Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions al Treball Autònom amb Caràcter Específic

Treballadors aturats majors de 52 anys beneficiaris dels subsidis de l'Article 274 de la del Reial decret Legislatiu 8/2015, a temps complet i de forma indefinida

Aquests treballadors, que s'acullen voluntàriament a aquest programa, poden compatibilitzar els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri en aplicació del previst en l'article 296.3 i 4 del Text Refós de la Llei de la Seguretat Social.

Quantia anual: bonificació, la que correspongui segons el vigent Programa de Foment d'Ocupació.

Depenent del col·lectiu, Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació o Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Durada: segons normativa aplicable del Programa de Foment d'Ocupació.

Vigència de la mesura: segons normativa aplicable del Programa de Foment d'Ocupació.

Normativa: Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de la ocupabilidad.

Contracte indefinit de persones joves amb baixa qualificació beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Persones joves menors de 30 anys amb baixa qualificació i que siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Es consideraran persones joves amb baixa qualificació aquelles que no hagin aconseguit els estudis corresponents al títol de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà del sistema de Formació Professional, d'acord amb la declaració que realitzin referent a això en la seva inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Quantia: 275 euros/mes.

Durada: tres anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: disposició addicional primera del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Contracte per a la Formació en Alternança a joves menors de 30 anys

Persones joves que figurin registrades en els serveis públics d'ocupació com a demandants de serveis d'ocupació en situació laboral d'aturades.

Aquestes bonificacions no seran aplicable en els contractes de formació en alternança quan se subscriguin en el marc de programes públics mixtos d'ocupació-formació.

Quantia: 91 euros/mes. Així mateix, el citat contracte donarà dret a una bonificació de 28 euros/mes en les quotes de la persona treballadora a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 23 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Bonificacions a la formació en alternança

L'activitat formativa en l'àmbit laboral, vinculada al contracte de formació en alternança, quan, en els termes que es determini reglamentàriament, sigui desenvolupada en l'àmbit de l'empresa donarà dret a bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social per al finançament dels costos de la formació rebuda per la persona treballadora contractada.

Quantia: Quantia màxima que resulti de multiplicar el mòdul econòmic establert reglamentàriament per un nombre d'hores equivalent al 35% de la jornada durant el primer any del contracte, i el 15% de la jornada el segon.

Quan el contracte de formació en alternança es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions que podrà aplicar-se l'empresa per al finançament dels costos de formació serà la que resulti de multiplicar el corresponent mòdul econòmic per un nombre d'hores equivalent al 50% de la jornada durant el primer any del contracte, i del 25% de la jornada el segon.

Totes les empreses que realitzin contractes de formació en alternança es podran aplicar una bonificació per costos derivats de tutorització de les persones treballadores amb una quantia màxima de 1,5 euros per alumne o alumna i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne o alumna. En el supòsit d'empreses de menys de cinc persones treballadores la bonificació addicional tindrà una quantia màxima de 2 euros per alumne o alumna i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne o alumna. Tals bonificacions per costos de tutorització s'aplicaran sobre la quota empresarial de Formació Professional i es finançaran amb càrrec a la quota de formació professional.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: article 26 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023