Seu electrónica

Contractació de persones amb discapacitat

  • Les empreses públiques i privades que emprin a un nombre 50 de  o més treballadors estaran obligades al fet que d'entre ells almenys el % 2 siguin persones treballadores amb discapacitat, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l'empresari, sempre que s'apliquin mesures alternatives.
  • La Administración pública deberá reservar el 7 % de las plazas de convocatorias a discapacitados según lo establecido en el Real Decreto-Legislativo 5 / 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30 / 1984 de la Función Pública.

Article 42 del Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

És obligació de les empreses dur a terme la comunicació establerta en l'article 5 del Reial decret 1451 / 1983 , davant els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes on tinguin centres de treball, en ser una competència transferida (sense perjudici que sigui davant el SEPE a Ceuta i Melilla). Pot consultar la informació autonòmica d'ocupació, aquí:https://www.sistemanacionalempleo.es/homesne

Suposats d'excepcionalitat

  • Impossibilitat que els Serveis Públics d'Ocupació puguin atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat les gestions d'intermediació necessàries.
  • Acreditació per part de l'empresa de qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin especial dificultat per incorporar a treballadors discapacitats.

Mesures alternatives aplicables

  • Realització d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial d'Ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat (per al subministrament de béns, o per a la prestació de serveis aliens).
  • Realització de donacions i accions de patrocini.
  • Constitució d'enclavaments laborals.

Normativa

Formularis

A partir del de 1 gener de 2022 , l'única via possible de tramitació per a l'emplenament i presentació de formulari web i annexos de Sol·licituds Inicials serà a través de l'aplicació disponible a la Seu Electrònica del SEPE, d'acord amb el que es disposa en l'art. 14 . 2 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AA.PP. Des d'aquesta data no es tramitaran formularis pdf remesos per altres vies.

La remissió del formulari de justificació (mesures anuals) descarregable des d'aquí en pdf es presentarà en el Registre Electrònic del SEPE com sempre, excepte en el cas que es tracti de justificacions corresponents a sol·licituds de 2022 d'ara endavant. En aquest cas, la seva presentació s'efectuarà a través de l'aplicació disponible a la Seu Electrònica del SEPE.