CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Contractació de persones amb discapacitat
  • Les empreses públiques i privades que emprin a un nombre 50 de  o més treballadors estaran obligades al fet que d'entre ells almenys el % 2 siguin persones treballadores amb discapacitat, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l'empresari, sempre que s'apliquin mesures alternatives.
  • L'Administració pública haurà de reservar el % 7 de les places de convocatòries a discapacitats segons l'establert en el Reial decret-Legislatiu 5 / 2015 de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i Llei 30 / 1984 de la Funció Pública.

Article 42 del Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. PDF: 600 kb

Es obligación de las empresas llevar a cabo la comunicación establecida en el artículo 5 del Real Decreto 1451 / 1983 , ante los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas donde tengan centros de trabajo, al ser una competencia transferida (sin perjuicio de que sea ante el SEPE en Ceuta y Melilla). Puede consultar la información autonómica de empleo, aquí: https://www.sistemanacionalempleo.es/servicios.html

Suposats d'excepcionalitat

  • Impossibilitat que els Serveis Públics d'Ocupació puguin atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat les gestions d'intermediació necessàries.
  • Acreditació per part de l'empresa de qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin especial dificultat per incorporar a treballadors discapacitats.

Mesures alternatives aplicables

  • Realització d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial d'Ocupació o amb un treballador autònom amb discapacitat (per al subministrament de béns, o per a la prestació de serveis aliens).
  • Realització de donacions i accions de patrocini.
  • Constitució d'enclavaments laborals.

Normativa

Formularis

A partir del de 1 gener de 2022 , l'única via possible de tramitació per a l'emplenament i presentació de formulari web i annexos de Sol·licituds Inicials serà a través de l'aplicació disponible a la Seu Electrònica del SEPE, d'acord amb el que es disposa en l'art. 14 . 2 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AA.PP. Des d'aquesta data no es tramitaran formularis pdf remesos per altres vies.

La remissió del formulari de justificació (memòries anuals) descarregable aquí en pdf de moment es manté com abans: es presentarà en el Registre Electrònic General de l'AGE.