FINANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU 2014 - 2020

El FSE (Fons Social Europeu) és el principal instrument amb el qual Europa recolza la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen ocupació.

 

La participació del SEPE s'estén a la totalitat del territori nacional, d'acord amb la classificació de zones establerta per la Unió Europea per a aquest període 2014-2020, que és la següent:

 • Zona menys desenvolupada: Comunitat Autònoma d'Extremadura
 • Zona en transició: Comunitats Autònomes d'Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia i la Ciutat Autònoma de Melilla.
 • Zona más desarrollada: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Aquesta divisió del territori nacional implica l'existència de diferents percentatges de cofinançament del Fons Social Europeu, establerts en les decisions d'aprovació de cada Programa Operatiu, que van des de el 50 % de la despesa total subvencionable  per a la zona més desenvolupada, fins a el 80 % per a la resta del territori o el % 85 per a la Comunitat de Canàries, pel seu caràcter de regió ultraperiférica de la Unió Europea.

Un cas especial de finançament en aquest període de programació ho constitueix la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), inclosa al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, el percentatge de la qual de finançament és del 9189, %, en la totalitat del territori nacional.

En el període de programació 2014-2020, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha estat designat Organisme Intermedi als Programes Operatius Plurirregionales d'Ocupació Juvenil (POEJ), Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES) i Ocupació, Formació i Educació (POEFE), mitjançant la signatura dels corresponents  Acords d'Atribució de Funcions, entre l'Autoritat de Gestió del Fons Social Europeu a Espanya i la Direcció general del SEPE.

Igualment, en tots els PP.OO. citats ostenta la condició de Beneficiari de les ajudes del citat Fons Estructural, ja que l'execució de les accions que estan previstes en ells correspon en exclusiva al SEPE.

El SEPE participa en tres programes operatius.

Aprovat per Decisió d'Execució de la Comissió Europea C(2014) 9891, de 12 de desembre de 2014, modificada per la C(2016) 4416, de 18 de juliol de 2016. En ell s'inclouen tant ajudes directes del Fons Social Europeu com l'assignació específica per a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, sent en l'actualitat els destinataris finals de les mateixes tots els joves menors d'anys 30 a partir de el 3 de desembre de 2015, d'acord amb l'establert en la Decisió de la Comissió C(2016) 4416, i els menors d'anys 25 (o persones amb un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %), des de l'inici del període d'elegibilidad d'aquest P. o., 1 de setembre de 2013, fins al de 3 desembre de 2015.

El SEPE té prevista, en aquest Programa Operatiu, una assignació financera total de 93737 , milions d'euros de cost total subvencionable per a tot el període, sent l'aportació total del Fons Social Europeu de 79875 , milions d'euros, dels quals 544 corresponen a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

L'estructura, objectius i resultats esperats de la participació del SEPE en aquest Programa Operatiu és la que es descriu a continuació:.

EIXOS 1A, 1B, 1C, 1D, 1I: Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral.

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.2:

 • Integració sostenible al mercat de treball dels joves, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren el risc de sofrir exclusió social i els procedents de comunitats marginades, també a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.3:

 • Augmentar l'emprenedoria de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació com a via d'accés al mercat laboral a través de la creació d'empreses.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per a treballadors autònoms.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar el desenvolupament de competències emprenedores entre les persones joves.
 • Millorar els nivells d'autoocupació i iniciativa empresarial entre els joves, incloent les diferents formes d'emprenedoria  en el marc de l'economia social.
 • Eliminar les barreres que dificulten o impedeixen la transformació de les idees emprenedores de la població juvenil en projectes concrets.
 • Fomentar l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora entre les persones joves.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.4:

 • Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través de la seva intermediació i dels incentius econòmics.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de persones amb discapacitat per Centres Especials d'Ocupació, Empreses del mercat ordinari i per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de treballadors interins.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar la contractació a través de la utilització d'ajudes  salarials i un altre tipus de mesures dirigides al fet que les persones ocupadores creuen noves oportunitats per a joves.
 • Fomentar entre les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes de formació i educació l'obtenció d'una ocupació de qualitat i de caràcter estable.
 • Potenciar la contractació en els sectors amb major potencial de creació d'ocupació, de manera especial en el marc de l'economia verda, les TIC, la recerca i l'assistència sanitària.
 • Fomentar, en la mesura del possible, l'ocupació blava a través dels seus cinc pilars bàsics: l'energia blava, l'aqüicultura, el turisme marítim i costaner, els recursos minerals marins i la biotecnologia blava.

EIX 5: Integració sostenible al mercat de treball de les persones joves que no es troben empleades, ni participen en els sistemes d'educació ni formació, en particular en el context de la Garantia juvenil (IEJ/FSE).

PRIORITAT D'INVERSIÓ 8.2:

 • Integració sostenible al mercat de treball dels joves, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren el risc de sofrir exclusió social i els procedents de comunitats marginades, també a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.2:

 • Reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social derivades de la formació impartida prevista en els contractes per a la formació i l'aprenentatge.

RESULTATS ESPERATS:

 • Aconseguir la millora directa de l'ocupabilitat de la persona jove, mitjançant l'adquisició de  les aptituds i competències necessàries, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
 • Augmentar el nivell de formació dels joves que van abandonar els estudis a una edat primerenca per incorporar-se al mercat de treball i que una vegada que han perdut el seu lloc de treball no troben oportunitats laborals, potenciant especialment l'augment del col·lectiu amb nivells mitjans de formació.
 • Aconseguir la reconversió i el reciclatge dels joves amb nivells de formació elevats però no adequats a les necessitats del mercat laboral.
 • Engegar programes de mobilitat, tant nacionals com a europeus, que contribueixin a la millora de la formació i de l'ocupabilitat de les persones joves.
 • Millorar la formació en idiomes i en noves tecnologies de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i formació.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.3:

 • Augmentar l'emprenedoria de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació com a via d'accés al mercat laboral a través de la creació d'empreses.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per a treballadors autònoms.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar el desenvolupament de competències emprenedores entre les persones joves.
 • Millorar els nivells d'autoocupació i iniciativa empresarial entre els joves, incloent les diferents formes d'emprenedoria  en el marc de l'economia social.
 • Eliminar les barreres que dificulten o impedeixen la transformació de les idees emprenedores de la població juvenil en projectes concrets.
 • Fomentar l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora entre les persones joves.

OBJECTIU ESPECÍFIC 8.2.4:

 • Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través de la seva intermediació i dels incentius econòmics.

OPERACIONS:

 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de persones amb discapacitat per Centres Especials d'Ocupació, Empreses del mercat ordinari i per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de treballadors interins.
 • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de Beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

RESULTATS ESPERATS:

 • Fomentar la contractació a través de la utilització d'ajudes  salarials i un altre tipus de mesures dirigides al fet que les persones ocupadores creuen noves oportunitats per a joves.
 • Fomentar entre les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes de formació i educació l'obtenció d'una ocupació de qualitat i de caràcter estable.
 • Potenciar la contractació en els sectors amb major potencial de creació d'ocupació, de manera especial en el marc de l'economia verda, les TIC, la recerca i l'assistència sanitària.
 • Fomentar, en la mesura del possible, l'ocupació blava a través dels seus cinc pilars bàsics: l'energia blava, l'aqüicultura, el turisme marítim i costaner, els recursos minerals marins i la biotecnologia blava.

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Assistència Tècnica.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1:

 • Aconseguir una gestió i control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del Programa Operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes.

OPERACIONS:

 • Desenvolupament i manteniment dels sistemes informàtics de seguiment i control.

RESULTATS ESPERATS:

 • Garantir la bona gestió del Programa Operatiu, principalment en els nivells de programació, seguiment, avaluació i control així com consolidar i millorar els sistemes i models de gestió i control que el Programa Operatiu té previstos. La consecució d'aquests resultats estarà recolzada pels sistemes d'informació i gestió electrònics que es creuen a aquest efecte per a aquest Programa. A més, es preveu una disminució de les taxes d'error a través d'una millora en els sistemes de les verificacions tant in situ com a administratives i dels sistemes de control.