FINANCIAMENTO FONDO SOCIAL EUROPEO 2014 - 2020

O FSE (Fondo Social Europeo) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, novos e todas aquelas persoas que buscan emprego.

 

A participación do SEPE esténdese á totalidade do territorio nacional, de acordo coa clasificación de zonas establecida pola Unión Europea para este período 2014-2020, que é a seguinte:

 • Zona menos desenvolvida: Comunidade Autónoma de Estremadura
 • Zona en transición: Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castela A Mancha e Murcia e a Cidade Autónoma de Melilla.
 • Zona más desarrollada: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Esta división do territorio nacional implica a existencia de diferentes porcentaxes de cofinanciamento do Fondo Social Europeo, establecidos nas decisións de aprobación de cada Programa Operativo, que van desde o 50 % do gasto total subvencionable  para a zona máis desenvolvida, ata 80 o % para o resto do territorio ou o 85 % para a Comunidade de Canarias, polo seu carácter de rexión ultraperiférica da Unión Europea.

Un caso especial de financiamento neste período de programación constitúeo a Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEJ), incluída no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cuxo porcentaxe de financiamento é do 91,89%, na totalidade do territorio nacional.

No período de programación 2014-2020, o Servizo Público de Emprego Estatal foi designado Organismo Intermedio nos Programas Operativos Plurirregionales de Emprego Xuvenil (POEJ), Inclusión Social e da Economía Social (POISES) e Emprego, Formación e Educación (POEFE), mediante a firma dos correspondentes  Acordos de Atribución de Funcións, entre a Autoridade de Xestión do Fondo Social Europeo en España e a Dirección Xeral do SEPE.

Igualmente, en todos o PP.OO. citados ostenta a condición de Beneficiario das axudas do citado Fondo Estrutural, xa que a execución das accións que están previstas neles corresponde en exclusiva ao SEPE.

O SEPE participa en tres programas operativos.

Aprobado por Decisión de Execución da Comisión Europea C(2014) 9891, de de 12 decembro de , 2014modificada pola C(2016) 4416, de de 18 xullo de . 2016Nel inclúense tanto axudas directas do Fondo Social Europeo como a asignación específica para a Iniciativa de Emprego Xuvenil, sendo na actualidade os destinatarios finais das mesmas todos os mozos menores de anos 30 a partir do 3 de decembro de , 2015de acordo co establecido na Decisión da Comisión C(2016) 4416, e os menores de anos 25 (ou persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %), desde o inicio do período de elegibilidad deste P.Ou., 1 de setembro de , 2013ata 3 o de decembro de .. 2015

O SEPE ten prevista, neste Programa Operativo, unha asignación financeira total de , 93737 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega total do Fondo Social Europeo de , 79875 millóns de euros, dos que 544 corresponden á Iniciativa de Emprego Xuvenil.

A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a continuación:

EIXOS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E: Fomento do emprego sustentable e de calidade e da mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.2:

 • Integración sustentable no mercado de traballo dos mozos, en particular daqueles sen traballo e non integrados nos sistemas de educación ou formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, tamén a través da aplicación da Garantía Xuvenil.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.3:

 • Aumentar o emprendimiento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
 • Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendimiento  no marco da economía social.
 • Eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos.
 • Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.4:

 • Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da súa intermediación e dos incentivos económicos.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade por Centros Especiais de Emprego, Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar a contratación a través da utilización de axudas  salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas.
 • Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
 • Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, o TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
 • Fomentar, na medida do posible, o emprego azul a través do seu cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

EIXO 5: Integración sustentable no mercado de traballo das persoas novas que non se atopan empregadas, nin participan nos sistemas de educación nin formación, en particular no contexto da Garantía xuvenil (IEJ/FSE).

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.2:

 • Integración sustentable no mercado de traballo dos mozos, en particular daqueles sen traballo e non integrados nos sistemas de educación ou formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, tamén a través da aplicación da Garantía Xuvenil.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.2:

 • Reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social derivadas da formación impartida prevista nos contratos para a formación e a aprendizaxe.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Lograr a mellora directa da empregabilidade da persoa nova, mediante a adquisición das  aptitudes e competencias necesarias, de maneira que sexa posible a súa incorporación ao mercado laboral de forma estable e duradeira no tempo.
 • Aumentar o nivel de formación dos mozos que abandonaron os estudos a unha idade temperá para incorporarse ao mercado de traballo e que unha vez que perderon o seu posto de traballo non atopan oportunidades laborais, potenciando especialmente o aumento do colectivo con niveis medios de formación.
 • Conseguir a reconversión e a reciclaxe dos mozos con niveis de formación elevados pero non adecuados ás necesidades do mercado laboral.
 • Pór en marcha programas de mobilidade, tanto nacionais como europeos, que contribúan á mellora da formación e da empregabilidade das persoas novas.
 • Mellorar a formación en idiomas e en novas tecnoloxías das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación e formación.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.3:

 • Aumentar o emprendimiento das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación como vía de acceso ao mercado laboral a través da creación de empresas.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar o desenvolvemento de competencias emprendedoras entre as persoas novas.
 • Mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre os mozos, incluíndo as distintas formas de emprendimiento  no marco da economía social.
 • Eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos.
 • Fomentar o espírito emprendedor e a cultura emprendedora entre as persoas novas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.2.4:

 • Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da súa intermediación e dos incentivos económicos.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade por Centros Especiais de Emprego, Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de Beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Fomentar a contratación a través da utilización de axudas  salariais e outro tipo de medidas dirixidas a que as persoas empregadoras cren novas oportunidades para mozas.
 • Fomentar entre as persoas novas non ocupadas nin integradas nos sistemas de formación e educación a obtención dun emprego de calidade e de carácter estable.
 • Potenciar a contratación nos sectores con maior potencial de creación de emprego, de maneira especial no marco da economía verde, o TIC, a investigación e a asistencia sanitaria.
 • Fomentar, na medida do posible, o emprego azul a través do seu cinco alicerces básicos: a enerxía azul, a acuicultura, o turismo marítimo e costeiro, os recursos minerais mariños e a biotecnoloxía azul.

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1:

 • Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.

 

 

Aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 5696, de 6 de agosto de 2015.

O SEPE ten prevista neste Programa Operativo unha asignación financeira total de , 32794 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega do Fondo Social Europeo de , 25104 millóns de euros.
La estructura, objetivos y resultados esperados de la participación del SEPE en este Programa Operativo es la que se describe a continuación:

EIXOS 2A, 2B, 2C, 2D: Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 9.1:

 • Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 9.1.2:

 • Aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de persoas con discapacidade polos Centros Especiais de Emprego.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Aumento en el acceso a puestos de trabajo de calidad y su mantenimiento de las personas más vulnerables y de las que son objeto de algún tipo de discriminación (por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, edad y/o discapacidad).
 • Maior implicación e compromiso das empresas no cambio cara a un mercado laboral máis inclusivo e na contratación de colectivos en risco de exclusión social.

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1:

 • Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Verificacións in situ.
 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantizar la buena gestión del Programa Operativo, principalmente en los niveles de programación, seguimiento, evaluación y control así como consolidar y mejorar los sistemas y modelos de gestión y control que el Programa Operativo tiene previstos. La consecución de estos resultados estará apoyada por los sistemas de información y gestión electrónicos que se creen al efecto para este Programa. Además, se prevé una disminución de las tasas de error a través de una mejora en los sistemas de las verificaciones tanto in situ como administrativas y de los sistemas de control.

 

Aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 9273, de 17 de diciembre de 2015.

O SEPE ten prevista neste Programa Operativo unha asignación financeira total de . 1036,28 millóns de euros de custo total subvencionable para todo o período, sendo a achega do Fondo Social Europeo de , 77963 millóns de euros.

A estrutura, obxectivos e resultados esperados da participación do SEPE neste Programa Operativo é a que se describe a continuación:

EIXOS 1A, 1B, 1C, 1D: Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.1:

 • Facilitar o acceso ao emprego dos demandantes de emprego e persoas inactivas, incluídos os desempregados de longa duración e persoas afastadas do mercado laboral, así como as iniciativas de emprego locais e o fomento da mobilidade laboral.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.1.3:

 • Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyendo las de larga duración y aquéllas de más edad.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións indefinidas de persoas con discapacidade por Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Incremento da calidade e a sustentabilidade da contratación, fomentando o seu carácter estable e indefinido que veñan garantidas por unha avaliación das medidas financiadas, de forma que se reorienten para o caso de que non quede demostrada tal sustentabilidade.
 • Impulso da contratación co obxecto de promover a Investigación, o Desenvolvemento e a innovación tendo en conta as diferentes brechas de xénero nestes ámbitos.
 • Mellora na igualdade de acceso aos servizos de intermediación.
 • Impulso de políticas e prácticas de corresponsabilidade e igualdade entre mulleres e homes que faciliten a compatibilización da vida laboral, familiar e persoal.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.1.5:

 • Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente daquelas con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional, incluídas as iniciativas locais de emprego.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións temporais de persoas con discapacidade por Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).
 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por contratacións de traballadores interinos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Incremento das cualificacións ou competencias profesionais, a través dunha experiencia profesional de colectivos que carecen desta ou teñen reducida experiencia.
 • Incremento da contratación destes colectivos en sectores emerxentes.
 • Impulso del empleo en zonas rurales, especialmente en aquellas más alejadas de los servicios y recursos, contribuyendo al asentamiento de la población.
 • Impulso de políticas e prácticas de corresponsabilidade e igualdade entre mulleres e homes que faciliten a compatibilización da vida laboral, familiar e persoal

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.3:

 • Promover o traballo por conta propia, o espírito emprendedor e a creación de empresas, incluídas as microempresas e as pequenas e medianas empresas innovadoras.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.3.1:

 • Aumentar as competencias emprendedoras e incrementar o número de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustentables creadas, facilitando o seu financiamento mellorando a calidade e eficiencia dos servizos de apoio e de consolidación.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social para traballadores autónomos.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Aumento de empresas creadas, así como da súa viabilidade e sustentabilidade.
 • Eliminación de las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas emprendedoras en proyectos concretos.
 • Fomento do espírito emprendedor e da cultura emprendedora, en tanto que xerme do autoemprego e creación de empresas.
 • Adecuación dos servizos de apoio e consolidación de empresas e iniciativas de autoemprego ás características e necesidades de todas as persoas, aumentando a súa calidade e eficiencia.
 • Fomento do emprendimiento inclusivo para pór en marcha e desenvolver empresa en ámbitos como a asistencia e a saúde ou os empregos ecolóxicos.
 • Facilitar el acceso a la financiación de iniciativas emprendedoras, incluyendo el posible empleo de instrumentos financieros
 • Mellora na igualdade de acceso aos servizos de apoio e consolidación empresarial.
 • Impulso de políticas e prácticas de corresponsabilidade e igualdade entre mulleres e homes que faciliten a compatibilización da vida laboral, familiar e persoal.

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 8.5:

 • Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e o empresariado ao cambio.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8.5.1:

 • Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional.

OPERACIÓNS:

 • Bonificacións nas cotas á Seguridade Social por conversións en indefinidas de contratacións de persoas con discapacidade por Empresas do mercado ordinario e pola Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Mellor adaptación das persoas ocupadas ás demandas do mercado laboral e ás novas tendencias nos cambios produtivos, especialmente en materia de novas tecnoloxías da información e a comunicación (NTIC) e en sectores como a economía verde ou azul, mediante o aumento da cualificación profesional.
 • Maior incorporación nas empresas de elementos innovadores, tanto tecnolóxicos como organizativos, que fomenten a adaptabilidade das persoas traballadoras e das empresas.
 • Impulso ao investimento en Recursos Humanos para incrementar os procesos de exportación e internacionalización das empresas e PEMES e contribuír así ao crecemento económico.
 • Aumentar o sostemento socioeconómico dos territorios rurais, adaptando a formación dos traballadores ás necesidades de emprego no ámbito rural.
 • Incremento da calidade da contratación, fomentando o seu carácter indefinido e estable.
 • Mellora na igualdade de acceso aos servizos destinados á adaptación das cualificacións das persoas ocupadas

EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Asistencia Técnica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1:

 • Alcanzar unha xestión e control de calidade que permita a consecución dos obxectivos do Programa Operativo asegurando unhas taxas de erro mínimas.

OPERACIÓNS:

 • Verificacións in situ.
 • Desenvolvemento e mantemento dos sistemas informáticos de seguimento e control.

RESULTADOS ESPERADOS:

 • Garantir a boa xestión do Programa Operativo, principalmente nos niveis de programación, seguimento, avaliación e control así como consolidar e mellorar os sistemas e modelos de xestión e control que o Programa Operativo ten previstos. A consecución destes resultados estará apoiada polos sistemas de información e xestión electrónicos que se cren para o efecto para este Programa. Ademais, prevese unha diminución das taxas de erro a través dunha mellora nos sistemas das verificacións tanto in situ como administrativas e dos sistemas de control.