Seu electrónica

Incorporació a una societat mercantil constituïda en els últims dotze mesos

En el cas que la persona treballadora pretengui la seva incorporació a una societat mercantil constituïda en els últims dotze mesos:

 • Escritura de constitución de la empresa y justificante de su inscripción en el Registro Mercantil.
 • Certificació de l'òrgan d'administració de la societat on s'indiqui:
  • Que la persona treballadora ha sol·licitat el seu ingrés en la mateixa.
  • Les condicions en què es produirà aquest ingrés per a la realització d'una activitat professional enquadrada com a persona treballadora per compte propi en la Seguretat Social i que posseirà el control efectiu de la mateixa.
  • El valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad.
  • Fecha prevista en que la persona solicitante efectuará su aportación al capital social.
  • La identitat de la persona o persones que tinguin atribuïdes les funcions d'adreça i gerència de la societat.
 • Memoria del proyecto si se trata de incorporación a una sociedad mercantil que aún no ha iniciado la actividad.
 • Qualsevol altra documentació que pugui acreditar la inversió a realitzar.