CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES DE FORMACIÓ D'OCUPATS

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades, amb càrrec al crèdit pressupostari de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per import de 350 milions d'euros.

L'import d'aquesta convocatòria s'executarà en tres anys: 140.000.000 euros en 2019 i 105.000.000 euros en cadascun dels exercicis de 2020 i 2021.

A més el SEPE licitarà amb caràcter immediat a través del règim de contractació pública per valor de 50.000.000 euros per a la formació d'àmbit estatal dirigida prioritàriament a persones ocupades i en les especialitats formatives del Catàleg d'Especialitats formatives del SEPE que també són objecte de la present Convocatòria.

La finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a treballadores i treballadors ocupats, orientats a l'adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, amb les necessitats d'adaptació als canvis del sistema productiu i a les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors i treballadores, de manera que els capaciti per a l'acompliment qualificat de les diferents professions.

Documentació

En aquest enllaç pots trobar tota la documentació i manuals relacionats amb aquesta convocatòria d'ajudes.

Normativa

Aquí pots consultar recopilada tota la normativa referent a aquestes ajudes.

Vídeos explicatius de la Fundae

La Fundae ha realitzat uns vídeos tutorials on s'expliquen alguns aspectes de funcionament de la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades.