Seu electrònica

Capitalitza la teva prestació

Si está pensando en iniciar un trabajo por cuenta propia, puede beneficiarse del pago único para montar su empresa. Esta medida facilita las iniciativas de empleo autónomo abonando en un solo pago el importe de dicha prestación por desempleo a las personas beneficiarias.

Además, aquí puede informarse de qué sucede con su prestación por desempleo si mientras la está cobrando inicia una actividad como persona trabajadora autónoma o por cuenta propia.

Què és?

Es tracta d'una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma entre persones que estiguin percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu, abonant el valor actual de l'import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin:

  • Incorporar-se de forma estable com a socis/as treballadors/as o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s'hagi mantingut un contracte previ amb les mateixes.
  • Desenvolupar una activitat com a persones treballadores autònomes. No s'inclouran en aquest cas els qui es donin de alta com a treballadors/as autònoms/as econòmicament depenents, signant un contracte amb una empresa amb la qual haguessin mantingut una relació contractual immediatament anterior a la situació legal de desocupació o que pertanyi  al mateix grup empresarial d'aquella.
  • Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova creació o creada en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vagi a posseir el control efectiu de la societat, es vagi a exercir en la mateixa una activitat professional i es produeixi un alta en la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.