Seu electrónica

Tendències i ajust de l'oferta i demanda d'ocupació

Els informes de Tendències del mercat de treball analitzen les seccions i divisions d'activitats econòmiques millor posicionades al mercat de treball i identificades amb millors perspectives d'ocupació. Aquests informes reforcen l'anàlisi prospectiva que realitzem, en el qual col·laboren experts que proporcionen informació sobre indicadors econòmics i perspectives macroeconòmiques que condicionen el mercat laboral i les previsions a curt i mig termini del seu comportament.

Contenen també informació sobri: les necessitats formatives detectades al mercat de treball; l'ocupació de reposició lligat al relleu generacional com a font de generació d'ocupació, i sobre el desajustament entre l'oferta i la demanda d'ocupacions que origina l'existència de vacants de llocs de treball.