Sede electrónica

Contratación para a formación e a aprendizaxe

De acordo con o previsto no artigo 11 . 2 do Estatuto dos Traballadores, o contrato para a formación en alternancia terá por obxecto compatibilizar a actividade laboral retribuída cos correspondentes procesos formativos no ámbito da formación profesional, os estudos universitarios ou do Catálogo de especialidades formativas do Sistema Nacional de Emprego.

Para o cumprimento co obxectivo de cualificación profesional, a actividade laboral desempeñada en réxime de alternancia ha de complementar, coordinarse e integrarse coa actividade formativa nun programa común, no marco dos acordos e convenios de cooperación subscritos polos centros universitarios ou de formación profesional e as entidades formativas acreditadas ou rexistradas coas empresas e entidades colaboradoras.

A tal fin, o posto de traballo debe permitir a formación complementaria prevista e a actividade laboral desempeñada na empresa deberá estar directamente relacionada coa actividade formativa que xustifica a contratación laboral.

Requisitos dos traballadores:

Poderase celebrar con persoas que carezan da cualificación profesional recoñecida polas titulacións ou certificados requiridos para concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional.

Sen prexuízo do anterior, poderanse realizar contratos vinculados a estudos de formación profesional ou universitaria con persoas que posúan outra titulación sempre que non tivese outro contrato formativo previo nunha formación do mesmo nivel formativo e do mesmo sector produtivo.

A persoa contratada non poderá ser menor de dezaseis anos nin maior de trinta.

No entanto, o límite de trinta anos non será de aplicación no suposto de contratos de formación en alternancia con estudos universitarios, de formación profesional e certificados de profesionalidade de nivel 3 .

Tampouco será de aplicación o límite máximo de idade cando o contrato se concierte con persoas con discapacidade ou cos colectivos en situación de exclusión social previstos no artigo 2 da Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción, nos casos en que sexan contratados por parte de empresas de inserción que estean cualificadas e activas no rexistro administrativo correspondente.

Duración: Sera a prevista no correspondente plan ou programa formativo, cun mínimo de meses 3 e un máximo de dous anos.

Salario: Sera a establecida para estes contratos no convenio colectivo de aplicación. En defecto de previsión convencional, a retribución non poderá ser inferior ao 60 % o primeiro ano nin ao 75 % o segundo, respecto da fixada en convenio para o grupo profesional e nivel retributivo correspondente ás funcións desempeñadas, en proporción ao tempo de traballo efectivo. En ningún caso a retribución poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional.

Incentivos para a empresa:

Redución das cotas empresariais ao 100 % para empresas de menos de traballadores 250 e do 75 % para empresas de máis de traballadores. 250 O Real Decreto-lei 6 / 2016 ,de de 23 decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil establece que no suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil,este incentivo , nos mesmo porcentaxes, consistirá nunha bonificación.

Financiamento da formación:Bonificacións nas cotas empresariais por un número de horas equivalente ás seguintes porcentaxes da xornada laboral.

 • Traballadores Anos do contrato
  Primeiro ano Segundo ano
  En xeral 35 % 15 %

Bonificación adicional para financiar os custos de tutorización da empresa, cunha contía máxima de , 1 5 euros por alumno e hora de tutoría, cun máximo de horas 40 por mes e alumno. En empresas de menos de traballadores 5 a contía máxima poderá ser de euros 2 por alumno e hora de tutoría.

Se se transforma en indefinidos durante 3 anos: 1500 € ou 1800 € para mulleres. No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo , nos mesmo porcentaxes, consistirá nunha bonificación.

Beneficios para o traballador:

 • Redución do 100 % da cota do traballador
 • Total protección social
 • Desemprego
 • Cualificación profesional

Distribución entre actividade laboral e actividade formativa

A xornada laboral distribuirase segundo as seguintes porcentaxes:

Período Actividade laboral Actividade formativa
Primeiro ano non máis do 65 % 35 %
Segundo ano non máis do 85 % 15 %

O contrato para a formación en alternancia deberá incorporar como anexo o convenio de colaboración subscrito entre o centro ou entidade formativa na que o ou a estudante desenvolva a súa formación e a empresa.

Os convenios de colaboración que se subscriban entre os centros ou entidades de formación e as empresas, para a celebración de contratos de formación en alternancia, definirán con carácter previo as competencias e coñecementos básicos que se pretenden alcanzar, de forma complementaria e coordinada cos que se adquiran durante a formación no este centro ou entidade pola persoa traballadora, de conformidade co disposto na normativa educativa de aplicación e co disposto neste capítulo.

O convenio de colaboración contemplará, como mínimo, os seguintes aspectos:

A) Criterios para o establecemento da xornada e horario no centro e na empresa.

B) Plan formativo individual, que deberá conter, como mínimo:

a) Itinerario formativo-laboral, que concrete os contidos da actividade laboral na empresa ao longo do contrato, ata alcanzar o total de funcións ou coñecementos necesarios para o desenvolvemento integral do posto de traballo ou tarefas. Para iso deberán establecerse obxectivos medibles e fitos calendarizados.

b) Mecanismos de coordinación entre a actividade formativa e a actividade na empresa, para o seguimento dos obxectivos e fitos integrados no itinerario formativo-laboral.

c) Mecanismos de tutoría e supervisión.

d) Sistemas de avaliación da actividade laboral desenvolvida.

C) No seu caso, compromisos de contratación ordinaria por parte da empresa, unha vez concluído o contrato de formación en alternancia
A empresa porá en coñecemento da representación legal das persoas traballadoras os acordos de colaboración que se concierten para a contratación formativa, así como, de forma específica, os plans individuais.

 

 

 • Mediante bonificacións nas cotas empresariais da Seguridade Social. Serán de aplicación os artigos 8 , 9 10 E 11 da Orde do ESS/ 2518 / 2013 , modificada pola Orde ESS/ 41 / 2015 .
 • Os custos financiables da formación calcularanse segundo os módulos:
  • modalidade presencial: Custos hora/ participante serán de euros.. 8
  • modalidad a distancia/teleformación : Costes hora/alumno será de 5 euros.
  • Bonificación adicional por tutorízación: contía máxima de , 1 5 euros por alumno e hora de tutoría, cun máximo de horas 40 por mes e alumno.
  • En empresas de menos de 5 trabajadores, el importe de la cuantía máxima anterior será de 2 euros por alumno y hora.
  • Contía máxima das bonificaciónsque poderá aplicarse a empresa será a correspondente a un número de horas equivalente ao 35 % da xornada durante o primeiro ano e ao 15 % da mesma durante o segundo.
 • O pago aos centros de formación acreditados ou autorizados, de titularidade privada, a empresa aboará mensualmente ao centro o custo da formación, podéndose aplicar por iso as correspondente bonificacións nas cotas á Seguridade Social, segundo artigo 10 da Orde ESS 2518 / 2013 .
  • O centro emitirá á empresa factura mensualmente especificando: nome do centro, representante do mesmo, datos dos participantes, formación realizada, número de horas de formación do mes liquidado e data da factura.