MODALIDADES DE CONTRATOS

Modalidades de contratos de traballo

Modalidades de contratos e descarga individual de impresos

Si tu contrato está relacionado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aquí tienes los modelos.

O contrato indefinido é aquel que se concierta sen establecer límites de tempo na prestación dos servizos, en canto á duración do contrato. O contrato de traballo indefinido poderá ser verbal ou escrito e poderá celebrarse a xornada completa, parcial ou para a prestación de servizos fixos descontinuos.

Os contratos indefinidos poden nalgúns casos ser beneficiarios de Incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que en cada caso esíxanse pola Normativa de aplicación, dependendo das características da empresa, do traballador e, no seu caso, da xornada.

O contrato temporal, é aquel que ten por obxecto o establecemento dunha relación laboral entre empresario e traballador por un tempo determinado. O contrato de traballo temporal poderá celebrarse a xornada completa ou parcia, formalizarase por escrito, poderá ser verbal cando na situación de eventual por circunstancias da produción a duración do mesmo sexa inferior a catro semanas e a xornada completa.

O contrato de traballo para a formación e a aprendizaxe configúrase como un instrumento destinado a favorecer a inserción laboral e a formación das persoas novas, nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

O contrato de traballo en prácticas ten por obxecto a obtención polo traballador da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados. Non se trata unicamente de adquirir experiencia nun traballo determinado, senón tamén de que esa experiencia actúe sobre os estudos cursados. Este contrato poderá concertarse con quen estiveren en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo coas leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade, de acordo co previsto na Lei Orgánica 5/2002, de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para o exercicio profesional.

O contrato de traballo en prácticas ten por obxecto a obtención polo traballador da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados. Non se trata unicamente de adquirir experiencia nun traballo determinado, senón tamén de que esa experiencia actúe sobre os estudos cursados. Este contrato poderá concertarse con quen estiveren en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo coas leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade, de acordo co previsto na Lei Orgánica 5/2002, de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para o exercicio profesional.

Documentación relacionada: anexos e prórrogas

Comunicación da prórroga do contrato de traballo