Seu electrónica

Contractació de persones aturades de llarga durada

Requisits dels treballadors

Persones aturades i inscrites en l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en 18 els anteriors a la contractació.

Característiques del contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits de l'empresa

L'empresa haurà de mantenir en ocupació al treballador contractat almenys 3 anys des de la data d'inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d'ocupació  en l'empresa aconseguit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la celebració del mateix. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions s'haurà de procedir al reintegrament de l'incentiu..   

No es consideressin incomplides les obligacions de manteniment de l'ocupació anteriors quan el contracte de treball s'extingeixi  per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o un altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecto del contracte, o per resolució durant el període de prova.

En el no previst en aquesta disposició, serà aplicable el que es disposa en la secció I del capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, excepte l'establert en el seu article 2.7.

Incentius

Bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social  de:

  • Homes: 1300 euros/any.
  • Dones: 1500 euros/any.

Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudissin de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Durada

3 anys

Normativa