Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Dades estadístiques de formació

 

Descripció de conceptes des de gener de 2007

 

Introducció.

 

La Formació Ocupacional no és parteix integrant del Sistema Educatiu Reglat, sinó un instrument que facilita la incorporació i permanència dels treballadors al món laboral, així com la seva mobilitat ocupacional, possibilitant la seva qualificació, reconversió i perfeccionament en funció de les perspectives que ofereix aquest mercat.

 

Al principi, la Formació Ocupacional era duta a terme per l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), però les transferències de la gestió d'aquesta formació a les Comunitats Autònomes i l'assignació de la formació de treballadors ocupats a Entitats diferents a l'Institut, va motivar que la publicació "Estadística de Formació Ocupacional", es present amb els següents grups de taules:

 

 • Dades nacionals: en els quals se sumeixi la formació gestionada per l'INEM i per les Comunitats Autònomes.
 • Dades de Gestió Comunitats Autònomes: en els quals només apareix la formació gestionada per les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència.
 • Dades de gestió INEM: en els quals apareixen dades de la formació duta a terme en Centres Nacionals dependents de l'INEM i per les Comunitats Autònomes que encara no tenen transferida la gestió de la formació ocupacional.

 

En les transferències de la gestió de la Formació Ocupacional, l'Administració de l'Estat, es reserva, entre altres funcions, l'elaboració d'estadístiques de formació professional ocupacional per a finalitats estatals, a la fi de les quals les Comunitats Autònomes, d'acord amb l'Article 19.2 del Reial decret 631/1993, han de proporcionar les dades que siguin requerits d'acord amb la metodologia establerta amb caràcter general, de manera que quedi garantida la seva integració amb la resta de la informació estadística d'àmbit estatal per a les mateixes matèries.

 

Les transferències realitzades són les següents:

 

 • Generalidad de Cataluña. R.D. 1578/91 de 18 de octubre, con efectos a partir del 1 de enero 1992.
 • Generalitat Valenciana. RD 1371/92 de 13 de novembre, amb efectes a partir del de 1 gener de 1993.
 • Comunitat Autònoma de Galícia. RD 146/93 de 29 de gener, amb efectes a partir del de 1 gener de 1993.
 • Comunitat Autònoma d'Andalusia. RD 427/93 de 26 de març, amb efectes a partir del de 1 gener de 1993.
 • Comunitat Autònoma de Canàries. RD 447/94 de 11 de març, amb efectes a partir del de 3 març de 1994.
 • Comunitat Foral de Navarra. RD 1319/97 de 1 de agost, amb efectes a partir del de 1 gener de 1998.
 • Comunitat Autònoma d'Extremadura. RD 2024/97 de 26 de desembre, amb efectes a partir del de 1 gener de 1998.
 • Comunidad Autónoma de Aragón. R.D. 300/98 de 27 de febrero, con efectos a partir del 1 de mayo de 1998.
 • Comunitat Autònoma de les Illes Balears. RD 621/98 de 17 de abril, amb efectes a partir del de 1 maig de 1998.
 • Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa. RD 1661/98 de 24 de juliol, amb efectes a partir del de 1 setembre de 1998
 • Comunitat de Madrid. RD 2534/98 de 27 de novembre, amb efectes a partir del de 1 gener de 1999.
 • Comunitat Autònoma de Cantàbria. RD 2672/98 de 11 de desembre, amb efectes a partir del de 1 gener de 1999.
 • Comunitat Autònoma de La Rioja. RD 41/99 de 15 de gener, amb efectes a partir del de 1 febrer de 1999.
 • Comunitat Autònoma de Castella i Lleó. RD 148/99 de 29 de gener, amb efectes a partir del de 1 març de 1999.
 • Comunitat Autònoma de Múrcia. RD 522/1999 de 26 de març, amb efectes a partir del de 1 juliol de 1999.
 • Principat d'Astúries. RD 2088/99 de 30 de desembre, amb efectes a partir del de 1 gener de 2000.

 

Fuentes.

 

La present estadística s'obté a partir de la informació continguda en la base de dades de Formació Ocupacional alimentada pel propi INEM, les Comunitats Autònomes que no tenen encara transferida la formació ocupacional i aquelles amb la gestió transferida que utilitzen aquest aplicatiu, per la qual cosa les seves dades són compatibles amb els processos d'extracció i tabulació establerts.

 

També s'inclou la informació proporcionada per altres vies informàtiques per les Comunitats Autònomes de gestió transferida que no utilitzen l'aplicatiu INEM, sempre que aquesta informacions sigui integrable per superar els requisits necessaris per poder introduir-se en la citada base de dades i explotar-se amb els criteris d'extracció i tabulació existents.

 

Els processos de depuració suposen el rebuig de registres incorrectes i/o incomplets que, una vegada corregits, s'incorporen a l'estadística mensual corresponent, la qual cosa pot produir diferències entre les dades ofertes en aquesta estadística i els proporcionats directament per les entitats gestores.

 

Conceptes.

 

Per a la millor interpretació de la informació continguda en els quadres estadístics, es descriuen els conceptes i classificacions més usuals:

 

Cursos.

 

 • Iniciat. Indica que el curs s'ha iniciat en el període en què es reflecteix la seva alta.
 • Acabat. El curs ha acabat en el període en què es reflecteix la seva baixa.
 • En funcionament. Indica que el curs es va iniciar en mesos anteriors i segueix actiu en el període en què es reflecteix.

 

Alumnes.

 

Les situacions dels alumnes pel que fa a un curs són les següents:

 

 • Altes. Es refereix als alumnes que s'incorporen a cursos ja existents o a cursos iniciats en el període considerat.
 • Baixes. Són les baixes d'alumnes que es produeixen en el període considerat, hi hagi o no finalitzat el curs.

 

Les baixes d'alumnes en cursos acabats (alumnes que acaben curs) es desglossen en avaluació positiva (alumnes formats) o avaluació negativa. Les baixes d'alumnes en cursos sense acabar es desglossen en col·locació i altres causes.

 

 • Alumnes formats. Es consideren alumnes formats exclusivament els que finalitzen el curs amb avaluació positiva.
 • Alumnos formándose (en formación). Incluye el total de los alumnos que al último día del periodo considerado continúan asistiendo a cursos.

 

Tipus de centre.

 

És el lloc físic on es desenvolupen els cursos. Les opcions possibles són les següents:

 

 • Propi. Els cursos s'imparteixen en un centre propietat de l'entitat gestora destinat a la formació o en locals temporalment dedicats a aquesta activitat (propis, llogats, cedits, centres modulars, centres mòbils o unitats d'acció formativa), amb dotació de l'entitat gestora.
 • Col·laborador. Els cursos s'imparteixen en locals de Centres Col·laboradors homologats (Centres Col·laboradors o empreses amb convenis de col·laboració).

 

Via de programació.

 

Sota aquest epígraf s'inclouen les diferents vies o modalitats de programació i execució que constitueixen els sistemes operatius de funcionament que s'utilitzen habitualment. Es consideren les següents:

 

 • Cursos directes. Són cursos programats anualment per realitzar amb mitjans propis de l'Entitat Gestora, tant materials com a humans. Aquí s'inclouen els realitzats per via extraordinària, el procediment de la qual d'aplicació és especial, en raó del seu caràcter de reconeguda necessitat i urgència.
 • Cursos en Centres Col·laboradors. Els cursos de Centres Col·laboradors són els impartits per institucions o organitzacions públiques o privades homologades com a Centres Col·laboradors per a la formació.
 • Cursos d'Ens Locals i Provincials. Són cursos dirigits a treballadors del mitjà rural que es realitzen en connexió amb els ajuntaments i altres entitats públiques que són homologats com a Centres Col·laboradors.
 • Cursos en Empreses amb compromís de contractació. Són cursos impartits per empreses o organitzacions empresarials que subscriuen un Conveni de col·laboració amb l'Entitat Gestora, incorporant un compromís de contractació per les pròpies empreses d'almenys el 60 per cent dels alumnes formats.
 • Cursos de Contractes Programa. Són cursos impartits per organitzacions empresarials o sindicals, organismes paritaris de formació d'àmbit sectorial estatal i organitzacions representatives de l'economia social que tenen subscrit un Contracte-programa amb l'Entitat Gestora.

 

Especialitat formativa del curs.

 

Es tracta de definir l'objectiu del curs i el grau de coneixement o destreses adquirides per l'alumne en el procés formativo.la classificació és la següent:

 

 1. Amplia Base. Curso de carácter general y polivalente que sirve de base para una formación posterior mediante cursos de ocupación o específicos.
 2. Ocupación. Curso que capacita para el desempeño de una ocupación. Responde a un perfil profesional y engloba la totalidad de los módulos que constituyen el itinerario formativo.
 3. Ocupación con certificado de profesionalidad. Curso que capacita para el desempeño de una ocupación con certificado de profesionalidad según se establece en el Real Decreto correspondiente y posibilita la obtención de dicho certificado. Responde a un referente ocupacional y formativo establecido.
 4. Específico. Curso que capacita para el desempeño de una parte laboralmente significativa de una ocupación, o bien, permite profundizar o especializarse en ámbitos concretos de la misma.
 5. Específic de Crèdit Ocupacional. Curs que capacita per a l'acompliment d'aquelles competències professionals amb valor i significat en l'ocupació. Representa una part fonamental i independent d'una ocupació amb certificat de professionalitat.

 

Famílies professionals.

 

Famílies professionals

ADG

Administració i Gestió

AFD Activitats Físiques i Esportives
AGA Agrària
ARG Arts Gràfiques
Art Arts i Artesanies
COM Comerç i Màrqueting
ELA Electricitat i Electrònica
ENA Energia i Aigua
EOC Edificació i Obra Civil
FME Fabricació Mecànica
HOT Hostaleria i Turisme
IEX Indústries Extractives
IFC Informàtica i Comunicacions
IMA Instal·lació i Manteniment
IMP Imatge Personal
IMS Imatge i So
INA Indústries Alimentàries
MAM Fusta, Moble i Suro
MAP Marítim Pesquera
QUI Química
SANT Sanitat
SIGUI Seguretat i Medi ambient
SSC Serveis Socioculturals i a la Comunitat
TCP Tèxtil, Confecció i Pell
TMV Transport i Manteniment de Vehicles
VIC Vidre i Ceràmica
FCO* Formació Complementària

(*) La Família Professional de Formació Complementària no apareix contemplada en el RD 1128/2003. No obstant això, es manté assimilada a les altres només a l'efecte de gestió.

Col·lectius.

El Pla Nacional de Formació i Inserció s'articula a través de diferents programes formatius. Els col·lectius afectats per l'acció formativa són els següents:

 • Aturats menors d'anys. 25 Aquesta Formació Professional Ocupacional es dirigeix a aturats de curta i llarga durada i a dones en especialitats en les quals estan infrarrepresentadas i les qualificacions professionals de les quals resultin en la pràctica insuficients o inadequades.
 • Aturats majors d'anys. 25 Dirigida a aturats de curta i llarga durada i a dones, tant de curta com de llarga durada, amb 5 anys d'inactivitat laboral, en professions en què estan infrarrepresentadas i amb responsabilitats familiars. Aquesta formació cerca la qualificació bàsica i el perfeccionament o reciclatge professional.
 • Altres col·lectius. Es dirigeix a determinats col·lectius especials com a Minusvàlids (en col·laboració amb l'Institut Nacional de Serveis Socials), Migrants i els seus familiars (realitzat per la Direcció general de l'Institut Nacional d'Emigració o amb altres entitats que actuen a l'estranger o a Espanya); Personal al servei de les Forces Armades, Persones en situació de privació de llibertat i Altres col·lectius (Disposició addicional 1ª, RD 631/93).
 • Formadores. Son acciones formativas organizadas directamente por la Entidad Gestora, o a través de otras instituciones, dirigidas a la formación o actualización técnico-pedagógica de los docentes que participan en el Plan de Formación e Inserción Profesional o a los profesionales que se puedan incorporar a la realización del mismo.

Situació laboral.

Es consideren les següents situacions laborals, prèvies a la seva incorporació, dels alumnes assistents als cursos:

 1. Aturats:
  • Sense ocupació anterior.
  • Amb ocupació anterior.
  • Perceptor de prestacions.
  • No perceptor de prestacions.
 2. Uns altres:
  • Personal al servei de les Forces Armades.
  • Persones en situació de privació de llibertat.
  • Altres col·lectius.

Secció d'Activitat Econòmica.

Seccions d'Activitat Econòmica

A-

Agricultura i Ramaderia

B- Pesca
C- Indústries Extractives
D- Indústria Manufacturera
E- Producció i Distribució d'Electricitat, Gas i Aigua
F- Construcció
G- Comerç, Reparacions
H- Hostaleria
I- Transport, Emmagatzematge i Comunicacions
J- Intermediació Financera
K- Activitats Immobiliàries i Lloguer
L- Administració Pública, Defensa i Seguretat Social
M- Educació
N- Activitats Sanitàries i Serveis Socials
 
O- Altres Activitats Socials
P- Personal Domèstic
Q- Organismes Extraterritorials
  Sense ocupació anterior
  No especificat

Grans grups d'ocupació.

Grans grups d'ocupació

1

Adreça d'empreses i de les Administracions Públiques

2 Tècnics i Professionals científics i intel·lectuals
3 Tècnics i professionals de suport
4 Empleats de tipus administratiu
5 Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerç
6 Treballadors qualificats en l'agricultura i en la pesca
7 Artesans i treballadors qualificats d'indústries manufactureres, la construcció i la mineria, excepte operadors d'instal·lacions i maquinària
8 Operadors de maquinària i instal·lacions, muntadors
9 Treballadors no qualificats
0 Forces Armades
  No especificat

Nivell d'estudis acabats.

Nivell d'estudis acabats

Concepte

Lletra

Codi

Analfabets Z -
Analfabets - 80
Educació primària B -
Estudis primaris incomplets - 11
Estudis primaris complets - 12
Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no precisen de titulació acadèmica de la primera etapa de secundària per a la seva realització (més d'hores). 300 C -
Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no precisen de titulació acadèmica de la primera etapa de secundària - 21
Primera etapa d'educació secundària D -
Primera etapa d'educació secundària sense títol de graduat escolar o equivalent - 22
Primera etapa d'educació secundària amb títol de graduat escolar o equivalent - 23
Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen de titulació d'estudis secundaris de primera etapa per a la seva realització (més d'hores). 300 E -
Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen titulació d'estudis secundaris de primera etapa - 31
Segona etapa d'educació secundària F -
Ensenyaments de batxillerat - 32
Ensenyaments de grau mitjà de F.P. específica, arts plàstiques i disseny i esportives - 33
Ensenyaments de grau mitjà de música i dansa - 34
Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen de titulació d'estudis secundaris de segona etapa per a la seva realització (més d'hores). 300 G -
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan titulación de estudios secundarios de segunda etapa - 41
Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny i esportives H -
Ensenyaments de grau superior de F.P. específiques i equivalents - 51
Altres ensenyaments de dos i més anys que precisen de títol de Batxiller I -
Títols propis d'universitats i altres ensenyaments que precisen títol de Batxiller - 52
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de F.P. grado superior - 53
Ensenyament universitari de primer cicle i segon cicle J -
Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado tres cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes - 54
Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, de només segon cicle i equivalents - 55
Estudis oficials d'especialització professional K -
Estudis oficials d'especialització professional - 56
Programes de postgrau impartits per universitats o altres institucions - 57
Programes de formació i inserció laboral que precisen de titulació universitària - 58
Ensenyament universitari de tercer cicle L -
Doctorat universitari - 61

La distribució de nivells formatius en les taules estadístiques serà la següent:

Distribució de nivells formatius

Analfabets

Z

   Estudis primaris incomplets 11
   Estudis primaris complets 12
Estudis secundaris C+D+I+F+G
   Programes de formació professional C,I,33,34 i G
   Educació general D i 32
Estudis postsecundarios H+I+J+K+
   Tècnics-professionals superiors H+53
   Primer cicle 54
   Segundo i tercer cicle 55+L
   Uns altres K+52