FINANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU 2014 - 2020

El FSE (Fons Social Europeu) és el principal instrument amb el qual Europa recolza la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen ocupació.

 

La participació del SEPE s'estén a la totalitat del territori nacional, d'acord amb la classificació de zones establerta per la Unió Europea per a aquest període 2014-2020, que és la següent:

 • Zona menys desenvolupada: Comunitat Autònoma d'Extremadura
 • Zona en transició: Comunitats Autònomes d'Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia i la Ciutat Autònoma de Melilla.
 • Zona más desarrollada: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Aquesta divisió del territori nacional implica l'existència de diferents percentatges de cofinançament del Fons Social Europeu, establerts en les decisions d'aprovació de cada Programa Operatiu, que van des de el 50 % de la despesa total subvencionable  per a la zona més desenvolupada, fins a el 80 % per a la resta del territori o el % 85 per a la Comunitat de Canàries, pel seu caràcter de regió ultraperiférica de la Unió Europea.

Un cas especial de finançament en aquest període de programació ho constitueix la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), inclosa al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, el percentatge de la qual de finançament és del 9189, %, en la totalitat del territori nacional.

En el període de programació 2014-2020, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha estat designat Organisme Intermedi als Programes Operatius Plurirregionales d'Ocupació Juvenil (POEJ), Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES) i Ocupació, Formació i Educació (POEFE), mitjançant la signatura dels corresponents  Acords d'Atribució de Funcions, entre l'Autoritat de Gestió del Fons Social Europeu a Espanya i la Direcció general del SEPE.

Igualment, en tots els PP.OO. citats ostenta la condició de Beneficiari de les ajudes del citat Fons Estructural, ja que l'execució de les accions que estan previstes en ells correspon en exclusiva al SEPE.

El SEPE participa en tres programes operatius.

Aprovat per Decisió d'Execució de la Comissió Europea C(2014) 9891, de 12 de desembre de 2014, modificada per la C(2016) 4416, de 18 de juliol de 2016. En ell s'inclouen tant ajudes directes del Fons Social Europeu com l'assignació específica per a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, sent en l'actualitat els destinataris finals de les mateixes tots els joves menors d'anys 30 a partir del de 3 desembre de 2015, d'acord amb l'establert en la Decisió de la Comissió C(2016) 4416, i els menors d'anys 25 (o persones amb un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %), des de l'inici del període d'elegibilidad d'aquest P. o., 1 de setembre de 2013, fins al de 3 desembre de 2015.

El SEPE té prevista, en aquest Programa Operatiu, una assignació financera total de 93737 , milions d'euros de cost total subvencionable per a tot el període, sent l'aportació total del Fons Social Europeu de 79875 , milions d'euros, dels quals 544 corresponen a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

L'estructura, objectius i resultats esperats de la participació del SEPE en aquest Programa Operatiu és la que es descriu a continuació:

EIXOS 1A, 1B, 1C, 1D, 1I: Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral.

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.2:

 • Integració sostenible al mercat de treball dels joves, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren el risc de sofrir exclusió social i els procedents de comunitats marginades, també a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.3:

 • Augmentar l'emprenedoria de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació com a via d'accés al mercat laboral a través de la creació d'empreses.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per a treballadors autònoms.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar el desenvolupament de competències emprenedores entre les persones joves.
 • Millorar els nivells d'autoocupació i iniciativa empresarial entre els joves, incloent les diferents formes d'emprenedoria  en el marc de l'economia social.
 • Eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos.
 • Fomentar l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora entre les persones joves.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.4:

 • Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través de la seva intermediació i dels incentius econòmics.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de persones amb discapacitat per Centres Especials d'Ocupació, Empreses del mercat ordinari i per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de treballadors interins.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar la contractació a través de la utilització d'ajudes  salarials i un altre tipus de mesures dirigides al fet que les persones ocupadores creuen noves oportunitats per a joves.
 • Fomentar entre les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes de formació i educació l'obtenció d'una ocupació de qualitat i de caràcter estable.
 • Potenciar la contractació en els sectors amb major potencial de creació d'ocupació, de manera especial en el marc de l'economia verda, les TIC, la recerca i l'assistència sanitària.
 • Fomentar, en la mesura del possible, l'ocupació blava a través dels seus cinc pilars bàsics: l'energia blava, l'aqüicultura, el turisme marítim i costaner, els recursos minerals marins i la biotecnologia blava.

EIX 5: Integració sostenible al mercat de treball de les persones joves que no es troben empleades, ni participen en els sistemes d'educació ni formació, en particular en el context de la Garantia juvenil (IEJ/FSE).

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.2:

 • Integració sostenible al mercat de treball dels joves, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren el risc de sofrir exclusió social i els procedents de comunitats marginades, també a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.2:

 • Reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social derivades de la formació impartida prevista en els contractes per a la formació i l'aprenentatge.

RESULTATS ESPERATS:

 • Aconseguir la millora directa de l'ocupabilitat de la persona jove, mitjançant l'adquisició de les  aptituds i competències necessàries, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
 • Augmentar el nivell de formació dels joves que van abandonar els estudis a una edat primerenca per incorporar-se al mercat de treball i que una vegada que han perdut el seu lloc de treball no troben oportunitats laborals, potenciant especialment l'augment del col·lectiu amb nivells mitjans de formació.
 • Aconseguir la reconversió i el reciclatge dels joves amb nivells de formació elevats però no adequats a les necessitats del mercat laboral.
 • Engegar programes de mobilitat, tant nacionals com a europeus, que contribueixin a la millora de la formació i de l'ocupabilitat de les persones joves.
 • Millorar la formació en idiomes i en noves tecnologies de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i formació.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.3:

 • Augmentar l'emprenedoria de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació com a via d'accés al mercat laboral a través de la creació d'empreses.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per a treballadors autònoms.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar el desenvolupament de competències emprenedores entre les persones joves.
 • Millorar els nivells d'autoocupació i iniciativa empresarial entre els joves, incloent les diferents formes d'emprenedoria  en el marc de l'economia social.
 • Eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos.
 • Fomentar l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora entre les persones joves.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.4:

 • Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través de la seva intermediació i dels incentius econòmics.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de persones amb discapacitat per Centres Especials d'Ocupació, Empreses del mercat ordinari i per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de treballadors interins.
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de Beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar la contractació a través de la utilització d'ajudes  salarials i un altre tipus de mesures dirigides al fet que les persones ocupadores creuen noves oportunitats per a joves.
 • Fomentar entre les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes de formació i educació l'obtenció d'una ocupació de qualitat i de caràcter estable.
 • Potenciar la contractació en els sectors amb major potencial de creació d'ocupació, de manera especial en el marc de l'economia verda, les TIC, la recerca i l'assistència sanitària.
 • Fomentar, en la mesura del possible, l'ocupació blava a través dels seus cinc pilars bàsics: l'energia blava, l'aqüicultura, el turisme marítim i costaner, els recursos minerals marins i la biotecnologia blava.

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Assistència Tècnica.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1:

 • Aconseguir una gestió i control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del Programa Operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes.

OPERACIONS:

 • Desenvolupament i manteniment dels sistemes informàtics de seguiment i control.

RESULTATS ESPERATS:

 • Garantir la bona gestió del Programa Operatiu, principalment en els nivells de programació, seguiment, avaluació i control així com consolidar i millorar els sistemes i models de gestió i control que el Programa Operatiu té previstos. La consecució d'aquests resultats estarà recolzada pels sistemes d'informació i gestió electrònics que es creuen a aquest efecte per a aquest Programa. A més, es preveu una disminució de les taxes d'error a través d'una millora en els sistemes de les verificacions tant in situ com a administratives i dels sistemes de control.

 

 

Aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 5696, de 6 de agosto de 2015.

El SEPE tiene prevista en este Programa Operativo una asignación financiera total de 327,94 millones de euros de coste total subvencionable para todo el período, siendo la aportación del Fondo Social Europeo de 251,04 millones de euros.
L'estructura, objectius i resultats esperats de la participació del SEPE en aquest Programa Operatiu és la que es descriu a continuació:

EJES 2A, 2B, 2C, 2D: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.

PRIORITAT D'INVERSIÓ 9.1:

 • Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad.

OBJECTIU ESPECÍFIC 9.1.2:

 • Aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de persones amb discapacitat pels Centres Especials d'Ocupació.

RESULTATS ESPERATS:

 • Augment en l'accés a llocs de treball de qualitat i el seu manteniment de les persones més vulnerables i de les quals són objecte d'algun tipus de discriminació (per motius de sexe, origen racial o ètnic, religió o creences, orientació sexual o identitat de gènere, edat i/o discapacitat).
 • Mayor implicación y compromiso de las empresas en el cambio hacia un mercado laboral más inclusivo y en la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social.

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Assistència Tècnica.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1:

 • Aconseguir una gestió i control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del Programa Operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes.

OPERACIONS:

 • Verificacions in situ.
 • Desenvolupament i manteniment dels sistemes informàtics de seguiment i control.

RESULTATS ESPERATS:

 • Garantir la bona gestió del Programa Operatiu, principalment en els nivells de programació, seguiment, avaluació i control així com consolidar i millorar els sistemes i models de gestió i control que el Programa Operatiu té previstos. La consecució d'aquests resultats estarà recolzada pels sistemes d'informació i gestió electrònics que es creuen a aquest efecte per a aquest Programa. A més, es preveu una disminució de les taxes d'error a través d'una millora en els sistemes de les verificacions tant in situ com a administratives i dels sistemes de control.

 

Aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 9273, de 17 de diciembre de 2015.

El SEPE tiene prevista en este Programa Operativo una asignación financiera total de 1.036,28 millones de euros de coste total subvencionable para todo el período, siendo la aportación del Fondo Social Europeo de 779,63 millones de euros.

La estructura, objetivos y resultados esperados de la participación del SEPE en este Programa Operativo es la que se describe a continuación:

EIXOS 1A, 1B, 1C, 1D: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.1:

 • Facilitar l'accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i persones allunyades del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.1.3:

 • Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyendo las de larga duración y aquéllas de más edad.

OPERACIONS:

 • Bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por contrataciones indefinidas de personas con discapacidad por Empresas del mercado ordinario y por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

RESULTATS ESPERATS:

 • Increment de la qualitat i la sostenibilitat de la contractació, fomentant el seu caràcter estable i indefinit que vengen garantides per una avaluació de les mesures finançades, de manera que es reorientin per al cas que no quedi demostrada tal sostenibilitat.
 • Impulso de la contratación con el objeto de promover la Investigación, el Desarrollo y la innovación teniendo en cuenta las diferentes brechas de género en estos ámbitos.
 • Millora en la igualtat d'accés als serveis d'intermediació.
 • Impuls de polítiques i pràctiques de coresponsabilitat i igualtat entre dones i homes que facilitin la compatibilización de la vida laboral, familiar i personal.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.1.5:

 • Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb majors dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions temporals de persones amb discapacitat per Empreses del mercat ordinari i per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de treballadors interins.

RESULTATS ESPERATS:

 • Increment de les qualificacions o competències professionals, a través d'una experiència professional de col·lectius que manquen d'aquesta o tenen reduïda experiència.
 • Increment de la contractació d'aquests col·lectius en sectors emergents.
 • Impuls de l'ocupació en zones rurals, especialment en aquelles més allunyades dels serveis i recursos, contribuint a l'assentament de la població.
 • Impuls de polítiques i pràctiques de coresponsabilitat i igualtat entre dones i homes que facilitin la compatibilización de la vida laboral, familiar i personal

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.3:

 • Promoure el treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i les pequeño i mitges empreses innovadores.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.3.1:

 • Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant el seu finançament millorant la qualitat i eficiència dels serveis de suport i de consolidació.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per a treballadors autònoms.

RESULTATS ESPERATS:

 • Augment d'empreses creades, així com de la seva viabilitat i sostenibilitat.
 • Eliminación de las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas emprendedoras en proyectos concretos.
 • Foment de l'esperit emprenedor i de la cultura emprenedora, mentre que germen de l'autoocupació i creació d'empreses.
 • Adequació dels serveis de suport i consolidació d'empreses i iniciatives d'autoocupació a les característiques i necessitats de totes les persones, augmentant la seva qualitat i eficiència.
 • Foment de l'emprenedoria inclusiva per engegar i desenvolupar empresa en àmbits com l'assistència i la salut o les ocupacions ecològiques.
 • Facilitar el acceso a la financiación de iniciativas emprendedoras, incluyendo el posible empleo de instrumentos financieros
 • Millora en la igualtat d'accés als serveis de suport i consolidació empresarial.
 • Impuls de polítiques i pràctiques de coresponsabilitat i igualtat entre dones i homes que facilitin la compatibilización de la vida laboral, familiar i personal.

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.5:

 • Promover la adaptación de los trabajadores, las empresas y el empresariado al cambio.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.5.1:

 • Adaptar la qualificació de les persones treballadores a les necessitats del mercat laboral, així com millorar la seva situació contractual per garantir el seu manteniment en l'ocupació i permetre la seva progressió professional.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per conversions en indefinides de contractacions de persones amb discapacitat per Empreses del mercat ordinari i per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

RESULTATS ESPERATS:

 • Millor adaptació de les persones ocupades a les demandes del mercat laboral i a les noves tendències en els canvis productius, especialment en matèria de noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i en sectors com l'economia verda o blava, mitjançant l'augment de la qualificació professional.
 • Major incorporació en les empreses d'elements innovadors, tant tecnològics com a organitzatius, que fomentin l'adaptabilitat de les persones treballadores i de les empreses.
 • Impulso a la inversión en Recursos Humanos para incrementar los procesos de exportación e internacionalización de las empresas y PYMES y contribuir así al crecimiento económico.
 • Augmentar el sosteniment socioeconòmic dels territoris rurals, adaptant la formació dels treballadors a les necessitats d'ocupació en l'àmbit rural.
 • Incremento de la calidad de la contratación, fomentando su carácter indefinido y estable.
 • Millora en la igualtat d'accés als serveis destinats a l'adaptació de les qualificacions de les persones ocupades

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Assistència Tècnica.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1:

 • Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error mínimas.

OPERACIONS:

 • Verificacions in situ.
 • Desenvolupament i manteniment dels sistemes informàtics de seguiment i control.

RESULTATS ESPERATS:

 • Garantir la bona gestió del Programa Operatiu, principalment en els nivells de programació, seguiment, avaluació i control així com consolidar i millorar els sistemes i models de gestió i control que el Programa Operatiu té previstos. La consecució d'aquests resultats estarà recolzada pels sistemes d'informació i gestió electrònics que es creuen a aquest efecte per a aquest Programa. A més, es preveu una disminució de les taxes d'error a través d'una millora en els sistemes de les verificacions tant in situ com a administratives i dels sistemes de control.