Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contrato Temporal

Indice de Contidos

 1. Contrato temporal

 2. Cláusulas específicas do contrato por circunstancias da produción

 3. Cláusulas específicas do contrato temporal de substitución de persoa traballadora

 4. Cláusulas específicas do contrato de duración determinada de substitución para substituír a traballadores en formación por traballadores beneficiarios de prestacións por desemprego

 5. Cláusulas específicas do contrato de duración determinada de substitución para substituír a traballadores durante os períodos de descanso por nacemento, adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural ou suspensión por paternidade, exercicio corresponsable do coidado do menor ou da menor lactante

 6. Cláusulas específicas do contrato de duración determinada de substitución para substituír baixas por incapacidade temporal de persoas con discapacidade

 7. Cláusulas específicas do contrato de duración determinada de substitución para substituír a traballadoras vítimas de violencia de xénero ou violencias sexuais

 8. Cláusulas específicas do contrato de duración determinada temporal para persoas traballadoras en situación de exclusión social por empresas de inserción

 9. Cláusulas específicas do contrato temporal de fomento de emprego para persoas traballadoras en situación de exclusión social en empresas de inserción

 10. Cláusulas específicas do contrato temporal para persoas traballadoras maiores de cincuenta e dous anos beneficiarias dos subsidios por desemprego

 11. Cláusulas específicas do contrato temporal de situación de xubilación parcial

 12. Cláusulas específicas do contrato temporal de substitución

 13. Cláusulas específicas do contrato vinculado a programas de activación para o emprego

 14. Cláusulas específicas do contrato temporal de servizo do fogar familiar

 15. Cláusulas específicas do contrato temporal de persoas con discapacidade

 16. Cláusulas específicas do contrato temporal de persoas con discapacidade en centros especiais de emprego

 17. Cláusulas específicas do contrato temporal de acceso de persoal investigador doutor

 18. Persoal investigador predoctoral en formación

 19. Cláusulas específicas do contrato temporal para penados en institucións penais

 20. Cláusulas específicas do contrato temporal de menores e novos, en centros de menores sometidos a medidas de internamento

 21. Cláusulas específicas do contrato temporal de traballo en grupo

 22. Cláusulas específicas do contrato temporal de alta dirección

 23. Outros

 24. Cláusulas específicas do contrato temporal de substitución por anticipación da idade de xubilación

Definición

O contrato temporal, é aquel que ten por obxecto o establecemento dunha relación laboral entre a empresa e a persoa traballadora por un tempo determinado.

Para que se entenda que existe causa xustificada de contratación temporal, será necesario especificar con precisión no contrato a causa habilitante do contrato temporal, as circunstancias concretas que o xustifican e a súa vinculación coa duración prevista.

O contrato de traballo temporal poderá celebrarse a xornada completa ou parcial.

O contrato de traballo temporal formalizarase por escrito, poderá ser verbal cando, na situación por circunstancias da produción, a duración do mesmo sexa inferior a catro semanas e a xornada completa.

Cláusulas específicas

Pódense dar como situacións de temporalidade:

A causada polo obxecto da contratación (por circunstancias da produción, substitución de persoa traballadora ou cobertura temporal dun posto durante o proceso de selección ou promoción).

Pola súa finalidade de incentivación do emprego (temporal de fomento de emprego de persoas con discapacidade, persoas traballadoras maiores de cincuenta e dous anos beneficiarias dos subsidios por desemprego.

Pola súa función específica, como sería o suposto do impulso á actividade investigadora (de acceso ao Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación e a predoctoral ou para persoal investigador predoctoral en formación).

Tamén hai situacións de temporalidade nos supostos de persoas traballadoras penadas en institucións penais e no caso de menores e mozos en centros de menores sometidos a medidas de internamento.

Os contratos temporais ou de duración determinada poden, nalgúns casos, ser beneficiarios de incentivos á contratación cando se cumpran os requisitos que en cada caso esixa a normativa de aplicación, dependendo das características da situación temporal, da empresa, do traballador, da xornada ou da duración.

O uso inxustificado da contratación temporal ou o incumprimento de obrigas converte a contratación temporal en indefinida.

As persoas traballadoras que, nun período de vinte e catro meses, estivesen contratadas por un período superior a dezaoito meses, con ou sen interrupción, para o mesmo ou distinto posto de traballo coa mesma empresa ou grupo de empresas, mediante dous ou máis contratos por circunstancias da produción, ben directamente ou mediante a súa posta a disposición por axencias de traballo temporal, adquirirán a condición de persoas traballadoras fixas.

O establecido no parágrafo anterior tamén será de aplicación cando se produzan supostos de sucesión ou subrogación empresarial consonte o disposto legal ou convencionalmente.

Formalización

A súa formalización pode ser verbal ou escrita. Deberán constar por escrito, os contratos acollidos ao programa de fomento do emprego e cando así o esixa unha disposición legal e, en todo caso, os contratos de substitución, os contratos das persoas traballadoras que traballen a distancia e as persoas contratadas en España ao servizo de empresas españolas no estranxeiro. Igualmente constarán por escrito os contratos por tempo determinado cuxa duración sexa superior a catro semanas. Así como os contratos de traballo dos/as pescadores/as.

De non observarse a formalización por escrito cando sexa esixible, o contrato presumirase celebrado por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite a súa natureza temporal ou o carácter a tempo parcial dos servizos, tal e como establece o artigo 8.2 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito mesmo durante o transcurso da relación laboral.

Adquirirán a condición de persoas traballadoras fixas, calquera que fose a modalidade da súa contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente puidese fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

As persoas contratadas incumprindo o establecido no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores adquirirán a condición de fixas.

As empresas haberán de notificar á representación legal das persoas traballadoras nas empresas os contratos realizados #de acordo con as modalidades de contratación por tempo determinado previstas na normativa reguladora cando non exista obrigación legal de entregar copia básica dos mesmos.

O contido do contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prorrogas, deban ou non formalizarse por escrito.

Cando se formalice o contrato cunha persoa traballadora con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

No suposto de persoas traballadoras a distancia no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación.

Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

Normativa

 • Real Decreto-Lei 32/2021 , de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Obxecto

Entenderase por circunstancias da produción:

A) O incremento ocasional e imprevisible e as oscilacións que, aínda tratándose da actividade normal da empresa, xeran un desaxuste temporal entre o emprego estable dispoñible e o que se require, sempre que non responda os supostos incluídos no artigo 16 . 1 .

Entre as oscilacións a que refírese o parágrafo anterior entenderanse incluídas aquelas que derivan das vacacións anuais.

Cando o contrato de duración determinada obedeza a estas circunstancias da produción, a súa duración non poderá ser superior a seis meses. Por convenio colectivo de ámbito sectorial poderase ampliar a duración máxima do contrato ata un ano. No caso de que o contrato concertouse por unha duración inferior á máxima legal ou convencionalmente establecida, poderá prorrogarse, mediante acordo das partes, por unha única vez, sen que a duración total do contrato poida exceder da este duración máxima.

B) Igualmente, as empresas poderán formalizar contratos por circunstancias da produción para atender situacións ocasionais, previsibles e que teñan unha duración reducida e delimitada nos termos previstos neste parágrafo. As empresas só poderán utilizar este contrato un máximo de noventa días no ano natural, independentemente das persoas traballadoras que sexan necesarias para atender en cada un dos este días as concretas situacións, que deberán estar debidamente identificadas o contrato. Este noventa días non poderán ser utilizados de maneira continuada. As empresas, no último trimestre de cada ano, deberán trasladar á representación legal das persoas traballadoras unha previsión anual de uso destes contratos.

Non poderá identificarse como causa deste contrato a realización dos traballos no marco de contratas, subcontratas ou concesións administrativas que constitúan a actividade habitual ou ordinaria da empresa, sen prexuízo da súa celebración cando concorran as circunstancias da produción nos termos anteriores.

Caracteristicas do contrato

Poderá concertarse a tempo completo ou a tempo parcial.

Formalizaranse por escrito.

O contrato por circunstancias da produción extinguirase, previa denuncia de calquera das partes, pola expiración do tempo convido.

Á finalización do contrato, chegado a termo, o traballador terá dereito a recibir unha indemnización de doce días de salario por cada ano de servizo.

Outras características

Transfórmase en indefinido:

 • Por falta de forma escrita. No suposto de contrato a tempo parcial, a falta de forma escrita determinará así mesmo que o contrato se presuma celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter a tempo parcial dos servizos.
 • Por falta de alta na Seguridade Social, se transcorrese un período superior ao período de proba.
 • Se chegado o termo non se produciu denuncia dalgunha das partes e continuásese realizando a prestación laboral.
 • As persoas contratadas incumprindo o establecido no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores adquirirán a condición de fixas.

Normativa

 • Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto-Lei 32/2021 , de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Obxecto

Substituír a persoas traballadoras con dereito a reserva do posto de traballo, en virtude de norma, convenio colectivo ou acordo individual, ou para cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción para a súa cobertura definitiva.

Caracteristicas do contrato

Deberá celebrarse a xornada completa excepto en dous supostos:

a) Cando o traballador substituído estivese contratado a tempo parcial ou se trate de cubrir temporalmente un posto de traballo cuxa cobertura definitiva se vaia a realizar a tempo parcial.

a) Cando a persoa traballadora substituída estivese contratada a tempo parcial ou se trate de cubrir temporalmente un posto de traballo cuxa cobertura definitiva se vaia a realizar a tempo parcial.

b) Cando o contrato realícese para complementar a xornada reducida dos traballadores que exerciten o dereito recoñecido no artigo 37, apartados 4, 5 e 6 do Estatuto dos Traballadores, ou naqueloutros supostos en que, de conformidade co establecido legal ou convencionalmente, acordouse unha redución temporal da xornada da traballadora substituída, así como nos supostos en que as persoas traballadoras #gozar a tempo parcial do permiso de maternidade, adopción ou acollemento, preadoptivo ou permanente.

Cando o contrato se realice para cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción para a súa cobertura definitiva, a duración será a do tempo que dure o proceso de selección ou promoción para a cobertura definitiva do posto, sen que poida ser superior a tres meses nin celebrarse un novo contrato co mesmo obxecto unha vez superada dita duración máxima.

Cando o contrato se celebre para a substitución dunha persoa traballadora con dereito a reserva de posto de traballo, sempre que se especifique no contrato o nome da persoa substituída e a causa da substitución. En tal suposto, a prestación de servizos poderá iniciarse antes de que se produza a ausencia da persoa substituída, coincidindo no desenvolvemento das funcións o tempo imprescindible para garantir o desempeño adecuado do posto e, como máximo, durante quince días.

O contrato deberá formalizarse sempre por escrito, identificar á persoa traballadora substituída e a causa da substitución e, no seu caso, o posto de traballo cuxa cobertura definitiva producirase tras o proceso de selección externa ou promoción interna.

O contrato de substitución extinguirase, previa denuncia de calquera das partes, cando se produza calquera das seguintes causas:

 1. A reincorporación da persoa traballadora substituída.
 2. O vencemento do prazo legal ou convencionalmente establecido para a reincorporación.
 3. A Extinción da causa que deu lugar á reserva do posto de traballo.
 4. O transcurso do prazo de tres meses nos procesos de selección ou promoción para a provisión definitiva de postos de traballo ou do prazo que resulte de aplicación nos procesos de selección nas administracións públicas.

Os contratos de substitución que teñan establecida legal ou convencionalmente unha duración máxima e que se concertaron por unha duración inferior á mesma entenderanse prorrogados tácitamente, ata a correspondente duración máxima, cando non mediase denuncia ou prórroga expresa antes do seu vencemento e o traballador continuase prestando servizos.

Outras características

Transfórmase en indefinido, salvo proba en contrario que acredite a natureza temporal da prestación:

 • Por falta de forma escrita. No suposto de contrato a tempo parcial, a falta de forma escrita determinará así mesmo que o contrato se presuma celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter a tempo parcial dos servizos.
 • Por falta de alta en la Seguridad Social, si hubiera transcurrido un período superior al período de prueba.
 • Se chegado o termo non se produciu denuncia dalgunha das partes e continuásese realizando a prestación laboral.

Tamén se presumirán por tempo indefinido os celebrados en fraude de lei.

Normativa

 • Real Decreto-Lei 32/2021 , de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Características

Rexen as normas xerais expostas en "contrato temporal de substitución de persoa traballadora” coas seguintes particularidades:

 • Poderán acollerse a este programa todas as empresas, calquera que sexa o tamaño do seu persoal, que substitúan a persoas traballadores con persoas desempregadas beneficiarias de prestacións por desemprego durante o tempo en que aquelas participen en accións de formación, sempre que tales accións estean financiadas por calquera das administracións públicas.
 • A aplicación deste programa será obrigatoria para as persoas traballadoras desempregadas beneficiarias de prestacións por desemprego.

Incentivos

A persoa traballadora desempregada contratada percibirá a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego a que teña dereito polo 50% da contía durante a vixencia do contrato, co límite máximo do dobre do período pendente de percibir da prestación ou do subsidio.

A empresa, durante o período de percepción da prestación ou subsidio que se compatibiliza, deberá abonar á persoa traballadora a diferenza entre a contía da prestación ou subsidio por desemprego recibida pola persoa traballadora e o salario que lle corresponda, sendo así mesmo responsable da totalidade das cotizacións á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario indicado, incluíndo o importe da prestación ou do subsidio por desemprego.

As empresas deberán presentar na oficina de emprego un certificado expedido pola Administración pública ou entidade encargada de xestionar a formación mediante o cal se acredite a participación dos seus traballadores nas accións formativas programadas, así como o tempo de duración das mesmas.

Normativa

 • Real Decreto-Lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Disposición transitoria sexta da Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.

Incentivos

Rexen as normas xerais expostas en “Contrato de substitución” coas seguintes particularidades:

 • Darán dereito a unha bonificación na cotización de euros/mes 366 no período no que se sobrepoñan o contrato de substitución e a respectiva prestación.
 • As persoas traballadoras por conta allea substituídas por persoas novas desempregadas, menores de anos 30 durante o percibo das prestacións económicas por nacemento e coidado de menor, exercicio corresponsable do coidado do menor ou da menor lactante, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural, mediante os contratos de substitución.
 • Os contratos de duración determinada que se celebren con persoas desempregadas para substitución de persoas traballadoras autónomas, persoas socias traballadoras ou socias de traballo das sociedades cooperativas.
 • Así mesmo, á cotización dos socios traballadores ou socios de traballo das sociedades cooperativas, substituídos durante os períodos de descanso por nacemento e coidado do ou da menor, exercicio corresponsable no coidado do menor ou da menor , lactante, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural, mediante os contratos de substitución bonificados, celebrados con persoas desempregadas tamén lles será de aplicación unha bonificación de euros/mes 366 nas cotas empresariais da Seguridade Social correspondente a todos os conceptos para o caso dos socios encadrados nun réxime de Seguridade Social propio de persoas traballadoras por conta allea.

Exclusións

Os citados beneficios non serán de aplicación nos seguintes casos:

 • A) Contratacións que afecten ao cónxuxe, *ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do empresario ou de quen teñan o control empresarial, ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das entidades ou das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes últimos.
 • *B) Contratacións realizadas con persoas traballadoras que nos doce meses anteriores á data de alta da persoa traballadora no correspondente réxime da Seguridade Social houbesen prestado servizos na mesma empresa ou entidade mediante un contrato por tempo indefinido, ou no últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada ou un contrato formativo, calquera que sexa a súa modalidade e a duración da súa xornada.
 • C)Persoas traballadoras que causasen baixa no correspondente réxime da Seguridade Social cun contrato de traballo indefinido para outro empregador nun prazo de tres meses previos á data do alta no correspondente réxime da Seguridade Social co contrato incentivado. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo.
 • D) Os empregadores que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos incentivados quedarán excluídos por un período de doce meses dos incentivos á contratación. A citada exclusión afectará a un número de contratos igual ao das extincións producidas. O período de exclusión contarase a partir do recoñecemento ou da declaración de *improcedencia do despedimento ou da extinción derivada do despedimento colectivo.

Normativa

 • Real Decreto-Lei 32/2021, de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Real Decreto 2720/1998, de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada.
 • Lei 39/1999, de de 5 novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras.
 • Lei Orgánica 3/2007, de de 22 marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
 • Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Características do contrato

Rexen as normas xerais expostas en “Contrato temporal: Cláusulas especificas interinidade” coas seguintes peculiaridades:

As persoas traballadoras contratadas deben ser persoas con discapacidade desempregadas que substitúan a persoas traballadoras con discapacidade que teñan suspendido o seu contrato de traballo por incapacidade temporal durante o período en que persista dita situación.

Incentivos

Darán dereito a unha bonificación na cotización de 366 euros/mes no período no que se superpoñan o contrato de substitución e a situación de incapacidade temporal.

Normativa

 • Real Decreto-Lei 32/2021, de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Características do contrato

Rexen as normas xerais expostas en “Contrato temporal: Cláusulas especificas substitución”.

Incentivos

As empresas que formalicen contratos de interinidade para substituír a traballadoras vítimas de violencia de xénero ou de violencia sexuais que suspendan o seu contrato de traballo ou #exercitar o seu dereito á mobilidade xeográfica ou ao cambio de centro de traballo terán dereito a unha bonificación do 100% das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, durante todo o período de suspensión da traballadora substituída ou durante seis meses nos supostos de mobilidade xeográfica ou cambio de centro de traballo. Cando se produza a reincorporación, esta realizarase nas mesmas condicións existentes no momento da suspensión do contrato de traballo.

Normativa

 • Real Decreto-Lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.
 • Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
 • Disposición Adicional novena da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

As persoas Traballadoras desempregadas en situación de exclusión social. A exclusión social será acreditada polos correspondentes servizos sociais competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

A) Persoas perceptoras de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.

B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior por algunha das seguintes causas:

 • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da unidade perceptora.
 • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.

C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta procedentes de Institucións de Protección de Menores.

D) Persoas con problemas de drogadicción ou alcoholismo que se atopen en procesos de rehabilitación ou reinserción social.

E) Persoas internas de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non 鬬¬té incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial de persoas penadas que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidas a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.

F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2002 reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopen en situación de liberdade vixiada e as persoas ex internas.

*G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizado polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

*H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

A persoa  traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata 2 o º grao inclusive, coa persoa  empresaria ou de quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como as contratacións que se produzan con estes últimos .A persoa traballadora non debe estar vinculada á empresa en, grupo de empresas ou entidade os 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido, ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses, previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Características do contrato

O contrato de traballo entre as empresas de inserción e as persoas traballadoras en situación de exclusión social poderá celebrarse por duración determinada, axustándose ás modalidades de contratación previstas no Estatuto dos Traballadores e demais normas aplicables, sen prexuízo da duración temporal que necesariamente teña o itinerario de inserción sociolaboral.

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter temporal mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial, debendo neste caso ser a xornada diaria ou semanal superior á metade da xornada da persoa traballadora a tempo completo comparable.

Formalizaranse por escrito, así como as súas prórrogas e variacións, no modelo que se dispoña polo Servizo Público de Emprego Estatal.

O contrato necesariamente incorporará no correspondente anexo a expresión das obrigas que as partes asumen no desenvolvemento do itinerario persoal de inserción e as medidas concretas a pór en práctica.

Á finalización do contrato, a persoa traballadora terá dereito a que a persoa empresaria entréguelle un certificado no que conste a duración dos servizos prestados, postos de traballo desempeñados, principais tarefas de cada unha delas así como a adaptación aos mesmos.

Requisitos da empresa

Ser sociedade mercantil ou sociedade cooperativa cualificada como empresa de inserción, que realice unha actividade económica cuxo obxecto social sexa a integración e formación socio-laboral de persoas en situación de exclusión social.

Estar promovidas e participadas por unha ou varias entidades promotoras, é dicir, entidades sen ánimo de lucro, asociacións sen fins lucrativos e as Fundacións, cuxo obxecto social contemple a inserción social de persoas desfavorecidas, que promovan a constitución de empresas de inserción. Esta participación será polo menos dun 51 % do capital social para as sociedades mercantís. No caso de sociedades cooperativas e sociedades laborais dita participación deberá situarse nos límites máximos recolleitos nas diferentes lexislacións que lles sexa de aplicación aos socios colaboradores ou asociados.

Atoparse rexistradas no Rexistro correspondente, así como no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción da Comunidade Autónoma.

Manter en cómputo anual, unha porcentaxe de persoas traballadoras en proceso de inserción, de polo menos o 30 % durante o primeiros tres anos de actividade e de polo menos o 50 % do total do persoal a partir do cuarto ano, non podendo ser inferior a dous.

Non realizar actividades económicas distintas ás do seu obxecto social.

Aplicar, polo menos, o 80 % dos excedentes dispoñibles á mellora ou ampliación das súas estruturas produtivas e de inserción.

Presentar anualmente un Balance Social que inclúa memoria económica e social, grao de inserción no mercado laboral ordinario e composición do persoal, información sobre as tarefas de inserción realizadas e previsións para o próximo exercicio.

Contar cos medios necesarios para cumprir cos compromisos, derivados dos itinerarios de inserción sociolaboral.
Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do *R.D. Lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao abeiro das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de meses 12 das axudas consideradas na citada Lei.

Incentivos

Cada contrato temporal dará dereito a unha bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de , 70 83 euros/mes durante toda a vixencia do contrato.

Cando o contrato se formalice con persoas menores de anos 30 ou menores de anos 35 se teñen recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, dará dereito a unha bonificación de euros/mes, 147 durante toda a vixencia do contrato.

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os xuros de mora correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 44/2007, de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

Persoas traballadoras desempregadas rexistradas na oficina de emprego e que se atopen en situación de exclusión social. Estas situacións son:

A) Persoas perceptoras de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.

B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior por algunha das seguintes causas:

 • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da unidade perceptora.
 • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.

C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta procedentes de Institucións de Protección de Menores.

D) Persoas con problemas de drogadicción ou alcoholismo que se atopen en procesos de rehabilitación ou reinserción social.

E) Persoas internas de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non 鬬¬té incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial de persoas penadas que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidas a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.

F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2002 reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopen en situación de liberdade vixiada e as persoas ex internas.

G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizado polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o 2º grao inclusive, coa persoa empresaria ou de quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como as contratacións que se produzan con estes últimos. Non poderán ser contratados as persoas traballadoras que nos dous anos inmediatamente anteriores prestasen servizos, na mesma ou distinta empresa de inserción, mediante un contrato de traballo, incluída esta mesma modalidade, salvo que, no suposto de fracaso dun proceso previo de inserción ou no de recaída en situación de exclusión, considérese o contrario polo Servizo Público competente á vista das circunstancias persoais do traballador.

Quedan excluídos as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato excepto no suposto previsto no artigo 8.2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro).

Requisitos da empresa

Non poderán contratar temporalmente persoas en situación de exclusión social as empresas que, nos 12 meses anteriores á contratación, extinguisen contratos indefinidos por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo.

O período de exclusión contarase a partir do recoñecemento ou declaración de improcedencia do despedimento ou da Extinción derivada do despedimento colectivo.

Características do contrato

O contrato realizarase:

 • Por escrito, en modelo oficial.
 • O contrato poderá concentrarse por un período mínimo de doce meses e máximo de tres anos. Con todo, poderá celebrarse por unha duración menor se, dentro do itinerario de inserción previamente pactado, así se aconsella polos Servizos Sociais Públicos competentes para o seguimento do proceso de inserción, sen que en ningún caso dita duración poida ser inferior a seis meses.
 • Se se concierta por unha duración inferior á máxima, poderá prorrogarse ata alcanzar esa duración máxima, sendo a duración mínima de cada programa polo menos igual á duración inicial do contrato.
 • Prórrogas non inferiores a 12 meses.

O contrato poderase celebrar a xornada completa ou parcial.

Incentivos

Cada contrato temporal de fomento de emprego dará dereito a unha bonificación ás cotas da Seguridade Social de 70,83 euros ao mes durante toda a vixencia do contrato.

No caso de contratos de traballo subscritos con persoas menores de 30 anos ou menores de 35 anos, dará dereito a unha bonificación de 147 euros ao mes durante toda a vixencia do contrato ou durante tres anos en caso de contratación indefinida.

Outras características

Á terminación do contrato, a persoa traballadora terá dereito a unha indemnización de 12 días de salario por ano de servizo.

Normativa

 • Artigo 15 da Lei 44/2007, do 13 de decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción.
 • Disposición adicional primeira da Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Disposición adición duodécima da Lei 27/2009, do 30 de decembro, de medidas urxentes para o mantemento e o fomento do emprego e a protección das persoas desempregadas, que modifica o artigo 15 da Lei 44/2007, do 13 de decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción.

Requisitos das persoas traballadoras

Persoas traballadoras desempregadas maiores de cincuenta e dous anos, inscritos no Servizo Público de Emprego, que sexan beneficiarias de calquera dos subsidios recolleitos no artigo 274 do Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social ou do subsidio por desemprego en favor das persoas traballadoras eventuais incluídas no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

A aplicación desta medida será voluntaria.

A persoa traballadora non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive coa empresa ou con quen ostente cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos.

Requisitos da empresa

Non se poderá aplicar esta medida cando se trate de contratos de inserción ou de contratos subvencionados polo Servizo Público de Emprego Estatal ao amparo do Programa de Fomento de Emprego Agrario ou cando a contratación sexa efectuada por:

 • Empresas que teñan autorizado expediente de regulación de emprego no momento da contratación.
 • Empresas nas que a persoa desempregada beneficiaria do subsidio por desemprego traballase nos últimos doce meses, salvo no caso de contratos con persoas traballadoras eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Características do contrato

O contrato realizarase a tempo completo e de forma temporal, cunha duración superior a tres meses, salvo no caso de contratos con persoas traballadoras eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Incentivos

As axudas que poderán recibir as persoas beneficiarias do subsidio e as empresas que os contraten son as seguintes:

1) Abono mensual ás persoas traballadoras do 50% da contía do subsidio, durante a vixencia do contrato, co límite máximo do dobre do período pendente de percibir do subsidio e sen prexuízo da aplicación das causas de Extinción do dereito previstas nas letras a), e), f) e, g) do artigo 272 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

2) Abono á persoa traballadora  nun só pago, de tres meses da contía do subsidio se o traballo que orixina a compatibilidade obriga á persoa beneficiaria a cambiar de lugar habitual de residencia.

O abono mensual a que se refire o apartado 1 anterior percibirao a persoa traballadora da entidade xestora das prestacións durante o tempo establecido no devandito apartado, descontando, no seu caso, o período de tres meses de subsidio da axuda á mobilidade xeográfica prevista no apartado 2 anterior equivalente a seis meses de abono do subsidio no réxime de compatibilidade sinalado.

A empresa, durante este tempo, terá cumprida a obrigación do pago do salario que corresponde á persoa traballadora, completando a contía do subsidio recibido pola persoa traballadora ata o importe do devandito salario, sendo así mesmo responsable das cotizacións á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario indicado incluíndo o importe do subsidio. No caso das persoas traballadores eventuais incluídas no Réxime Especial Agrario, a empresa será responsable da cotización por xornadas reais ao REASS polas continxencias que correspondan.

Normativa

 • Disposición transitoria quinta da Lei 45/2002, de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad. salvo o apartado 3.3., derrogado polo apartado a) da disposición derogatoria única do Real Decreto-lei 20/2012, de de 13 xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Definición

É a situación que dá lugar a que se celebre un contrato de traballo a tempo parcial coa persoa traballadora que concierta coa súa empresa unha redución de xornada de traballo e do seu salario de entre un mínimo dun 25 % e un máximo dun 50 %, ou do 75% nos supostos en que a persoa traballadora relevista sexa contratada a xornada completa mediante un contrato de duración indefinida, baixo a modalidade de substitución.

Tamén engloba aqueles supostos a que se refire a Disposición transitoria cuarta nº 6 da Lei Xeral da Seguridade Social ata o 31 -12-2022.

Requisitos das persoas traballadoras

O traballador que accede á xubilación parcial debe ter polo menos 60 anos cumpridos, a idade mínima dependerá:

 • Se é mutualista: 60 anos de idade real.
 • Se non teñen a condición de mutualistas a esixencia deste requisito de idade mínima aplicarase de forma gradual desde o 2013 ano ao 2027 , en función dos períodos cotizados- a partir de anos 33 cotizados-, así en ; 2013 61 anos e un mes, en : 2014 61 anos e 2 meses, etc

O acceso estará en función dos períodos cotizados:

 • 33 anos de cotizacións efectivas en xeral.
 • 25 anos, no suposto de persoas con discapacidade en grao igual ou superior ao 33 %.

Tamén se esixe un período de antigüidade na empresa de polo menos, 6 anos inmediatamente anteriores á data da xubilación parcial.

Características do contrato

A execución deste contrato de traballo a tempo parcial e a súa retribución serán compatibles coa pensión que a Seguridade Social recoñeza á persoa traballadora en concepto de xubilación parcial, extinguíndose a relación laboral ao producirse a xubilación total.

Para poder realizar este contrato de situación de xubilación parcial, no caso de persoas traballadoras que non alcanzasen aínda a idade de xubilación, a empresa deberá celebrar simultaneamente un contrato de traballo cunha persoa traballadora en situación de desemprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada, con obxecto de substituír a xornada de traballo deixada vacante pola persoa traballadora que se xubila parcialmente. Este contrato de traballo, que se poderá celebrar tamén para substituír ás persoas traballadoras que se xubilaron parcialmente despois de cumprir a idade de xubilación, denominarase contrato de substitución.

Normativa

Requisitos das persoas traballadoras

Este tipo de contrato se concierta cunha persoa traballadora rexistrada como desempregada na correspondente Oficina de Emprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada, para substituír (antes) ao traballador (agora) á persoa traballadora da empresa que accede á xubilación parcial. Celebrarase simultaneamente co contrato a tempo parcial que se pacte con este último.

Caracteristicas do contrato

O contrato de substitución axustarase ás seguintes regras:

a) Celebrarase cunha persoa traballadora en situación de desemprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada.

b) Salvo o establecido nos dous parágrafos seguintes, a duración do contrato de substitución que se celebre como consecuencia dunha xubilación parcial terá que ser indefinida ou, como mínimo, igual á vez que falte á persoa traballadora substituída para alcanzar a idade de xubilación ordinaria que corresponda conforme ao establecido no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. Se, ao cumprir dita idade, a persoa traballadora xubilada parcialmente continuase na empresa, o contrato de substitución que se celebrou por duración determinada poderá prorrogarse mediante acordo coas partes por períodos anuais, extinguíndose en todo caso ao finalizar o período correspondente ao ano no que se produza a xubilación total da persoa traballadora relevada.

No suposto en que, a redución de xornada e de salario puidese alcanzar o 75% cando o contrato de substitución se concierte a xornada completa e con duración indefinida, sempre que a persoa traballadora cumprise os requisitos establecidos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, o contrato de substitución deberá alcanzar polo menos unha duración igual ao resultado de sumar dous anos á vez que lle falte á persoa traballadora substituída para alcanzar a idade de xubilación ordinaria que corresponda conforme ao texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. No caso de que o contrato extíngase antes de alcanzar a duración mínima indicada, a empresa estará obrigada a celebrar un novo contrato nos mesmos termos do extinguido, polo tempo restante.                                                                                                               
No caso a persoa traballadora xubilada parcialmente despois de cumprir a idade de xubilación ordinaria prevista no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, a duración do contrato de substitución que poderá celebrar a empresa para substituír a parte de xornada deixada vacante polo mesmo poderá ser indefinida ou anual. Neste segundo suposto, o contrato prorrogarase automaticamente por períodos anuais, extinguíndose en todo caso ao finalizar o período correspondente ao ano en que se produza a xubilación total da persoa traballadora relevada.

c) Salvo no suposto previsto no parágrafo segundo do apartado b), é dicir que o contrato se formalice indefinido e a tempo completo, o contrato de substitución poderá celebrarse a xornada completa ou a tempo parcial. En todo caso, a duración da xornada deberá ser, como mínimo, igual á redución de xornada acordada pola persoa traballadora substituída. O horario de traballo da persoa traballadora relevista poderá completar o da persoa traballadora ou compaxinarse con el.

d) O posto de traballo da persoa traballadora relevista poderá ser o mesmo da persoa traballadora substituída. En todo caso, deberá existir unha correspondencia entre as bases de cotización de ambos, nos termos previstos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

e) Na negociación colectiva poderanse establecer medidas para impulsar a celebración de contratos de substitución.

Incentivos

As transformacións dos contratos temporais de substitución en indefinido poden dar lugar a bonificación. (Ver:”Conversión de contratos formativos en prácticas e de substitución e de substitución por anticipación da idade de xubilación en indefinidos bonificados”).

Outras características

A base de cotización á Seguridade Social e demais achegas que se recaden conxuntamente con aquela estará constituída polas retribucións efectivamente percibidas en función das horas ou días de traballados.

Normativa

As Administracións públicas e, no seu caso, as entidades sen ánimo de lucro poderán realizar contratos vinculados a programas de políticas activas de emprego previstos nesta lei coas persoas participantes nos #este programas. A duración destes contratos non poderá exceder de doce meses e, no caso da contratación realizada por Administracións públicas, os procesos de selección deberán observar os principios de igualdade, mérito e capacidade.

Excepcionalmente, e con efectos ata o 31 de decembro de 2024, poderanse realizar estes contratos co persoal técnico necesario para a execución dos programas citados no apartado anterior.

Normativa

Definición

Considérase relación laboral especial do servizo do fogar familiar á que conciertan o titular do mesmo, como empregador e a persoa empregada que dependientemente e por conta daquel, presta servizos retribuídos no ámbito do fogar familiar.

Caracteristicas do contrato

Os empregadores poderán contratar ás persoas traballadoras directamente ou a través dos servizos públicos de emprego ou das axencias de colocación debidamente autorizadas, con garantía plena do principio de igualdade e non discriminación.

A forma do contrato de traballo axustarase ao previsto no Estatuto dos Traballadores.

O contrato poderase celebrar

 • De palabra.
 • Por escrito.

Salvo proba en contrario, en defecto de pacto escrito, o contrato de traballo presumirase concertado por tempo indefinido e a xornada completa.

Calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito, mesmo durante o transcurso da relación laboral.

A persoa traballadora deberá recibir información sobre os elementos esenciais do contrato e as principais condicións de execución da prestación laboral se os mesmos non figuran no contrato formalizado por escrito, #de acordo con o establecido no Real Decreto 1659/1998, do 24 de xullo, polo que se desenvolve o artigo 8, apartado 5, da Lei do Estatuto dos Traballadores en materia de información ao traballador sobre os elementos esenciais do contrato de traballo.

Ademais dos extremos a que refírese o artigo 2.2 do Real Decreto 1659/1998, do 24 de xullo, dita información deberá comprender:

a) As prestacións salariais en especie, cando se conveu a súa existencia.

b) A duración e distribución dos tempos de presenza pactados, así como o sistema de retribución ou compensación dos mesmos.

c) O réxime de pásalas a noite da persoa empregada de fogar no domicilio familiar, no seu caso.

De acordo con o previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Economía Social porá a disposición das persoas empregadoras modelos de contratos de traballo, así como a información necesaria para o cumprimento do establecido neste artigo.

Extinción do contrato

1. A relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar poderá extinguirse polas causas establecidas no artigo 49.1 do Estatuto dos Traballadores, aplicándose a normativa laboral común salvo no que resulte incompatible coas peculiaridades derivadas do carácter especial desta relación.

2. Despedimento disciplinario, mediante notificación escrita, polas causas previstas no Estatuto dos Traballadores.

3. Sen prexuízo do anterior, esta relación laboral de carácter especial poderá extinguirse por algunha das seguintes causas, sempre que estean xustificadas:

a) Diminución dos ingresos da unidade familiar ou incremento dos seus gastos por circunstancia sobrevinda.

b) Modificación substancial das necesidades da unidade familiar que xustifican que se prescinda da persoa traballadora do fogar.

c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

A extinción por estas causas producirase de acordo co disposto neste apartado.

A decisión de extinguir o contrato deberá comunicarse por escrito á persoa empregada do fogar, debendo constar de modo claro e inequívoco a vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e a causa pola que se adopta dita decisión.

Simultaneamente á comunicación da extinción, a persoa empregadora deberá pór a disposición da persoa traballadora unha indemnización, en contía equivalente ao salario correspondente a doce días por ano de servizo co límite de seis mensualidades.

No caso de que a prestación de servizos superase a duración dun ano, a persoa empregadora deberá conceder un prazo de aviso previo cuxa duración, computada desde que se comunique á persoa traballadora a decisión de extinción, haberá de ser, como mínimo, de vinte días. Nos demais supostos o aviso previo será de sete días.

Durante o período de aviso previo, a persoa que preste servizos a xornada completa terá dereito, sen perda da súa retribución, a unha licenza de seis horas semanais co fin de buscar novo emprego.

A persoa empregadora poderá substituír o aviso previo por unha indemnización equivalente aos salarios do este período.

4. De incumprirse os requisitos relativos á forma escrita da comunicación de extinción ou a posta a disposición da indemnización aos que se refire o apartado anterior, presumirase que a persoa empregadora ha optado pola aplicación do réxime *extintivo do despedimento regulado no Estatuto dos Traballadores.

Esta presunción non resultará aplicable pola non concesión do aviso previo ou o erro excusable no cálculo da indemnización, sen prexuízo da obriga da persoa empregadora de aboar os salarios correspondentes ao #este período ou ao pago da indemnización na contía correcta.

5. A decisión *extintiva non poderá levar a cabo respecto da empregada ou empregado interno entre o dezasete horas e o oito horas do día seguinte, salvo que a extinción do contrato estea motivada por falta moi grave aos deberes de lealdade e confianza.

6. De acordo con o previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Economía Social porá a disposición das empregadoras modelos e información para a debida notificación da extinción do contrato de traballo ás persoas traballadoras.

Incentivos

As persoas que teñan contratada ou contraten baixo calquera modalidade contractual a unha persoa traballadora ao servizo do fogar e déanlle de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, terán dereito a unha redución do 20 por cento na achega empresarial á cotización á Seguridade Social por continxencias comúns correspondente ao Sistema Especial para Empregados de Fogar establecido no #este réxime.

Así mesmo, terán dereito a unha bonificación do 80 por cento nas achegas empresariais á cotización por desemprego e ao Fondo de Garantía Salarial nese Sistema Especial.

As persoas empregadoras que desen de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social a unha persoa traballadora ao servizo do fogar, poderán aplicar, durante toda a situación de alta no devandito réxime, a unha bonificación do 45 por 100 ou do 30 por 100 na achega empresarial á cotización ao sistema especial, sempre que se cumpran certos requisitos de patrimonio e/o renda. Esta bonificación entrará en vigor cando se desenvolva Regulamentariamente, o prazo para este desenvolvemento regulamentario conclúe o 1 de abril de 2024.

A redución do 20% ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45% para familias numerosas sempre que os empregados de fogar presten servizos de maneira exclusiva e que os *ascendientes ou o *ascendiente, no caso de familia monoparental, exerzan unha actividade profesional por conta allea ou propia fose do fogar ou estean incapacitados para traballar.

Estas bonificacións só serán aplicables respecto dunha única persoa empregada de fogar en alta no Réxime Xeral da Seguridade Social por cada persoa empregadora. Se houbese máis dunha persoa empregada de fogar en alta no #este Réxime por cada persoa empregadora, a bonificación será aplicable unicamente respecto daquela que figure en alta en primeiro lugar.

Normativa

 • Real decreto Lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar.
 • Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar.
 • Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Requisitos das persoas traballadoras

Ser persoa traballadora con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Persoas desempregadas rexistradas na oficina de emprego.

A persoa traballadora non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido.

Quedan excluídos as persoas traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Características do contrato

O contrato realizarase:

 • Por escrito, en modelo oficial.
 • Duración entre doce meses e tres anos.
 • Prórrogas non inferiores a doce meses.

O contrato poderase celebrar a xornada completa ou parcial.

Requisitos da empresa

Non poderán contratar temporalmente a persoas con discapacidade as empresas que, nos doce meses anteriores á contratación, extinguisen contratos indefinidos por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo.

O período de exclusión contarase a partir do recoñecemento ou declaración de improcedencia do despedimento ou da Extinción derivada do despedimento colectivo.

As subvencións ao ser competencia autonómica a esixencia do cumprimento do requisito depende de cada Comunidade Autónoma, segundo o Real Decreto 818 / 2021 .

Incentivos

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Persoas traballadoras sen discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de anos. 45 3 . 500 €/ano 4 . 100 €/ano
Maiores de anos. 45 4 . 100 €/ano 4 . 700 €/ano
Persoas traballadoras con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4 . 100 €/ano 4 . 700 €/ano
Maiores de anos. 45 4 . 700 €/ano 5 . 300 €/ano

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 9 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 12 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período   impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

No caso de que a contratación se realice a xornada parcial as contías de bonificación reduciranse proporcionalmente en función da xornada establecida no contrato.

Outras características

Á terminación do contrato a persoa traballadora terá dereito a unha indemnización de doce días de salario por ano de servizo.

Posibilidade de obter os beneficios establecidos na Lei 43 / 2006 , de de 29 setembro, pola transformación do contrato temporal en indefinido.

Normativa

 • Artigo 2 . 2 e disposición adicional 1 .ª da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.
 • Lei 27 / 2014 , de de 27 novembro, do Imposto sobre Sociedades.
 • Real Decreto-lei 1 / 2023 ,de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.
 • Real Decreto 818 / 2021 , de de 28 setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego.

Requisitos das persoas traballadoras

Las personas que, prestando sus servicios laborales por cuenta y dentro de la organización de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos:

 • Teñan recoñecida unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 % e, como consecuencia diso, unha diminución da súa capacidade de traballo polo menos igual ou superior á #este porcentaxe,
 • Ou sexan pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao total, absoluta ou gran invalidade,
 • Ou sexan pensionistas de Clases Pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

A diminución da capacidade de traballo apreciarase póndose esta en relación coa capacidade normal de traballo dunha persoa de similar cualificación profesional.

A determinación do grao de discapacidade levará a cabo polos Equipos *multiprofesionales en resolución motivada, aplicándose os baremos establecidos na correspondente norma regulamentaria.

Característica do contrato

Os contratos que *concierten os Centros Especiais de Emprego poderán axustarse a calquera das modalidades do contrato de traballo de duración determinada previstas no Estatuto dos Traballadores e nas súas normas de desenvolvemento, con excepción do contrato de traballo a distancia.

 

O contrato de formación en alternancia axustarase ao previsto no artigo 11 do Estatuto dos Traballadores e nas súas normas de desenvolvemento, coas peculiaridades seguintes:

 • a) A duración máxima do contrato poderá ampliarse previo informe favorable do Equipo *multiprofesional cando, debido ao grao de discapacidade e demais circunstancias persoais e profesionais    da persoa traballadora, este non alcanzase o nivel mínimo de coñecementos requiridos para desempeñar o posto de traballo, sen que, en ningún caso, puidese exceder de seis anos.
 • *b) O Plan de formación deberá ser informado favorablemente o Equipo *multiprofesional.
 • *c) O tempo global correspondente ao ensino poderá alcanzar ata o límite máximo de dous terzos. Non se requirirá a fixación de tempo dedicado ao ensino cando o contrato se *concierte cunha persoa con discapacidade psíquica cuxo grao de discapacidade non lle permita desenvolver aquela. Cando as circunstancias o requiran, a Empresa poderá designar a unha persoa traballadora co obxecto de que se realice a supervisión e seguimento do traballador con discapacidade ao longo do proceso formativo.
  Cando as circunstancias o requiran, a Empresa poderá designar a un traballador co obxecto de que se realice a supervisión e seguimento do traballador con discapacidade ao longo do proceso formativo.
 • d) Respecto das cotizacións á Seguridade Social, aplicarase o réxime de bonificacións ou exencións de cotas que, con carácter xeral ou específico, resulte máis beneficiosa.
  O contrato de traballo poderán celebrarse contratos de traballo de duración determinada de acordo co disposto no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores.

Co fin de facilitar a adaptación profesional da persoa traballadora con discapacidade para o desempeño das tarefas que constitúen o contido do seu posto de traballo ou, no seu caso, completar a formación necesaria para o mesmo, nos contratos poderá pactarse un período de adaptación ao traballo que, á súa vez, terá o carácter de período de proba e cuxa duración non poderá exceder de seis meses.

A necesidade de que a persoa traballadora con discapacidade pase por un período de adaptación ao traballo e as condicións deste serán determinadas polo Equipo *multiprofesional.

En materia de xornada de traballo, descansos, festas, vacacións e permisos estarase ao disposto na sección quinta do capítulo segundo do título I do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo das peculiaridades seguintes:

 • a) En ningún caso poderanse realizar máis de oito horas diarias de traballo efectivo.
 • *b) Prohíbese a realización de horas extraordinarias salvo as necesarias para previr ou reparar sinistros e outros danos extraordinarios.
 • *c) A persoa traballadora, aviso previo e xustificación, poderá ausentarse do traballo para asistir a tratamentos de     rehabilitación médico-funcionais e para participar en accións de orientación, formación e *readaptación profesional, con dereito a remuneración sempre que tales ausencias non excedan de dez días nun semestre.

Requisitos da empresa

Son empresas promovidas principalmente por asociacións de persoas con discapacidade e/ou os seus familiares, sen prexuízo de que calquera persoa física ou xurídica poida constituír un.

O obxectivo principal destes centros é a integración laboral e por tanto social de persoas con discapacidade.

Para obter a cualificación de Centro Especial de Emprego, as empresas deben contar no seu persoal cun mínimo do 70 % de traballadores con discapacidade e solicitar a correspondente cualificación á administración competente.

Os Centros Especiais de Emprego son empresas cuxo obxectivo principal é o de proporcionar aos traballadores con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas características persoais e que facilite a integración laboral destes no mercado ordinario de traballo.

Poden ser creados polas Administracións Públicas, directamente ou en colaboración con outros organismos. Por Entidades, por persoas físicas, xurídicas ou comunidades de bens, que teñan capacidade xurídica e de obrar para ser empresarios.

Poden ter carácter público ou privado, con ou sen ánimo de lucro.

É indispensable a cualificación e inscrición no Rexistro de Centros do Servizo Público de Emprego Estatal (*SEPE), ou, no seu caso, no correspondente das Administracións Autonómicas.

A xestión está suxeita ás mesmas normas que afectan a calquera empresa.

Incentivos

As axudas que poden recibir consisten en:

1 . Subvencións recollidas no *R.D. 818 / 2021 de de 28 setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego.

2 . Bonificación do 100 % da cota empresarial á Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidade profesional e as cotas de recadación conxunta.

Os Centros Especiais de Emprego poderán recibir asistencia técnica destinada ao mantemento de postos de traballo, podendo ser concedida a instancia de parte ou de oficio cando o estudo do expediente así o demande.

3 . Axudas para as Unidades de Apoio á Actividade Profesional (*R.D. 469 / 2006 , de de 21 abril).

Enténdese por Unidades de Apoio á Actividade Profesional os equipos *multiprofesionales, enmarcados dentro dos Servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego, que mediante o desenvolvemento de distintas funcións e labores, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos #este centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia no mesmo.

Outras características

O traballo que realice a persoa traballadora con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego deberá ser produtivo e remunerado, adecuado ás características individuais da persoa traballadora, con vistas a favorecer a súa adaptación persoal e social, e facilitar, no seu caso, a súa posterior integración laboral no mercado ordinario de traballo.

Co fin de garantir que o traballo se *adecue en todo momento ás características persoais e profesionais do traballador con discapacidade e valorar o grao de adaptación profesional alcanzado, os Equipos *Multiprofesionales someteranlles a revisión, polo menos cunha periodicidade de dous anos. Se como consecuencia da revisión os Equipos *Multiprofesionales observasen que o traballo que realiza (antes) o traballador (agora) a persoa traballadora supón un grave risco para a súa saúde, deberán declarar a *inadecuación do mesmo, debendo pasar nese caso a persoa traballadora a ocupar outro posto adecuado ás súas características dentro do propio Centro e de non ser iso posible cesarán na prestación de servizos, nas condicións previstas no artigo 16 .

No caso de que o risco queda constatado con anterioridade á revisión periódica do Equipo *Multiprofesional, procederase da mesma forma, dando conta diso inmediatamente ao Equipo *Multiprofesional.

Normativa

 • Real Decreto 1368 / 1985 , de de 17 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos minusválidos que traballen nos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto Lexislativo 1 / 2013 , de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.
 • Real Decreto 2273 / 1985 , de de 4 decembro, polo que se aproba o Regulamento dos Centros Especiais de Emprego definidos no artigo 42 da Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, de Integración Social do Minusválido.
 • Orde de de 16 outubro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral dos minusválidos en centros especiais de emprego e traballo autónomo.
 • Real Decreto 818 / 2021 , de de 28 setembro, polo que se regulan os programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego.
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Requisitos das persoas traballadoras

Estar en posesión do título de Doutor ou Doutora.

Requisitos da empresa

Poderán celebrar estes contratos os Organismos Públicos de Investigación das Administracións Públicas, as Universidades públicas cando sexan perceptoras de fondos cuxo destino inclúa a contratación de persoal investigador ou para o desenvolvemento dos seus programas propios de I+D+i, Universidades privadas e da Igrexa católica cando perciban fondos cuxo destino inclúa a contratación de persoal investigador, Entidades privadas sen ánimo de lucro que realicen actividades I+D tecnolóxico nos termos da disposición adicional 1 ª da Lei 14 / 2011 , de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, Consorcios Públicos e Fundacións do sector público nos termos da disposición adicioanl 1 ª da Lei 14 / 2011 , de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación e outros organismos de investigación da A.G.E. cando realicen actividade investigadora e sexan beneficiarios de axudas e subvencións que inclúan a contratación de persoal investigador.

Caracteristicas do contrato

A finalidade do contrato será a de realizar *primordialmente tarefas de investigación, desenvolvemento, transferencia de coñecemento e innovación, orientadas á obtención polo persoal investigador dun elevado nivel de perfeccionamento e especialización profesional, que conduzan á consolidación da súa experiencia profesional.

O contrato será de duración determinada e con dedicación a tempo completo.

A duración do contrato será polo menos de tres anos, e poderá prorrogarse ata o límite máximo de seis anos. As prórrogas non poderán ter unha duración inferior a un ano.

Ningunha persoa traballadora poderá ser contratada mediante esta modalidade, na mesma ou distinta entidade, por un tempo superior a seis anos, incluídas as posibles prórrogas, salvo no caso das persoas traballadoras con discapacidade para as que o tempo non poderá ser superior a oito anos.

A retribución destes investigadores non poderá ser inferior á que corresponda ao persoal investigador que realice actividades análogas. Este persoal investigador poderá prestar colaboracións complementarias en tarefas docentes relacionadas coa actividade de investigación proposta ata un máximo de 100 horas anuais.

Normativa

 • Artigo 22 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

Requisitos das persoas traballadoras

Estar en posesión do Título de licenciado, enxeñeiro, arquitecto, graduado universitario con grao de polo menos 300 créditos ECTST ((European Credit Transfer System), ou master universitario, ou equivalente e fosen admitidos a un programa de doutoramento. Este persoal terá a consideración de persoal investigador predoutoral en formación.

Caracteristicas do contrato

O contrato formalizarase por escrito entre o persoal investigador predoutoral en formación na súa condición de traballador e a Universidade pública ou organismo de investigación titular da unidade investigadora na súa condición de empregador, e deberá acompañarse de escrito de admisión ao programa de doutoramento expedido pola unidade responsable do este programa, ou pola escola de doutoramento ou posgrao no seu caso.

O contrato será de duración determinada con dedicación a tempo completo.

A duración do contrato non poderá ser inferior a un ano, nin exceder de catro anos. Cando se concierte por unha duración inferior a catro anos poderá prorrogarse sucesivamente sen que, en ningún caso, as prórrogas poidan ter unha duración inferior a un ano.

En ningún caso o contrato inicial máis as prórrogas poderá exceder de catro anos.

No caso de persoas con discapacidade o contrato poderá alcanzar unha duración máxima de seis anos, prorrogas incluídas, tendo en conta as características da actividade investigadora e o impacto do grao das limitacións no desenvolvemento da actividade, previo informe favorable do Servizo Público de Emprego competente, que a estes efectos poderá solicitar informe dos equipos técnicos de valoración e orientación da discapacidade competentes.

Cando o contrato resulte prorrogable, e a persoa traballadora continúe desenvolvendo as actividades obxecto do mesmo, entenderase prorrogado automaticamente, salvo informe desfavorable de avaliación motivado emitido pola comisión académica do programa de doutoramento, ou no seu caso da escola de doutoramento, ata completar a súa duración máxima.

O persoal investigador predoutoral en formación non poderá ser contratado mediante esta modalidade, na mesma ou distinta entidade, por un tempo superior ao máximo posible de catro ou seis anos, segundo os casos.

Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, no caso de que, por estar xa contratado o traballador baixo esta modalidade, o tempo que reste ata o máximo de catro anos, ou de seis no caso de persoas con discapacidade, sexa inferior a un ano, poderá concertarse o contrato, ou a súa prórroga, polo tempo que reste ata o máximo establecido en cada caso.

As situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural, maternidade, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento e paternidade, suspenderán o cómputo da duración do contrato. Igualmente suspenderano as situacións previstas no artigo 45 . 1 .n) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, como medida de protección das mulleres vítimas de violencia de xénero.

A retribución deste contrato non poderá ser inferior ao 56 100 por de o salario fixado para as categorías equivalentes nos convenios colectivos do seu ámbito de aplicación durante os dous primeiros anos, ao 60 100 por durante o terceiro ano, e ao 75 100 por durante o cuarto ano. Tampouco poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional que se estableza cada ano, segundo o artigo 27 do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Para o establecemento das retribucións anteriores tomarase como referencia mínima a categoría correspondente ao Grupo 1 de persoal laboral da táboa salarial recollida no convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado.

Incentivos

A contratación de persoal investigador baixo a modalidade de contrato predoctoral dará dereito, durante a vixencia do contrato, incluídas as súas prórrogas, a unha bonificación de 115 euros ao mes.

Normativa

 • Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación.
 • Artigo 21 e disposicións adicionais primeira e décimo oitava da Lei 14/2011, de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.
 • Real Decreto 2720/1998, de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada.
 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos das persoas traballadoras

Estar nun centro penal como penado.

Características do contrato

A relación laboral regularase de acordo con o Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo.

A duración coincidirá coa da obra ou o servizo que se lle encomende.

Realizarase no modelo oficial establecido para o efecto e comunicarase ao Servizo Público de Emprego no prazo do dez días seguintes á súa concertación.

Requisitos da empresa

Entidade Estatal Traballo Penal e Formación para o Emprego ou órgano autonómico equivalente.

Incentivos

Bonificación do 65 % das cotizacións, relativas aos mesmos, polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, formación profesional e Fondo de Garantía Salarial.

Así mesmo, ás cotas empresariais por continxencias comúns que se determinen para este traballadores aplicaráselles unha bonificación do 45 por cento. Cando resulten de aplicación as bonificacións que puidesen estar establecidas ou se establezan para as relacións laborais de carácter especial, optarase polas que resulten máis beneficiosas..

Normativa

 • Real Decreto 782/2001, de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade.
 • Disposición adicional 23 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015.

Requisitos das persoas traballadoras

Os menores internos que teñan a idade laboral legalmente establecida, teñen dereito a un traballo remunerado, dentro das dispoñibilidades da entidade pública, e ás prestacións sociais que legalmente lles correspondan.

Requisitos da empresa

Terá a consideración de persoa empregadora a entidade pública correspondente ou a persoa física ou xurídica coa que teña establecido o oportuno concerto, sen prexuízo da responsabilidade solidaria da entidade pública, respecto dos incumprimentos en materia salarial e de Seguridade Social.

A estes efectos, a entidade pública levará a cabo as actuacións necesarias para facilitar que este menores desenvolvan actividades laborais remuneradas de carácter produtivo, dentro ou fóra dos centros, en función do réxime ou tipo de internamento.

A relación laboral das persoas internas que se desenvolva fose dos centros e estea sometida a un sistema de contratación ordinaria con empresarios regularase pola lexislación laboral común, sen prexuízo da supervisión que no desenvolvemento destes contratos póidase realizar pola entidade pública competente sobre a súa adecuación co programa de execución da medida.

O traballo produtivo que se desenvolva nos centros específicos para menores infractores será dirixido pola entidade pública correspondente, directamente ou a través de persoas físicas ou xurídicas coas que se establezan concertos.

Características do contrato

Ás persoas traballadoras menores de 18 anos aplicaránselles as normas seguintes:

 1. Non poderán realizar traballos nocturnos, nin aquelas actividades ou postos de traballo prohibidos aos menores.
 2. Non poderán realizar horas extraordinarias.
 3. Non poderán realizar máis de oito horas diarias de traballo efectivo, incluíndo, no seu caso, o tempo dedicado á formación e, se traballasen para varios empregadores, as horas realizadas para cada un deles.
 4. Sempre que a duración da xornada diaria continuada exceda de catro horas e media, deberá establecerse un período de descanso durante a este xornada non inferior a minutos.. 30
 5. A duración do descanso semanal será como mínimo de dous días ininterrompidos.
 6. No seu caso, poderanse establecer reglamentariamente outras especialidades que se consideren necesarias en relación coa Normativa existente para os penados.

En todo caso, o traballo que realicen as persoas internas terá como finalidade esencial a súa inserción laboral, así como a súa incorporación ao mercado de traballo. Para estes efectos, a práctica laboral complementarase con cursos de formación profesional ocupacional ou outros programas que melloren a súa competencia e capacidade laboral e favorezan a súa futura inserción laboral.

Seralles de aplicación a Normativa reguladora da relación laboral especial penal e da protección de Seguridade Social establecida na lexislación vixente para o colectivo de menores.

Normativa

 • Lei Orgánica 5/2002, de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional.
 • Real Decreto 1774/2004, de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5/2000, de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores.
 • Real Decreto 782/2001, de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade.

Características do contrato

Celebrado cun grupo de persoas traballadoras considerado na súa totalidade.

A empresa non terá fronte a cada un dos seus membros os dereitos e deberes que como tal compétenlle.

O/o xefe/a de grupo ostentase a representación dos que o integran, respondendo as obrigas inherentes á #este representación.

O contrato poderá ser verbal ou escrito.

A súa duración poderá ser duración determinada.

O contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego no prazo de dez días e comunicarase a súa celebración no mesmo prazo se é verbal.

Normativa

Definición

Considérase persoal de Alta Dirección a aquelas persoas traballadoras que exercitan poderes inherentes á titularidade xurídica da empresa, e os relativos aos obxectivos xerais da mesma con autonomía e plena responsabilidade só limitadas polos criterios e instrucións directas emanadas da persoa ou dos órganos superiores de goberno e administración da Entidade que respectivamente ocupe aquela titularidade.

Características do contrato

Formalizarase por escrito, en exemplar duplicado, un para cada parte contratante. En ausencia de pacto escrito, entenderase que o empregado é persoal de alta dirección cando se dean os supostos do artigo 8 . 1 . do Estatuto dos Traballadores e a prestación profesional correspóndase coa que define o artigo 1 . 2 . do Real Decreto 1382 / 1985 , de de 1 agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección.

Poderá concertarse un período de proba que en ningún caso poderá exceder de nove meses, se a súa duración é indefinida.

Transcorrido o período de proba sen que se produciu desistimiento, o contrato producirá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador na Empresa.

O contrato de traballo terá a duración que as partes acorden.

A xornada, horarios, festas e permisos, así como para vacacións, será o fixado nas cláusulas do contrato, en canto non configuren prestacións a cargo do empregado que excedan notoriamente das que sexan usuais no ámbito profesional correspondente.

Normativa

 • Real Decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección.

Calquera outra relación laboral que non poida incluírse en ningunha das definidas nesta guía.

(Queda derrogado desde o 1 / 1 / 2013 , disposición derrogatoria única lei 27 / 2011 , de de 1 agosto, excepto para os supostos que se indican)

Definición

Este contrato ten por obxecto a contratación de persoas traballadoras desempregadas en substitución de persoas traballadoras que anticipen a súa idade ordinaria de xubilación de sesenta e cinco a sesenta e catro anos.

Esta medida de fomento de emprego queda derrogada #de acordo con a disposición xa citada,fóra dos seguintes supostos #de acordo con o establecido na disposición final 10 . 2 da Lei 27 / 2011 , de de 1 agosto.

Seguirase aplicando a regulación da pensión de xubilación, nas súas diferentes modalidades, requisitos de acceso e condicións e regras de determinación de prestacións, vixentes antes da entrada en vigor da citada Lei, ás pensións de xubilación que se causen antes de xaneiro de en 2019 os seguintes supostos:

 • a) As persoas cuxa relación laboral se extinguise antes da publicación da Lei 27 / 2011 , de de 1 agosto.
 • *b) As persoas con relación laboral suspendida ou extinguida como consecuencia de decisións adoptadas en expedientes de regulación de emprego, ou por medio de convenios colectivos de calquera ámbito e/ou acordos colectivos de empresa, así como por decisións adoptadas en procedementos concursais, aprobados ou subscritos con anterioridade á data de publicación da presente Lei, con independencia de que a Extinción da relación laboral produciuse con anterioridade ou posterioridade ao 1 de xaneiro de .. 2013
 • *c) Quen accedesen á pensión de xubilación parcial con anterioridade á data de publicación da presente Lei, así como as persoas incorporadas antes da data de publicación desta Lei a plans de xubilación parcial, recollidos en convenios colectivos de calquera ámbito ou acordos colectivos de empresas, con independencia de que o acceso á xubilación parcial produciuse con anterioridade ou posterioridade ao 1 de xaneiro de .. 2013

Características do contrato

A súa duración será como mínimo dun ano.

Á persoa traballadora que se xubila débelle faltar un ano como máximo para alcanzar a idade ordinaria de xubilación.

O contrato de substitución poderá concertarse ao abeiro de calquera das modalidades de contratación, excepto a contratación a tempo parcial e a modalidade prevista no artigo 15 . 1 .*b) do Estatuto dos Traballadores (eventual por circunstancias da produción).

Haberá de formalizarse por escrito, debendo constar no mesmo o nome da persoa traballadora a quen se substitúe.

O contrato comunicarase no prazo do dez días seguintes á súa concertación ao Servizo Público de Emprego correspondente, onde quedará depositado un exemplar; outra copia do contrato será entregada ao traballador que se xubile, para que o presente na entidade xestora á que corresponda o recoñecemento do dereito á pensión de xubilación.

Outras características

Nos supostos en que estea prevista a aplicación de coeficientes *reductores da idade mínima de sesenta e cinco anos, #este coeficientes aplicaranse á idade de sesenta e catro anos.

Se durante a vixencia do contrato prodúcese o cesamento da persoa traballadora, a empresa queda obrigada a substituílo, no prazo de quince días, por outra persoa traballadora desempregada polo tempo que reste para alcanzar a duración mínima do contrato, salvo caso de forza maior.

En caso de incumprimento, a empresa deberá aboar á entidade xestora o importe da prestación de xubilación devindicada ata o cesamento do traballador contratado.

Normativa

 • Lei 27 / 2011 , de de 1 agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema de Seguridade Social.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-010-5

Actualizado a setembro de 2023