Seu electrónica

Què és el catàleg d'ocupacions de difícil cobertura

Aquest catàleg conté aquelles professions les ofertes de les quals d'ocupació són més difícils de gestionar a l'hora de cobrir llocs vacants.

El catàleg, al que s'al·ludeix en l'article 65.1 del Reial decret 557/2011, de 20 de abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009, conté les ocupacions en les quals els Serveis Públics d'Ocupació han trobat dificultat per gestionar les ofertes d'ocupació que els ocupadors els presenten quan volen cobrir llocs de treball vacants.

El catàleg s'elaborarà per a cada província, illes en el cas de les províncies insulars i per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Té caràcter trimestral, estenent-se la seva vigència des del primer fins a l'últim dia laborable del trimestre natural següent al de la seva publicació.

La presència d'una ocupació al catàleg de la zona geogràfica que es tracti, implica, per a l'ocupador, la possibilitat de tramitar l'autorització per residir i treballar dirigida a un treballador estranger.