Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Finançament Fons Social Europeu

Fondo_Social_Europeo

El FSE (Fons Social Europeu) és el principal instrument amb el qual Europa recolza la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen ocupació.

Fons Social Europeu FSE+ 2021 - 2027

La Subdirección General de Gestión Económica, designada organismo intermedio para el nuevo Programa FSE+ 2021-2027

La Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE), mitjançant acord signat al maig de 2023 , va designar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) com a Organisme Intermedi (OI) per al nou Període de Programació ÉS-FSE+ 2021 - 2027 . 

Això suposa la intermediació per als tres programes d'àmbit estatal: Educació, Formació, Ocupació i Economia Social (ÉFESO); Ocupació Juvenil (EJ); i Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita Contra la Pobresa (INCLUSIÓ), amb un cost total, cadascun d'ells, per imports respectius de: 1 . 301 . 598 . 089 €, 789 . 807 . 168 €, i 632 . 093 . 960 €.

Per al compliment del cost d'aquests programes es fixa una senda financera d'ajuda cofinançada pel FSE+ de: 906 . 434 . 520 € pel de ÉFESO; 550 . 023 . 892 € pel de EJ; i, 440 . 185 . 822 € pel de Inclusió Social. A més, dels programes d'àmbit estatal, coexistiran altres dinou programes regionals, un per cada Comunitat Autònoma, més Ceuta i Melilla.
Fons Social Europeu FSE+ 2021 - 2027


Nous programes

Aquests nous programes són el relleu dels Programes Operatius de Garantia Juvenil (POEJ); Ocupació, Formació i Educació (POEFE); i Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES), del període 2014 - 2020 .

Mitjançant el Reglament (UE) 2021 / 1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021 , es va establir la creació del nou Període de Programació FSE+. Per a la consecució dels seus objectius fusiona tres instruments del període 2014 - 2020 : el Fons Social Europeu (FSE), la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD).

El FSE+ és un dels vuit fons de gestió compartida fixats en el Reglament de Disposicions Comunes (RDC) para 2021 - 2027 (Reglamento UE 2021 / 1060 , del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021 ) , del que l'assignació prevista per a Espanya ascendeix a 11 153 . milions d'euros.

Objectius Polítics i Objectius Específics

L'art. 5 del Reglament (UE) 2021 / 1060 estableix cinc Objectius Polítics (enfront dels 11 temàtics fixats, en el període anterior 2014 - 2020 , en l'art. 9 del Reglament (UE) Nº 1303 / 2013 ). Entre aquests cinc objectius, el FSE+ persegueix específicament el nombre 4 : “Una Europa més social i inclusiva, per mitjà de l'aplicació del pilar europeu de drets socials.” 

Per la seva banda, l'art. 4 . 1 del Reglament (UE) Nº 2021 / 1057 de FSE+ estableix tretze Objectius Específics (OE), enumerades a continuació, associats a l'Objectiu Polític 4 (a diferència dels objectius temàtics del període 2014 - 2020 que es desenvolupaven en “Prioritats d'Inversió”): 

 • A) Millorar l'accés a l'ocupació i les mesures d'activació del mercat de treball.
 • B) Modernitzar les institucions i els serveis del mercat de treball.
 • C) Promoure una participació equilibrada de gènere al mercat de treball.
 • D) Promoure l'adaptació dels treballadors, les empreses i els emprenedors al canvi.
 • I) Millorar la qualitat i eficàcia dels sistemes de formació.
 • F) Promoure la igualtat d'accés a una educació i una formació de qualitat i inclusiva.
 • G) Promoure l'aprenentatge permanent mitjançant oportunitats per a tots.
 • H) Fomentar la inclusió activa per promoure la igualtat d'oportunitats.
 • I) Promoure la integració socioeconòmica dels nacionals de tercers països, migrants inclosos.
 • J) Promoure la integració socioeconòmica de les comunitats marginades, com la romaní.
 • K) Millorar la igualtat i l'oportunitat en l'accés als serveis essencials.
 • L) Promoure la integració social de les persones en risc de pobresa o exclusió social.
 • M) Fer front a la privació material mitjançant aliments, prestació d'assistència bàsica a les persones més desfavorides.

Per a la consecució d'aquests objectius específics, la Sotsdirecció General de Gestió Financera del SEPE (SGGF) ha establert les següents prioritats, línies d'actuació, i mesures, segons els diferents programes.

Programa d'Ocupació, Emprenedoria i Economia Social (ÉFESO)

Prioritat 1 . Ocupació, adaptabilitat, emprenedoria i economia social

Objectius Específics: 

A) Millorar l'accés a l'ocupació i les mesures d'activació del mercat de treball.

D) Promoure l'adaptació dels treballadors, les empreses i els emprenedors al canvi.

Línies Principals d'Actuació:

 • LPA 2 Oportunitats d'ocupació.
 • LPA 3 Emprenedoria, autoocupació i economia social.
 • LPA 5 Formació de persones emprades

Mesures:

 • Mesura 1 .a. 04 : Incentius per a la contractació indefinida de persones parades de llarga durada.
 • Mesura 1 .a. 05 : Incentius per a la contractació indefinida de persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Mesura 1 .a. 06 : Incentius per a la contractació indefinida de persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (inclosa l'ONCE).
 • Medida 1 .a. 07 : Incentivos para la contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado protegido (CEE).
 • Mesura 1 .a. 09 : Ajudes a l'autoocupació.
 • Medida 1 .d. 03 : Apoyo a la formación de personas trabajadoras con discapacidad.
 • Mesura 1 .d. 04 : Formació de treballadors en situació d'ERTE sectorial.
 • Medida 1 .d. 05 : Apoyo a la estabilidad en los contratos fijos-discontinuos de trabajadores que provengan de una situación laboral más precaria.
 • Mesura 1 .d. 06 : Conversió de contractes de substitució a indefinits al final del termini definit pels primers.

Programa d'Ocupació Juvenil (EJ)

Prioritat 1 . Ocupació, adaptabilitat, emprenedoria i economia social - Prioritat 5 . Ocupació juvenil

Objectius Específics

D) Promoure l'adaptació dels treballadors, les empreses i els emprenedors al canvi.

Línies Principals d'Actuació

 • LPA 1 Oportunitats d'ocupació.
 • LPA 2 Millora de l'ocupabilitat i formació per a l'ocupació.
 • LPA 4 Emprenedoria.

Mesures

 • Medida 1 .d. 01 : Incentivos a la conversión de contratos de becario en contratos indefinidos. 
 • Medida 1 .d. 02 : Incentivos a la conversión de contratos formativos en contratos indefinidos.
 • Medida 1 .d. 03 : Incentivos a la conversión de contratos de relevo temporales en contratos indefinidos.
 • Mesura 5 .a. 02 : Incentius per a la formació en alternança amb l'ocupació.
 • Mesura 5 .a. 03 : Escoles-taller. 
 • Mesura 5 .a. 07 : Incentius a la contractació indefinida de persones joves   d'escassa formació.
 • Mesura 5 .a. 11 : Incentius a l'autoocupació.

Programa d'Inclusió i Lluita contra la Pobresa (INCLUSIÓ)

Prioritat 2 . Inclusió social i lluita contra la pobresa

Objectius Específics

H)    Fomentar la inclusió activa per promoure la igualtat d'oportunitats.

Línies Principals d'Actuació

 • LPA 2 . Mesures del foment de la contractació al mercat protegit i mercat ordinari de persones amb discapacitat, així com la seva formació.

Mesures

 • Mitjana 2 .h. 05 : Mesures de foment de la contractació de les persones amb discapacitat en mercat ordinari (inclosa l'ONCE).
 • Mesura 2 .h. 06 : Mesures de foment de la contractació de les persones amb discapacitat en mercat protegit (CEE).
 • Mesura 2 .h. 07 : Formació destinada a persones treballadores amb discapacitat.

Resum dels tres programes per prioritat, objectius específics, línies d'actuació i mesures