Seu electrónica

Contractació per a la formació i l'aprenentatge

D'acord amb el previst en l'article 11 . 2 de l'Estatut dels Treballadors, el contracte per a la formació en alternança tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'Ocupació.

Per al compliment amb l'objectiu de qualificació professional, l'activitat laboral exercida en règim d'alternança ha de complementar, coordinar-se i integrar-se amb l'activitat formativa en un programa comú, en el marc dels acords i convenis de cooperació subscrits pels centres universitaris o de formació professional i les entitats formatives acreditades o inscrites amb les empreses i entitats col·laboradores.

A tal fi, el lloc de treball ha de permetre la formació complementària prevista i l'activitat laboral exercida en l'empresa haurà d'estar directament relacionada amb l'activitat formativa que justifica la contractació laboral.

Requisits dels treballadors:

Es podrà celebrar amb persones que manquin de la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de pràctica professional.

Sense perjudici de l'anterior, es podran realitzar contractes vinculats a estudis de formació professional o universitària amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagi tingut un altre contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

La persona contractada no podrà ser menor de setze anys ni major de trenta.

No obstant això, el límit de trenta anys no serà aplicable en el supòsit de contractes de formació en alternança amb estudis universitaris, de formació professional i certificats de professionalitat de nivell 3 .

Tampoc serà aplicable el límit màxim d'edat quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat o amb els col·lectius en situació d'exclusió social prevists en l'article 2 de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, en els casos en què siguin contractats per part d'empreses d'inserció que estiguin qualificades i actives en el registre administratiu corresponent.

Durada: Sera la prevista en el corresponent pla o programa formatiu, amb un mínim de 3 mesos i un màxim de dos anys.

Salari: Sera l'establerta per a aquests contractes en el conveni col·lectiu d'aplicació. A falta de previsió convencional, la retribució no podrà ser inferior a el 60 % el primer any ni a el 75 % el segon, respecte de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.

Incentius per a l'empresa:

Reducció de les quotes empresarials a el 100 % per a empreses de menys de 250 treballadors i de el 75 % per a empreses de més de 250 treballadors. El Reial decret-llei 6 / 2016 ,de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil estableix que en el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil,aquest incentiu , en els mateix percentatges, consistirà en una bonificació.

Finançament de la formació:Bonificacions en les quotes empresarials per un nombre d'hores equivalent als següents percentatges de la jornada laboral.

 • Treballadors Anys del contracte
  Primer any Segon any
  En general 35 % 15 %

Bonificació addicional per finançar els costos de tutorización de l'empresa, amb una quantia màxima de 1 5 , euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim d'hores 40 per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser 2 d'euros per alumne i hora de tutoria.

Si es transforma en indefinits durant 3 anys: 1500 € o 1800 € per a dones. En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu , en els mateix percentatges, consistirà en una bonificació.

Beneficis per al treballador:

 • Reducció de el 100 % de la quota del treballador
 • Total protecció social
 • Desocupació
 • Qualificació professional

Distribució entre activitat laboral i activitat formativa

La jornada laboral es distribuirà segons els següents percentatges:

Període Activitat laboral Activitat formativa
Primer any no més de el 65 % 35 %
Segon any no més de el 85 % 15 %

El contracte per a la formació en alternança haurà d'incorporar com a annex el conveni de col·laboració subscrit entre el centre o entitat formativa en la qual l'o l'estudiant desenvolupi la seva formació i l'empresa.

Els convenis de col·laboració que se subscriguin entre els centres o entitats de formació i les empreses, per a la celebració de contractes de formació en alternança, definiran amb caràcter previ les competències i coneixements bàsics que es pretenen aconseguir, de forma complementària i coordinada amb els quals s'adquireixin durant la formació en aquest centre o entitat per la persona treballadora, de conformitat amb el que es disposa en la normativa educativa d'aplicació i amb el que es disposa en aquest capítol.

El conveni de col·laboració contemplarà, com a mínim, els següents aspectes:

A) Criteris per a l'establiment de la jornada i horari al centre i en l'empresa.

B) Pla formatiu individual, que haurà de contenir, com a mínim:

a) Itinerari formatiu-laboral, que concreti els continguts de l'activitat laboral en l'empresa al llarg del contracte, fins a aconseguir el total de funcions o coneixements necessaris per al desenvolupament integral del lloc de treball o tasques. Per a això hauran d'establir-se objectius mesurables i fites calendarizados.

b) Mecanismes de coordinació entre l'activitat formativa i l'activitat en l'empresa, per al seguiment dels objectius i fites integrades en l'itinerari formatiu-laboral.

c) Mecanismes de tutoria i supervisió.

d) Sistemes d'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada.

C) Si escau, compromisos de contractació ordinària per part de l'empresa, una vegada conclòs el contracte de formació en alternança
L'empresa posarà en coneixement de la representació legal de les persones treballadores els acords de col·laboració que es concertin per a la contractació formativa, així com, de forma específica, els plans individuals.

 

 

 • Mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. Seran aplicable els articles 8 , 9 10 I 11 de l'Ordre de l'ESS/ 2518 / 2013 , modificada per l'Ordre ESS/ 41 / 2015 .
 • Els costos finançables de la formació es calcularan segons els mòduls:
  • modalitat presencial: Costos hora/ participant seran 8 d'euros.
  • modalidad a distancia/teleformación : Costes hora/alumno será de 5 euros.
  • Bonificació addicional per tutorízación: quantia màxima de 1 5 , euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim d'hores 40 per mes i alumne.
  • En empreses de menys de 5 treballadors, l'import de la quantia màxima anterior serà 2 d'euros per alumne i hora.
  • Quantia màxima de la bonificacionsque podrà aplicar-se l'empresa serà la corresponent a un nombre d'hores equivalent a el 35 % de la jornada durant el primer any i a el 15 % de la mateixa durant el segon.
 • El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats, de titularitat privada, l'empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, podent-se aplicar per això les corresponent bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, segons article 10 de l'Ordre ESS 2518 / 2013 .
  • El centre emetrà a l'empresa factura mensualment especificant: nom del centre, representant del mateix, dades dels participants, formació realitzada, nombre d'hores de formació del mes liquidat i data de la factura.