Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contrato para a Formación e a Aprendizaxe

Definición

De acordo con o previsto no artigo 11.2 do Estatuto dos Traballadores, o contrato para a formación en alternancia terá por obxecto compatibilizar a actividade laboral retribuída cos correspondentes procesos formativos no ámbito da formación profesional, os estudos universitarios ou do Catálogo de especialidades formativas do Sistema Nacional de Emprego.

Para o cumprimento co obxectivo de cualificación profesional, a actividade laboral desempeñada en réxime de alternancia ha de complementar, coordinarse e integrarse coa actividade formativa nun programa común, no marco dos acordos e convenios de cooperación subscritos polos centros universitarios ou de formación profesional e as entidades formativas acreditadas ou rexistradas coas empresas e entidades colaboradoras.

A tal fin, o posto de traballo debe permitir a formación complementaria prevista e a actividade laboral desempeñada na empresa deberá estar directamente relacionada coa actividade formativa que xustifica a contratación laboral.

Cláusulas específicas

O contrato de formación en alternancia dará dereito, durante a súa vixencia, incluídas as súas prórrogas, nos termos establecidos no artigo 10, a unha bonificación de 91 euros/mes. Así mesmo, o citado contrato dará dereito a unha bonificación de 28 euros/mes nas cotas da persoa traballadora á Seguridade Social e polos conceptos de recadación conxunta.

A transformación en indefinidos de contratos formativos á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización, nos termos establecidos no artigo 10, de 128 euros/mes durante tres anos. No caso de mulleres, dita bonificación será de 147 euros/mes. No suposto de persoas traballadoras con contrato formativo e #poñer# ao dispor de empresas usuarias, estas terán dereito, a idénticas bonificacións cando, sen solución de continuidade, concierten coas devanditas persoas traballadoras un contrato de traballo por tempo indefinido

Formalización

A formalización do contrato e o anexo relativo ao convenio de colaboración subscrito entre o centro ou entidade formativa deberá constar por escrito nos modelos oficiais establecidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

O contido do contrato e os seus anexos comunicarase ao Servizo Público de Emprego correspondente no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación ou finalización, así como as súas prorrogas.

Cando se formalice o contrato cun traballador con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

A empresa porá en coñecemento da representación legal das persoas traballadoras os acordos de cooperación educativa ou formativa que contemplen a contratación formativa, incluíndo a información relativa aos plans e programas individuais, así como aos requisitos e as condicións nas que se desenvolverá a actividade de *tutorización.

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual.ç
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos dos traballadores

Poderase celebrar con persoas que carezan da cualificación profesional recoñecida polas titulacións ou certificados requiridos para concertar un contrato formativo para a obtención de práctica profesional.

Sen prexuízo do anterior, poderanse realizar contratos vinculados a estudos de formación profesional ou universitaria con persoas que posúan outra titulación sempre que non tivese outro contrato formativo previo nunha formación do mesmo nivel formativo e do mesmo sector produtivo.

O contrato poderá ser concertado con persoas entre 16 e 30 anos no caso de que se subscriba no marco de certificados de profesionalidade de nivel 1 e 2, e programas públicos ou privados de formación en alternancia de emprego-formación, que formen parte do Catálogo de Especialidades Formativas do Sistema Nacional de Emprego.

O límite de trinta anos non será de aplicación no suposto de contratos de formación en alternancia no marco de estudos universitarios, de formación profesional e certificados de profesionalidade de nivel 3.

Tampouco será de aplicación o límite máximo de idade cando o contrato se *concierte con persoas con discapacidade ou cos colectivos en situación de exclusión social previstos no artigo 2 da Lei 44/2007, do 13 de decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción, nos casos en que sexan contratados por parte de empresas de inserción que estean cualificadas e activas no rexistro administrativo correspondente.

Características do contrato

A actividade desempeñada pola persoa traballadora na empresa deberá estar directamente relacionada coas actividades formativas que xustifican a contratación laboral, coordinándose e integrándose nun programa de formación común, elaborado no marco dos acordos e convenios de cooperación subscritos polas autoridades laborais ou educativas de formación profesional ou Universidades con empresas e entidades colaboradoras.

Son parte substancial deste contrato tanto a formación teórica dispensada polo centro ou entidade de formación ou a propia empresa, cando así se estableza, como a correspondente formación práctica dispensada pola empresa e o centro.

A duración do contrato será a prevista no correspondente plan ou programa formativo, cun mínimo de tres meses e un máximo de dous anos, e poderá desenvolverse ao abeiro dun só contrato de forma non continuada, ao longo de diversos períodos anuais coincidentes cos estudos, de estar previsto no plan ou programa formativo. No caso de que o contrato concertouse por unha duración inferior á máxima legal establecida e non se obtivo o título, certificado, acreditación ou diploma asociado ao contrato formativo, poderá prorrogarse mediante acordo das partes, ata a obtención do #este título, certificado, acreditación ou diploma sen superar nunca a duración máxima de dous anos.

No caso de subscribirse o contrato con persoas con discapacidade, a duración máxima poderá ampliarse nun ano #de acordo con as previsións especificas incluídas no plan formativo e no convenio de colaboración.

Só poderá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo de formación profesional e titulación universitaria, certificado de profesionalidade ou itinerario de especialidades formativas do Catálogo de Especialidades Formativas do Sistema Nacional de Emprego.

No entanto, poderán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias empresas en base ao mesmo ciclo, certificado de profesionalidade ou itinerario de especialidades do Catálogo citado, sempre que #este contratos respondan a distintas actividades vinculadas ao ciclo, ao plan ou ao programa formativo e sen que a duración máxima de todos os contratos poida exceder o límite previsto.

A xornada dos contratos de formación en alternancia será a suma do tempo de traballo efectivo na empresa e do tempo de formación teórica. Sen prexuízo de que dita suma poida resultar inferior á duración máxima da xornada ordinaria, estes contratos entenderanse asimilados a contratos a tempo completo. En todo caso, o tempo de traballo efectivo non poderá ser superior ao 65 por cento, durante o primeiro ano, ou ao 85 por cento, durante o segundo, da xornada máxima prevista no convenio colectivo de aplicación na empresa, ou, na súa falta, da xornada máxima legal.

Nos supostos en que a xornada diaria de traballo inclúa tanto tempo de traballo efectivo como actividade formativa, os desprazamentos necesarios para asistir ao centro de formación computarán como tempo de traballo efectivo non retribuído.

As persoas contratadas con contrato de formación en alternancia non poderán realizar horas complementarias nin horas extraordinarias, salvo no suposto previsto no artigo 35.3. do Estatuto dos Traballadores. Tampouco poderán realizar traballos nocturnos nin traballo a quendas.

Excepcionalmente, poderán realizarse actividades laborais nos citados períodos cando as actividades formativas para a adquisición das aprendizaxes previstas no plan formativo non poidan desenvolverse noutros períodos, debido á natureza da actividade.

Non se poderán celebrar contratos formativos en alternancia cando a actividade ou posto de traballo correspondente ao contrato fose desempregado con anterioridade pola persoa traballadora na mesma empresa baixo calquera modalidade por tempo superior a seis meses.

Non poderá establecerse período de proba nestes contratos.

A retribución será a establecida para estes contratos no convenio colectivo de aplicación. En defecto de previsión convencional, a retribución non poderá ser inferior ao sesenta por cento o primeiro ano nin ao setenta e cinco por cento o segundo, respecto da fixada en convenio para o grupo profesional e nivel retributivo correspondente ás funcións desempeñadas, en proporción ao tempo de traballo efectivo. En ningún caso a retribución poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional en proporción ao tempo de traballo efectivo.

Actividade formativa

O contrato para a formación en alternancia deberá incorporar como anexo o convenio de colaboración subscrito entre o centro ou entidade formativa na que o ou a estudante desenvolva a súa formación e a empresa.

Os convenios de colaboración que se subscriban entre os centros ou entidades de formación e as empresas, para a celebración de contratos de formación en alternancia, definirán con carácter previo as competencias e coñecementos que se pretenden alcanzar, de forma complementaria e coordinada cos que se adquiran durante a formación en o centro ou entidade pola persoa traballadora, de conformidade co disposto na normativa de aplicación.

O convenio de colaboración contemplará, como mínimo, os seguintes aspectos:

A) Criterios para o establecemento da xornada e horario no centro e na empresa.

B) Plan formativo individual, que deberá conter, como mínimo:

a) Itinerario formativo-laboral, que concrete os contidos da actividade laboral na empresa ao longo do contrato, ata alcanzar o total de funcións ou coñecementos necesarios para o desenvolvemento integral do posto de traballo ou tarefas. Para iso deberán establecerse obxectivos medibles e fitos calendarizados.

b) Mecanismos de coordinación entre a actividade formativa e a actividade na empresa, para o seguimento dos obxectivos e fitos integrados no itinerario formativo-laboral.

c) Mecanismos de *tutoría e supervisión.

d) Sistemas de avaliación da actividade laboral desenvolvida.

C) No seu caso, compromisos de contratación ordinaria por parte da empresa, unha vez concluído o contrato de formación en alternancia.

A empresa porá en coñecemento da representación legal das persoas traballadoras os acordos de colaboración que se *concierten para a contratación formativa, así como, de forma específica, os plans individuais.

Tutela vinculada ao contrato

A persoa traballadora titular do contrato de formación en alternancia contará coa tutela dunha persoa designada polo centro ou entidade de formación, e outra designada pola empresa, que deberá contar coa experiencia ou formación adecuadas.

A persoa titora da empresa deberá tutelar o desenvolvemento da actividade laboral, asegurando que se desenvolve de conformidade co previsto no convenio de colaboración, e será responsable do seguimento do itinerario formativo-laboral, a supervisión da persoa traballadora e a avaliación da actividade laboral desenvolvida, debendo elaborar, ao finalizar a actividade laboral da persoa traballadora, un informe sobre o desempeño do posto de traballo, todo iso nos termos fixados no plan formativo individual.

Sen prexuízo do anterior, se así se prevé no propio plan, o titor ou titora principal na empresa poderá designar a outras persoas traballadoras da empresa que, polas súas competencias profesionais, participarán no desenvolvemento do itinerario formativo-laboral.

A empresa deberá garantir que a persoa que sexa designada como titora conta co tempo e os medios necesarios para asegurar o cumprimento do plan formativo individual, todo iso sen prexuízo da fixación, no seu caso, dunha retribución específica que compense o desenvolvemento das #este funcións.

A persoa titora designada polo centro ou entidade de formación deberá garantir, máis aló do especificado no convenio de colaboración, a coordinación efectiva coa persoa titora designada pola empresa.

Os centros de formación profesional, as entidades formativas acreditadas ou rexistradas e os centros universitarios, no marco dos acordos e convenios de cooperación, elaborarán, coa participación da empresa, os plans formativos individuais onde se especifique o contido da formación, o calendario e as actividades e os requisitos de *tutoría para o cumprimento dos seus obxectivos.

Outras características

A acción protectora da Seguridade Social para a formación en alternancia, comprenderá todas as continxencias, situacións *protegibles e prestacións, incluído o desemprego. Así mesmo, terase dereito á cobertura do Fondo de Garantía Salarial.

Considérase prorrogado *tácitamente, salvo proba en contrario, como contrato ordinario por tempo indefinido, se cumprido o termo máximo do contrato continuásese prestando servizo na empresa.

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

As empresas de traballo temporal poderán celebrar contratos para a formación en alternancia coas persoas traballadoras contratadas para ser postas a disposición das empresas usuarias #de acordo con o previsto na normativa reguladora do citado contrato. Estas empresas de traballo temporal deberán cumprir as obrigas en materia formativa establecida no artigo 11.2 do Estatuto dos Traballadores e as súas normas de desenvolvemento.

A ETT será a responsable dos aspectos formativos do contrato.

A empresa usuaria deberá tutelar o desenvolvemento da actividade laboral, designando a persoa responsable da mesma no contrato de posta a disposición entre a *ETT e a empresa usuaria.

Incentivos

No suposto de persoas traballadoras contratados para a formación en alternancia e postos ao dispor de empresas usuarias, estas terán dereito, nos termos establecidos no artigo 10, a unha bonificación de 128 euros/mes durante tres anos. No caso de mulleres dita bonificación será de 147 euros/mes, cando sen solución de continuidade concierten coas devanditas persoas traballadoras un contrato de traballo por tempo indefinido.

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

A acción protectora da Seguridade Social nos contratos para a formación en alternancia subscritos con alumnos traballadores nos programas de escolas taller, casas de oficios e talleres de emprego, comprenderá as mesmas continxencias, situacións *protegibles e prestacións que para o resto de traballadores contratados baixo esta modalidade, tal e como establecen o artigo 11.2.*h) do estatuto dos Traballadores incluíndo a partir da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 28/2018, do 28 de decembro, a cobertura da continxencia de desemprego, tal e como se establece na súa disposición transitoria quinta.

En resumo terán as seguintes particularidades:

 • Non é de aplicación o límite máximo de idade destes contratos, tampouco os tempos de duración mínima e máxima nos mesmos, nin tampouco en canto ao límite e duración das prórrogas.
 • Non interromperán o cómputo de duración total do contrato as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, adopción ou acollemento, risco durante a lactación e paternidade.
 • Non será necesario cubrir do Anexo relativo ao acordo para a actividade formativa, nin obter a autorización de inicio da mesma, por estar implícita na aprobación do proxecto.

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.

Contratos celebrados con persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% e outras situacións asimiladas, terán as seguintes particularidades:

Se existe discapacidade intelectual, poderá realizarse ata un 25% do tempo de traballo a rehabilitación, habilitación ou para axuste persoal ou social.

A oferta formativa poderá flexibilizarse así como facilitación da accesibilidade aos centros de formación, se fose necesario, de acordo con a Normativa específica.

Incentivos

As empresas terán dereito a unha bonificación, durante a duración do contrato, a tempo completo ou parcial, do 50 % da cota empresarial da Seguridade Social previstas para os contratos para a formación en alternancia.

As conversións en contratos indefinidos a tempo completo, ou a tempo parcial, poderán acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 43/2006 , de 29 decembro (Artigo 2.2.).

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Contratos celebrados con persoas con capacidade intelectual limite, enténdese por tales aquelas persoas rexistradas nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados que acrediten oficialmente, segundo os baremos vixentes de valoración da situación de discapacidade, polo menos un 20% de discapacidade intelectual e non alcancen o 33%.

Terán as seguintes particularidades:

A duración máxima do contrato poderá ampliarse, previo informe favorable do Servizo Público de Emprego competente, que para estes efectos poderá solicitar informe dos equipos técnicos de valoración e orientación da discapacidade competentes, cando, debido ao tipo e grao de discapacidade e demais circunstancias individuais e profesionais do traballador, así como as características do proceso formativo a realizar, o traballador non alcanzase o nivel mínimo de coñecementos requiridos para desempeñar o posto de traballo, sen que, en ningún caso, poida exceder de catro anos.

As persoas con capacidade intelectual límite poderán realizar no posto de traballo ou en procesos formativos presenciais a formación de módulos formativos que non sexan a distancia.

Incentivos

Cando a contratación se celebre cun traballador desempregado, rexistrado como demandante de emprego:

O contrato de formación en alternancia dará dereito, durante a súa vixencia, incluídas as súas prórrogas, nos termos establecidos no artigo 10, a unha bonificación de 91 euros/mes. Así mesmo, o citado contrato dará dereito a unha bonificación de 28 euros/mes nas cotas da persoa traballadora á Seguridade Social e polos conceptos de recadación conxunta.

Conversión en indefinidos:

A transformación en indefinidos de contratos formativos á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que sexa a data da súa celebración, dará dereito a unha bonificación na cotización, nos termos establecidos no artigo 10, de 128 euros/mes durante tres anos. No caso de mulleres, dita bonificación será de 147 euros/mes.

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-010-5

Actualizado a setembro de 2023