Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions després de la conversió d'un contracte en Indefinit

Conversió de contractes per a l'Adquisició de la Pràctica Professional

Quantia anual en empreses de menys de 50 treballadors: bonificació a les quotes empresarials a la Seguretat Social.

 • Homes: 500 euros.
 • Dones: 700 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Conversió de contractes per a la Formació en Alternança

Quantia anual: reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social.

 • Homes: 1.500 euros.
 • Dones: 1.800 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Conversió de contractes de Relleu

Quantia anual en empreses de menys de 50 treballadors: bonificació a les quotes empresarials a la Seguretat Social.

 • Homes: 500 euros.
 • Dones: 700 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Conversió de contractes de Substitució per Jubilació

Quantia anual en empreses de menys de 50 treballadors: bonificació a les quotes empresarials a la Seguretat Social.

 • Homes: 500 euros.
 • Dones: 700 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Conversió de Contractes Temporals de Foment de l'Ocupació, Contractes per a l'Adquisició de la Pràctica Professional i de Formació en Alternança en Empreses Ordinàries per a persones amb discapacitat

Inscrits com a demandants d'ocupació

Quantia anual de la bonificació:

Discapacitat

 • Menors de 45 anys: homes, 4.500 euros; dones, 5.350 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 5.700 euros.

Discapacitat Severa

 • Menors de 45 anys: homes, 5.100 euros; dones, 5.950 euros.
 • Majors de 45 anys: homes i dones, 6.300 euros.

Durada: durant la vigència del contracte.

Conversió: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a gener de 2023