Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Centres i Entitats de Teleformació

Mitjançant la modalitat de teleformació, es pot impartir formació professional per a l'ocupació referida a especialitats formatives incloses al Catàleg que a aquesta fi, es regula en l'Ordre TMS/283/2019, de 12 de març.

Les entitats de formació amb oferta de teleformació han de complir aquests requisits:

 • Disposar d'una acreditació per a cadascuna de les especialitats formatives de certificat de professionalitat que vagin a impartir en aquesta modalitat o una inscripció per a les restants.
 • Comunicar l'inici de qualsevol acció formativa que imparteixin, i en el cas que es dirigeixi a l'obtenció d'obtenció de certificats de professionalitat i es financi amb fons no públics, tenir a més autorització expressa per realitzar-la.
 • Impartir les accions formatives conforme a les exigències tècnic-pedagògiques, tecnològiques, d'espais, instal·lacions, equipament i mitjos humans establertes normativament, així com facilitar i corresponsabilizarse en el seguiment de la participació dels alumnes, de l'aprenentatge i la seva avaluació.

Per poder impartir qualsevol de les especialitats incloses al Catàleg d'Especialitats Formatives, les entitats de formació han de:

 • Estar acreditadas en el Registro Estatal de Entidades de Formación respecto de las especialidades formativas de certificado de profesionalidad.
 • Estar inscritas en el Registro Estatal de Entidades de Formación para el resto de especialidades formativas.

Per sol·licitar acreditació al Servei Públic d'Ocupació Estatal o inscriure's a través d'aquest organisme, les entitats de formació han de:

 • Tenir el seu domicili social (o fiscal en el cas d'empresari individual) a qualsevol Ciutat Autònoma. I a més, incloure com a centres de formació amb els quals hagin subscrit la realització de les sessions presencials en la modalitat de teleformació (de tutoria i avaluació final de mòdul formatiu per a les especialitats de certificat de professionalitat; d'avaluació final per a les especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat quan així quedi establert al seu programa formatiu) aquells que estiguin situats a Ceuta o Melilla.
 • Emplenar i presentar per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal , tant la sol·licitud d'acreditació, com la Declaració Responsable d'inscripció.

Comprovi si el seu equip compleix els requisits mínims per a l'ús del servei de registre electrònic.

Podran presentar aquests tràmits davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal, tant els interessats com aquelles altres persones (apoderats, representants,…) que actuïn en el seu nom i que disposin d'habilitació per representar a tercers, sempre que acreditin aquesta representació, segons estableix l'article 5 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per presentar els tràmits d'acreditació o inscripció en la modalitat de teleformació, és requisit imprescindible disposar de DNI electrònic, certificat digital en vigor admès per les Administracions Públiques o una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve, i acompanyar-los de la documentació acreditativa exigida en cada cas.

Una vegada tramitats, el Registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal emetrà automàticament un resguard signat electrònicament, que precisarà la data i hora de presentació, un nombre d'entrada en el registre i, quan escaigui, el termini màxim establert per normativa per a la resolució i notificació d'aquest procediment, així com els efectes que pugui produir el silenci administratiu. Aquest justificant té validesa a l'efecte de l'inici del còmput de terminis per a l'Administració i no prejutja l'admissió definitiva de la mateixa si concorregués alguna de les causes de rebot establertes en l'article 29.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal notificarà per mitjans electrònics als interessats les resolucions i actes administratius que afectin als seus drets i interessos en el lloc que aquests hagin assenyalat a aquest efecte, d'acord amb el previst en la Llei 39/2015, de 1 de octubre.

En l'àmbit del Servei Públic d'Ocupació Estatal, les empreses i centres de formació acreditats per a la modalitat de teleformació poden impartir accions formatives no finançades amb fons públics sobre aquells certificats de professionalitat en els quals es trobin acreditats complint, entre unes altres, aquestes obligacions:

 • Tenir prèviament autoritzades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal cadascuna de les accions formatives que vagin a impartir mitjançant la iniciativa privada i comunicar a aquest organisme, l'inici d'aquestes amb antelació a la seva data de començament.
 • Tenir accessibles i actualitzats per a la seva obtenció pel Servei Públic d'Ocupació Estatal les dades de seguiment continguts en el seu servei web, conforme al model i protocols de transmissió establerts en l'annex V de l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març.
 • Sotmetre's a les actuacions de seguiment i control i a les auditories de qualitat que, sobre les accions formatives així autoritzades, efectuï el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Remetre al Servei Públic d'Ocupació Estatal la documentació del procés d'avaluació, sobre la base de la qual aquest organisme certificarà la formació superada per l'alumnat participant en les accions formatives la impartició de les quals hagi autoritzat.

Aquestes sol·licituds d'autorització o comunicacions d'inici referides a accions formatives que s'imparteixin mitjançant teleformació amb fons no públics es tramitaran a través de la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal , i hauran de ser presentades per mitjans electrònics davant aquest organisme.

Comprovi si el seu equip compleix amb els requisits mínims per a l'ús del servei de registre electrònic.

Podran presentar la sol·licitud d'autorització i la comunicació d'inici tant els interessats, com aquelles altres persones (apoderats, representants,…) que actuïn en el seu nom i que disposin d'habilitació per representar a tercers, sempre que acreditin aquesta representació, segons l'article 5 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per realitzar la presentació de la sol·licitud d'autorització o de la comunicació d'inici, és requisit imprescindible disposar de DNI electrònic, certificat digital en vigor admès per les Administracions Públiques o una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve, i acompanyar-la de la documentació acreditativa exigida en cadascuna d'elles.

Una vegada tramitada, el registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal emetrà automàticament un resguard signat electrònicament, que precisarà la data i hora de presentació, un nombre d'entrada de registre i el termini màxim establert per normativa per a la resolució i notificació de l'autorització sol·licitada, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu.

Aquest justificant té validesa a l'efecte d'inici del còmput de terminis per a l'Administració i no prejutja l'admissió definitiva de la mateixa si concorregués alguna de les causes de rebot establertes en l'article 29.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.