CONTRACTE TEMPORAL

Indice de Continguts

 1. Contracte Temporal
 2. Clàusules específiques del contracte temporal d'obra o servei determinat
 3. Cláusulas específicas del contrato temporal eventual por circunstancias de la producción
 4. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat
 5. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat que se celebri per substituir al treballador que estigui en situació d'excedència per cura de familiars, amb reducció de quotes a la seguretat social
 6. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per substituir a treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació
 7. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat
 8. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per substituir baixes per incapacitat temporal de persones amb discapacitat
 9. Clàusules específiques del contracte temporal d'interinitat per substituir a treballadores víctimes de violència de gènere
 10. Cláusulas específicas del contrato temporal para trabajadores en situación de exclusión social
 11. Clàusules específiques del contracte temporal per a treballadors que tinguin acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència de gènere, domèstica, víctima del terrorisme o víctima de tracta d'éssers humans
 12. Cláusulas específicas del contrato de duración determinada temporal para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
 13. Cláusulas específicas del contrato temporal de fomento de empleo para trabajadores en situación de exclusión social en empresas de inserción
 14. Clàusules específiques del contracte temporal per a treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació
 15. Clàusules específiques del contracte temporal de situació de jubilació parcial
 16. Clàusules específiques del contracte temporal de relleu
 17. Cláusulas específicas del contrato temporal de trabajos de interés social / fomento de empleo agrario
 18. Clàusules específiques del contracte temporal de servei de la llar familiar
 19. Clàusules específiques del contracte temporal de persones amb discapacitat
 20. Clàusules específiques del contracte temporal de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació (CEE)
 21. Cláusulas específicas del contrato temporal para la realización de un proyecto específico de investigación científica y técnica
 22. Cláusulas específicas del contrato temporal de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación
 23. Personal investigador predoctoral en formació
 24. Clàusules específiques del contracte temporal para penats en institucions penitenciàries
 25. Clàusules específiques del contracte temporal de menors i joves, en centres de menors sotmesos a mesures d'internament
 26. Clàusules específiques del contracte temporal de treball en grup
 27. Clàusules específiques del contracte temporal d'alta adreça
 28. Uns altres
 29. Cláusulas específicas del contrato temporal de sustitución por anticipación de la edad de jubilación

Definició

El contracte temporal, és aquell que té per objecte l'establiment d'una relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat.

El contracte de treball temporal podrà celebrar-se a jornada completa o parcial.

El contracte de treball temporal es formalitzarà per escrit, podrà ser verbal quan en la situació d'eventual per circumstàncies de la producció la durada del mateix sigui inferior a quatre setmanes i la jornada completa.

Clàusules específiques

Es poden donar com a situacions de temporalitat:

La causada per l'objecte de la contractació (situacions d'obra o servei, eventual per circumstàncies de la producció i interinitat)

Per la seva finalitat d'incentivament de l'ocupació (temporal de foment d'ocupació de persones amb discapacitat, de treballadors en situació d'exclusió social, relleu, jubilació parcial, substitució per anticipació de l'edat de jubilació, treballadors que tinguin acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere, domèstica o víctima de terrorisme, treballadors majors de cinquanta-dos anys beneficiaris dels subsidis per desocupació i la situació de vinculació formativa)

Per la seva funció específica, com seria el supòsit de l'impuls a l'activitat investigadora(la realització d'un projecte específic de recerca científica i tècnica, d'accés al Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació, de personal investigador en formació i la predoctoral o per a personal investigador predoctoral en formació) o el d'incentiu a la contractació temporal per a treballs subvencionats d'interès social/Foment d'ocupació agrària.

També hi ha situacions de temporalitat en els supòsits de treballadors penats en institucions penitenciàries i en el cas de menors i joves en centres de menors sotmesos a mesures d'internament.

Els contractes temporals o de durada determinada poden en alguns casos ser beneficiaris d'incentius a la contractació, quan es compleixin els requisits que en cada cas s'exigeixin per la normativa d'aplicació, depenent de les característiques de la situació temporal, de l'empresa, del treballador, de la jornada o de la durada.

El uso injustificado de la contratación temporal o el incumplimiento de obligaciones convierte la contratación temporal en indefinida.

Els treballadors que en un període de trenta mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran la condició de treballadors fixos, excepte para les relacions laborals d'interinitat i relleu.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Formalització

La seva formalització pot ser verbal o escrita. Hauran de constar per escrit, els acollits al programa de foment de l'ocupació i quan així ho exigeixi una disposició legal i, en tot cas, els de relleu, els contractes per a la realització d'una obra o servei determinat, els de els treballadors que treballin a distància i els contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger. Igualment constaran per escrit els contractes per temps determinat la durada del qual sigui superior a quatre setmanes. Així com els contractes de treball dels pescadors.

De no observar-se la formalització per escrit quan sigui exigible, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti la seva naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis, tal com estableix l'article 8 . 2 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

Adquiriran la condició de treballadors fixos, qualsevol que hagi estat la modalitat de la seva contractació, els que no haguessin estat donats de alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal dels mateixos, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

Es presumiran per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei.

Els empresaris hauran de notificar a la representació legal dels treballadors en les empreses els contractes realitzats d'acord amb les modalitats de contractació per temps determinat previstes en la Normativa reguladora quan no existeixi obligació legal de lliurar còpia bàsica dels mateixos.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, així com les seves prorrogues, deguin o no formalitzar-se per escrit.

Quan es formalitzi el contracte amb un treballador amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

En el supòsit de treballadors a distància en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació.

Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el nombre i distribució de les hores contractades.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]

Objecte

Aquest contracte té per objecte la realització d'obres o serveis amb autonomia i sustantividad pròpies dins de l'activitat de l'empresa i l'execució de la qual, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta, no podent tenir una durada superior a tres anys.

Els Convenis Col·lectius podran identificar aquells treballs o tasques amb sustantividad pròpia dins de l'activitat normal de l'empresa que puguin cobrir-se amb contractes d'aquesta naturalesa.

Caracteristicas del contracte

Podrà concertar-se a temps complet o a temps parcial.

Serà la del temps exigit per a la realització de l'obra o servei. Si el contracte fixés una durada o un terme, aquests hauran de considerar-se de caràcter orientatiu en funció de l'establert anteriorment, no podent superar els tres anys de durada, ampliable en dotze mesos més per Conveni Col·lectiu d'àmbit sectorial estatal o en defecte d'això per convenis sectorials d'àmbit inferior. Transcorreguts aquests terminis, els treballadors adquiriran la condició de treballadors fixos de l'empresa.

El contracte haurà de formalitzar-se sempre per escrit i haurà d'especificar amb precisió i claredat el caràcter de la contractació i identificar suficientment l'obra o el servei que constitueixi el seu objecte, la durada del contracte, així com el treball a desenvolupar.

 • El contracte s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, quan finalitzi l'obra o servei objecto del contracte.
 • Quan la durada del contracte sigui superior a un any, la part que formuli la denúncia està obligada a notificar a l'altra la terminació del contracte amb una antelació mínima de quinze dies. L'incompliment per part de l'empresari del termini esmentat anteriorment li obligarà a l'abonament d'una indemnització equivalent al salari corresponent als dies en què aquest termini s'hagi incomplit.
 • Executada l'obra o servei, si no hi hagués denúncia expressa i el treballador continués prestant els seus serveis, el contracte es considerarà prorrogat tàcitament per temps indefinit, excepte prova en contrari que acrediti la naturalesa temporal de la prestació.
 • A la finalització del contracte, arribat a terme, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de dotze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals celebrats a partir del de 1 gener de 2015 .

Altres característiques

Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.
 • Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un período superior al período de prueba.
 • Si arribat el terme no s'hagués produït denúncia d'alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.
 • També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [BOE legislació consolidada]

Objecte

Es concerta per atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, àdhuc tractant-se de l'activitat normal de l'empresa.

Caracteristicas del contracte

Podrà concertar-se a temps complet o a temps parcial.

La durada màxima d'aquest contracte serà de sis mesos dins d'un període de dotze mesos.

En atenció al caràcter estacional de l'activitat en què es poden produir les circumstàncies assenyalades anteriorment, els Convenis Col·lectius d'àmbit sectorial estatal o, en defecte d'això, els convenis col·lectius sectorials d'àmbit inferior podran modificar indistintament:

 1. La durada màxima del contracte.
 2. El període dins del com pot celebrar-se.
 3. Ambdues coses.

En qualsevol cas, els convenis col·lectius no podran establir un període de referència que excedeixi de divuit mesos ni una durada màxima del contracte que excedeixi de les tres quartes parts d'aquest període de referència, no sent superior a dotze mesos.

En cas que el contracte eventual es concerti per un termini inferior a la durada màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d'aquesta durada màxima.

Es formalitzaran per escrit quan la seva durada excedeixi de quatre setmanes i en aquells casos que es concertin a temps parcial.

En el contracte haurà de constar amb precisió i claredat la causa o circumstància que ho justifiqui i a més, entre altres extrems, la durada i el treball a desenvolupar.

El contracte eventual per circumstàncies de la producció s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, per l'expiració del temps convingut.

Els contractes que tinguin establerta legal o convencionalment una durada màxima i que s'haguessin concertat per una durada inferior a la mateixa s'entendran prorrogats tàcitament, fins a la corresponent durada màxima, quan no hagués intervingut denúncia o pròrroga expressa abans del seu venciment i el treballador continuï prestant serveis.

A la finalització del contracte, arribat a terme, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de dotze dies de salari per cada any de servei per als contractes temporals celebrats a partir del de 1 gener de 2015 .

Altres característiques

Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.
 • Por falta de alta en la Seguridad Social, si hubiera transcurrido un período superior al período de prueba.
 • Si arribat el terme no s'hagués produït denúncia d'alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.
 • També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [BOE legislació consolidada]

Objecte

Substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, en virtut de norma, conveni col·lectiu o acord individual, o per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva.

Caracteristicas del contracte

Haurà de celebrar-se a jornada completa excepte en dos supòsits:

 • a) Quan el treballador substituït estigués contractat a temps parcial o es tracti de cobrir temporalment un lloc de treball la cobertura definitiva del qual es vagi a realitzar a temps parcial.
 • b) Quan el contracte es realitzi per complementar la jornada reduïda dels treballadors que exercitin el dret reconegut en l'article 37 , apartats 4 , 5 i 6 de l'Estatut dels Treballadors, o en aquells altres supòsits en què, de conformitat amb l'establert legal o convencionalment, s'hagi acordat una reducció temporal de la jornada del treballador substituït, així com en els supòsits en què els treballadors gaudeixin a temps parcial del permís de maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent.

La durada del contracte d'interinitat serà la del temps que duri l'absència del treballador substituït amb dret a la reserva del lloc de treball.

Quan el contracte es realitzi per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, la durada serà la del temps que duri el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc, sense que pugui ser superior a tres mesos ni celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte una vegada superada aquesta durada màxima.

El contracte haurà de formalitzar-se sempre per escrit i haurà d'especificar amb precisió i claredat el caràcter de la contractació, identificar al treballador substituït i la causa de la substitució i, si escau, el lloc de treball la cobertura definitiva del qual es produirà després del procés de selecció externa o promoció interna, així com especificar suficientment la circumstància que determina la seva durada, la durada del contracte i el treball a desenvolupar.

El contracte d'interinitat s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, quan es produeixi qualsevol de les següents causes:

 1. La reincorporació del treballador substituït.
 2. El venciment del termini legal o convencionalment establert per a la reincorporació.
 3. L'Extinció de la causa que va donar lloc a la reserva del lloc de treball.
 4. El transcurs del termini de tres mesos en els processos de selecció o promoció per a la provisió definitiva de llocs de treball o del termini que resulti d'aplicació en els processos de selecció en les administracions públiques.

Els contractes d'interinitat que tinguin establerta legal o convencionalment una durada màxima i que s'haguessin concertat per una durada inferior a la mateixa s'entendran prorrogats tàcitament, fins a la corresponent durada màxima, quan no hagués intervingut denúncia o pròrroga expressa abans del seu venciment i el treballador continués prestant serveis.

Altres característiques

Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.
 • Por falta de alta en la Seguridad Social, si hubiera transcurrido un período superior al período de prueba.
 • Si arribat el terme no s'hagués produït denúncia d'alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.

També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [BOE legislació consolidada]

Incentius

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte d'interinitat” amb les següents particularitats:

Els contractes d'interinitat que se celebrin per substituir al treballador que estigui en situació d'excedència per cura de familiars tindran dret a una reducció en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes en les quanties que s'especifiquen a continuació quan aquests contractes se celebrin amb beneficiaris de prestacions per desocupació, de nivell contributiu o assistencial, que portin més d'un any com a perceptors:

 • a) 95 % durant el primer any d'excedència del treballador que se substitueix.
 • b) 60 % durant el segon any d'excedència del treballador que se substitueix.
 • c) 50 % durant el tercer any d'excedència del treballador que se substitueix.

Els citats beneficis no seran aplicable a les contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament de l'empresari o els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de societats.

Normativa

 • Disposició addicional 21 .ª del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]

Característiques

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte d'interinitat” amb les següents particularitats:

 • Podran acollir-se a aquest programa totes les empreses, qualsevol que sigui la grandària de la seva plantilla, que substitueixin als seus treballadors amb aturats beneficiaris de prestacions per desocupació durant el temps en què aquells participin en accions de formació, sempre que tals accions estiguin finançades per qualsevol de les administracions públiques.
 • L'aplicació d'aquest programa serà obligatòria per als treballadors aturats beneficiaris de prestacions per desocupació.

Incentius

El treballador aturat contractat percebrà la prestació contributiva o el subsidi per desocupació al fet que tingui dret per el 50 % de la quantia durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent de percebre de la prestació o del subsidi.

L'empresari, durant el període de percepció de la prestació o subsidi que es compatibilitza, haurà d'abonar al treballador la diferència entre la quantia de la prestació o subsidi per desocupació rebuda pel treballador i el salari que li correspongui, sent així mateix responsable de la totalitat de les cotitzacions a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari indicat, incloent l'import de la prestació o del subsidi per desocupació.

Les empreses hauran de presentar en l'oficina d'ocupació un certificat expedit per l'Administració pública o entitat encarregada de gestionar la formació mitjançant el qual s'acrediti la participació dels seus treballadors en les accions formatives programades, així com el temps de durada de les mateixes.

Normativa

 • Disposició transitòria sisena de la Llei 45 / 2002 , de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilidad. [BOE legislació consolidada]

Incentius

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte d'interinitat” amb les següents particularitats:

 • Els contractes d'interinitat que se celebrin amb persones aturades per substituir a treballadors que tinguin suspès el seu contracte de treball durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat, adopció, acolliment preadoptiu o permanent en els termes establerts en els article 48 . 4 i 48 bis de l'Estatut dels Treballadors tindran dret a una bonificació de el 100 % en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malalties professionals, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta. Aquests beneficis s'estendran també als socis treballadors, socis de treball de les societats cooperatives i treballadors autònoms, amb independència del règim d'afiliació.
 • Si el trabajador no agota el período de descanso a que tuviera derecho, los beneficios se extinguirán en el momento de su reincorporación a la empresa.
 • En la cotització dels treballadors o dels socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives substituïts durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment i risc durant l'embaràs, mitjançant contractes d'interinitat bonificats establerts amb aturats, els serà aplicable una bonificació de el 100 % en les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d'accident de treball i malaltia professional, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta.
 • Només serà aplicable aquesta bonificació mentre coincideixin en el temps la suspensió de l'activitat per aquestes causes i el contracte d'interinitat del substituït (disposició addicional 2 .ª de la Llei 12 / 2001 , de 9 de juliol), modificada per la Llei Orgànica 3 / 2007 , de 22 de març(B.O.I de 23 de març).

Exclusions

Els citats beneficis no seran aplicable en els següents casos:

 • A) Contractacions que se celebrin amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament de l'empresari o d'aquells que siguin membres dels òrgans d'administració de les societats.
 • B) Contractes celebrats per les Administracions Públiques i els seus Organismes autònoms.

Normativa

 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [BOE legislació consolidada]
 • Reial decret-llei 11 / 1998 , de 4 de setembre, pel qual es regulen les bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes d'interinitat que se celebrin amb persones aturades per substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment. [BOE legislació consolidada]
 • Llei 39 / 1999 , de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. [BOE legislació consolidada]
 • Llei Orgànica 3 / 2007 , de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. [BOE legislació consolidada]

Característiques del contracte

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte temporal: Clàusules especifiques interinitat” amb les següents peculiaritats:

Els treballadors contractats han de ser persones amb discapacitat aturades que substitueixin a treballadors amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte de treball per incapacitat temporal durant el període en què persisteixi aquesta situació.

Incentius

Es tindrà dret a una bonificació de el 100 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social, incloses les d'accident de treball i de malalties professionals, i en les aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta.

Normativa

 • Disposició addicional novena de la Llei 45 / 2002 , de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilidad. [BOE legislació consolidada]

Característiques del contracte

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte temporal: Clàusules especifiques interinitat”.

Incentius

Les empreses que formalitzin contractes d'interinitat per substituir a treballadores víctimes de violència de gènere que hagin suspès el seu contracte de treball o exercitat el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de centre de treball tindran dret a una bonificació de el 100 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, durant tot el període de suspensió de la treballadora substituïda o durant sis mesos en els supòsits de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball. Quan es produeixi la reincorporació, aquesta es realitzarà en les mateixes condicions existents al moment de la suspensió del contracte de treball.

Normativa

 • Ley Orgánica 1 / 2004 , de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. [BOE legislación consolidada]

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats inscrits en l'oficina d'ocupació o treballant en altres empreses amb un contracte a temps parcial, sempre que la seva jornada de treball sigui inferior a un terç de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable, en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents serveis socials competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

A) Perceptors de Rendes Mínimes d'Inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, per alguna de les següents causes:

 • Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.

C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta, procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.

G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No serà aplicable aquesta exclusió quan l'ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i contracti a un sol familiar menor d'anys 45 que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec. Ni en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballin amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en 24 els mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'Article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de dotze mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Característiques del contracte

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial. Es formalitzaran per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Incentius

Cada contracte temporal, donarà dret a una bonificació de 41 67 €, /mes ( 500 €/any) durant tota la vigència del contracte.

En el supòsit de transformació en indefinits d'aquests contractes temporals, donarà dret a la bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 50 €/mes ( 600 €/any) durant quatre anys.

Quan els contractes inicials o transformació en indefinit es realitzi a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'art. 2 . 6 de la llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Article 2 . 1 i disposició final tercera de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [BOE legislació consolidada]
 • Disposició final catorzena de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [BOE legislació consolidada]

Requisits dels treballadors

Persones que tinguin acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere o víctima de violència domèstica per part d'algun membre de la unitat familiar de convivència, víctima de terrorisme o víctima de tracta d'éssers humans, sense que sigui necessària la condició d'estar en desocupació.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No serà aplicable aquesta exclusió quan l'ocupador sigui un treballador autònom sense assalariats i contracti a un sol familiar menor de quaranta-cinc anys que no convisqui en la seva llar ni estigui al seu càrrec. Ni en el supòsit dels fills del treballador autònom menors d'anys 30 que treballin amb ell, tant si conviuen com si no conviuen.

El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial.

Es formalitzaran per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Requisits de l'empresa

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del Reial decret legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de dotze mesos de les ajudes contemplades.

Incentius

Cada contracte temporal donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 50 €/mes ( 600 €/any) durant tota la vigència del contracte.

En el supòsit de transformació en indefinits d'aquests contractes temporals (víctimes de violència de gènere, domèstica i víctimes de terrorisme), donarà dret a la bonificació de 125 €/mes, ( 1 . 500 €/any durant 4 anys).

Quan els contractes inicials o transformació en indefinits es realitzin a temps parcial, la bonificació s'aplicarà en els termes de l'article 2 . 6 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
 • Disposició final primera del Reial decret 1917 / 2008 , de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. [BOE legislació consolidada]
 • Article 34 de la Llei 29 / 2011 , de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme. [BOE legislació consolidada]
 • Disposición final octava de la Ley 26 / 2015 , de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. [BOE legislación consolidada]
 • Disposició final catorzena de la Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [BOE legislació consolidada]

Requisits dels treballadors

Treballadors aturats en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents serveis socials competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

A) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:

 • Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.

C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.

I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no­­­és te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada i els ex interns.

G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per la Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o d'els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produeixin amb aquests últims. El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa en, grup d'empreses o entitat els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit, o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos, previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Caracteristicas del contracte

El contracte de treball entre les empreses d'inserció i els treballadors en situació d'exclusió social podrà celebrar-se per durada determinada, ajustant-se a les modalitats de contractació previstes en l'Estatut dels Treballadors i altres normes aplicables, sense perjudici de la durada temporal que necessàriament tingui l'itinerari d'inserció sociolaboral.

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial, havent d'en aquest cas ser la jornada diària o setmanal superior a la meitat de la jornada del treballador a temps complet comparable.

Es formalitzaran per escrit, així com les seves pròrrogues i variacions, en el model que es disposi pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

El contracte necessàriament incorporarà en el corresponent annex l'expressió de les obligacions que les parts assumeixen en el desenvolupament de l'itinerari personal d'inserció i les mesures concretes a posar en pràctica.

A la finalització del contracte, el treballador tindrà dret al fet que l'empresari li lliuri un certificat en el qual consti la durada dels serveis prestats, llocs de treball exercits, principals tasques de cadascun d'ells així com l'adaptació als mateixos.

Requisits de l'empresa

Ser societat mercantil o societat cooperativa qualificada com a empresa d'inserció, que realitzi una activitat econòmica l'objecte social de la qual sigui la integració i formació soci-laboral de persones en situació d'exclusió social.

Estar promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, és a dir, entitats sense ànim de lucre, associacions sense finalitats lucratives i les Fundacions, l'objecte social de les quals contempli la inserció social de persones desfavorides, que promoguin la constitució d'empreses d'inserció. Aquesta participació serà almenys d'un 51 % del capital social per a les societats mercantils. En el cas de societats cooperatives i societats laborals aquesta participació haurà de situar-se en els límits màxims recollits en les diferents legislacions que els sigui aplicable als socis col·laboradors o associats.

Trobar-se inscrites en el Registre corresponent, així com en el Registre Administratiu d'empreses d'Inserció de la Comunitat Autònoma.

Mantenir en còmput anual, un percentatge de treballadors en procés d'inserció, d'almenys el % 30 durant els primers tres anys d'activitat i d'almenys el % 50 del total de la plantilla a partir del quart any, no podent ser inferior a dos.

No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu objecte social.

Aplicar, al menos, el 80 % de los excedentes disponibles a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción.

Presentar anualmente un Balance Social que incluya memoria económica y social, grado de inserción en el mercado laboral ordinario y composición de la plantilla, información sobre las tareas de inserción realizadas y previsiones para el próximo ejercicio.

Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els compromisos, derivats dels itineraris d'inserció sociolaboral.

Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del RD Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o por despido colectivo, contratos bonificados al amparo de las distintas Normativas de programas de fomento de empleo, según lo establecido en el artículo 6 . 2 de la Ley 43 / 2006 , de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), quedarán excluidas por un período de 12 meses de las ayudas contempladas en la citada Ley.

Incentius

Cada contrato temporal dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social de 70 , 83 €/mes ( 850 €/año) durante toda la vigencia del contrato.

Quan el contracte es formalitzi amb persones menors d'anys 30 o menors d'anys 35 si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %, donarà dret a una bonificació de 137 50 €, /mes ( 1650 €/any), durant tota la vigència del contracte.

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No se concederán los Incentivos descritos cuando se trate de relaciones laborales de carácter especial.

Normativa

Requisits dels treballadors

Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo y que se encuentren en situación de exclusión social. Estas situaciones son:

A) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:

Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora.

Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.

  C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta procedents d'institucions de protecció de menors.

  D) Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns addictius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social.

  I) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no­­­és te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

  F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada i els ex interns.

  G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

  H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

  El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2 º grau inclusivament, amb l'empresari o d'els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No podran ser contractats els treballadors que en els dos anys immediatament anteriors haguessin prestat serveis, en la mateixa o diferent empresa d'inserció, mitjançant un contracte de treball, inclosa aquesta mateixa modalitat, tret que, en el supòsit de fracàs d'un procés previ d'inserció o en el de recaiguda en situació d'exclusió, es consideri el contrari pel Servei Públic competent a la vista de les circumstàncies personals del treballador.

  Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

  Requisits de l'empresa

  No podran contractar temporalment persones en situació d'exclusió social les empreses que, en 12 els mesos anteriors a la contractació, hagin extingit contractes indefinits per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu.

  El período de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de la Extinción derivada del despido colectivo.

  Característiques del contracte

  El contracte es realitzarà:

  • Per escrit, en model oficial.
  • El contracte podrà concentrar-se per un període mínim de dotze mesos i màxim de tres anys. No obstant això, podrà celebrar-se per una durada menor si, dins de l'itinerari d'inserció prèviament pactat, així s'aconsella pels Serveis Socials Públics competents per al seguiment del procés d'inserció, sense que en cap cas aquesta durada pugui ser inferior a sis mesos.
  • Si se concierta por una duración inferior a la máxima, podrá prorrogarse hasta alcanzar esa duración máxima, siendo la duración mínima de cada programa al menos igual a la duración inicial del contrato.
  • Pròrrogues no inferiors a 12 mesos.

  El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

  Incentius

  Cada contracte temporal de foment d'ocupació donarà dret a una bonificació a les quotes de la Seguretat Social de 70 83 €, /mes ( 850 €/any) durant tota la vigència del contracte.

  En el cas de contractes de treball subscrits amb persones menors d'anys 30 o menors d'anys, 35 donarà dret a una bonificació de 137 50 €, /mes ( 1 . 650 €/any)durant tota la vigència del contracte o durant tres anys en cas de contractació indefinida.

  Altres característiques

  A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio

  Normativa

  • Disposició addicional primnera de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
  • Disposició addició dotzena de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l'ocupació i la protecció de les persones aturades [BOE], que modifica l'article 15 de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. [BOE legislació consolidada]
  • Llei 11 / 2013 , de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. [BOE legislació consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Treballadors aturats majors de cinquanta-dos anys, inscrits en el Servei Públic d'Ocupació, que siguin beneficiaris de qualsevol dels subsidis recollits en l'article 274 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social o del subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

  L'aplicació d'aquesta mesura serà voluntària.

  El treballador no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament amb l'empresari o amb els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com amb les contractacions que es produeixin amb aquests últims.

  Requisits de l'empresa

  No es podrà aplicar aquesta mesura quan es tracti de contractes d'inserció o de contractes subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a l'empara del Programa de Foment d'Ocupació Agrària o quan la contractació sigui efectuada per:

  Empreses que tinguin autoritzat expedient de regulació d'ocupació al moment de la contractació.

  Empreses en les quals l'aturat beneficiari del subsidi per desocupació hagi treballat en els últims dotze mesos, excepte en el cas de contractes amb treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

  Característiques del contracte

  El contracte es realitzarà a temps complet i de forma temporal, amb una durada superior a tres mesos, excepte en el cas de contractes amb treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

  Es formalitzarà per escrit en el model que disposi el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  Incentius

  Les ajudes que podran rebre els beneficiaris del subsidi i les empreses que els contractin són les següents:

  1 ) Abonament mensual al treballador de el 50 % de la quantia del subsidi, durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent de percebre del subsidi i sense perjudici de l'aplicació de les causes d'Extinció del dret previstes en les lletres a), i), f) i, g) de l'article 272 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  2 ) Abonament al treballador, en un sol pagament, de tres mesos de la quantia del subsidi si el treball que origina la compatibilitat obliga al beneficiari a canviar de lloc habitual de residència.

  L'abonament mensual al fet que es refereix l'apartat 1 anterior ho percebrà el treballador de l'entitat gestora de les prestacions durant el temps establert en aquest apartat, descomptant, si escau, el període de tres mesos de subsidi de l'ajuda a la mobilitat geogràfica prevista a l'apartat 2 anterior equivalent a sis mesos d'abonament del subsidi en el règim de compatibilitat assenyalat.

  L'empresari, durant aquest temps, tindrà complerta l'obligació del pagament del salari que correspon al treballador, completant la quantia del subsidi rebut pel treballador fins a l'import d'aquest salari, sent així mateix responsable de les cotitzacions a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari indicat incloent l'import del subsidi. En el cas de treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari, l'empresari serà responsable de la cotització per jornades reals al REASS per les contingències que corresponguin.

  Normativa

  • Disposició transitòria cinquena de la Llei 45 / 2002 , de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilidad. [BOE legislació consolidada] excepte l'apartat 3 . 3 ., derogat per l'apartat a) de la disposició derogatòria única del Reial decret-llei 20 / 2012 , de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [BOE]
  • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]

  Definició

  És la situació que dona lloc al fet que se celebri un contracte de treball a temps parcial amb el treballador que concerta amb la seva empresa una reducció de jornada de treball i del seu salari d'entre un mínim d'un 25 % i un màxim d'un 50 %, o de el 75 % en els supòsits en què el treballador relevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida, sota la modalitat de relleu.

  También  engloba   aquellos  supuestos a que se refiere la Disposición transitoria cuarta nº 6 de la Ley General de la Seguridad Social hasta el 31 - 12 - 2022 .

  Requisits dels treballadors

  El treballador que accedeix a la jubilació parcial ha de tenir almenys 60 anys complerts, l'edat mínima dependrà:

  • Si és mutualista: 60 anys d'edat real.
  • Si no tenen la condició de mutualistes l'exigència d'aquest requisit d'edat mínima s'aplicarà de forma gradual des de l'any 2013 al 2027 , en funció dels períodes cotitzats- a partir d'anys 33 cotitzats-, així en 2013 ; 61 anys i un mes, en 2014 : 61 anys i 2 mesos, etc

  L'accés estarà en funció dels períodes cotitzats:

  • 33 anys de cotitzacions efectives en general.
  • 25 anys, en el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior a el 33 %.

  També s'exigeix un període d'antiguitat en l'empresa d'almenys, 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.

  Característiques del contracte

  La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse la jubilación total.

  Per poder realitzar aquest contracte de situació de jubilació parcial, en el cas de treballadors que no hagin aconseguit encara l'edat de jubilació, l'empresa haurà de celebrar simultàniament un contracte de treball amb un treballador en situació de desocupació o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment. Aquest contracte de treball, que es podrà celebrar també per substituir als treballadors que s'hagin jubilat parcialment després d'haver complert l'edat de jubilació, es denominarà contracte de relleu.

  Normativa

  • Article 12 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
  • Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. [BOE legislació consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Aquest tipus de contracte es concerta amb un treballador, inscrit com a aturat en la corresponent Oficina d'Ocupació o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, per substituir al treballador de l'empresa que accedeix a la jubilació parcial. Se celebrarà simultàniament amb el contracte a temps parcial que es pacti amb aquest últim.

  Caracteristicas del contracte

  El contracte de relleu s'ajustarà a les següents regles:

  a) Se celebrarà amb un treballador en situació de desocupació o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada.

  b) Excepte l'establert en els dos paràgrafs següents, la durada del contracte de relleu que se celebri com a conseqüència d'una jubilació parcial haurà de ser indefinida o, com a mínim, igual al mateix temps que falti al treballador substituït per aconseguir l'edat de jubilació ordinària que correspongui conforme a l'establert en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Si, en complir aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continués en l'empresa, el contracte de relleu que s'hagués celebrat per durada determinada podrà prorrogar-se mitjançant acord amb les parts per períodes anuals, extingint-se en tot cas en finalitzar el període corresponent a l'any en el qual es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.

  En el supòsit en què, la reducció de jornada i de salari pogués aconseguir el % 75 quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb durada indefinida, sempre que el treballador complís els requisits establerts en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, el contracte de relleu haurà d'aconseguir almenys una durada igual al resultat de sumar dos anys al mateix temps que li falti al treballador substituït per aconseguir l'edat de jubilació ordinària que correspongui conforme al text refós de la Llei General de la Seguretat Social. En el cas que el contracte s'extingeixi abans d'aconseguir la durada mínima indicada, l'empresari estarà obligat a celebrar un nou contracte en els mateixos termes de l'extingit, pel temps restant.

  En el cas del treballador jubilat parcialment després d'haver complert l'edat de jubilació ordinària prevista en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la durada del contracte de relleu que podrà celebrar l'empresa per substituir la part de jornada deixada vacant pel mateix podrà ser indefinida o anual. En aquest segon suposat, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, extingint-se en tot cas en finalitzar el període corresponent a l'any en què es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.

  c) Excepte en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat b), és a dir que el contracte es formalitzi indefinit i a temps complet, el contracte de relleu podrà celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L'horari de treball del treballador relevista podrà completar el del treballador substituït o simultanejar-se amb ell.

  d) El lloc de treball del treballador relevista podrà ser el mateix del treballador substituït. En tot cas, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització de tots dos, en els termes previstos en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración de contratos de relevo.

  Incentius

  Les transformacions dels contractes temporals de relleu en indefinit poden donar lloc a bonificació. (Veure:”Conversió de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació en indefinits bonificats”).

  Altres característiques

  La base de cotització a la Seguretat Social i altres aportacions que es recaptin conjuntament amb aquella estarà constituïda per les retribucions efectivament percebudes en funció de les hores o dies de treballats.

  Normativa

  • Article 12 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
  Col·laboració amb òrgans de l'Administració General de l'Estat, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre i corporacions locals

  Definició del programa

  Millorar l'ocupabilitat, reciclar professionalment i oferir noves competències i habilitats/habilitats a persones aturades mitjançant la seva contractació temporal per a la realització d'obres o serveis d'interès general i social.

  Requisits dels treballadors

  Persones aturades inscrites en les Oficines d'Ocupació.

  Criteris que es tindran en compte en la selecció

  • Major adequació al lloc de treball ofert.
  • Ser persona amb discapacitat.
  • Ser perceptors de prestacions o subsidi de desocupació.
  • Tenir responsabilitats familiars.
  • Temps de permanència en desocupació.
  • Condició de dona i edat, d'acord amb l'Estratègia Europea per a l'Ocupació.

  Característiques del Contracte

  Les Administracions públiques, Organismes de l'Estat o Entitats sense ànim de lucre, contractaran als treballadors seleccionats per les Oficines d'Ocupació mitjançant contractació temporal, de conformitat amb la seva Normativa específica. No obstant això, el contracte de treball, se celebrarà generalment per obra o servei, es formalitzés per escrit i es comuniqués al Servei Públic d'Ocupació en els deu dies següents a la seva concertació

  Els treballadors aturats que siguin contractats seran retribuïts d'acord amb l'establert en el conveni col·lectiu que sigui aplicable, en raó al tipus d'obra o servei.

  Requisits de l'empresa

  Seran entitats col·laboradores: Òrgans de l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Universitats, entitats sense ànim de lucre i les corporacions locals etc.

  Incentius

  El Servei Públic d'Ocupació destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per subvencionar els costos salarials i cotització empresarial de treballadors aturats, contractats per les Corporacions locals i altres Administracions públiques, quan aquestes contractacions tinguin per objecte l'execució de projectes d'interès general i social.

  Subvenció

  En el supòsit de col·laboració amb òrgans de l'Administració General de l'Estat, organismes autònoms i entitats sense ànim de lucre

  Depèn del grup de cotització a la Seguretat Social de la persona contractada:

  • Mòdul A: per als grups de cotització de la Seguretat Social 10 i 11 , una vegada i mitjana l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), per cada persona contractada.
  • Mòdul B: per als grups de cotització de la Seguretat Social 9 al 5 , tots dos inclusivament, dues vegades l'IPREM, per cada treballador contractat.
  • Mòdul C: per als grups de cotització de la Seguretat Social 4 al 1 , tots dos inclusivament, tres vegades l'IPREM, per cada treballador contractat.
  • Més la corresponent cotització a la Seguretat Social per tots els conceptes.

  En el supòsit de col·laboració amb Corporacions Locals:

  • Cost salarial segons conveni col·lectiu

  Normativa

  • Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 19 de desembre de 1997 .
  • Ordre de 16 de octubre de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [BOE]
  Foment d'ocupació agrària

  Definició del programa

  El Programa de Foment d'Ocupació Agrària (PFEA), té per objectiu corregir els desequilibris econòmics d'Andalusia i Extremadura i de les Zones Rurals Deprimides de, així com pal·liar la problemàtica dels treballadors del sector agrari en aquestes zones, proporcionant treball i experiència professional, a les persones aturades del sector agrari a través de contractació temporal per a la realització d'obres o serveis d'interès general i social.

  Requisits dels treballadors

  Que siguin treballadors eventuals agraris afiliats a la Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, en situació d'alta o assimilada a l'alta, i estar inscrits en les Oficines d'Ocupació com a aturats.

  Criteris de preferència per a la selecció de treballadors:

  El col·lectiu prioritari sobre la resta d'aturats, són els beneficiaris de la renda agrària. (Treballadors no qualificats d'Andalusia i Extremadura ).

  Existència de responsabilitats familiars

  No haver estat contractat en plans d'ocupació dels previstos en la present norma, l'any anterior.

  Major període de permanència com a demandant d'ocupació.

  Major adequació al lloc de treball ofert.

  Característiques del contracte

  Les Corporacions Locals, contractaran als treballadors seleccionats per les Oficines d'Ocupació mitjançant contractació temporal, de conformitat amb la seva Normativa específica. No obstant això, el contracte de treball, se celebrarà generalment per obra o servei, es formalitzés per escrit i es comuniqués al Servei Públic d'Ocupació en els deu dies següents a la seva concertació.

  Els treballadors aturats que siguin contractats per treballar en aquests seran retribuïts d'acord amb l'establert en el conveni col·lectiu que sigui aplicable, en raó al tipus d'obra o servei.

  Incentius

  Importes de los costes salariales totales, incluidas cuotas a la Seguridad Social según convenio colectivo de aplicación.

  Altres característiques

  El Servei Públic d'Ocupació destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per subvencionar els costos salarials i cotització empresarial de treballadors aturats, preferentment eventuals agraris, contractats per les Corporacions locals, quan aquestes contractacions tinguin per objecte l'execució de projectes d'interès general i social.

  Ajuda per facilitar la inserció soci-laboral de determinats col·lectius: activitats dirigides a joves marginats i col·lectius exclosos del mercat de laboral.

  Aquests projectes d'interès general i social hauran de complir els següents requisits generals:

  • a) Que siguin competència de les Corporacions locals.
  • b) Que siguin executats per les Corporacions locals.
  • c) Que no produeixin efecte de substitució d'ocupació per tenir caràcter habitual en les Corporacions locals.

  Normativa

  • Reial decret 939 / 1997 , de 20 de juny, pel qual es regula l'afectació al programa de foment d'ocupació agrària de crèdits per a inversions de les Administracions Públiques en les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura i a les zones rurals deprimides. [BOE]
  • Ordre de 16 de octubre de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [BOE].

  Definició

  Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar a la qual concerten el titular del mateix, com a ocupador i l'empleat que depenentment i per compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar.

  Característiques del contracte

  Els ocupadors podran contractar als treballadors directament o a través dels serveis públics d'ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena del principi d'igualtat i no discriminació.

  • De paraula.
  • Per escrit, en tots els casos de contractes de durada determinada, la durada de la qual sigui igual o superior a quatre setmanes.

  Quan la durada del contracte sigui superior a quatre setmanes, el treballador ha de rebre informació sobre els elements essencials del contracte si els mateixos no figuren en el contracte formalitzat per escrit, que a més dels aspectes generals (identificació de les parts, salari, jornada, etc..). Inclourà:

  Prestacions salarials en espècie, quan s'hagi convingut la seva existència.

  Durada i distribució dels temps de presència pactats, així com el sistema de retribució o compensació dels mateixos si escau.

  Podrà concertar-se per escrit un període de prova que no podrà excedir de dos mesos i durant el qual l'ocupador i l'empleat de llar estaran obligats a complir amb les seves respectives prestacions, amb possibilitat de resolució de la relació laboral per qualsevol de les parts amb un període màxim de preavís de 7 dies.

  Es garanteix com a mínim, el pagament en metàl·lic del SMI en còmput anual per sota de la quantia del qual no serà possible realitzar descompte algun per salari en espècie, per manutenció o allotjament. Quan existeixi el salari en espècie no podrà superar el % 30 de les percepcions salarials.

  Aquest salari s'entén referit a la jornada de treball completa, percebent-se a prorrata si es realitza una jornada inferior. La treballadora o treballador tindrà dret a dues pagues extraordinàries a l'any, de manera que es garanteixi la percepció del SMI en còmput anual.

  Els treballadors que treballin per hores, en règim extern perceben una retribució global per les hores efectivament treballades, que inclou la totalitat dels conceptes retributius (salari pel temps treballat, més les parts proporcionals de descans setmanal, vacances i pagues extraordinàries).

  La documentació del salari es realitzarà mitjançant l'entrega al treballador d'un rebut de salaris en els termes acordats per les parts.

  La jornada màxima setmanal serà de quaranta hores de treball efectiu, sense perjudici dels temps de presència, a la disposició de l'ocupador, que poguessin acordar-se entre les parts.

  Els temps de presència tindran la durada i seran objecte de retribució o compensació en els termes que les parts acordin, no podent excedir d'hores 20 setmanals de mitjana en un període d'un mes, tret que les parts convinguin en la seva compensació per períodes equivalents al descans.

  La seva retribució no serà de quantia inferior a la corresponent a les hores ordinàries.

  Entre el final d'una jornada i l'inici de la següent haurà d'intervenir un descans mínim d'hores, 12 podent reduir-se a 10 en el cas de l'empleat de llar interna compensant-se la resta fins a 12 hores en períodes de fins a 4 setmanes.

  L'empleat intern disposarà almenys de dues hores diàries per als menjars principals. Aquest temps no computa com a temps de treball, sinó de descans. El descans setmanal serà 36 d'hores consecutives que comprendrà com a regla general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge complet.

  El període de vacances anuals serà de trenta dies naturals que podran fraccionar-se en dos o més períodes, si ben almenys un d'ells serà com a mínim de quinze dies consecutius. A falta de pacte sobre l'o els períodes de vacances, quinze dies podran fixar-se per l'ocupador, d'acord amb les necessitats familiars i la resta es triarà lliurement per l'empleat. Aquestes dates hauran de ser conegudes amb dos mesos d'antelació a l'inici del seu gaudi.

  Durant el període o períodes de vacances, l'empleat de llar no estarà obligat a residir al domicili familiar o en el lloc al que es desplaci la família o algun dels seus membres.

  El treballador tindrà dret al gaudi de les festes i permisos previstos per a la resta dels treballadors.

  La relació laboral podrà extingir-se per:

  • Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors.
  • Si el despido se declara improcedente por la jurisdicción competente, las indemnizaciones, que se abonarán íntegramente en metálico, serán equivalentes al salario correspondiente a veinte días naturales multiplicados por el número de años de servicio, con el límite de doce mensualidades.
  • Extinció per desestimiento de l'ocupador, que haurà de ser comunicat per escrit a l'empleat de llar. En el cas que la prestació de servei hagués estat superior a un any l'ocupador haurà de concedir un termini de preavís de vint dies, sent en els altres casos de set dies.
  • Simultáneamente, deberá poner a disposición del trabajador una indemnización íntegramente en metálico, en cuantía equivalente a 12 días naturales por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. La cuantía de la indemnización de 12 días se aplica únicamente a los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2012 .
  • L'ocupador podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d'aquest període. Conforme als supòsits de l'article 49 . 1 de l'Estatut dels Treballadors, excepte força major, acomiadament col·lectiu i causes objectives legalment procedents.
  • A partir del de 1 gener de 2012 , el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de Llar s'integra en el Règim General com un Sistema Especial.

  Incentius

  Per a l'exercici 2021 se segueix mantenint d'acord amb l'establert en l'article 119 .quatre. 4 del Reial decret-llei 11 / 2020 , de 28 de desembre, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 , l'aplicació d'una reducció del 20 per 100 , en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en el Sistema Especial d'Empleats de Llar, tal com disposa l'article 7 . 3 del Reial decret-llei 18 / 2019 , de 27 de desembre. Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat de alta en el Règim General a un empleat de llar a partir del de 1 gener de 2012 , sempre que l'empleat no hagués figurat d'alta a temps complet en el citat Sistema Especial per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el d'agost 2 i el de 31 desembre de 20111 .

  La reducció de el 20 % s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar a el 45 % per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva i que dos ascendent o l'ascendent, en el cas de família monoparental, exerceixin una activitat professional per compte d'altri o pròpia fos de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

  Quan la família nombrosa sigui de categoria especial, no serà necessari que els dos progenitors desenvolupin qualsevol activitat retribuïda fora de la llar.

  Solament es reconeixerà aquesta bonificació a un sol cuidador per unitat familiar.

  Normativa

  • Article 4 . 2 del Reial decret-llei 28 / 2018 , de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. [BOE]
  • Real Decreto 1620 / 2011 , de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. [BOE legislación consolidada]
  • Llei 11 / 2020 , de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 . [BOE legislació consolidda]

  Requisits dels treballadors

  Ser treballador amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  Aturats inscrits en l'oficina d'ocupació.

  El treballador no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

  Queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

  Característiques del contracte

  El contracte es realitzarà:

  • Per escrit, en model oficial.
  • Durada entre dotze mesos i tres anys.
  • Pròrrogues no inferiors a dotze mesos.

  El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

  Requisits de l'empresa

  No podran contractar temporalment a persones amb discapacitat les empreses que, en els dotze mesos anteriors a la contractació, hagin extingit contractes indefinits per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu.

  El período de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de la Extinción derivada del despido colectivo.

  Les empreses hauran de sol·licitar els treballadors amb discapacitat de la corresponent Oficina d'Ocupació. Encara que aquest requisit es manté en l'article 8 del Reial decret 1451 / 1983 , si es vol aplicar la bonificació no és necessari sol·licitar al treballador mitjançant oferta d'ocupació en l'oficina corresponent, però si a més es pretén sol·licitar subvenció, ha de recaptar informació prèvia a la formalització del contracte del Servei Autonòmic d'Ocupació per si fos requisit exigit per a l'obtenció de la subvenció la presentació de l'oferta d'ocupació.

  Les subvencions en ser competència autonòmica l'exigència del compliment del requisit depèn de cada Comunitat Autònoma.

  Incentius

  Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

  Treballadors sense discapacitat severa: Homes Dones
  Menors d'anys. 45 3 . 500 €/any 4 . 100 €/any
  Majors d'anys. 45 4 . 100 €/any 4 . 700 €/any
  Treballadors amb discapacitat severa: Homes Dones
  Menors d'anys. 45 4 . 100 €/any 4 . 700 €/any
  Majors d'anys. 45 4 . 700 €/any 5 . 300 €/any

  Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 33 % i inferior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

  Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

  En el cas que la contractació es realitzi a jornada parcial, el percentatge de la bonificació serà l'establert en l'article 2 . 7 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), segons redacció donada per l'article 6 .Dos de la Llei 27 / 2009 , de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre).

  Altres característiques

  A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de doce días de salario por año de servicio.

  Possibilitat d'obtenir els beneficis establerts en el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, modificat pel Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, i en la Llei 43 / 2006 , de 29 de setembre (BOE del de 20 desembre), per la transformació del contracte temporal en indefinit.

  Normativa

  • Reial decret 170 / 2004 , de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1451 / 1983 , de 11 de maig, pel qual en compliment del previst en la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids. [BOE]
  • Article 2 . 2 i disposició addicional 1 .ª de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [BOE legislació consolidadada]
  • Ley 27 / 2014 , de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. [BOE legislación consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Les persones que, prestant els seus serveis laborals per compte i dins de l'organització dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids:

  • tinguin reconeguda una discapacitat en grau igual o superior a el 33 % i, com a conseqüència d'això, una disminució de la seva capacitat de treball almenys igual o superior a aquest percentatge,
  • o sean pensionistas de las Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidad,
  • o siguin pensionistes de Classes Passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  La disminució de la capacitat de treball s'apreciarà posant-se aquesta en relació amb la capacitat normal de treball d'una persona de similar qualificació professional.

  La determinació del grau de discapacitat es durà a terme pels Equips multiprofesionales en resolució motivada, aplicant-se els barems establerts en la corresponent norma reglamentària.

  Característica del contracte

  Els contractes que concertin els Centres Especials d'Ocupació podran ajustar-se a qualsevol de les modalitats del contracte de treball de durada determinada previstes en l'Estatut dels Treballadors i en les seves normes de desenvolupament, amb excepció del contracte de treball a distància.

  El contracte de formació s'ajustarà al previst en l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors i en les seves normes de desenvolupament, amb les peculiaritats següents:

  • a) La durada màxima del contracte podrà ampliar-se previ informe favorable de l'Equip multiprofesional quan, a causa del grau de discapacitat i altres circumstàncies personals i professionals del treballador, aquest no hagués aconseguit el nivell mínim de coneixements requerits per exercir el lloc de treball, sense que, en cap cas, pogués excedir de sis anys.
  • b) El Pla de formació haurà de ser informat favorablement per l'Equip multiprofesional.
  • c) El tiempo global correspondiente a la enseñanza podrá alcanzar hasta el límite máximo de dos tercios.
   No es requerirà la fixació de temps dedicat a l'ensenyament quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat psíquica el grau de la qual de discapacitat no li permeti desenvolupar aquella.
   Quan les circumstàncies ho requereixin, l'Empresa podrà designar a un treballador a fi de que es realitzi la supervisió i seguiment del treballador amb discapacitat al llarg del procés formatiu.
  • d) Respecte de les cotitzacions a la Seguretat Social, s'aplicarà el règim de bonificacions o exempcions de quotes que, amb caràcter general o específic, resulti més beneficiosa.
   El contracte de treball podran celebrar-se contractes de treball de durada determinada conformement al que es disposa en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

  Amb la finalitat de facilitar l'adaptació professional del treballador amb discapacitat per a l'acompliment de les tasques que constitueixen el contingut del seu lloc de treball o, si escau, completar la formació necessària per al mateix, en els contractes podrà pactar-se un període d'adaptació al treball que, al seu torn, tindrà el caràcter de període de prova i la durada de la qual no podrà excedir de sis mesos.

  La necessitat que el treballador amb discapacitat passi per un període d'adaptació al treball i les condicions d'aquest seran determinades per l'Equip multiprofesional.

  En matèria de jornada de treball, descansos, festes, vacances i permisos s'estarà al que es disposa en la secció cinquena del capítol segon del títol I de l'Estatut dels Treballadors, sense perjudici de les peculiaritats següents:

  • a) En ningún caso se podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo.
  • b) Es prohibeix la realització d'hores extraordinàries excepte les necessàries per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris.
  • c) El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball per assistir a tractaments de rehabilitació mèdic-funcionals i per participar en accions d'orientació, formació i readaptació professional, amb dret a remuneració sempre que tals absències no excedeixin de deu dies en un semestre

  Requisits de l'empresa

  Són empreses promogudes principalment per associacions de persones amb discapacitat i/o els seus familiars, sense perjudici que qualsevol persona física o jurídica pugui constituir un.

  L'objectiu principal d'aquests centres és la integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat.

  Per obtenir la qualificació de Centre Especial d'Ocupació, les empreses han d'explicar en la seva plantilla amb un mínim de el 70 % de treballadors amb discapacitat i sol·licitar la corresponent qualificació a l'administració competent.

  Els Centres Especials d'Ocupació són empreses que el seu objectiu principal és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d'aquests al mercat ordinari de treball.

  Poden ser creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes. Per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar per ser empresaris.

  Poden tenir caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre.

  És indispensable la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o, si escau, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques.

  La gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten a qualsevol empresa.

  Incentius

  Les ajudes que poden rebre consisteixen en:

  1 . Per finançar parcialment projectes generadors d'ocupació (creació de centres o ampliació dels mateixos. Ordre Ministerial de 16 de octubre de 1998 ).

  Subvencions de:

  • 12 . 020 , 24 euros per lloc de treball creat amb caràcter estable, si el CEE supera el % 90 de treballadors amb discapacitat respecte del total de la seva plantilla o,
  • 9 . 015 , 18 euros per lloc de treball creat de caràcter estable si el nombre de treballadors amb discapacitat del CEE està comprès entre el % 70 i el % 90 del total de la plantilla.

  Es podran concedir les subvencions anteriors sempre que el centre especial d'ocupació justifiqui adequadament la inversió que implica el projecte per alguna o alguna de les següents accions:

  • Subvenció per a assistència tècnica (estudis de viabilitat, auditories…).
  • Subvención parcial de intereses de préstamos de hasta 3 puntos de interés.
  • Subvenció per a inversió fixa en projectes de reconegut interès social.

  2 . Suport al manteniment de llocs de treball en CEE (Ordre Ministerial de 16 de octubre de 1998 ).

  Les ajudes per al manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació, consisteixen en:

  • Bonificació de el 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta.
  • Subvencions del cost salarial per un import de el 50 % del salari mínim interprofessional. En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada.
  • Subvencions per a adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en una quantia no superior a 1 803 . , 04 euros per lloc de treball.
  • Subvenció, per una sola vegada, destinada a equilibrar i sanejar financerament als centres especials d'ocupació.
  • Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibilidad.
  • Els Centres Especials d'Ocupació podran rebre assistència tècnica destinada al manteniment de llocs de treball, podent ser concedida a instàncies de part o d'ofici quan l'estudi de l'expedient així ho demandi.

  3 . Ajudes per a les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (RD 469 / 2006 , de 21 de abril).

  S'entén per Unitats de Suport a l'Activitat Professional els equips multiprofesionales, emmarcats dins dels Serveis d'Ajust Personal i Social dels Centres Especials d'Ocupació, que mitjançant el desenvolupament de diferents funcions i comeses, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors amb discapacitat d'aquests centres tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència en el mateix.

  Altres característiques

  El treball que realitzi el treballador amb discapacitat als Centres Especials d'Ocupació haurà de ser productiu i remunerat, adequat a les característiques individuals del treballador, amb vista a afavorir la seva adaptació personal i social, i facilitar, si escau, la seva posterior integració laboral al mercat ordinari de treball.

  Amb la finalitat de garantir que el treball s'adecue a tot moment a les característiques personals i professionals del treballador amb discapacitat i valorar el grau d'adaptació professional aconseguit, els Equips Multiprofesionales els sotmetran a revisió, almenys amb una periodicitat de dos anys. Si com a conseqüència de la revisió els Equips Multiprofesionales observessin que el treball que realitza el treballador suposa un greu risc per a la seva salut, hauran de declarar la inadequació del mateix, havent de passar en aquest cas el treballador a ocupar un altre lloc adequat a les seves característiques dins del propi Centre i de no ser això possible cessaran en la prestació de serveis, en les condicions previstes en l'article 16 .

  En el cas que el risc quedés constatat amb anterioritat a la revisió periòdica de l'Equip Multiprofesional, es procedirà de la mateixa forma, donant compte d'això immediatament a l'Equip Multiprofesional.

  Normativa

  • Reial decret 1368 / 1985 , de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als Centres Especials d'Ocupació. [BOE legislació consolidada]
  • Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. [BOE]
  • Reial decret 2273 / 1985 , de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, d'Integració Social del Minusvàlid. [BOE]
  • Ordre de 16 de octubre de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom. [BOE]

  Requisits dels treballadors

  Ser personal investigador o personal tècnic.

  Requisits de l'empresa

  Podran celebrar aquests contractes els Organismes Públics de Recerca de les Administracions Públiques, les Universitats Públiques quan siguin perceptores de fons la destinació dels quals inclogui la contractació de personal investigador o per al desenvolupament dels seus programes propis R+D+i, un Organisme de l'Administració General de l'Estat dels contemplats en la disposició addicional 14 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

  Característiques del contracte

  Aquests contractes es regiran per l'establert en la Normativa específica per als contractes d'obra o servei determinat (veure: “clàusula especifica per a obra o servei determinat”), sense que sigui aplicable la durada màxima del contracte d'obra o servei.

  Normativa

  • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]
  • Ley 14 / 2011 , de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. [BOE legislación consolidada]
  • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [BOE legislació consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Estar en possessió del títol de Doctor o equivalent amb independència dels anys transcorreguts des de l'obtenció del Títol.

  Requisits de l'empresa

  Podran celebrar aquests contractes els Organismes Públics de Recerca de les Administracions Públiques, les Universitats públiques quan siguin perceptores de fons la destinació dels quals inclogui la contractació de personal investigador o per al desenvolupament dels seus programes propis de R+D+i, Universitats privades i de l'Església Catòlica quan percebin fons la destinació del qual inclogui la contractació de personal investigador, Entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats R+D tecnològic en els termes de la disposició addicional 1 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, Consorcis Públics i Fundacions del sector públic en els termes de la disposició adicioanl 1 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i altres organismes de recerca de la A.G.I. quan realitzin activitat investigadora i siguin beneficiaris d'ajudes i subvencions que incloguin la contractació de personal investigador.

  Caracteristicas del contracte

  Aquests contractes es regiran per la normativa específica per als contractes en pràctiques (Veure: “Contractes en pràctiques”) sense que siguin aplicable els limitis per a l'obtenció de la titulació

  El treball a desenvolupar consistirà primordialment en la realització de tasques de recerca, orientades a l'obtenció pel personal investigador d'un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional, que condueixin a la consolidació de la seva experiència professional.

  L'activitat desenvolupada pels investigadors podrà ser avaluada a la finalització de l'any 2 ª del contracte.

  El personal investigador podria prestar col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l'activitat de recerca proposada, fins a un màxim d'hores 80 anuals, en els termes establerts en l'article 22 de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

  La durada del contracte no podrà ser inferior a un any ni excedir de cinc anys. Quan el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a cinc anys, podrà prorrogar-se successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una durada inferior a l'any.

  Cap investigador podrà ser contractat, en la mateixa o diferent entitat i conformement a aquesta modalitat, per un temps superior a cinc anys.

  La retribució d'aquests investigadors no podrà ser inferior a la qual correspongui al personal investigador que realitzi activitats anàlogues.

  Aquest personal investigador podrà prestar col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l'activitat de recerca proposada fins a un màxim d'hores 80 anuals.

  Les situacions d'Incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment , risc durant la lactància i paternitat suspendran el computo de la durada del contracte.

  Normativa

  • Artículo 22 de la Ley 14 / 2011 , de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. [BOE legislación consolidada]
  • Reial decret 488 / 1998 , de 27 de març, pel qual es desenvolupa l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes formatius. [BOE legislació consolidada]
  • Article 11 . 1 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Estar en possessió del Títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari amb grau d'almenys 300 crèdits ECTST ((European Credit Transfer System), o master universitari, o equivalent i hagin estat admesos a un programa de doctorat. Aquest personal tindrà la consideració de personal investigador predoctoral en formació.

  Caracteristicas del contracte

  El contracte es formalitzarà per escrit entre el personal investigador predoctoral en formació en la seva condició de treballador i la Universitat pública o organisme de recerca titular de la unitat investigadora en la seva condició d'ocupador, i haurà d'acompanyar-se d'escrit d'admissió al programa de doctorat expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si escau.

  El contracte serà de durada determinada amb dedicació a temps complet.

  La durada del contracte no podrà ser inferior a un any, ni excedir de quatre anys. Quan es concerti per una durada inferior a quatre anys podrà prorrogar-se successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una durada inferior a un any.

  En cap cas el contracte inicial més les pròrrogues podrà excedir de quatre anys.

  En el cas de persones amb discapacitat el contracte podrà aconseguir una durada màxima de sis anys, prorrogues incloses, tenint en compte les característiques de l'activitat investigadora i l'impacte del grau de les limitacions en el desenvolupament de l'activitat, previ informe favorable del Servei Públic d'Ocupació competent, que a aquests efectes podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents.

  Quan el contracte resulti prorrogable, i el treballador continuï desenvolupant les activitats objecto del mateix, s'entendrà prorrogat automàticament, excepte informe desfavorable d'avaluació motivat emès per la comissió acadèmica del programa de doctorat, o si escau de l'escola de doctorat, fins a completar la seva durada màxima.

  El personal investigador predoctoral en formació no podrà ser contractat mitjançant aquesta modalitat, en la mateixa o diferent entitat, per un temps superior al màxim possible de quatre o sis anys, segons els casos.

  Sense perjudici de l'establert en els paràgrafs anteriors, en el cas que, per haver estat ja contractat el treballador sota aquesta modalitat, el temps que resti fins al màxim de quatre anys, o de sis en el cas de persones amb discapacitat, sigui inferior a un any, podrà concertar-se el contracte, o la seva pròrroga, pel temps que resti fins al màxim establert en cada cas.

  Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment i paternitat, suspendran el còmput de la durada del contracte. Igualment ho suspendran les situacions previstes en l'article 45 . 1 .n) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

  La retribució d'aquest contracte no podrà ser inferior a el 56 100 per de el salari fixat per a les categories equivalents en els convenis col·lectius del seu àmbit d'aplicació durant els dos primers anys, a el 60 100 per durant el tercer any, i a el 75 100 per durant el quart any. Tampoc podrà ser inferior al salari mínim interprofessional que s'estableixi cada any, segons l'article 27 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

  Per a l'establiment de les retribucions anteriors es prendrà com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida en el conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

  Incentius

  Aquest contracte donarà dret a una reducció de el 30 % de la quota empresarial per contingències comunes durant la durada del contracte.

  Normativa

  • Real Decreto 103 / 2019 , de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. [BOE]
  • Articles 20 i 21 i disposicions addicionals primera i divuitena de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. [BOE legislació consolidada]
  • Reial decret 2720 / 1998 , de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada. [BOE legislació consolidada]
  • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Estar en un centre penitenciari com penat.

  Característiques del contracte

  La relació laboral es regularà d'acord amb el Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol.

  La durada coincidirà amb la de l'obra o el servei que se li encomani.

  Es realitzarà en el model oficial establert a aquest efecte i es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació en el termini dels deu dies següents a la seva concertació.

  Requisits de l'empresa

  Entitat Estatal Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació o òrgan autonòmic equivalent.

  Incentius

  Bonificació de el 65 % de les cotitzacions, relatives als mateixos, pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial.

  Així mateix, a les quotes empresarials per contingències comunes que es determinin per a dites treballadores se'ls aplicarà una bonificació del 45 per cent. Quan resultin d'aplicació les bonificacions que poguessin estar establertes o s'estableixin per a les relacions laborals de caràcter especial, s'optarà per les quals resultin més beneficioses..

  Normativa

  • Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat. [BOE legislació consolidada]
  • Disposición adicional 23 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8 / 2015 . [BOE legislación consolidada]

  Requisits dels treballadors

  Els menors interns que tinguin l'edat laboral legalment establerta, tenen dret a un treball remunerat, dins de les disponibilitats de l'entitat pública, i a les prestacions socials que legalment els corresponguin.

  Requisits de l'empresa

  Tindrà la consideració d'ocupador l'entitat pública corresponent o la persona física o jurídica amb la qual tingui establert l'oportú concert, sense perjudici de la responsabilitat solidària de l'entitat pública, respecte dels incompliments en matèria salarial i de Seguretat Social.

  A aquests efectes, l'entitat pública durà a terme les actuacions necessàries per facilitar que dits menors desenvolupin activitats laborals remunerades de caràcter productiu, dins o fora dels centres, en funció del règim o tipus d'internament.

  La relació laboral dels interns que es desenvolupi fos dels centres i estigui sotmesa a un sistema de contractació ordinària amb empresaris es regularà per la legislació laboral comuna, sense perjudici de la supervisió que en el desenvolupament d'aquests contractes es pugui realitzar per l'entitat pública competent sobre la seva adequació amb el programa d'execució de la mesura.

  El treball productiu que es desenvolupi als centres específics per a menors infractors serà dirigit per l'entitat pública corresponent, directament o a través de persones físiques o jurídiques amb les quals s'estableixin concerts.

  Característiques del contracte

  Als treballadors menors d'anys 18 se'ls aplicaran les normes següents:

  1. No podran realitzar treballs nocturns, ni aquelles activitats o llocs de treball prohibits als menors.
  2. No podran realitzar hores extraordinàries.
  3. No podran realitzar més de vuit hores diàries de treball efectiu, incloent, si escau, el temps dedicat a la formació i, si treballessin per a diversos ocupadors, les hores realitzades per a cadascun d'ells.
  4. Sempre que la durada de la jornada diària continuada excedeixi de quatre hores i mitja, haurà d'establir-se un període de descans durant aquesta jornada no inferior a 30 minuts.
  5. La duración del descanso semanal será como mínimo de dos días ininterrumpidos.
  6. Si escau, es podran establir reglamentàriament altres especialitats que es considerin necessàries en relació amb la Normativa existent per als penats.

  En tot cas, el treball que realitzin els interns tindrà com a finalitat essencial la seva inserció laboral, així com la seva incorporació al mercat de treball. A aquests efectes, la pràctica laboral es complementarà amb cursos de formació professional ocupacional o altres programes que millorin la seva competència i capacitat laboral i afavoreixin la seva futura inserció laboral.

  Les será de aplicación la Normativa reguladora de la relación laboral especial penitenciaria y de la protección de Seguridad Social establecida en la legislación vigente para el colectivo de menores.

  Normativa

  • Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. [BOE legislació consolidada]
  • Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. [BOE legislació consolidada]
  • Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat. [BOE legislació consolidada]

  Caracteristicas del contracte

  Celebrat amb un grup de treballadors considerat íntegrament.

  L'empresari no tindrà enfront de cadascun dels seus membres els drets i deures que com tal li competeixen.

  El cap de grup ostentés la representació dels quals ho integren, responent de les obligacions inherents a aquesta representació.

  El contracte podrà ser verbal o escrit.

  La seva durada podrà ser durada determinada.

  El contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació en el termini de deu dies i es comunicarà la seva celebració en el mateix termini si és verbal.

  Normativa

  • Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. [BOE legislació consolidada]

  Definició

  Es considera personal d'Alta Direcció a aquells treballadors que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, i els relatius als objectius generals de la mateixa amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l'Entitat que respectivament ocupi aquella titularitat.

  Característiques del contracte

  Es formalitzarà per escrit, en exemplar duplicat, un per a cada part contractant. En absència de pacte escrit, s'entendrà que l'empleat és personal d'alta adreça quan es donin els supòsits de l'article 8 . 1 . de l'Estatut dels Treballadors i la prestació professional es correspongui amb la qual defineix l'article 1 . 2 . del Reial decret 1382 / 1985 , de 1 de agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta adreça.

  Podrà concertar-se un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

  Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats en l'antiguitat del treballador en l'Empresa.

  El contracte de treball tindrà la durada que les parts acordin.

  La jornada, horaris, festes i permisos, així com per a vacances, serà el fixat en les clàusules del contracte, quan no configurin prestacions a càrrec de l'empleat que excedeixin notòriament de les quals siguin usuals en l'àmbit professional corresponent.

  Normativa

  • Real Decreto 1382 / 1985 , de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. [BOE legislación consolidada]

  Qualsevol altra relació laboral que no pugui incloure's en cap de les definides en aquesta guia.

  (Queda derogat des del 1 1 / / 2013 , disposició derogatòria única llei 27 / 2011 , de 1 de agost, excepte para els supòsits que s'indiquen)

  Definició

  Aquest contracte té per objecte la contractació de treballadors aturats en substitució de treballadors que anticipin la seva edat ordinària de jubilació de seixanta-cinc a seixanta-quatre anys.

  Aquesta mesura de foment d'ocupació queda derogada d'acord amb la disposició ja citada,a excepció dels següents suposats d'acord amb l'establert en la disposició final 10 . 2 de la Llei 27 / 2011 , de 1 de agost.

  Se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d'accés i condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l'entrada en vigor de la citada Llei, a les pensions de jubilació que es causin abans de gener d'en 2019 els següents suposats:

  • a) Les persones la relació laboral de les quals s'hagi extingit abans de la publicació de la Llei 27 / 2011 , de 1 de agost.
  • b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit i/o acords col·lectius d'empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats o subscrits amb anterioritat a la data de publicació de la present Llei, amb independència que l'Extinció de la relació laboral s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat al de 1 gener de 2013 .
  • c) Els qui hagin accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de publicació de la present Llei, així com les persones incorporades abans de la data de publicació d'aquesta Llei a plans de jubilació parcial, recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empreses, amb independència que l'accés a la jubilació parcial s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat al de 1 gener de 2013 .

  Característiques del contracte

  La seva durada serà com a mínim d'un any.

  Al treballador que es jubila li ha de faltar un any com a màxim per aconseguir l'edat ordinària de jubilació.

  El contracte de substitució podrà concertar-se a l'empara de qualsevol de les modalitats de contractació, excepte la contractació a temps parcial i la modalitat prevista en l'article 15 . 1 .b) de l'Estatut dels Treballadors (eventual per circumstàncies de la producció).

  Haurà de formalitzar-se per escrit, havent de constar en el mateix el nom del treballador a qui se substitueix.

  El contracte es comunicarà en el termini dels deu dies següents a la seva concertació al Servei Públic d'Ocupació corresponent, on quedarà dipositat un exemplar; una altra còpia del contracte serà lliurada al treballador que es jubili, perquè el present en l'entitat gestora a la qual correspongui el reconeixement del dret a la pensió de jubilació.

  Altres característiques

  En els supòsits en què estigui prevista l'aplicació de coeficients reductors de l'edat mínima de seixanta-cinc anys, aquests coeficients s'aplicaran a l'edat de seixanta-quatre anys.

  Si durant la vigència del contracte es produeix el cessament del treballador, l'empresa queda obligada a substituir-ho, en el termini de quinze dies, per un altre treballador aturat pel temps que resti per aconseguir la durada mínima del contracte, excepte cas de força major.

  En cas d'incompliment, l'empresa haurà d'abfonar a l'entitat gestora l'import de la prestació de jubilació reportada fins al cessament del treballador contractat.

  Normativa

  • Ley 27 / 2011 , de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. [BOE legislación consolidada]

  Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

  http://publicacionesoficiales.boe.es

  Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
  Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

  NIPO: 120-21-006-7

  Actualitzada a gener 2021