Seu electrónica

Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació

2015

Entre les funcions del Sistema Nacional d'Ocupació està la de determinar i tenir actualitzada una Cartera Comuna de Serveis a prestar pels Serveis Públics d'Ocupació que garanteixi, en tot l'Estat, l'accés en condicions d'igualtat a un servei públic i gratuït d'ocupació.

Els serveis de la Cartera Comuna, aprovada pel Reial decret 7/2015, tenen com a finalitat ajudar als treballadors a trobar una ocupació adequada a les seves característiques i als ocupadors a contractar treballadors apropiats a les seves necessitats, facilitar la mobilitat professional i geogràfica a fi de corregir els desajustaments entre l'oferta i demanda d'ocupació, recollir i analitzar la situació i evolució del mercat de treball, vincular-se amb el sistema de protecció de la desocupació amb subjecció al compromís d'activitat i coordinar-se amb la resta de polítiques actives d'ocupació.

La Cartera Comuna de Serveis constitueix un compromís dels Serveis Públics d'Ocupació amb les persones i empreses usuàries dels mateixos. L'accés a les prestacions incloses en cada servei es garanteix, en condicions de qualitat i equitat, als usuaris del conjunt del territori nacional amb independència del lloc en què es trobin.

icono descarga

Descarrega aquesta publicació