CONTRATO PARA A FORMACIÓN E A APRENDIZAXE

Definición

Esta modalidade contractual configúrase como un instrumento destinado a favorecer a inserción laboral e a formación das persoas novas, nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

Cláusulas específicas

A actividade formativa inherente ao contrato será a necesaria para a obtención dun título de formación profesional, certificado de profesionalidade, certificación académica ou acreditación parcial acumulable, e debe estar relacionada coa actividade laboral desenvolvida no posto de traballo. O período de formación desenvolverase durante a vixencia do contrato. As empresas poderán financiar o custo da formación mediante bonificacións nas cotizacións empresariais á Seguridade Social.

Os contratos para a formación e a aprendizaxe poden ser beneficiarios de Incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que se esixan pola Normativa de aplicación, dependendo do tamaño do persoal da empresa. O incentivo será unha redución do 100 % nas cotas á Seguridade Social do traballador contratado e do 100 % nas cotas empresariais á Seguridade Social cando o persoal da empresa sexa menor de persoas 250 ou do 75 % se é igual ou maior de traballadores.. 250

No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo, nos mesmos porcentaxes, consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de .. 2017

Esgotada a súa duración máxima, se se transforma en indefinido, as empresas terán dereito a unha redución nas cotas da Seguridade Social de . 1 500 euros durante o tres primeiros anos ou de . 1 800 euros no caso de ser muller.

No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de .. 2017

Formalización

A formalización do contrato e os anexos relativos aos acordos para a actividade formativa deberá constar por escrito nos modelos oficiais establecidos polo Servizo Público de Emprego Estatal. Os Servizos Públicos de Emprego competentes autorizasen previamente á formalización inicial e prorrógalas, o inicio da actividade formativa.

Adquirirán a condición de traballadores fixos, calquera que fose a modalidade de contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente se puido fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

Presumiranse por tempo indefinido os contratos temporais celebrados en fraude de lei ou cando terminado o tempo convido no contrato, non exista a denuncia expresa dalgunha das partes.

Os empresarios haberán de notificar á representación legal dos traballadores nas empresas os contratos realizados de acordo con as modalidades de contratación por tempo determinado cando non exista obrigación legal de entregar copia básica dos mesmos.

O contido do contrato e os seus anexos comunicarase ao Servizo Público de Emprego correspondente no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación ou finalización, así como as súas prorrogas.

Cando se formalice o contrato cun traballador con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

Normativa

 • Artigo 11 . 2 e Disposición Transitoria 2 ª do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Disposición final quinta da Lei 11 / 2013 , de de 26 xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. [Permalink ELI]
 • Disposición final segunda e disposición final sexta do Real Decreto-lei 16 / 2013 , de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 6 / 2016 , de de 23 decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Poderase celebrar este contrato con traballadores maiores de dezaseis anos e menores de vinte e cinco, que carezan da cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou ocupación obxecto do contrato.

O límite máximo de idade non será de aplicación cando o contrato se concierte con persoas con discapacidade, nin cos colectivos en situación de exclusión social previstos na Lei 44 / 2007 de de 13 decembro, nos casos en que sexan contratados por parte das empresas de inserción, que estean cualificadas e activas no rexistro administrativo correspondente, nin nos supostos de contratos celebrados con alumnos participantes en proxectos de emprego e formación (artigo 10 .b do Real Decreto-Lexislativo 3 / 2015 ).

Características do contrato

O contrato para a formación e a aprendizaxe terá por obxecto a cualificación profesional dos traballadores nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa con actividade formativa, recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

Deberá formalizarse por escrito, o contrato e as súas prórrogas, facendo constar expresamente o seu contido.

Autorización previa da actividade formativa do mesmo, para o que se presentará o acordo para a actividade formativa do contrato, Os contratos non poderán celebrarse a tempo parcial.

A duración mínima do contrato será dun ano e a máxima de tres anos, aínda que mediante convenio colectivo poderá establecerse distintas duracións do contrato, sen que a duración mínima poida ser inferior a seis meses nin máxima de tres anos. O límite de duración do contrato non será de aplicación nos supostos de contratos celebrados con alumnos participando en proxectos de emprego formación.

No caso de que o contrato concertouse por unha duración inferior á máxima legal ou convencionalmente establecida, poderá prorrogarse mediante acordo das partes, ata por dúas veces sen que a duración de cada prorroga poida ser inferior a meses 6 e sen que a duración total do contrato poida exceder da duración máxima.

As situacións de incapacidade temporal, nacemento, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación e violencia de xénero interromperán o cómputo da duración do contrato.

O tempo de traballo efectivo, que deberá ser compatible co tempo dedicado ás actividades formativas, non poderá ser superior ao 75 % durante o primeiro ano, ou ao 85 %, durante o segundo e terceiro ano, da xornada máxima prevista no convenio colectivo ou, na súa falta, da xornada máxima legal.

Os traballadores non poderán realizar horas extraordinarias, salvo no suposto previsto no artigo 35 . 3 , do Estatuto dos Traballadores (previr ou reparar sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes), nin traballos nocturnos, nin traballo a quendas.

Expirada a duración do contrato para a formación e a aprendizaxe, o traballador non poderá ser contratado baixo esta modalidade pola mesma ou distinta empresa salvo que a formación inherente ao novo contrato teña por obxecto a obtención de distinta cualificación.

(A empresa poderá solicitar previamente estes efectos unha certificación no seu Servizo Público de Emprego, sobre as posibles contratacións anteriores para a formación que o traballador noutras empresas).

A empresa poderá solicitar previamente a estes efectos unha certificación no seu Servizo Público de Emprego, sobre as posibles contratacións nesta modalidade de contrato para a formación que o traballador tivese noutras empresas.

Non se poderán celebrar contratos para a formación e a aprendizaxe cando o posto de traballo correspondente ao contrato fose desempeñado con anterioridade polo traballador na mesma empresa polo tempo superior a doce meses.

A retribución do traballador será proporcional ao tempo de traballo efectivo, de acordo con o establecido en convenio e nunca por baixo da parte proporcional do salario mínimo interprofesional.

Actividade formativa

(Artigo 16 e seguintes do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual e Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, modificada pola Orde ESS/ 41 / 2015 , de de 12 xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro e a Orde TAS/ 718 / 2008 , de de 7 marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395 / 2007 , de de 23 marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento).

A actividade formativa inherente ao contrato para a formación e a aprendizaxe terá por obxecto a cualificación profesional das persoas traballadoras nun réxime de alternancia da actividade laboral retribuída na empresa, e será a necesaria para a obtención dun título de formación profesional de grao medio ou superior, ou un certificado de profesionalidade, certificación académica ou acreditación parcial acumulable.

O traballador deberá recibir a formación inherente ao contrato para a formación e a aprendizaxe directamente nun centro formativo da rede a que refírese a disposición adicional quinta da Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, previamente recoñecido para iso polo Sistema Nacional de Emprego.

No entanto, tamén poderá recibir dita formación na propia empresa cando a mesma dispuxese das instalacións e o persoal adecuados para os efectos da acreditación da competencia ou cualificación profesional, sen prexuízo da necesidade, no seu caso, da realización de períodos de formación complementarios nos centros da rede mencionada.

A actividade laboral desempeñada polo traballador na empresa deberá estar relacionada coas actividades formativas.

As actividades formativas poderán incluír formación complementaria non referida ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais para adaptarse tanto ás necesidades dos traballadores como das empresas, (financiada con arranxo ao Artigo 4 . 2 da Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, na súa redacción dada pola Orde ESS/ 41 / 2015 , de de 12 xaneiro, e a Orde TAS/ 718 / 2008 , de de 7 marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395 / 2007 , de de 23 marzo)

A cualificación ou competencia profesional adquirida a través do contrato para a formación e a aprendizaxe será obxecto de acreditación nos termos previstos na Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, e na súa normativa de desenvolvemento. Conforme ao establecido na este regulación, o traballador poderá solicitar da Administración pública competente a expedición do correspondente certificado de profesionalidade, título de formación profesional ou, no seu caso, acreditación parcial acumulable.

Previamente á formalización do contrato para a formación e a aprendizaxe, a empresa deberá verificar que, para o traballo efectivo a realizar pola persoa traballadora, existe unha actividade formativa relacionada co mesmo que se corresponde cun título de formación profesional ou cun certificado de profesionalidade.

Corresponde aos Servizos Públicos de Emprego, en colaboración coas Administracións educativas, informar e orientar ás empresas e persoas traballadoras das posibilidades de contratación, de formación e do axuste entre as características do posto de traballo ofertado pola empresa e os centros de formación dispoñibles para impartir a formación inherente ao contrato.

A actividade formativa será autorizada previamente ao seu inicio polo Servizo Público de Emprego competente da Comunidade Autónoma. Se no prazo dun mes non hai resolución, enténdese estimada a solicitude por silencio administrativo.

A autorización de inicio de actividade, modificacións do Acordo e finalización da formación, comunicarase aos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, ao Servizo Público de Emprego Estatal, se se trata do réxime transitorio, directamente pola empresa ou polo centro de formación que subscriba o acordo de actividade formativa.A Comunidade Autónoma competente poderá optar por que todos estes trámites realícense a través do Rexistro Electrónico do Servizo Público de Emprego Estatal.

Contido da actividade formativa

Esta formación será a necesaria para a obtención dun título de formación profesional ou certificado de profesionalidade, ou unha certificación académica ou acreditación parcial acumulable.

A programación da mesma haberá de adecuarse aos reais decretos que regulan os certificados de profesionalidade ou os ciclos formativos dos títulos.

Cando se dirixa á obtención dun certificado de profesionalidade de nivel 2 ou nivel 3 , ou un título de formación profesional, deberase incluír no Acordo unha declaración acerca de que a persoa traballadora reúne os requisitos esixidos de acceso a esta formación.

Poderá incluírse ademais, formación complementaria asociada ás necesidades da empresa ou da persoa traballadora, que deberá ser incluída no acordo de formación e autorizada polo Servizo Público de Emprego competente.

Esta formación é obxecto de financiamento público mediante bonificacións segundo a Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual, na súa redacción dada pola Orde ESS/ 41 / 2015 , de de 12 xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual e a Orde TAS/ 718 / 2008 , de de 7 marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395 / 2007 , de de 23 marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Acordo para a actividade formativa

(Artigo 21 do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual e artigo 6 do a Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual)

Subscrito simultaneamente pola empresa co centro de formación acreditado ou órgano da Administración educativa ou laboral que vaia a impartir a formación do contrato, e coa persoa traballadora. Deberá conter, polo menos:

 • Identificación dos representantes da empresa, centro de formación e persoa traballadora.
 • Identificación das persoas que vaian exercer a tutoría da empresa e do centro de formación.
 • Título de formación profesional, ou certificado de profesionalidade, certificación parcial acumulable ou certificación académica obxecto do contrato e detalle da formación complementaria, no seu caso.
 • Modalidade de impartición da formación: presencial, teleformación ou mixta, no ámbito da formación profesional para o emprego, e en réxime presencial ou a distancia, no ámbito educativo, de acordo con a normativa reguladora da certificados profesionalidade ou dos títulos de formación profesional, indicándose no acordo do contrato que parte desenvolverase na empresa e no centro de formación, o profesorado así como a forma e criterios de avaliación.
 • Contidos do programa de formación calendario, xornada, programación e horario da actividade laboral e da de formación, a súa distribución temporal ou concentración con respecto á actividade laboral.
 • Duración da formación, que será polo menos a necesaria para a obtención do título de formación profesional, certificado de profesionalidade ou de certificación académica ou acreditación parcial acumulable.
 • Criterios para a conciliación das vacacións na empresa e período non lectivo no centro de formación.
 • Se a formación realízase na propia empresa de acordo con o artigo 18 . 4 do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual, o contido será acorde con este suposto e asinarase pola empresa e a persoa traballadora.

Quen imparte a formación

(Artigo 18 do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual e artigo 5 da Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual)

 • A formación impártese nos centros de formación profesional recollido na disposición adicional quinta da Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional.
 • Centros que imparten formación en títulos de formación profesional dependentes das Administracións educativas.
 • Centros que imparten formación de certificados de profesionalidade, acreditados polos Servizos Públicos de Emprego.
 • Nas propias empresas cando dispoñan das instalacións e o persoal adecuados e estean debidamente autorizadas e/ou acreditadas.
 • Contidos: Os do certificado de profesionalidade ou título de formación profesional.
 • Duración: A que se especifique no certificado ou título de formación profesional.
 • Acreditación: solicitarase á Administración Pública competente a expedición do certificado de profesionalidade, o título de formación profesional, a certificación académica ou a acreditación parcial acumulable, no seu caso.

Custos da formación e o seu financiamento

 • Mediante bonificacións nas cotas empresariais da Seguridade Social. Serán de aplicación os artigos 8 , 9 10 E 11 da Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, modificada pola Orde ESS/ 41 / 2015 , de de 12 xaneiro, a Orde TAS/ 718 / 2008 , de de 7 marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395 / 2007 , de de 23 marzo.
 • Os custos financiables da formación calcularanse segundo os módulos:
  • Modalidade presencial: Custos hora/ participante serán de euros.. 8
  • Modalidad a distancia/teleformación : Costes hora/alumno será de 5 euros.
  • Bonificación adicional por tutorízación: contía máxima de , 1 5 euros por alumno e hora de tutoría, cun máximo de horas 40 por mes e alumno.
  • En empresas de menos de traballadores, 5 o importe da contía máxima anterior será de euros 2 por alumno e hora.
 • Contía máxima das bonificacións que poderá aplicarse a empresa será a correspondente a un número de horas equivalente ao 25 % da xornada durante o primeiro ano e ao 15 % da mesma durante o segundo e terceiro ano.
 • O pago aos centros de formación acreditados ou autorizados, de titularidade privada, a empresa abonará mensualmente ao centro o custo da formación, podéndose aplicar por iso as correspondente bonificacións nas cotas á Seguridade Social, segundo artigo 10 da Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro.
 • O centro emitirá á empresa factura mensualmente especificando: nome do centro, representante do mesmo, datos dos participantes, formación realizada, número de horas de formación do mes liquidado e data da factura.
 • O centro de formación, ou a empresa no seu caso, comunicarán ao Servizo Público de Emprego Estatal, mediante o Rexistro Electrónico, todos os datos anteriores, periodicamente segundo vaise facturando, ou dentro do mes seguinte á terminación do exercicio orzamentario.
 • A formación complementaria será financiable a través do orzamento do Servizo Público de Emprego Estatal, con arranxo ao apartado 2 do artigo 4 da Orde ESS/ 2518 / 2013 , de de 26 decembro, na súa redacción dada pola Orde ESS/ 41 / 2015 , de de 12 xaneiro e a Orde TAS/ 718 / 2008 , de de 7 marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395 / 2007 , de de 23 marzo.

Incentivos

Cando a contratación se celebre cun traballador desempregado, rexistrado como demandante de emprego:

 • As empresas que celebren contratos para a formación e a aprendizaxe con traballadores con discapacidade terán dereito a unha redución do cincuenta por cento nas cotas empresariais da Seguridade Social previstas para os contratos para a formación e a aprendizaxe.
 • As empresas terán dereito, durante toda a vixencia do contrato, incluída a prórroga, a unha redución do 100 % das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como as correspondentes a accidentes de traballo e enfermidades profesionais, desemprego, fondo de garantía salarial e formación profesional, correspondentes aos este contratos, se o contrato realízase por empresas cuxa persoal sexa inferior a persoas, 250 ou do 75 %, no caso de que a empresa teña un persoal igual ou superior a esa cifra.
 • No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo, nos mesmos porcentaxes, consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de .. 2017
 • Así mesmo, nos contratos para a formación celebrados ou prorrogados segundo o disposto no parágrafo anterior, reducirase o 100 % das cotas dos traballadores á Seguridade Social durante toda a vixencia do contrato, incluídas as súas prórrogas.

Conversión en indefinidos

 • Los contratos para la formación y el aprendizaje, si se transforman en indefinidos a la finalización de su duración inicial o prorrogada, cualquiera que se la fecha de celebración tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1 . 500 €/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1 . 800 €/año.
 • No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de 2017.
 • Para poder acollerse a estes incentivos haberanse de cumprir os requisitos e non atoparse nas causas de exclusión contemplados na sección 1 ª do capítulo I da Lei 43/2006.

Outras características

A acción protectora da Seguridade Social do traballador contratado para a formación e a aprendizaxe comprenderá todas as continxencias, situacións protegibles e prestacións, incluído o desemprego. Así mesmo, terase dereito á cobertura do Fondo de Garantía Salarial.

Se o traballador continuase na empresa ao termo do contrato, non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración do contrato a efectos de antigüidade na empresa.

Considérase prorrogado tácitamente, salvo proba en contrario, como contrato ordinario por tempo indefinido, se cumprido o termo máximo do contrato continuásese prestando servizo na empresa.

Normativa

 • Real Decreto-Lexislativo 3/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Emprego. [Permalink ELI]
 • Lei 44/2007, de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/2518/2013, de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/41/2015, de de 12 xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/2518/2013, de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual e a Orde TAS/ 718 / 2008 , de de 7 marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395 / 2007 , de de 23 marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/1249/2015, de de 19 xuño, pola que se amplía o prazo previsto na disposición transitoria oitava da Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, relativa aos contratos para a formación e a aprendizaxe. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 6/2016, de de 23 decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 6/2019, de de 1 marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación. [Permalink ELI]

As empresas de traballo temporal poderán celebrar contratos para a formación e a aprendizaxe cos traballadores contratados para ser postos a disposición das empresas usuarias de acordo con o previsto na normativa reguladora do citado contrato. Estas empresas de traballo temporal deberán cumprir as obrigacións en materia formativa establecida no artigo 11 . 2 do Estatuto dos Traballadores e as súas normas de desenvolvemento.

A ETT será a responsable dos aspectos formativos do contrato, incluído o acordo para a actividade formativa.

A empresa usuaria deberá tutelar o desenvolvemento da actividade laboral, designando a persoa responsable da mesma no contrato de posta a disposición entre a ETT e a empresa usuaria.

Incentivos

No suposto de traballadores contratados para a formación e a aprendizaxe e postos a disposición de empresas usuarias, estas terán dereito a unha redución nas cotas empresariais á Seguridade Social, consistente en . 1 500 €/ano, durante tres anos (se o contrato celebrouse cunha muller será de . 1 800 €/ ano) cando, sen solución de continuidade, concierten cos este traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido.

No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo, nos mesmos porcentaxes, consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de .. 2017

Normativa

 • Artigo 11.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Lei 11/2013, de de 26 xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/2518/2013 , de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]

A acción protectora da Seguridade Social nos contratos para a formación e a aprendizaxe subscritos con alumnos traballadores nos programas de escolas taller, casas de oficios e talleres de emprego, comprenderá as mesmas continxencias, situacións protegibles e prestacións que para o resto de traballadores contratados baixo esta modalidade, tal e como establecen o artigo 11 . 2 .h) do estatuto dos Traballadores incluíndo a partir da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 28 / 2018 , de de 28 decembro, a cobertura da continxencia de desemprego, tal e como se establece na súa disposición transitoria quinta.

En resumo terán as seguintes particularidades:

 • Non é de aplicación o límite máximo de idade destes contratos, tampouco os tempos de duración mínima e máxima nos mesmos, nin tampouco en canto ao límite e duración das prórrogas.
 • Non interromperán o cómputo de duración total do contrato as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, adopción ou acollemento, risco durante a lactación e paternidade.
 • Non será necesario cumprimentar do Anexo relativo ao acordo para a actividade formativa, nin obter a autorización de inicio da mesma, por estar implícita na aprobación do proxecto.

Normativa

 • Artigo 11.2 e disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Lei 11/2013, de de 26 xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/2518/2013, de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]

(Disposición adicional segunda do Real Decreto 1529 / 2012 , de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual.).

Contratos celebrados con persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e outras situacións asimiladas, terán as seguintes particularidades:

Poderá solicitar autorización ao Servizo Público de Emprego correspondente para ampliación da duración máxima do contrato, ata catro anos.

Se existe discapacidade intelectual, poderá realizarse ata un 25 % do tempo de traballo a rehabilitación, habilitación ou para axuste persoal ou social.

A oferta formativa poderá flexibilizarse así como facilitación da accesibilidade aos centros de formación, se fose necesario, de acordo con a Normativa específica.

Incentivos

As conversións en contratos indefinidos a tempo completo, ou a tempo parcial, poderán acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (Artigo 2 . 2 ).

Normativa

 • Artigo 11.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Lei 11/2013, de de 26 xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]
 • Orde ESS/2518/2013, de de 26 decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de de 8 novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]

(Disposición adicional sexta do Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual, modificado por Real Decreto 368/2021, do 25 de maio [BOE lexislación consolidada])

Contratos celebrados con persoas con capacidade intelectual limite, enténdese por tales aquelas persoas rexistradas nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados  que acrediten oficialmente, segundo os baremos vixentes de valoración da situación de discapacidade, polo menos un 20% de discapacidade intelectual e non alcancen o 33%.

Terán as seguintes particularidades:

A duración máxima do contrato poderá ampliarse, previo informe favorable do Servizo Público de Emprego competente, que para estes efectos poderá solicitar informe dos equipos técnicos de valoración e orientación da discapacidade competentes, cando, debido ao tipo e grao de discapacidade e demais circunstancias individuais e profesionais do traballador, así como as características do proceso formativo a realizar, o traballador non alcanzase o nivel mínimo de coñecementos requiridos para desempeñar o posto de traballo, sen que, en ningún caso, poida exceder de catro anos.

As persoas con capacidade intelectual límite poderán realizar no posto de traballo ou en procesos formativos presenciais a formación de módulos formativos que non sexan a distancia.

Incentivos

Cando a contratación se celebre cun traballador desempregado, rexistrado como demandante de emprego:

 • As empresas terán dereito, durante toda a vixencia do contrato, incluída a prórroga, a unha redución do 100% das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como as correspondentes a accidentes de traballo e enfermidades profesionais, desemprego, fondo de garantía salarial e formación profesional, correspondentes aos #este contratos, se o contrato realízase por empresas cuxa persoal sexa inferior a 250 persoas, ou do 75%, no caso de que a empresa teña un persoal igual ou superior a esa cifra.
 • No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo, nos mesmos porcentaxes, consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de 2017.
 • Así mesmo, nos contratos para a formación celebrados ou prorrogados segundo o disposto no parágrafo anterior, reducirase o 100% das cotas dos traballadores á Seguridade Social durante toda a vixencia do contrato, incluídas as súas prórrogas.

Conversión en indefinidos:

 • Os contratos para a formación e a aprendizaxe, se se transforman en indefinidos á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, calquera que lla data de celebración terán dereito a unha redución na cota empresarial á Seguridade Social de 1.500 €/ano, durante tres anos. No caso de mulleres, dita redución será de 1.800 €/ano.
 • No suposto de traballadores rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo consistirá nunha bonificación a partir do 1 de xaneiro de 2017.
 • Para poder acollerse a estes incentivos haberanse de cumprir os requisitos e non atoparse nas causas de exclusión contemplados na sección 1ª do capítulo I da Lei 43/2006.

Normativa

 • Artigo 11.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Orde *ESS/2518/2013, do 26 de decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 368/2021, do 25 de maio, sobre medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual limite. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-Lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego , a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos. [Permalink ELI]

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.012.7

Actualizada a xaneiro 2021