BUTLLETÍ TRIMESTRAL DEL MERCAT DE TREBALL

2020

Portada del Butlletí Trimestral del Mercat de Treball  2020

El Servei Públic d'Ocupació Estatal aborda la situació del mercat de treball mitjançant informes específics elaborats per a tal fi. Tots aquests informes són resultat dels estudis que desenvolupa l'Observatori de les Ocupacions amb la finalitat de proporcionar a l'usuari una informació actualitzada i completa.

Aquest Butlletí Trimestral del Mercat de Treball recull els principals indicadors del mercat laboral, contenint informació sobri:

  • Afiliació a la Seguretat Social
  • Enquesta de Població Activa
  • Contractació
  • Atur registrat

Desglossats per:

  • Col·lectius
  • Sexe
  • Trams d'edat
  • Sectors d'activitat econòmica
  • Ocupacions

Tot això tant a nivell estatal com a autonòmic i provincial.