Seu electrónica

Constitució d'una entitat mercantil

Si es pretén la constitució d'una entitat mercantil:

 • Document signat per les futures persones sòcies en el qual consti:
  • La seva identitat.
  • La manifestació de la seva voluntat de constituir una societat de capital amb elecció d'un tipus social determinat.
  • El valor y número de acciones o participaciones a suscribir por cada socio o socia.
  • La identitat de la persona o persones que tinguin atribuïdes les funcions d'adreça i gerència de la societat.
  • L'activitat professional a realitzar per la persona sol·licitant i que aquesta va a posseir el control efectiu de la societat.
 • Projecte d'Estatuts Socials on consti:
  • La denominació de la societat.
  • L'objecte social.
  • El capital social.
  • Les participacions o les accions en què es divideixi el seu valor nominal i la seva numeració correlativa.
 • Qualsevol altra documentació que pugui acreditar la inversió a realitzar i/o la viabilitat del projecte.