posteriors actualitzacions.
Segons això, s'ometrà el valor per a aquelles dades que per la seva estructura, contingut o grau de desagregació permeti la identificació de persones físiques o jurídiques. En aquest sentit, quedarà com a dada no visible per a aquells casos en què el valor de la població municipal resultant es trobi en el rang entre 1 i 4 , passant a ser representat pel contingut "