FINANCIAMENTO FONDO SOCIAL EUROPEO 2014 - 2020

O FSE (Fondo Social Europeo) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, novos e todas aquelas persoas que buscan emprego.

 

A participación do SEPE esténdese á totalidade do territorio nacional, de acordo coa clasificación de zonas establecida pola Unión Europea para este período 2014-2020, que é a seguinte:

 • Zona menos desenvolvida: Comunidade Autónoma de Estremadura
 • Zona en transición: Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castela A Mancha e Murcia e a Cidade Autónoma de Melilla.
 • Zona más desarrollada: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Esta división do territorio nacional implica a existencia de diferentes porcentaxes de cofinanciamento do Fondo Social Europeo, establecidos nas decisións de aprobación de cada Programa Operativo, que van desde o 50 % do gasto total subvencionable  para a zona máis desenvolvida, ata 80 o % para o resto do territorio ou o 85 % para a Comunidade de Canarias, polo seu carácter de rexión ultraperiférica da Unión Europea.

Un caso especial de financiamento neste período de programación constitúeo a Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEJ), incluída no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cuxo porcentaxe de financiamento é do 91,89%, na totalidade do territorio nacional.

No período de programación 2014-2020, o Servizo Público de Emprego Estatal foi designado Organismo Intermedio nos Programas Operativos Plurirregionales de Emprego Xuvenil (POEJ), Inclusión Social e da Economía Social (POISES) e Emprego, Formación e Educación (POEFE), mediante a firma dos correspondentes  Acordos de Atribución de Funcións, entre a Autoridade de Xestión do Fondo Social Europeo en España e a Dirección Xeral do SEPE.

Igualmente, en todos o PP.OO. citados ostenta a condición de Beneficiario das axudas do citado Fondo Estrutural, xa que a execución das accións que están previstas neles corresponde en exclusiva ao SEPE.

O SEPE participa en tres programas operativos.

Aprobado por Decisión de Execución da Comisión Europea C(2014) 9891, de de 12 decembro de , 2014modificada pola C(2016) 4416, de de 18 xullo de . 2016Nel inclúense tanto axudas directas do Fondo Social Europeo como a asignación específica para a Iniciativa de Emprego Xuvenil, sendo na actualidade os destinatarios finais das mesmas todos os mozos menores de anos 30 a partir do 3 de decembro de , 2015de acordo co establecido na Decisión da Comisión C(2016) 4416, e os menores de anos 25 (ou persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %), desde o inicio do período de elegibilidad deste P.Ou., 1 de setembro de , 2013ata 3 o de decembro de .. 2015

O SEPE ten prevista, neste Programa Operativo, unha asignación financeira total de , 93737 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega total do Fondo Social Europeo de , 79875 millóns de euros, dos que 544 corresponden á Iniciativa de Emprego Xuvenil.

A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a continuación:.

EIXOS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E: Fomento do emprego sustentable e de calidade e da mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.2:

 • Integración sustentable no mercado de traballo dos mozos, en particular daqueles sen traballo e non integrados nos sistemas de educación ou formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, tamén a través da aplicación da Garantía Xuvenil.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.3:

 • Aumentar o emprendimiento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
 • Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendimiento  no marco da economía social.
 • Eliminar as barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas emprendedoras da poboación xuvenil en proxectos concretos.
 • Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.4:

 • Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da súa intermediación e dos incentivos económicos.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade por Centros Especiais de Emprego, Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar a contratación a través da utilización de axudas  salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas.
 • Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
 • Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, o TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
 • Fomentar, na medida do posible, o emprego azul a través do seu cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

EIXO 5: Integración sustentable no mercado de traballo das persoas novas que non se atopan empregadas, nin participan nos sistemas de educación nin formación, en particular no contexto da Garantía xuvenil (IEJ/FSE).

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.2:

 • Integración sustentable no mercado de traballo dos mozos, en particular daqueles sen traballo e non integrados nos sistemas de educación ou formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, tamén a través da aplicación da Garantía Xuvenil.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.2:

 • Reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social derivadas da formación impartida prevista nos contratos para a formación e a aprendizaxe.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Lograr a mellora directa da empregabilidade da persoa nova, mediante a adquisición de  as aptitudes e competencias necesarias, de maneira que sexa posible a súa incorporación ao mercado laboral de forma estable e duradeira no tempo.
 • Aumentar o nivel de formación dos mozos que abandonaron os estudos a unha idade temperá para incorporarse ao mercado de traballo e que unha vez que perderon o seu posto de traballo non atopan oportunidades laborais, potenciando especialmente o aumento do colectivo con niveis medios de formación.
 • Conseguir a reconversión e a reciclaxe dos mozos con niveis de formación elevados pero non adecuados ás necesidades do mercado laboral.
 • Pór en marcha programas de mobilidade, tanto nacionais como europeos, que contribúan á mellora da formación e da empregabilidade das persoas novas.
 • Mellorar a formación en idiomas e en novas tecnoloxías das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación e formación.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.3:

 • Aumentar o emprendimiento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
 • Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendimiento  no marco da economía social.
 • Eliminar as barreiras que dificultan ou impiden a transformación das ideas emprendedoras da poboación xuvenil en proxectos concretos.
 • Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.4:

 • Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da súa intermediación e dos incentivos económicos.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade por Centros Especiais de Emprego, Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de Beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar a contratación a través da utilización de axudas  salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas.
 • Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
 • Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, o TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
 • Fomentar, na medida do posible, o emprego azul a través do seu cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1:

 • Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.