Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Características dun contrato

¿Que é un contrato de traballo?

¿Quen pode asinar un contrato de traballo?

 • Os maiores de idade (18 anos).
 • Os menores de anos 18 legalmente emancipados.
 • Maiores de e 16 menores de se 18 teñen autorización dos pais ou de quen os teña ao seu cargo. Se viven de forma independente, co consentimento expreso ou tácito dos seus pais ou titores.
 • Os estranxeiros de acordo coa lexislación que lles sexa aplicable.

O contrato de traballo pode formalizarse por escrito ou de palabra.
É obrigatorio por escrito cando así o esixa unha disposición legal, e sempre nos contratos que se relacionan:

 • Prácticas.
 • Formación.
 • Para a realización dunha obra ou servizo determinado.
 • A tempo parcial, fixo descontinuo e de substitución.
 • A distancia.
 • Traballadores contratados en España ao servizo de empresas españolas no estranxeiro.
 • Os contratos por tempo determinado, cuxa duración sexa superior a catro semanas.
 • Contrato dos pescadores.

Cada unha das partes poderá esixir que o contrato se celebre por escrito, en calquera momento do transcurso da relación laboral.

 • O seu establecemento é optativo e de acordalo, deberase reflectir por escrito no contrato.
 • A súa duración máxima establecerase nos Convenios Colectivos, e na súa falta a duración non poderá exceder de seis meses para os técnicos titulados, ou de dous meses para o resto dos traballadores.
 • Durante o período de proba, o traballador terá os mesmos dereitos e obrigacións correspondentes ao posto de traballo que desempeñe, coma se fóra de persoal.
 • Durante este período poderase rescindir a relación laboral por vontade de calquera das partes, sen alegar causa algunha e sen preaviso, salvo pacto en contrario.
 • O período de proba compútase a efectos de antigüidade.
 • A situación de incapacidade temporal que afecte o traballador durante o período de proba interromperá o cómputo do mesmo, sempre que se produza acordo entre ambas as partes.
 • Nas empresas con menos de traballadores, 25 o período de proba non poderá exceder de tres meses para os traballadores que non sexan técnicos titulados.
 • Non se poderá establecer período de proba cando o traballador haxa xa desempeñado as mesmas funcións con anterioridade na empresa, baixo calquera modalidade de contratación.

 • O contrato de traballo presúmese concertado por tempo indefinido.

 • O contrato de traballo de duración determinada só poderá celebrarse por circunstancias da produción ou por substitución de persoa traballadora.

 • Para que se entenda que concorre causa xustificada de temporalidade será necesario que se especifiquen con precisión no contrato a causa habilitante da contratación temporal, as circunstancias concretas que a xustifican e a súa conexión coa duración prevista.

 • En principio todo contrato de traballo é indefinido e a xornada completa, salvo que no contrato de traballo establézase o contrario.

 • Las normas que regulan cada tipo de contrato temporal, establecen cuál es la duración mínima y máxima del contrato.

 • Un contrato de traballo supón uns dereitos para o traballador, que se converten en obrigacións para o empresario. Ao mesmo tempo, as obrigacións que contrae o traballador convértense en dereitos do seu empresario.

O empresario contrae obrigacións con :.

 • O traballador: cando a relación laboral sexa de duración superior a catro semanas, o empresario deberá informar por escrito ao traballador sobre os elementos esenciais do contrato e principais condicións de execución da prestación laboral, sempre que tales elementos e condicións non figuren no contrato de traballo formalizado por escrito.
 • Os representantes legais dos traballadores: tamén deberá entregar aos representantes legais dos traballadores, unha copia básica dos contratos formalizados por escrito (con excepción dos contratos de relacións especiais de alta dirección, para os que é suficiente a notificación), así como as prórrogas dos devanditos contratos e as denuncias dos mesmos, tendo para iso o mesmo prazo de días. 10 A copia básica conterá todos os datos do contrato a excepción do número do D.N.I., domicilio, estado civil e calquera outro dato que poida afectar á identidade persoal do interesado. Posteriormente, dita copia básica enviarase ao Servizo Público de Emprego. Cando non exista representación legal dos traballadores tamén deberá formalizarse copia básica e remitirse ao Servizo Público de Emprego.
 • O Servizo Público de Emprego: os empresarios están obrigados a comunicar ao Servizo Público de Emprego no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, e nos termos que reglamentariamente determínense, o contido dos contratos de traballo que celebren ou as prórrogas dos mesmos, deban ou non formalizarse por escrito.

Dereitos do traballador:

 • Á ocupación efectiva durante a xornada de traballo.
 • Á promoción e formación no traballo.
 • A non ser discriminados para acceder a un posto de traballo.
 • Á integridade física e á intimidade.
 • A percibir puntualmente a remuneración pactada.
 • Os demais que se establezan no contrato de traballo.

Deberes do traballador:

 • Cumprir as obrigacións concretas do posto de traballo conforme aos principios da boa fe e dilixencia.
 • Cumprir as medidas de seguridade e hixiene que se adopten.
 • Cumprir as ordes e instrucións do empresario no exercicio da súa función directiva.
 • Non realizar a mesma actividade que a empresa en competencia con ela.
 • Contribuír a mellorar a produtividade.
 • Os demais que se establezan no contrato de traballo.