BONIFICACIONS EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR

Bonificaciones para investigadores

El Reial decret 475/2014 , de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador té com a finalitat establir una bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador que es determina en l'article 2, així com regular el procediment per aplicar-la.

L'article 2 estableix que tindran dret a aquestes bonificacions els treballadors inclosos als grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al règim general de la Seguretat Social que, amb caràcter exclusiu i per tot el seu temps de treball a l’empresa dedicada a activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, es dediquin a la realització de les activitats esmentades, independentment que el seu contracte sigui de caràcter indefinit, en pràctiques o per obra o servei determinat. En aquest últim cas, el contracte haurà de tenir una durada mínima de tres mesos. En relació amb l'exclusivitat i el còmput de tot el temps de treball, s'admetrà que fins a un 15% del temps dedicat a tasques de formació, divulgació o similars computi com a dedicació exclusiva a activitats d'R+D+I.

Tindran dret a la bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes.

Les entitats o empreses beneficiàries de les bonificacions previstes hauran de complir els requisits següents:

  • Complir les condicions exigides amb caràcter general per a l'adquisició i el manteniment dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social a l'article 77 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, i a l'article 29 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
  • No haver estat excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació pel fet d'haver comès infraccions molt greus no prescrites, d'acord amb el que preveuen els articles 46 i 46 bis del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Les entitats o empreses beneficiàries podran aplicar les bonificacions amb caràcter automàtic en els documents de cotització corresponents, sens perjudici del seu control i revisió per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquestes bonificacions no seran aplicables en els supòsits següents:

  • Respecte d'aquells empleats que destinin únicament part de la seva jornada laboral a la realització d'activitats de recerca, desenvolupament o innovació tecnològica.
  • Respecte d'aquells empleats que treballin per a empreses que duen a terme projectes de recerca, desenvolupament o innovació tecnològica, la tasca dels quals consisteixi en activitats diferents de les assenyalades com a tals a l'article 35 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, com ara les d'administració, gestió de recursos, màrqueting, serveis generals i direcció, entre d’altres.
  • Respecte d'aquells empleats contractats per l'Administració General de l'Estat i els organismes públics regulats al títol III i a les disposicions addicionals novena i desena de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, les administracions autonòmiques o les corporacions locals i els seus organismes públics, així com per altres ens públics que estiguin totalment exempts de l'impost sobre societats.
  • Relacions laborals de caràcter especial previstes en l'article 2 del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, o en altres disposicions legals.
  • Respecte del personal contractat per empreses o organismes la contractació del qual per a activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica estigui explícitament subvencionada o finançada amb fons públics, sempre que aquest finançament també inclogui les quotes empresarials a la Seguretat Social.