Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Justificació

Haurà de justificar-se en la inversió el 100 per cent de l'import del pagament únic abonat.
Per a l'exercici d'una activitat per compte propi, es justificarà l'import del pagament únic mitjançant la presentació de tot tipus de documents comptables (factures, rebuts de lloguer, escriptures, contractes de compravenda o traspàs, etc.).
La persona beneficiària del pagament únic haurà d'aportar al SEPE el justificant dels pagaments realitzats mitjançant targeta bancària a nom del beneficiari, o de les transferències bancàries o ingressos en efectiu en entitat financera. No es tindran en compte les quantitats pagades en efectiu ni amb mitjans de pagament al portador o amb targetes prepagament.
Les aportacions dineràries al capital social es justificaran mitjançant la certificació del dipòsit de les corresponents quantitats a nom de la societat, en l'entitat de crèdit que la notaria hagi incorporat a l'escriptura de constitució o d'execució de l'augment del capital social. En aquesta certificació a més constaran les aportacions realitzades per cada soci o sòcia i es descriuran les aportacions no dineràries, així com la seva valoració en euros.
Si s'hagués destinat part del pagament únic a fer una aportació voluntària a una cooperativa, s'haurà d'acreditar que s'ha destinat al capital social, mitjançant certificació del seu òrgan de govern, així com el compromís adquirit per la persona treballadora davant la cooperativa que aquesta aportació voluntària romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'aportació obligatòria, o almenys, el mateix temps durant el qual s'hagués percebut la prestació contributiva, d'haver-la percebut mes a mes.
La compravenda de béns mobles entre particulars s'acreditarà mitjançant el contracte a aquest efecte signat per ambdues parts, en el qual han d'estar identificades les parts de forma completa, així com l'objecte de la compravenda, el seu preu i el document acreditatiu de l'abonament efectiu al venedor (transferència bancària o similar), la justificació d'haver liquidat l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats sobre el contracte.
Tot això, sense perjudici que el SEPE pugui requerir a l'efecte de justificar l'abonament total de l'import del pagament únic, qualsevol altre tipus de documentació.