MODALIDADES DE CONTRATOS

Modalidades de contratos de traballo

Modalidades de contratos e descarga individual de impresos

Si tu contrato está relacionado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aquí tienes los modelos.

O contrato indefinido é aquel que se concierta sen establecer límites de tempo na prestación dos servizos, en canto á duración do contrato. O contrato de traballo indefinido poderá ser verbal ou escrito e poderá celebrarse a xornada completa, parcial ou para a prestación de servizos fixos descontinuos.

Os contratos indefinidos poden nalgúns casos ser beneficiarios de Incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que en cada caso esíxanse pola Normativa de aplicación, dependendo das características da empresa, do traballador e, no seu caso, da xornada.

Ocontrato de traballo de duración determinada só poderá celebrarse por circunstancias da produción ou por sustituciòn de persoa traballadora. O contrato de traballo de duración determinada poderá celebrarse a xornada completa ou parcial, formalizarase por escrito, poderá ser verbal cando a duración de o contrato por circunstancias da produción sexa inferior a catro semanas e a xornada completa.

O contrato de traballo de formación en alternancia terá por obxecto compatibilizar a actividade laboral retribuída cos correspondentes procesos formativos no ámbito da formación profesional, os estudos universitarios ou do Catálogo de Especialidades Formativas do Sistema Nacional de Emprego.

O posto de traballo deberá permitir a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos ou de formaciòn obxecto do contrato. A empresa eleborará o plan formativo individual no que se especifique o contido da práctica profesional, e asignará titor ou titora que conte coa formación ou experiencia adecuadas para o seguimento do plan e o correcto cumprimento do obxecto do contrato.

O contrato de traballo dos pescadores ten por obxecto a mellora das condicións de traballo no sector pesqueiro, en materia de contratación, de tempo de traballo, de repatriación, de alimentación, de aloxamento e de protección da saúde e atención medica dos pescadores incluídos no ámbito de aplicación do artigo 3 do Real Decreto 618 / 2020 , de de 30 xuño, polo que se establecen melloras nas condicións de traballo no sector pesqueiro. O contrato poderá acollerse a calquera das modalidades vixentes compatibles coa actividade.

Documentación relacionada: anexos e prórrogas

Comunicación da prórroga do contrato de traballo