CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE

Definició

Aquesta modalitat contractual es configura com un instrument destinat a afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

Clàusules específiques

L'activitat formativa inherent al contracte serà la necessària per a l'obtenció d'un títol de formació professional, certificat de professionalitat, certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable, i ha d'estar relacionada amb l'activitat laboral desenvolupada en el lloc de treball. El període de formació es desenvoluparà durant la vigència del contracte. Les empreses podran finançar el cost de la formació mitjançant bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social.

Els contractes per a la formació i l'aprenentatge poden ser beneficiaris d'Incentius a la contractació, quan es compleixin els requisits que s'exigeixin per la Normativa d'aplicació, depenent de la grandària de la plantilla de l'empresa. L'incentiu serà una reducció de el 100 % en les quotes a la Seguretat Social del treballador contractat i de el 100 % en les quotes empresarials a la Seguretat Social quan la plantilla de l'empresa sigui menor de 250 persones o de el 75 % si és igual o major de 250 treballadors.

En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació a partir del de 1 gener de 2017 .

Esgotada la seva durada màxima, si es transforma en indefinit, les empreses tindran dret a una reducció en les quotes de la Seguretat Social de 1 500 . euros durant els tres primers anys o de 1 800 . euros en el cas de ser dona.

En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu consistirà en una bonificació a partir del de 1 gener de 2017 .

Formalització

La formalització del contracte i els annexos relatius als acords per a l'activitat formativa haurà de constar per escrit en els models oficials establerts pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. Els Serveis Públics d'Ocupació competents autoritzessin prèviament a la formalització inicial i les prorrogues, l'inici de l'activitat formativa.

Adquiriran la condició de treballadors fixos, qualsevol que hagi estat la modalitat de contractació, els que no haguessin estat donats de alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment s'hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal dels mateixos, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

Es presumiran per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei o quan acabat el temps convingut en el contracte, no existeixi la denúncia expressa d'alguna de les parts.

Els empresaris hauran de notificar a la representació legal dels treballadors en les empreses els contractes realitzats d'acord amb les modalitats de contractació per temps determinat quan no existeixi obligació legal de lliurar còpia bàsica dels mateixos.

El contingut del contracte i els seus annexos es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació corresponent en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació o finalització, així com les seves prorrogues.

Quan es formalitzi el contracte amb un treballador amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

Normativa

 • Article 11 . 2 i Disposició Transitòria 2 ª del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Disposició final cinquena de la Llei 11 / 2013 , de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. [BOE legislació consolidada]
 • Disposició final segona i disposició final sisena del Reial decret-llei 16 / 2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors. [BOE]
 • Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret-llei 6 / 2016 , de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [BOE]

Requisits dels treballadors

Es podrà celebrar aquest contracte amb treballadors majors de setze anys i menors de vint-i-cinc, que manquin de la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de treball o ocupació objecto del contracte.

El límit màxim d'edat no serà aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat, ni amb els col·lectius en situació d'exclusió social prevists en la Llei 44 / 2007 de 13 de desembre, en els casos en què siguin contractats per part de les empreses d'inserció, que estiguin qualificades i actives en el registre administratiu corresponent, ni en els supòsits de contractes celebrats amb alumnes participants en projectes d'ocupació i formació (article 10 .b del Reial decret-Legislatiu 3 / 2015 ).

Característiques del contracte

El contracte per a la formació i l'aprenentatge tindrà per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa, rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

Haurà de formalitzar-se per escrit, el contracte i les seves pròrrogues, fent constar expressament el seu contingut.

Autorització prèvia de l'activitat formativa del mateix, pel que es presentarà l'acord per a l'activitat formativa del contracte, Els contractes no podran celebrar-se a temps parcial.

La durada mínima del contracte serà d'un any i la màxima de tres anys, si bé mitjançant conveni col·lectiu podrà establir-se diferents durades del contracte, sense que la durada mínima pugui ser inferior a sis mesos ni màxima de tres anys. El límit de durada del contracte no serà aplicable en els supòsits de contractes celebrats amb alumnes participant en projectes d'ocupació formació.

En cas que el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts, fins a per dues vegades sense que la durada de cada prorroga pugui ser inferior a 6 mesos i sense que la durada total del contracte pugui excedir de la durada màxima.

Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere interrompran el còmput de la durada del contracte.

El temps de treball efectiu, que haurà de ser compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives, no podrà ser superior a el 75 % durant el primer any, o a el 85 %, durant el segon i tercer any, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu o, en defecte d'això, de la jornada màxima legal.

Els treballadors no podran realitzar hores extraordinàries, excepte en el supòsit previst en l'article 35 . 3 , de l'Estatut dels Treballadors (prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents), ni treballs nocturns, ni treball a torns.

Expirada la durada del contracte per a la formació i l'aprenentatge, el treballador no podrà ser contractat sota aquesta modalitat per la mateixa o diferent empresa tret que la formació inherent al nou contracte tingui per objecte l'obtenció de diferent qualificació.

(L'empresa podrà recaptar prèviament aquests efectes una certificació en el seu Servei Públic d'Ocupació, sobre les possibles contractacions anteriors per a la formació que el treballador en altres empreses).

L'empresa podrà recaptar prèviament a aquests efectes una certificació en el seu Servei Públic d'Ocupació, sobre les possibles contractacions en aquesta modalitat de contracte per a la formació que el treballador hagi tingut en altres empreses.

No es podran celebrar contractes per a la formació i l'aprenentatge quan el lloc de treball corresponent al contracte hagi estat exercit amb anterioritat pel treballador en la mateixa empresa pel temps superior a dotze mesos.

La retribució del treballador serà proporcional al temps de treball efectiu, d'acord amb l'establert en conveni i mai per sota de la part proporcional del salari mínim interprofessional.

Activitat formativa

(Article 16 i següents del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual i Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, modificada per l'Ordre ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre i l'Ordre TAS/ 718 / 2008 , de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament).

L'activitat formativa inherent al contracte per a la formació i l'aprenentatge tindrà per objecte la qualificació professional de les persones treballadores en un règim d'alternança de l'activitat laboral retribuïda en l'empresa, i serà la necessària per a l'obtenció d'un títol de formació professional de grau mitjà o superior, o un certificat de professionalitat, certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable.

El treballador haurà de rebre la formació inherent al contracte per a la formació i l'aprenentatge directament en un centre formatiu de la xarxa al fet que es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, prèviament reconegut per a això pel Sistema Nacional d'Ocupació.

No obstant això, també podrà rebre aquesta formació en la pròpia empresa quan la mateixa disposés de les instal·lacions i el personal adequats a l'efecte de l'acreditació de la competència o qualificació professional, sense perjudici de la necessitat, si escau, de la realització de períodes de formació complementaris als centres de la xarxa esmentada.

L'activitat laboral exercida pel treballador en l'empresa haurà d'estar relacionada amb les activitats formatives.

Les activitats formatives podran incloure formació complementària no referida al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per adaptar-se tant a les necessitats dels treballadors com de les empreses, (finançada conformement a l'Article 4 . 2 de l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, en la seva redacció donada per l'Ordre ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener, i l'Ordre TAS/ 718 / 2008 , de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març)

La qualificació o competència professional adquirida a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge serà objecte d'acreditació en els termes previstos en la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i en la seva normativa de desenvolupament. Conforme a l'establert en aquesta regulació, el treballador podrà sol·licitar de l'Administració pública competent l'expedició del corresponent certificat de professionalitat, títol de formació professional o, si escau, acreditació parcial acumulable.

Prèviament a la formalització del contracte per a la formació i l'aprenentatge, l'empresa haurà de verificar que, per al treball efectiu a realitzar per la persona treballadora, existeix una activitat formativa relacionada amb el mateix que es correspon amb un títol de formació professional o amb un certificat de professionalitat.

Correspon als Serveis Públics d'Ocupació, en col·laboració amb les Administracions educatives, informar i orientar a les empreses i persones treballadores de les possibilitats de contractació, de formació i de l'ajust entre les característiques del lloc de treball ofert per l'empresa i els centres de formació disponibles per impartir la formació inherent al contracte.

L'activitat formativa serà autoritzada prèviament al seu inici pel Servei Públic d'Ocupació competent de la Comunitat Autònoma. Si en el termini d'un mes no hi ha resolució, s'entén estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

L'autorització d'inici d'activitat, modificacions de l'Acord i finalització de la formació, es comunicarà als Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, al Servei Públic d'Ocupació Estatal, si es tracta del règim transitori, directament per l'empresa o pel centre de formació que subscrigui l'acord d'activitat formativa.la Comunitat Autònoma competent podrà optar per que tots aquests tràmits es realitzin a través del Registre Electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Contingut de l'activitat formativa

Esta formación será la necesaria para la obtención de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad, o una certificación académica o acreditación parcial acumulable.

La programació de la mateixa haurà d'adequar-se als reials decrets que regulen els certificats de professionalitat o els cicles formatius dels títols.

Quan es dirigeixi a l'obtenció d'un certificat de professionalitat de nivell 2 o nivell 3 , o un títol de formació professional, s'haurà d'incloure en l'Acord una declaració sobre que la persona treballadora reuneix els requisits exigits d'accés a aquesta formació.

Podrà incloure's a més, formació complementària associada a les necessitats de l'empresa o de la persona treballadora, que haurà de ser inclosa en l'acord de formació i autoritzada pel Servei Públic d'Ocupació competent.

Aquesta formació és objecte de finançament públic mitjançant bonificacions segons l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, en la seva redacció donada per l'Ordre ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual i l'Ordre TAS/ 718 / 2008 , de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

Acord per a l'activitat formativa

(Article 21 del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual i article 6 del la Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual)

Subscrit simultàniament per l'empresa amb el centre de formació acreditat o òrgan de l'Administració educativa o laboral que vagi a impartir la formació del contracte, i amb la persona treballadora. Haurà de contenir, almenys:

 • Identificación de los representantes de la empresa, centro de formación y persona trabajadora.
 • Identificació de les persones que vagin a exercir la tutoria de l'empresa i del centre de formació.
 • Título de formación profesional, o certificado de profesionalidad, certificación parcial acumulable o certificación académica objeto del contrato y detalle de la formación complementaria, en su caso.
 • Modalitat d'impartició de la formació: presencial, teleformació o mixta, en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació, i en règim presencial o a distància, en l'àmbit educatiu, d'acord amb la normativa reguladora dels certificats professionalitat o dels títols de formació professional, indicant-se en l'acord del contracte quin part es desenvoluparà en l'empresa i al centre de formació, el professorat així com la forma i criteris d'avaluació.
 • Continguts del programa de formació calendari, jornada, programació i horari de l'activitat laboral i de la de formació, la seva distribució temporal o concentració pel que fa a l'activitat laboral.
 • Duración de la formación, que será al menos la necesaria para la obtención del título de formación profesional, certificado de profesionalidad o de certificación académica o acreditación parcial acumulable.
 • Criteris per a la conciliació de les vacances en l'empresa i període no lectiu al centre de formació.
 • Si la formació es realitza en la pròpia empresa d'acord amb l'article 18 . 4 del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual [BOE legislació consolidada] , el contingut serà conforme amb aquest supòsit i se signarà per l'empresa i la persona treballadora.
Qui imparteix la formació

(Article 18 del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual i article 5 de l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual)

 • La formació s'imparteix als centres de formació professional recollit en la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
 • Centros que imparten formación en títulos de formación profesional dependientes de las Administraciones educativas
 • Centres que imparteixen formació de certificats de professionalitat, acreditats pels Serveis Públics d'Ocupació.
 • En les pròpies empreses quan disposin de les instal·lacions i el personal adequats i estiguin degudament autoritzades i/o acreditades.
 • Continguts: Els de el certificat de professionalitat o títol de formació professional.
 • Duración: La que se especifique en el certificado o título de formación profesional.
 • Acreditación: se solicitará a la Administración Pública competente la expedición del certificado de profesionalidad, el título de formación profesional, la certificación académica o la acreditación parcial acumulable, en su caso.
Costos de la formació i el seu finançament
 • Mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. Seran aplicable els articles 8 , 9 10 I 11 de l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, modificada per l'Ordre ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener, l'Ordre TAS/ 718 / 2008 , de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març.
 • Els costos finançables de la formació es calcularan segons els mòduls:
  • Modalitat presencial: Costos hora/ participant seran 8 d'euros.
  • Modalidad a distancia/teleformación : Costes hora/alumno será de 5 euros.
  • Bonificació addicional per tutorízación: quantia màxima de 1 5 , euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim d'hores 40 per mes i alumne.
  • En empreses de menys de 5 treballadors, l'import de la quantia màxima anterior serà 2 d'euros per alumne i hora.
 • Quantia màxima de la bonificacions que podrà aplicar-se l'empresa serà la corresponent a un nombre d'hores equivalent a el 25 % de la jornada durant el primer any i a el 15 % de la mateixa durant el segon i tercer any.
 • El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats, de titularitat privada, l'empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, podent-se aplicar per això les corresponent bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, segons article 10 de l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre.
 • EL centre emetrà a l'empresa factura mensualment especificant: nom del centre, representant del mateix, dades dels participants, formació realitzada, nombre d'hores de formació del mes liquidat i data de la factura.
 • El centre de formació, o l'empresa si escau, comunicaran al Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant el Registre Electrònic, totes les dades anteriors, periòdicament segons es va facturant, o dins del mes següent a la terminació de l'exercici pressupostari.
 • La formació complementària serà finançable a través del pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal, conformement a l'apartat 2 de l'article 4 de l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, en la seva redacció donada per l'Ordre ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener i l'Ordre TAS/ 718 / 2008 , de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març.

Incentius

Quan la contractació se celebri amb un treballador aturat, inscrit com a demandant d'ocupació:

 • Les empreses que celebrin contractes per a la formació i l'aprenentatge amb treballadors amb discapacitat tindran dret a una reducció del cinquanta per cent en les quotes empresarials de la Seguretat Social previstes per als contractes per a la formació i l'aprenentatge.
 • Les empreses tindran dret, durant tota la vigència del contracte, inclosa la pròrroga, a una reducció de el 100 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com les corresponents a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, corresponents a aquests contractes, si el contracte es realitza per empreses la plantilla de les quals sigui inferior a 250 persones, o de el 75 %, en el cas que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.
 • En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació a partir del de 1 gener de 2017 .
 • Així mateix, en els contractes per a la formació celebrats o prorrogats segons el que es disposa en el paràgraf anterior, es reduirà el % 100 de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues.

Conversió en indefinits:

 • Los contratos para la formación y el aprendizaje, si se transforman en indefinidos a la finalización de su duración inicial o prorrogada, cualquiera que se la fecha de celebración tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1 . 500 €/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1 . 800 €/año.
 • En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu consistirà en una bonificació a partir del de 1 gener de 2017 .
 • Para poder acogerse a estos incentivos se habrán de cumplir los requisitos y no encontrarse en las causas de exclusión contemplados en la sección 1 ª del capítulo I de la Ley 43 / 2006 .

Altres característiques

L'acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació i l'aprenentatge comprendrà totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclòs la desocupació. Així mateix, es tindrà dret a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

Si el treballador continués en l'empresa al final del contracte, no podrà concertar-se un nou període de prova, computant-se la durada del contracte a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.

Es considera prorrogat tàcitament, excepte prova en contrari, com a contracte ordinari per temps indefinit, si complert el terme màxim del contracte es continués prestant servei en l'empresa.

Normativa

 • Reial decret-Legislatiu 3 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Ocupació.
 • Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Ordre ESS/ 41 / 2015 , de 12 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual i l'Ordre TAS/ 718 / 2008 , de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395 / 2007 , de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. [BOE]
 • Ordre ESS/ 1249 / 2015 , de 19 de juny, per la qual s'amplia el termini previst en la disposició transitòria octava de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, relativa als contractes per a la formació i l'aprenentatge. [BOE]
 • Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret-llei 6 / 2016 , de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [BOE]
 • Reial decret-llei 6 / 2019 , de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació [BOE]

Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes per a la formació i l'aprenentatge amb els treballadors contractats per ser posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa reguladora del citat contracte. Aquestes empreses de treball temporal hauran de complir les obligacions en matèria formativa establerta en l'article 11 . 2 de l'Estatut dels Treballadors i les seves normes de desenvolupament.

L'ETT serà la responsable dels aspectes formatius del contracte, inclòs l'acord per a l'activitat formativa.

L'empresa usuària haurà de tutelar el desenvolupament de l'activitat laboral, designant la persona responsable de la mateixa en el contracte de posada a disposició entre l'ETT i l'empresa usuària.

Incentius

En el supòsit de treballadors contractats per a la formació i l'aprenentatge i llocs a la disposició d'empreses usuàries, aquestes tindran dret a una reducció en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 1 . 500 €/any, durant tres anys (si el contracte s'hagués celebrat amb una dona serà 1 de 800 €. / any) quan, sense solució de continuïtat, concertin amb dites treballadores un contracte de treball per temps indefinit.

En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació a partir del de 1 gener de 2017 .

Normativa

 • Article 11 . 2 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Llei 11 / 2013 , de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret-llei 16 / 2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors. [BOE]
 • Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]

L'acció protectora de la Seguretat Social en els contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors als programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, comprendrà les mateixes contingències, situacions protegibles i prestacions que per a la resta de treballadors contractats sota aquesta modalitat, tal com estableixen l'article 11 . 2 .h) de l'estatut dels Treballadors incloent a partir de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 28 / 2018 , de 28 de desembre, la cobertura de la contingència de desocupació, tal com s'estableix en la seva disposició transitòria cinquena.

En resum tindran les següents particularitats:

 • No és aplicable el límit màxim d'edat d'aquests contractes, tampoc els temps de durada mínima i màxima en els mateixos, ni tampoc quant al límit i durada de les pròrrogues.
 • No interrompran el còmput de durada total del contracte les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat.
 • No serà necessari emplenar de l'Annex relatiu a l'acord per a l'activitat formativa, ni obtenir l'autorització d'inici de la mateixa, per estar implícita en l'aprovació del projecte.

Normativa

 • Article 11 . 2 i disposició addicional segona del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Llei 11 / 2013 , de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret-llei 16 / 2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors. [BOE]
 • Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]

(Disposició addicional segona del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual [BOE legislació consolidada])

Contractes celebrats amb persones amb discapacitat igual o superior a el 33 % i altres situacions assimilades, tindran les següents particularitats:

Podrà sol·licitar autorització al Servei Públic d'Ocupació corresponent per a ampliació de la durada màxima del contracte, fins a quatre anys.

Si existeix discapacitat intel·lectual, podrà realitzar-se fins a un 25 % del temps de treball a rehabilitació, habilitació o per a ajust personal o social.

L'oferta formativa podrà flexibilitzar-se així com facilitació de l'accessibilitat als centres de formació, si fos necessari, d'acord amb la Normativa específica.

Incentius

Les conversions en contractes indefinits a temps complet, o a temps parcial, podran acollir-se a les bonificacions regulades en la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (Article 2 . 2 ).

Normativa

 • Article 11 . 2 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]
 • Llei 11 / 2013 , de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret-llei 16 / 2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors. [BOE]
 • Ordre ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. [BOE legislació consolidada]

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.006.7

Actualitzada a gener 2021