AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ

Agències de col·locació

Definició i actuació de les agències de col·locació

Les agències de col·locació, regulades en el Reial decret 1796 / 2010 , de 30 de desembre, són entitats públiques o privades, que realitzen activitats que tenen per finalitat proporcionar un treball a les persones aturades. Per aconseguir aquesta fi valoraran perfils, aptituds o coneixements de les persones aturades i també poden realitzar actuacions relacionades amb la cerca d'ocupació, tals com l'orientació, informació professional o selecció de personal.

Les agències de col·locació són un instrument tant del Servei Públic d'Ocupació Estatal com dels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, que aquests poden utilitzar en la mesura que considerin necessari perquè les persones que cerquen ocupació ho trobin en el menor termini possible.

Dins del marc del Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació (SISPE) s'ha creat un espai telemàtic comú, a fi d'integrar el conjunt de la informació proporcionada pels diferents Serveis Públics d'Ocupació respecte de les agències de col·locació, així com la informació que aquestes agències subministren.

Si una entitat vol desenvolupar activitats d'agència de col·locació a partir del de 5 juliol de 2014 ja no serà necessària la prèvia autorització de cap Servei Públic d'Ocupació, en virtut de la modificació operada pel Reial decret-llei 8 / 2014 , de 4 de juliol, però abans d'iniciar la seva activitat haurà de presentar una declaració responsable al Servei Públic d'Ocupació competent.

L'agència de col·locació haurà de presentar la declaració responsable inicial davant el Servei Públic d'Ocupació que correspongui d'acord amb els següents criteris: 

  • En qualsevol Comunitat Autònoma on tingui algun centre de treball.   
  • Agències de col·locació que operin exclusivament per mitjà telemàtics, en la Comunitat Autònoma que consideri. 
  • En el SEPE, si exclusivament té centres de treball a les Ciutats Autònomes de Ceuta i/o Melilla, o bé, tenint centre de treball a Ceuta i/o Melilla i alguna Comunitat Autònoma, l'agència opti per presentar la declaració responsable en el SEPE. 

Col·laboració amb els Serveis Públics d'Ocupació

L'actuació de totes les agències de col·locació estarà coordinada pels Serveis Públics d'Ocupació, però no totes les agències de col·locació tindran la condició de col·laboradores d'un o diversos Serveis Públics d'Ocupació.

Les agències de col·locació col·laboren amb els Serveis Públics d'Ocupació quan existeixi un instrument jurídic (conveni de col·laboració) que reguli aquesta relació. La col·laboració amb els Serveis Públics d'Ocupació es pot desenvolupar mitjançant contractació administrativa, concessió de subvencions públiques, o qualsevol altra forma jurídica ajustada a la normativa estatal i autonòmica.

Les agències de col·locació que col·laborin amb els Serveis Públics d'Ocupació prestaran els seus serveis de forma gratuïta als treballadors i a les empreses, ja que els seus serveis es remuneraran pels respectius Serveis Públics d'Ocupació, en els termes establerts en el respectiu conveni de col·laboració.

En aquest sentit el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha finalitzat el de 17 juny d'un 2014 Acord marc, que és un procediment de selecció d'agències de col·locació que poden col·laborar amb els Serveis Públics d'Ocupació, que s'haguessin adherit al mateix.

Les Comunitats Autònomes d'Aragó, Astúries, Illes Balears, Canarias , Cantabria , Castella i Lleó, Castilla-La Mancha , Extremadura , Galicia , Madrid , Murcia , Navarra , La Rioja i Valencia es troben adherides a l'Acord marc esmentat.

Com a resultat d'aquest procediment s'han seleccionat 80 agències de col·locació, la relació de la qual es troba publicada en el BOE del de  24 juny de 2014 .

En el desenvolupament de l'Acord marc, es permet a aquestes agències subcontractar l'activitat que vagin a desenvolupar, amb la modificació operada en el Reial decret 1796 / 2010 , de 30 de desembre, per la disposició final segona de la Llei 1 / 2014 , de 28 de febrer.

Acceso a la red de agencias