CONTRATO TEMPORAL

Indice de Contidos

 1. Contrato Temporal
 2. Cláusulas específicas do contrato temporal de obra ou servizo determinado
 3. Cláusulas específicas do contrato temporal eventual por circunstancias da producción
 4. Cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade
 5. Cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade que se celebre para substituír ao traballador que estea en situación de excedencia por coidado de familiares, con redución de cotas á seguridade social
 6. Cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade para substituír a traballadores en formación por traballadores beneficiarios de prestacións por desemprego
 7. Cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade para substituír a traballadores durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural ou suspensión por paternidade
 8. Cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade para substituír baixas por incapacidade temporal de persoas con discapacidade
 9. Cláusulas específicas do contrato temporal de interinidade para substituír a traballadoras vítimas de violencia de xénero
 10. Cláusulas específicas do contrato temporal para treballadores en situación de exclusión social
 11. Cláusulas específicas do contrato temporal para treballadores que teñan acreditada pola administración competente a condición de vítima de violencia de xénero, doméstica, vítima do terrorismo ou vítima de trata de seres humanos
 12. Cláusulas específicas do contrato de duración determinada temporal para treballadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
 13. Cláusulas específicas do contrato temporal de fomento de emprego para treballadores en situación de exclusión social en empresas de inserción
 14. Cláusulas específicas do contrato temporal para traballadores maiores de cincuenta e dous anos beneficiarios dos subsidios por desemprego
 15. Cláusulas específicas do contrato temporal de situación de xubilación parcial
 16. Cláusulas específicas do contrato temporal de substitución
 17. Cláusulas específicas do contrato temporal de traballos de interés social / fomento de emprego agrario
 18. Cláusulas específicas do contrato temporal de servizo do fogar familiar
 19. Cláusulas específicas do contrato temporal de persoas con discapacidade
 20. Cláusulas específicas do contrato temporal de persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (CEE)
 21. Cláusulas específicas do contrato temporal para a realización dun proxecto específico de investigación científica e técnica
 22. Cláusulas específicas do contrato temporal de acceso ao sistema español de ciencia, tecnoloxía e innovación
 23. Persoal investigador predoutoral en formación
 24. Cláusulas específicas do contrato temporal para penados en institucións penais
 25. Cláusulas específicas do contrato temporal de menores e novos, en centros de menores sometidos a medidas de internamento
 26. Cláusulas específicas do contrato temporal de traballo en grupo
 27. Cláusulas específicas do contrato temporal de alta dirección
 28. Outros
 29. Cláusulas específicas do contrato temporal de substitución por anticipación da idade de xubilación

Definición

O contrato temporal, é aquel que ten por obxecto o establecemento dunha relación laboral entre empresario e traballador por un tempo determinado.

O contrato de traballo temporal poderá celebrarse a xornada completa ou parcial.

O contrato de traballo temporal formalizarase por escrito, poderá ser verbal cando na situación de eventual por circunstancias da produción a duración do mesmo sexa inferior a catro semanas e a xornada completa.

Cláusulas específicas

Pódense dar como situacións de temporalidade:

A causada polo obxecto da contratación (situacións de obra ou servizo, eventual por circunstancias da produción e interinidade).

Pola súa finalidade de incentivación do emprego (temporal de fomento de emprego de persoas con discapacidade, de traballadores en situación de exclusión social, substitución, xubilación parcial, substitución por anticipación da idade de xubilación, traballadores que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia de xénero, doméstica ou vítima de terrorismo, traballadores maiores de cincuenta e dous anos beneficiarios dos subsidios por desemprego e a situación de vinculación formativa).

Pola súa función específica, como sería o suposto do impulso á actividade investigadora(a realización dun proxecto específico de investigación científica e técnica, de acceso ao Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, de persoal investigador en formación e a predoutoral ou para persoal investigador predoutoral en formación) ou o de incentivo á contratación temporal para traballos subvencionados de interese social/Fomento de emprego agrario.

Tamén hai situacións de temporalidade nos supostos de traballadores penados en institucións penais e no caso de menores e mozos en centros de menores sometidos a medidas de internamento.

Os contratos temporais ou de duración determinada poden nalgúns casos ser beneficiarios de incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que en cada caso esíxanse pola normativa de aplicación, dependendo das características da situación temporal, da empresa, do traballador, da xornada ou da duración.

O uso inxustificado da contratación temporal ou o incumprimento de obrigas converte a contratación temporal en indefinida.

Os traballadores que nun período de trinta meses estivesen contratados durante un prazo superior a vinte e catro meses, con ou sen solución de continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo coa mesma empresa ou grupo de empresas, mediante dúas ou máis contratos temporais, sexa directamente ou a través da súa posta a disposición por empresas de traballo temporal, coas mesmas ou diferentes modalidades contractuais de duración determinada, adquirirán a condición de traballadores fixos, excepto para as relacións laborais de interinidade e substitución.

O establecido no parágrafo anterior tamén será de aplicación cando se produzan supostos de sucesión ou subrogación empresarial conforme ao disposto legal ou convencionalmente.

Formalización

A súa formalización pode ser verbal ou escrita. Deberán constar por escrito, os acollidos ao programa de fomento do emprego e cando así o esixa unha disposición legal e, en todo caso, os de substitución, os contratos para a realización dunha obra ou servizo determinado, os dos traballadores que traballen a distancia e os contratados en España ao servizo de empresas españolas no estranxeiro. Igualmente constarán por escrito os contratos por tempo determinado cuxa duración sexa superior a catro semanas. Así como os contratos de traballo dos pescadores.

De non observarse a formalización por escrito cando sexa esixible, o contrato presumirase celebrado por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite a súa natureza temporal ou o carácter a tempo parcial dos servizos, tal e como establece o artigo 8 . 2 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito mesmo durante o transcurso da relación laboral.

Adquirirán a condición de traballadores fixos, calquera que fose a modalidade da súa contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente puidese fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

Presumiranse por tempo indefinido os contratos temporais celebrados en fraude de lei.

Os empresarios haberán de notificar á representación legal dos traballadores nas empresas os contratos realizados de acordo con as modalidades de contratación por tempo determinado previstas na Normativa reguladora cando non exista obrigación legal de entregar copia básica dos mesmos.

O contido do contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prorrogas, deban ou non formalizarse por escrito.

Cando se formalice o contrato cun traballador con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

No suposto de traballadores a distancia no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación.

Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

Normativa

 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Obxecto

Este contrato ten por obxecto a realización de obras ou servizos con autonomía e sustantividad propias dentro da actividade da empresa e cuxa execución, aínda que limitada no tempo, é en principio de duración incerta, non podendo ter unha duración superior a tres anos.

Os Convenios Colectivos poderán identificar aqueles traballos ou tarefas con sustantividad propia dentro da actividade normal da empresa que poidan cubrirse con contratos desta natureza.

Caracteristicas do contrato

Poderá concertarse a tempo completo ou a tempo parcial.

Será a do tempo esixido para a realización da obra ou servizo. Se o contrato fixase unha duración ou un termo, estes deberán considerarse de carácter orientativo en función do establecido anteriormente, non podendo superar o tres anos de duración, ampliable en doce meses máis por Convenio Colectivo de ámbito sectorial estatal ou na súa falta por convenios sectoriais de ámbito inferior. Transcorridos estes prazos, os traballadores adquirirán a condición de traballadores fixos da empresa.

O contrato deberá formalizarse sempre por escrito e deberá especificar con precisión e claridade o carácter da contratación e identificar suficientemente a obra ou o servizo que constitúa o seu obxecto, a duración do contrato, así como o traballo a desenvolver.

 • O contrato extinguirase, previa denuncia de calquera das partes, cando finalice a obra ou servizo obxecto do contrato.
 • Cando a duración do contrato sexa superior a un ano, a parte que formule a denuncia está obrigada a notificar á outra a terminación do contrato cunha antelación mínima de quince días. O incumprimento por parte do empresario do prazo mencionado anteriormente obrigaralle ao abono dunha indemnización equivalente ao salario correspondente aos días en que este prazo se incumprise.
 • Executada a obra ou servizo, se non houbese denuncia expresa e o traballador continuase prestando os seus servizos, o contrato considerarase prorrogado tácitamente por tempo indefinido, salvo proba en contrario que acredite a natureza temporal da prestación.
 • Á finalización do contrato, chegado a termo, o traballador terá dereito a recibir unha indemnización de doce días de salario por cada ano de servizo para os contratos temporais celebrados a partir do 1 de xaneiro de .. 2015

Outras características

Transfórmase en indefinido, salvo proba en contrario que acredite a natureza temporal da prestación:

 • Por falta de forma escrita. No suposto de contrato a tempo parcial, a falta de forma escrita determinará así mesmo que o contrato se presuma celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter a tempo parcial dos servizos.
 • Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un período superior al período de prueba.
 • Se chegado o termo non se produciu denuncia dalgunha das partes e continuásese realizando a prestación laboral.
 • Tamén se presumirán por tempo indefinido os celebrados en fraude de lei.

Normativa

 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2720 / 1998 , de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. [Permalink ELI]

Obxecto

Se concierta para atender esixencias circunstanciais do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos, aínda tratándose da actividade normal da empresa.

Caracteristicas do contrato

Poderá concertarse a tempo completo ou a tempo parcial.

A duración máxima deste contrato será de seis meses dentro dun período de doce meses.

En atención ao carácter estacional da actividade en que se poden producir as circunstancias sinaladas anteriormente, os Convenios Colectivos de ámbito sectorial estatal ou, na súa falta, os convenios colectivos sectoriais de ámbito inferior poderán modificar indistintamente:

 1. A duración máxima do contrato.
 2. O período dentro do cal pode celebrarse.
 3. Ambas as cousas.

En calquera caso, os convenios colectivos non poderán establecer un período de referencia que exceda de dezaoito meses nin unha duración máxima do contrato que exceda do tres cuartas partes do este período de referencia, non sendo superior a doce meses.

No caso de que o contrato eventual se concierte por un prazo inferior á duración máxima legal ou convencionalmente establecida, poderá prorrogarse mediante acordo das partes, por unha única vez, sen que a duración total do contrato poida exceder da este duración máxima.

Formalizaranse por escrito cando a súa duración exceda de catro semanas e naqueles casos que se concierten a tempo parcial.

No contrato deberá constar con precisión e claridade a causa ou circunstancia que o xustifique e ademais, entre outros extremos, a duración e o traballo a desenvolver.

O contrato eventual por circunstancias da produción extinguirase, previa denuncia de calquera das partes, pola expiración do tempo convido.

Os contratos que teñan establecida legal ou convencionalmente unha duración máxima e que se concertaron por unha duración inferior á mesma entenderanse prorrogados tácitamente, ata a correspondente duración máxima, cando non mediase denuncia ou prórroga expresa antes do seu vencemento e o traballador continúe prestando servizos.

Á finalización do contrato, chegado a termo, o traballador terá dereito a recibir unha indemnización de doce días de salario por cada ano de servizo para os contratos temporais celebrados a partir do 1 de xaneiro de .. 2015

Outras características

Transfórmase en indefinido, salvo proba en contrario que acredite a natureza temporal da prestación:

 • Por falta de forma escrita. No suposto de contrato a tempo parcial, a falta de forma escrita determinará así mesmo que o contrato se presuma celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter a tempo parcial dos servizos.
 • Por falta de alta na Seguridade Social, se transcorrese un período superior ao período de proba.
 • Se chegado o termo non se produciu denuncia dalgunha das partes e continuásese realizando a prestación laboral.
 • Tamén se presumirán por tempo indefinido os celebrados en fraude de lei.

Normativa

 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2720 / 1998 , de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. [Permalink ELI]

Obxecto

Substituír a traballadores con dereito a reserva do posto de traballo, en virtude de norma, convenio colectivo ou acordo individual, ou para cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción para a súa cobertura definitiva.

Caracteristicas do contrato

Deberá celebrarse a xornada completa excepto en dous supostos:

 • a) Cando o traballador substituído estivese contratado a tempo parcial ou se trate de cubrir temporalmente un posto de traballo cuxa cobertura definitiva se vaia a realizar a tempo parcial.
 • b) Cando o contrato se realice para complementar a xornada reducida dos traballadores que exerciten o dereito recoñecido no artigo 37 , apartados 4 , 5 e 6 do Estatuto dos Traballadores, ou naqueloutros supostos en que, de conformidade co establecido legal ou convencionalmente, acordouse unha redución temporal da xornada do traballador substituído, así como nos supostos en que os traballadores gocen a tempo parcial do permiso de maternidade, adopción ou acollemento, preadoptivo ou permanente.

A duración do contrato de interinidade será a do tempo que dure a ausencia do traballador substituído con dereito á reserva do posto de traballo.

Cando o contrato se realice para cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción para a súa cobertura definitiva, a duración será a do tempo que dure o proceso de selección ou promoción para a cobertura definitiva do posto, sen que poida ser superior a tres meses nin celebrarse un novo contrato co mesmo obxecto unha vez superada dita duración máxima.

O contrato deberá formalizarse sempre por escrito e deberá especificar con precisión e claridade o carácter da contratación, identificar o traballador substituído e a causa da substitución e, no seu caso, o posto de traballo cuxa cobertura definitiva se producirá tras o proceso de selección externa ou promoción interna, así como especificar suficientemente a circunstancia que determina a súa duración, a duración do contrato e o traballo a desenvolver.

O contrato de interinidade extinguirase, previa denuncia de calquera das partes, cando se produza calquera das seguintes causas:

 1. A reincorporación do traballador substituído.
 2. O vencemento do prazo legal ou convencionalmente establecido para a reincorporación.
 3. A Extinción da causa que deu lugar á reserva do posto de traballo.
 4. O transcurso do prazo de tres meses nos procesos de selección ou promoción para a provisión definitiva de postos de traballo ou do prazo que resulte de aplicación nos procesos de selección nas administracións públicas.

Os contratos de interinidade que teñan establecida legal ou convencionalmente unha duración máxima e que se concertaron por unha duración inferior á mesma entenderanse prorrogados tácitamente, ata a correspondente duración máxima, cando non mediase denuncia ou prórroga expresa antes do seu vencemento e o traballador continuase prestando servizos.

Outras características

Transfórmase en indefinido, salvo proba en contrario que acredite a natureza temporal da prestación:

 • Por falta de forma escrita. No suposto de contrato a tempo parcial, a falta de forma escrita determinará así mesmo que o contrato se presuma celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter a tempo parcial dos servizos.
 • Por falta de alta na Seguridade Social, se transcorrese un período superior ao período de proba.
 • Se chegado o termo non se produciu denuncia dalgunha das partes e continuásese realizando a prestación laboral.

Tamén se presumirán por tempo indefinido os celebrados en fraude de lei.

Normativa

 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2720 / 1998 , de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada [Permalink ELI]

Incentivos

Rexen as normas xerais expostas en Contrato “de interinidade” coas seguintes particularidades:

Os contratos de interinidade que se celebren para substituír ao traballador que estea en situación de excedencia por coidado de familiares terán dereito a unha redución nas cotizacións empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns nas contías que se especifican a continuación cando este contratos se celebren con beneficiarios de prestacións por desemprego, de nivel contributivo ou asistencial, que leven máis dun ano como perceptores:

 • a) 95 % durante o primeiro ano de excedencia do traballador que se substitúe.
 • b) 60 % durante o segundo ano de excedencia do traballador que se substitúe.
 • c) 50 % durante o terceiro ano de excedencia do traballador que se substitúe.

Os citados beneficios non serán de aplicación ás contratacións que afecten ao cónxuxe, ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive do empresario ou quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración de sociedades.

Normativa

 • Disposición adicional 21.ª do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Características

Rexen as normas xerais expostas en Contrato “de interinidade” coas seguintes particularidades:

 • Poderán acollerse a este programa todas as empresas, calquera que sexa o tamaño do seu persoal, que substitúan aos seus traballadores con desempregados beneficiarios de prestacións por desemprego durante o tempo en que aqueles participen en accións de formación, sempre que tales accións estean financiadas por calquera das administracións públicas.
 • A aplicación deste programa será obrigatoria para os traballadores desempregados beneficiarios de prestacións por desemprego.

Incentivos

O traballador desempregado contratado percibirá a prestación contributiva ou o subsidio por desemprego a que teña dereito polo 50 % da contía durante a vixencia do contrato, co límite máximo do dobre do período pendente de percibir da prestación ou do subsidio.

O empresario, durante o período de percepción da prestación ou subsidio que se compatibiliza, deberá abonar ao traballador a diferenza entre a contía da prestación ou subsidio por desemprego recibida polo traballador e o salario que lle corresponda, sendo así mesmo responsable da totalidade das cotizacións á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario indicado, incluíndo o importe da prestación ou do subsidio por desemprego.

As empresas deberán presentar na oficina de emprego un certificado expedido pola Administración pública ou entidade encargada de xestionar a formación mediante o cal se acredite a participación dos seus traballadores nas accións formativas programadas, así como o tempo de duración das mesmas.

Normativa

 • Disposición transitoria sexta da Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad. [Permalink ELI]

Incentivos

Rexen as normas xerais expostas en Contrato “de interinidade” coas seguintes particularidades:

 • Os contratos de interinidade que se celebren con persoas desempregadas para substituír a traballadores que teñan suspendido o seu contrato de traballo durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural ou suspensión por paternidade, adopción, acollemento preadoptivo ou permanente nos termos establecidos no artigo 48 . 4 e 48 bis do Estatuto dos Traballadores terán dereito a unha bonificación do 100 % nas cotas empresariais da Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, e nas achegas empresariais das cotas de recadación conxunta. Este beneficios estenderanse tamén aos socios traballadores, socios de traballo das sociedades cooperativas e traballadores autónomos, con independencia do réxime de afiliación.
 • Se o traballador non esgota o período de descanso a que tivese dereito, os beneficios extinguiranse no momento do seu *reincorporación á empresa.
 • Na cotización dos traballadores ou dos socios traballadores ou socios de traballo das sociedades cooperativas substituídos durante os períodos de descanso por maternidade, adopción, acollemento e risco durante o embarazo, mediante contratos de interinidade bonificados establecidos con desempregados, seralles de aplicación unha bonificación do 100 % nas cotas empresariais á Seguridade Social, incluídas as de accidente de traballo e enfermidade profesional, e nas achegas empresariais das cotas de recadación conxunta.
 • Só será de aplicación esta bonificación mentres coincidan no tempo a suspensión da actividade polas este causas e o contrato de interinidade do substituído (disposición adicional 2 .ª da Lei 12 / 2001 , de de 9 xullo), modificada pola Lei Orgánica 3 / 2007 , de de 22 marzo(B.Ou.E de de 23 marzo).

Exclusións

Os citados beneficios non serán de aplicación nos seguintes casos:

 • A) Contratacións que se celebren co cónxuxe, ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive do empresario ou daqueles que sexan membros dos órganos de administración das sociedades.
 • B) Contratos celebrados polas Administracións Públicas e os seus Organismos autónomos.

Normativa

 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2720 / 1998 , de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 11 / 1998 , de de 4 setembro, polo que se regulan as bonificacións de cotas á Seguridade Social dos contratos de interinidade que se celebren con persoas desempregadas para substituír a traballadores durante os períodos de descanso por maternidade, adopción e acollemento. [Permalink ELI]
 • Lei 39 / 1999 , de de 5 novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras. [Permalink ELI]
 • Lei Orgánica 3 / 2007 , de de 22 marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. [Permalink ELI]

Características do contrato

Rexen as normas xerais expostas en Contrato “temporal: Cláusulas especificas interinidade” coas seguintes peculiaridades:

Os traballadores contratados deben ser persoas con discapacidade desempregadas que substitúan a traballadores con discapacidade que teñan suspendido o seu contrato de traballo por incapacidade temporal durante o período en que persista dita situación.

Incentivos

Terase dereito a unha bonificación do 100 % das cotas empresariais á Seguridade Social, incluídas as de accidente de traballo e de enfermidades profesionais, e nas achegas empresariais das cotas de recadación conxunta.

Normativa

 • Disposición adicional novena da Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad. [Permalink ELI]

Características do contrato

Rexen as normas xerais expostas en Contrato “temporal: Cláusulas especificas interinidade”.

Incentivos

As empresas que formalicen contratos de interinidade para substituír a traballadoras vítimas de violencia de xénero que suspendan o seu contrato de traballo ou exercitar o seu dereito á mobilidade xeográfica ou ao cambio de centro de traballo terán dereito a unha bonificación do 100 % das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, durante todo o período de suspensión da traballadora substituída ou durante seis meses nos supostos de mobilidade xeográfica ou cambio de centro de traballo. Cando se produza a reincorporación, esta realizarase nas mesmas condicións existentes no momento da suspensión do contrato de traballo.

Normativa

 • Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados rexistrados na oficina de emprego ou traballando noutras empresas cun contrato a tempo parcial, sempre que a súa xornada de traballo sexa inferior a un terzo da xornada de traballo dun traballador a tempo completo comparable, en situación de exclusión social. A exclusión social será acreditada polos correspondentes servizos sociais competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

A) Perceptores de Rendas Mínimas de Inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.

B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior, por algunha das seguintes causas:

 • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora.
 • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.

C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta, procedentes de Institucións de Protección de Menores.

D) Persoas con problemas de drogadicción ou alcoholismo que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.

E) Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.

F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopan en situación de liberdade vixiada e os ex internos.

G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata 2 º o grao inclusive, co empresario ou con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e contrate a un só familiar menor de anos 45 que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo. Nin no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de anos 30 que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Requisitos da empresa

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no Artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de doce meses das axudas contempladas na citada Lei.

Características do contrato

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter temporal mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial. Formalizaranse por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Incentivos

Cada contrato temporal, dará dereito a unha bonificación de , 41 67 €/mes ( 500 €/ano) durante toda a vixencia do contrato.

No suposto de transformación en indefinidos destes contratos temporais, dará dereito á bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de /mes 50 €( 600 €/ano) durante catro anos.

Cando os contratos iniciais ou transformación en indefinido realícese a tempo parcial, a bonificación aplicarase nos termos do art. 2 . 6 da lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses de demora correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Artigo 2 . 1 e disposición final terceira da Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción. [Permalink ELI]
 • Disposición final décimo cuarta da Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia de xénero ou vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia, vítima de terrorismo ou vítima de trata de seres humanos, sen que sexa necesaria a condición de estar en desemprego.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e contrate a un só familiar menor de corenta e cinco anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo. Nin no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de anos 30 que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

O traballador non debe estar vinculado á empresa nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou no últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Caracteristicas do contrato

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter temporal mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial.

Formalizaranse por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de doce meses das axudas contempladas.

Incentivos

Cada contrato temporal dará dereito a unha bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de /mes 50 €( 600 €/ano) durante toda a vixencia do contrato.

No suposto de transformación en indefinidos destes contratos temporais (vítimas de violencia de xénero, doméstica e vítimas de terrorismo), dará dereito á bonificación de /mes, 125 €( 1 . 500 €/ano durante 4 anos).

Cando os contratos iniciais ou transformación en indefinidos realícense a tempo parcial, a bonificación aplicarase nos termos do artigo 2 . 6 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Disposición final primeira do Real Decreto 1917 / 2008 , de de 21 novembro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero. [Permalink ELI]
 • Artigo 34 da Lei 29 / 2011 , de de 22 setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo.  [Permalink ELI]
 • Disposición final octava de la Ley 26 / 2015 , de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. [Permalink ELI]
 • Disposición final décimo cuarta da Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados en situación de exclusión social. A exclusión social será acreditada polos correspondentes servizos sociais competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

A) Perceptores de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.

B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior por algunha das seguintes causas:

 • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora.
 • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.

C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta procedentes de Institucións de Protección de Menores.

D) Persoas con problemas de drogadicción ou alcoholismo que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.

E) Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non é­­­té incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.

F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2002 reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopen en situación de liberdade vixiada e os ex internos.

G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizado pola Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata 2 º o grao inclusive, co empresario ou de quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como as contratacións que se produzan con estes últimos. O traballador non debe estar vinculado á empresa en, grupo de empresas ou entidade os 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido, ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses, previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Caracteristicas do contrato

O contrato de traballo entre as empresas de inserción e os traballadores en situación de exclusión social poderá celebrarse por duración determinada, axustándose ás modalidades de contratación previstas no Estatuto dos Traballadores e demais normas aplicables, sen prexuízo da duración temporal que necesariamente teña o itinerario de inserción sociolaboral.

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter temporal mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial, debendo neste caso ser a xornada diaria ou semanal superior á metade da xornada do traballador a tempo completo comparable.

Formalizaranse por escrito, así como as súas prórrogas e variacións, no modelo que se dispoña polo Servizo Público de Emprego Estatal.

O contrato necesariamente incorporará no correspondente anexo a expresión das obrigacións que as partes asumen no desenvolvemento do itinerario persoal de inserción e as medidas concretas a pór en práctica.

Á finalización do contrato, o traballador terá dereito a que o empresario entréguelle un certificado no que conste a duración dos servizos prestados, postos de traballo desempeñados, principais tarefas de cada un deles así como a adaptación aos mesmos.

Requisitos da empresa

Ser sociedade mercantil ou sociedade cooperativa cualificada como empresa de inserción, que realice unha actividade económica cuxo obxecto social sexa a integración e formación socio-laboral de persoas en situación de exclusión social.

Estar promovidas e participadas por unha ou varias entidades promotoras, é dicir, entidades sen ánimo de lucro, asociacións sen fins lucrativos e as Fundacións, cuxo obxecto social contemple a inserción social de persoas desfavorecidas, que promovan a constitución de empresas de inserción. Esta participación será polo menos dun 51 % do capital social para as sociedades mercantís. No caso de sociedades cooperativas e sociedades laborais dita participación deberá situarse nos límites máximos recolleitos nas diferentes lexislacións que lles sexa de aplicación aos socios colaboradores ou asociados.

Atoparse rexistradas no Rexistro correspondente, así como no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción da Comunidade Autónoma.

Manter en cómputo anual, unha porcentaxe de traballadores en proceso de inserción, de polo menos o 30 % durante o primeiros tres anos de actividade e de polo menos o 50 % do total do persoal a partir do cuarto ano, non podendo ser inferior a dous.

Non realizar actividades económicas distintas ás do seu obxecto social.

Aplicar, polo menos, o 80 % dos excedentes dispoñibles á mellora ou ampliación das súas estruturas produtivas e de inserción.

Presentar anualmente un Balance Social que inclúa memoria económica e social, grao de inserción no mercado laboral ordinario e composición do persoal, información sobre as tarefas de inserción realizadas e previsións para o próximo exercicio.

Contar cos medios necesarios para cumprir cos compromisos, derivados dos itinerarios de inserción sociolaboral.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do R.D. Lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de meses 12 das axudas contempladas na citada Lei.

Incentivos

Cada contrato temporal dará dereito a unha bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de , 70 83 €/mes ( 850 €/ano) durante toda a vixencia do contrato.

Cando o contrato se formalice con persoas menores de anos 30 ou menores de anos 35 se teñen recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, dará dereito a unha bonificación de , 137 50 €/mes ( 1650 €/ano), durante toda a vixencia do contrato.

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses de demora correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción. [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados rexistrados na oficina de emprego e que se atopen en situación de exclusión social. Estas situacións son:

A) Perceptores de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.

B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior por algunha das seguintes causas:

 • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da unidade perceptora.
 • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.

C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta procedentes de institucións de protección de menores.

D) Persoas con problemas de drogodependencia ou outros trastornos adictivos que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.

E) Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non é­­­té incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.

F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2002 reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopen en situación de liberdade vixiada e os ex internos.

G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizado polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata 2 º o grao inclusive, co empresario ou de quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como as contratacións que se produzan con estes últimos. Non poderán ser contratados os traballadores que nos dous anos inmediatamente anteriores prestasen servizos, na mesma ou distinta empresa de inserción, mediante un contrato de traballo, incluída esta mesma modalidade, salvo que, no suposto de fracaso dun proceso previo de inserción ou no de recaída en situación de exclusión, considérese o contrario polo Servizo Público competente á vista das circunstancias persoais do traballador.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Requisitos da empresa

Non poderán contratar temporalmente persoas en situación de exclusión social as empresas que, nos 12 meses anteriores á contratación, extinguisen contratos indefinidos por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo.

O período de exclusión contarase a partir do recoñecemento ou declaración de *improcedencia do despedimento ou da Extinción derivada do despedimento colectivo.

Características do contrato

O contrato realizarase:

 • Por escrito, en modelo oficial.
 • O contrato poderá concentrarse por un período mínimo de doce meses e máximo de tres anos. No entanto, poderá celebrarse por unha duración menor se, dentro do itinerario de inserción previamente pactado, así se aconsella polos Servizos Sociais Públicos competentes para o seguimento do proceso de inserción, sen que en ningún caso dita duración poida ser inferior a seis meses.
 • Se se concierta por unha duración inferior á máxima, poderá prorrogarse ata alcanzar esa duración máxima, sendo a duración mínima de cada programa polo menos igual á duración inicial do contrato
 • Prórrogas non inferiores a meses.. 12

O contrato poderase celebrar a xornada completa ou parcial.

Incentivos

Cada contrato temporal de fomento de emprego dará dereito a unha bonificación ás cotas da Seguridade Social de , 70 83 €/mes ( 850 €/ano) durante toda a vixencia do contrato.

No caso de contratos de traballo subscritos con persoas menores de anos 30 ou menores de anos, 35 dará dereito a unha bonificación de , 137 50 €/mes (1.650 €/ano)durante toda a vixencia do contrato ou durante tres anos en caso de contratación indefinida.

Outras características

Á terminación do contrato, o traballador terá dereito a unha indemnización de 12 días de salario por ano de servizo.

Normativa

 • Disposición adicional primnera da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Disposición adición duodécima da Lei 27 / 2009 , de de 30 decembro, de medidas urxentes para o mantemento e o fomento do emprego e a protección das persoas desempregadas, que modifica o artigo 15 da Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción. [Permalink ELI]
 • Lei 11 / 2013 , de de 26 xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados maiores de cincuenta e dous anos, inscritos no Servizo Público de Emprego, que sexan beneficiarios de calquera dos subsidios recolleitos no artigo 274 do Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social ou do subsidio por desemprego en favor dos traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

A aplicación desta medida será voluntaria.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario ou con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos.

Requisitos da empresa

Non se poderá aplicar esta medida cando se trate de contratos de inserción ou de contratos subvencionados polo Servizo Público de Emprego Estatal ao amparo do Programa de Fomento de Emprego Agrario ou cando a contratación sexa efectuada por:

Empresas que teñan autorizado expediente de regulación de emprego no momento da contratación.

Empresas nas que o desempregado beneficiario do subsidio por desemprego traballase nos últimos doce meses, salvo no caso de contratos con traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Características do contrato

O contrato realizarase a tempo completo e de forma temporal, cunha duración superior a tres meses, salvo no caso de contratos con traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Incentivos

As axudas que poderán recibir os beneficiarios do subsidio e as empresas que os contraten son as seguintes:

1 ) Abono mensual ao traballador do 50 % da contía do subsidio, durante a vixencia do contrato, co límite máximo do dobre do período pendente de percibir do subsidio e sen prexuízo da aplicación das causas de Extinción do dereito previstas nas letras a), e), f) e, g) do artigo 272 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

2 ) Abono ao traballador, nun só pago, de tres meses da contía do subsidio se o traballo que orixina a compatibilidade obriga ao beneficiario a cambiar de lugar habitual de residencia.

O abono mensual a que refírese o apartado 1 anterior percibirao o traballador da entidade xestora das prestacións durante o tempo establecido no este apartado, descontando, no seu caso, o período de tres meses de subsidio da axuda á mobilidade xeográfica prevista no apartado 2 anterior equivalente a seis meses de abono do subsidio no réxime de compatibilidade sinalado.

O empresario, durante este tempo, terá cumprida a obrigación do pago do salario que corresponde ao traballador, completando a contía do subsidio recibido polo traballador ata o importe do este salario, sendo así mesmo responsable das cotizacións á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario indicado incluíndo o importe do subsidio. No caso de traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario, o empresario será responsable da cotización por xornadas reais ao REASS polas continxencias que correspondan.

Normativa

 • Disposición transitoria quinta da Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad. salvo o apartado 3 . 3 ., derrogado polo apartado a) da disposición derogatoria única do Real Decreto-lei 20 / 2012 , de de 13 xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade. [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]

Definición

É a situación que dá lugar a que celébrese un contrato de traballo a tempo parcial co traballador que concierta coa súa empresa unha redución de xornada de traballo e do seu salario de entre un mínimo dun 25 % e un máximo dun 50 %, ou do 75 % nos supostos en que o traballador relevista sexa contratado a xornada completa mediante un contrato de duración indefinida, baixo a modalidade de substitución.

Tamén engloba aqueles supostos a que refírese a Disposición transitoria cuarta *nº 6 da Lei Xeral da Seguridade Social ata o 31-12-2022.

Requisitos dos traballadores

O traballador que accede á xubilación parcial debe ter polo menos 60 anos cumpridos, a idade mínima dependerá:

 • Se é mutualista: 60 anos de idade real.
 • Se non teñen a condición de mutualistas a esixencia deste requisito de idade mínima aplicarase de forma gradual desde o 2013 ano ao 2027 , en función dos períodos cotizados- a partir de anos 33 cotizados-, así en ; 2013 61 anos e un mes, en : 2014 61 anos e 2 meses, etc

O acceso estará en función dos períodos cotizados:

 • 33 anos de cotizacións efectivas en xeral.
 • 25 anos, no suposto de persoas con discapacidade en grao igual ou superior ao 33 %.

Tamén se esixe un período de antigüidade na empresa de polo menos, 6 anos inmediatamente anteriores á data da xubilación parcial.

Características do contrato

A execución deste contrato de traballo a tempo parcial e a súa retribución serán compatibles coa pensión que a Seguridade Social recoñeza ao traballador en concepto de xubilación parcial, extinguíndose a relación laboral ao producirse a xubilación total.

Para poder realizar este contrato de situación de xubilación parcial, no caso de traballadores que non alcanzasen aínda a idade de xubilación, a empresa deberá celebrar simultaneamente un contrato de traballo cun traballador en situación de desemprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada, con obxecto de substituír a xornada de traballo deixada vacante polo traballador que se xubila parcialmente. Este contrato de traballo, que se poderá celebrar tamén para substituír aos traballadores que se xubilaron parcialmente despois de cumprir a idade de xubilación, denominarase contrato de substitución.

Normativa

 • Artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 , de de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Este tipo de contrato se concierta cun traballador, rexistrado como desempregado na correspondente Oficina de Emprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada, para substituír ao traballador da empresa que accede á xubilación parcial. Celebrarase simultaneamente co contrato a tempo parcial que se pacte con este último.

Caracteristicas do contrato

O contrato de substitución axustarase ás seguintes regras:

a) Celebrarase cun traballador en situación de desemprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada.

b) Salvo o establecido nos dous parágrafos seguintes, a duración do contrato de substitución que se celebre como consecuencia dunha xubilación parcial terá que ser indefinida ou, como mínimo, igual á vez que falte ao traballador substituído para alcanzar a idade de xubilación ordinaria que corresponda conforme ao establecido no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. Se, ao cumprir dita idade, o traballador xubilado parcialmente continuase na empresa, o contrato de substitución que se celebrou por duración determinada poderá prorrogarse mediante acordo coas partes por períodos anuais, extinguíndose en todo caso ao finalizar o período correspondente ao ano no que se produza a xubilación total do traballador relevado.

No suposto en que, a redución de xornada e de salario puidese alcanzar o 75 % cando o contrato de substitución se concierte a xornada completa e con duración indefinida, sempre que o traballador cumprise os requisitos establecidos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, o contrato de substitución deberá alcanzar polo menos unha duración igual ao resultado de sumar dous anos á vez que lle falte ao traballador substituído para alcanzar a idade de xubilación ordinaria que corresponda conforme ao texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. No caso de que o contrato extíngase antes de alcanzar a duración mínima indicada, o empresario estará obrigado a celebrar un novo contrato nos mesmos termos do extinguido, polo tempo restante.

No caso do traballador xubilado parcialmente despois de cumprir a idade de xubilación ordinaria prevista no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, a duración do contrato de substitución que poderá celebrar a empresa para substituír a parte de xornada deixada vacante polo mesmo poderá ser indefinida ou anual. Neste segundo suposto, o contrato prorrogarase automaticamente por períodos anuais, extinguíndose en todo caso ao finalizar o período correspondente ao ano en que se produza a xubilación total do traballador relevado.

c) Salvo no suposto previsto no parágrafo segundo do apartado b), é dicir que o contrato se formalice indefinido e a tempo completo, o contrato de substitución poderá celebrarse a xornada completa ou a tempo parcial. En todo caso, a duración da xornada deberá ser, como mínimo, igual á redución de xornada acordada polo traballador substituído. O horario de traballo do traballador relevista poderá completar o do traballador substituído ou simultanearse con el.

d) O posto de traballo do traballador relevista poderá ser o mesmo do traballador substituído. En todo caso, deberá existir unha correspondencia entre as bases de cotización de ambos, nos termos previstos no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

e) Na negociación colectiva poderanse establecer medidas para impulsar a celebración de contratos de substitución.

Incentivos

As transformacións dos contratos temporais de substitución en indefinido poden dar lugar a bonificación. (Ver:”Conversión de contratos en prácticas, de substitución e de substitución por anticipación da idade de xubilación en indefinidos bonificados”).

Outras características

A base de cotización á Seguridade Social e demais achegas que se recaden conxuntamente con aquela estará constituída polas retribucións efectivamente percibidas en función das horas ou días de traballados.

Normativa

 • Artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
Colaboración con órganos da Administración Xeral do Estado, organismos autónomos e entidades sen ánimo de lucro e corporacións locais

Definición do programa

Mellorar a empregabilidade, reciclar profesionalmente e ofrecer novas competencias e habilidades a persoas desempregadas mediante a súa contratación temporal para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

Requisitos dos traballadores

Persoas desempregadas rexistradas nas Oficinas de Emprego.

Criterios que se terán en conta na selección

 • Maior adecuación ao posto de traballo ofertado.
 • Ser persoa con discapacidade.
 • Ser perceptores de prestacións ou subsidio de desemprego.
 • Ter responsabilidades familiares.
 • Tempo de permanencia en desemprego.
 • Condición de muller e idade, de acordo con a Estratexia Europea para o Emprego.

Características do Contrato

As Administracións públicas, Organismos do Estado ou Entidades sen ánimo de lucro, contratarán aos traballadores seleccionados polas Oficinas de Emprego mediante contratación temporal, de conformidade coa súa Normativa específica. No entanto, o contrato de traballo, celebrarase xeralmente por obra ou servizo, formalizásese por escrito e comunicásese ao Servizo Público de Emprego no dez días seguintes á súa concertación

Os traballadores desempregados que sexan contratados serán retribuídos de acordo con o establecido no convenio colectivo que sexa de aplicación, en razón ao tipo de obra ou servizo.

Requisitos da empresa

Serán entidades colaboradoras: Órganos da Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas, Universidades, entidades sen ánimo de lucro e as corporacións locais etc.

Incentivos

O Servizo Público de Emprego destinará créditos con cargo aos seus orzamentos anuais para subvencionar os custos salariais e cotización empresarial de traballadores desempregados, contratados polas Corporacións locais e outras Administracións públicas, cando ditas contratacións teñan por obxecto a execución de proxectos de interese xeral e social.

Subvención

No suposto de colaboración con órganos da Administración Xeral do Estado, organismos autónomos e entidades sen ánimo de lucro

Depende do grupo de cotización á Seguridade Social da persoa contratada:

 • Módulo A: para os grupos de cotización da Seguridade Social 10 e 11 , unha vez e media o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), por cada persoa contratada.
 • Módulo B: para os grupos de cotización da Seguridade Social 9 ao 5 , ambos inclusive, dúas veces o IPREM, por cada traballador contratado.
 • Módulo C: para os grupos de cotización da Seguridade Social 4 ao 1 , ambos inclusive, tres veces o IPREM, por cada traballador contratado.
 • Máis a correspondente cotización á Seguridade Social por todos os conceptos.

No suposto de colaboración con Corporacións Locais:

 • Custo salarial segundo convenio colectivo

Normativa

 • Orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais de de 19 decembro de .. 1997 [Permalink ELI]
 • Orde de de 16 outubro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral dos minusválidos en centros especiais de emprego e traballo autónomo. [Permalink ELI]
Fomento de emprego agrario

Definición do programa

O Programa de Fomento de Emprego Agrario (PFEA), ten por obxectivo corrixir os desequilibrios económicos de Andalucía e Extremadura e das Zonas Rurais Deprimidas de, así como paliar a problemática dos traballadores do sector agrario nestas zonas, proporcionando traballo e experiencia profesional, ás persoas desempregadas do sector agrario a través de contratación temporal para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

Requisitos dos traballadores

Que sexan traballadores eventuais agrarios afiliados ao Réxime Especial Agrario da Seguridade Social, en situación de alta ou asimilada ao alta, e estar rexistrados nas Oficinas de Emprego como desempregados.

Criterios de preferencia para a selección de traballadores:

 • O colectivo prioritario sobre o resto de desempregados, son os beneficiarios da renda agraria. (Traballadores non cualificados de Andalucía e Extremadura ).
 • Existencia de responsabilidades familiares.
 • Non ser contratado en plans de emprego dos previstos na presente norma, no ano anterior.
 • Maior período de permanencia como demandante de emprego.
 • Maior adecuación ao posto de traballo ofertado.

Características do contrato

As Corporacións Locais, contratarán aos traballadores seleccionados polas Oficinas de Emprego mediante contratación temporal, de conformidade coa súa Normativa específica. No entanto, o contrato de traballo, celebrarase xeralmente por obra ou servizo, formalizásese por escrito e comunicásese ao Servizo Público de Emprego no dez días seguintes á súa concertación.

Os traballadores desempregados que sexan contratados para traballar nestes serán retribuídos de acordo con o establecido no convenio colectivo que sexa de aplicación, en razón ao tipo de obra ou servizo.

Incentivos

Importes de los costes salariales totales, incluidas cuotas a la Seguridad Social según convenio colectivo de aplicación.

Outras características

O Servizo Público de Emprego destinará créditos con cargo aos seus orzamentos anuais para subvencionar os custos salariais e cotización empresarial de traballadores desempregados, preferentemente eventuais agrarios, contratados polas Corporacións locais, cando ditas contratacións teñan por obxecto a execución de proxectos de interese xeral e social.

Axuda para facilitar a inserción socio-laboral de determinados colectivos: actividades dirixidas a mozos marxinados e colectivos excluídos do mercado de laboral.

Estes proxectos de interese xeral e social deberán cumprir os seguintes requisitos xerais:

 • a) Que sexan competencia das Corporacións locais.
 • b) Que sexan executados polas Corporacións locais.
 • c) Que non produzan efecto de substitución de emprego por ter carácter habitual nas Corporacións locais.

Normativa

 • Real Decreto 939 / 1997 , de de 20 xuño, polo que se regula a afectación ao programa de fomento de emprego agrario de créditos para investimentos das Administracións Públicas nas Comunidades Autónomas de Andalucía e Extremadura e nas zonas rurais deprimidas. [Permalink ELI]
 • Orde de de 16 outubro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral dos minusválidos en centros especiais de emprego e traballo autónomo. [Permalink ELI]

Definición

Considérase relación laboral especial do servizo do fogar familiar á que conciertan o titular do mesmo, como empregador e o empregado que dependientemente e por conta daquel, presta servizos retribuídos no ámbito do fogar familiar.

Características do contrato

Os empregadores poderán contratar aos traballadores directamente ou a través dos servizos públicos de emprego ou das axencias de colocación debidamente autorizadas, con garantía plena do principio de igualdade e non discriminación.

 • De palabra.
 • Por escrito, en todos os casos de contratos de duración determinada, cuxa duración sexa igual ou superior a catro semanas.

Cando a duración do contrato sexa superior a catro semanas, o traballador debe recibir información sobre os elementos esenciais do contrato se os mesmos non figuran no contrato formalizado por escrito, que ademais dos aspectos xerais (identificación das partes, salario, xornada, etc..). Incluirá:

Prestacións salariais en especie, cando se conveu a súa existencia.

Duración e distribución dos tempos de presenza pactados, así como o sistema de retribución ou compensación dos mesmos no seu caso.

Poderá concertarse por escrito un período de proba que non poderá exceder de dous meses e durante o cal o empregador e o empregado de fogar estarán obrigados a cumprir coas súas respectivas prestacións, con posibilidade de resolución da relación laboral por calquera das partes cun período máximo de preaviso de días.. 7

Garántese como mínimo, o pago en metálico do SMI en cómputo anual por baixo de cuxa contía non será posible realizar desconto algún por salario en especie, por manutención ou aloxamento. Cando exista o salario en especie non poderá superar o 30 % das percepcións salariais.

Este salario enténdese referido a a xornada de traballo completa, percibíndose a prorrata se se realiza unha xornada inferior. A traballadora ou traballador terá dereito a dúas pagas extraordinarias ao ano, de modo que se garanta a percepción do SMI en cómputo anual.

Os traballadores que traballen por horas, en réxime externo perciben unha retribución global polas horas efectivamente traballadas, que inclúe a totalidade dos conceptos retributivos (salario polo tempo traballado, máis as partes proporcionais de descanso semanal, vacacións e pagas extraordinarias).

A documentación do salario realizarase mediante a entrega ao traballador dun recibo de salarios nos termos acordados polas partes.

A xornada máxima semanal será de corenta horas de traballo efectivo, sen prexuízo dos tempos de presenza, a disposición do empregador, que puidesen acordarse entre as partes.

Os tempos de presenza terán a duración e serán obxecto de retribución ou compensación nos termos que as partes acorden, non podendo exceder de horas 20 semanais de media nun período dun mes, salvo que as partes conveñan na súa compensación por períodos equivalentes ao descanso.

A súa retribución non será de contía inferior á correspondente ás horas ordinarias.

Entre o final dunha xornada e o inicio da seguinte deberá mediar un descanso mínimo de horas, 12 podendo reducirse a en 10 o caso do empregado de fogar interno compensándose o resto ata 12 horas en períodos de ata 4 semanas.

O empregado interno disporá polo menos de dúas horas diarias para as comidas principais. Este tempo non computa como tempo de traballo, senón de descanso. O descanso semanal será de horas 36 consecutivas que comprenderá como regra xeral, a tarde do sábado ou a mañá do luns e o domingo completo.

O período de vacacións anuais será de trinta días naturais que poderán fraccionarse en dous ou máis períodos, aínda que polo menos un deles será como mínimo de quince días consecutivos. En defecto de pacto sobre o ou os períodos de vacacións, quince días poderán fixarse polo empregador, de acordo con as necesidades familiares e o resto elixirase libremente polo empregado. Estas datas deberán ser coñecidas con dous meses de antelación ao comezo da súa goce.

Durante o período ou períodos de vacacións, o empregado de fogar non estará obrigado a residir no domicilio familiar ou no lugar ao que se desprace a familia ou algún dos seus membros.

O traballador terá dereito ao goce das festas e permisos previstos para o resto dos traballadores.

A relación laboral poderá extinguirse por:

 • Despedimento disciplinario, mediante notificación escrita, polas causas previstas no Estatuto dos Traballadores.
 • Se o despedimento declárase improcedente pola xurisdición competente, as indemnizacións, que se aboarán integramente en metálico, serán equivalentes ao salario correspondente a vinte días naturais multiplicados polo número de anos de servizo, co límite de doce mensualidades.
 • Extinción por desestimiento do empregador, que deberá ser comunicado por escrito ao empregado de fogar. No caso de que a prestación de servizo fose superior a un ano o empregador deberá conceder un prazo de preaviso de vinte días, sendo nos demais casos de sete días.
 • Simultaneamente, deberá pór a disposición do traballador unha indemnización integramente en metálico, en contía equivalente a 12 días naturais por ano de servizo, co límite de seis mensualidades. A contía da indemnización de 12 días aplícase unicamente aos contratos celebrados a partir do 1 de xaneiro de 2012.
 • O empregador poderá substituír o preaviso por unha indemnización equivalente aos salarios do este período. Conforme aos supostos do artigo 49 . 1 do Estatuto dos Traballadores, salvo forza maior, despedimento colectivo e causas obxectivas legalmente procedentes.
 • A partir do 1 de xaneiro de , 2012 o Réxime Especial da Seguridade Social dos Empregados de Fogar intégrase no Réxime Xeral como un Sistema Especial.

Incentivos

Para o exercicio 2021 séguese mantendo de acordo con o establecido no artigo 119 .catro. 4 do Real Decreto-lei 11 / 2020 , de de 28 decembro, de de 30 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2021 ano , a aplicación dunha redución do 20 por , 100 na achega empresarial á cotización á Seguridade Social por continxencias comúns no Sistema Especial de Empregados de Fogar, tal como dispón o artigo 7 . 3 do Real Decreto-lei 18 / 2019 , de de 27 decembro. Serán beneficiarios da este redución os empregadores que contratasen, baixo calquera modalidade contractual, e dado de alta no Réxime Xeral a un empregado de fogar a partir do 1 de xaneiro de , 2012 a condición de que o empregado non figurase de alta a tempo completo no citado Sistema Especial para o mesmo empregador, dentro do período comprendido entre o 2 de agosto e o 31 de decembro de .. 20111

A redución do 20 % ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45 % para familias numerosas sempre que os empregados de fogar presten servizos de maneira exclusiva e que dúas ascendiente ou o ascendiente, no caso de familia monoparental, exerzan unha actividade profesional por conta allea ou propia fose do fogar ou estean incapacitados para traballar.

Cando a familia numerosa sexa de categoría especial, non será necesario que os dous proxenitores desenvolver calquera actividade retribuída fóra do fogar.

Só recoñecerase esta bonificación a un só coidador por unidade familiar.

Normativa

 • Artigo 4.2 do Real Decreto-lei 28/2018, de de 28 decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. [Permalink ELI]
 • Lei 11 / 2020 , de de 30 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2021 ano. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser traballador con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Desempregados rexistrados na oficina de emprego.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Características do contrato

O contrato realizarase:

 • Por escrito, en modelo oficial.
 • Duración entre doce meses e tres anos.
 • Prórrogas non inferiores a doce meses.

O contrato poderase celebrar a xornada completa ou parcial.

Requisitos da empresa

Non poderán contratar temporalmente a persoas con discapacidade as empresas que, nos doce meses anteriores á contratación, extinguisen contratos indefinidos por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo.

O período de exclusión contarase a partir do recoñecemento ou declaración de *improcedencia do despedimento ou da Extinción derivada do despedimento colectivo.

As empresas deberán solicitar os traballadores con discapacidade da correspondente Oficina de Emprego. Aínda que este requisito mantense no artigo 8 do Real Decreto 1451 / 1983 , se se quere aplicar a bonificación non é necesario solicitar ao traballador mediante oferta de emprego na oficina correspondente, pero se ademais preténdese solicitar subvención, debe solicitar información previa á formalización do contrato do Servizo Autonómico de Emprego por se fose requisito esixido para a obtención da subvención a presentación da oferta de emprego.

As subvencións ao ser competencia autonómica a esixencia do cumprimento do requisito depende de cada Comunidade Autónoma.

Incentivos

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacidade severa: Homes Mulleres
Menores de anos. 45 3.500 €/ano 4.100 €/ano
Maiores de anos. 45 4.100 €/ano 4.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa: Homes Mulleres
Menores de anos. 45 4.100 €/ano 4.700 €/ano
Maiores de anos. 45 4.700 €/ano 5.300 €/ano

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 9 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 12 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

No caso de que a contratación se realice a xornada parcial, a porcentaxe da bonificación será o establecido no artigo 2 . 7 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), segundo redacción dada polo artigo 6 .Dous da Lei 27 / 2009 , de de 30 decembro (BOE de de 31 decembro).

Outras características

A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de doce días de salario por año de servicio.

Posibilidade de obter os beneficios establecidos no Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, modificado polo Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, e na Lei 43 / 2006 , de de 29 setembro (BOE do 20 de decembro), pola transformación do contrato temporal en indefinido.

Normativa

 • Real Decreto 170/2004, de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451/1983, de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Artigo 2.2 e disposición adicional 1.ª da Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

As persoas que, prestando os seus servizos laborais por conta e dentro da organización dos Centros Especiais de Emprego definidos no artigo 42 da Lei de Integración Social dos Minusválidos:

 • teñan recoñecida unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 % e, como consecuencia diso, unha diminución da súa capacidade de traballo polo menos igual ou superior á este porcentaxe,
 • ou sexan pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao total, absoluta ou gran invalidade,
 • ou sexan pensionistas de Clases Pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

A diminución da capacidade de traballo apreciarase póndose esta en relación coa capacidade normal de traballo dunha persoa de similar cualificación profesional.

A determinación do grao de discapacidade levará a cabo polos Equipos multiprofesionales en resolución motivada, aplicándose os baremos establecidos na correspondente norma regulamentaria.

Característica do contrato

Os contratos que concierten os Centros Especiais de Emprego poderán axustarse a calquera das modalidades do contrato de traballo de duración determinada previstas no Estatuto dos Traballadores e nas súas normas de desenvolvemento, con excepción do contrato de traballo a distancia.

O contrato de formación axustarase ao previsto no artigo 11 do Estatuto dos Traballadores e nas súas normas de desenvolvemento, coas peculiaridades seguintes:

 • a) A duración máxima do contrato poderá ampliarse previo informe favorable do Equipo multiprofesional cando, debido ao grao de discapacidade e demais circunstancias persoais e profesionais do traballador, este non alcanzase o nivel mínimo de coñecementos requiridos para desempeñar o posto de traballo, sen que, en ningún caso, puidese exceder de seis anos.
 • b) O Plan de formación deberá ser informado favorablemente o Equipo multiprofesional.
 • c) O tempo global correspondente ao ensino poderá alcanzar ata o límite máximo de dous terzos.
  Non se requirirá a fixación de tempo dedicado ao ensino cando o contrato se concierte cunha persoa con discapacidade psíquica cuxo grao de discapacidade non lle permita desenvolver aquela.
  Cando as circunstancias o requiran, a Empresa poderá designar a un traballador ao obxecto de que se realice a supervisión e seguimento do traballador con discapacidade ao longo do proceso formativo.
 • d) Respecto das cotizacións á Seguridade Social, aplicarase o réxime de bonificacións ou exencións de cotas que, con carácter xeral ou específico, resulte máis beneficiosa.
  O contrato de traballo poderán celebrarse contratos de traballo de duración determinada con arranxo ao disposto no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores.

Co fin de facilitar a adaptación profesional do traballador con discapacidade para o desempeño das tarefas que constitúen o contido do seu posto de traballo ou, no seu caso, completar a formación necesaria para o mesmo, nos contratos poderá pactarse un período de adaptación ao traballo que, á súa vez, terá o carácter de período de proba e cuxa duración non poderá exceder de seis meses.

A necesidade de que o traballador con discapacidade pase por un período de adaptación ao traballo e as condicións deste serán determinadas polo Equipo multiprofesional.

En materia de xornada de traballo, descansos, festas, vacacións e permisos estarase ao disposto na sección quinta do capítulo segundo do título I do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo das peculiaridades seguintes:

 • a) En ningún caso poderanse realizar máis de oito horas diarias de traballo efectivo.
 • b) Prohíbese a realización de horas extraordinarias salvo as necesarias para previr ou reparar sinistros e outros danos extraordinarios.
 • c) O traballador, previo aviso e xustificación, poderá ausentarse do traballo para asistir a tratamentos de rehabilitación médico-funcionais e para participar en accións de orientación, formación e readaptación profesional, con dereito a remuneración sempre que tales ausencias non excedan de dez días nun semestre

Requisitos da empresa

Son empresas promovidas principalmente por asociacións de persoas con discapacidade e/ou os seus familiares, sen prexuízo de que calquera persoa física ou xurídica poida constituír un.

O obxectivo principal destes centros é a integración laboral e por tanto social de persoas con discapacidade.

Para obter a cualificación de Centro Especial de Emprego, as empresas deben contar no seu persoal cun mínimo do 70 % de traballadores con discapacidade e solicitar a correspondente cualificación á administración competente.

Os Centros Especiais de Emprego son empresas cuxo obxectivo principal é o de proporcionar aos traballadores con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas características persoais e que facilite a integración laboral destes no mercado ordinario de traballo.

Poden ser creados polas Administracións Públicas, directamente ou en colaboración con outros organismos. Por Entidades, por persoas físicas, xurídicas ou comunidades de bens, que teñan capacidade xurídica e de obrar para ser empresarios.

Poden ter carácter público ou privado, con ou sen ánimo de lucro.

É indispensable a cualificación e inscrición no Rexistro de Centros do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), ou, no seu caso, no correspondente das Administracións Autonómicas.

A xestión está suxeita ás mesmas normas que afectan a calquera empresa.

Incentivos

As axudas que poden recibir consisten en:

1 . Para financiar parcialmente proxectos xeradores de emprego (creación de centros ou ampliación dos mesmos. Orde Ministerial de de 16 outubro de ).. 1998

Subvencións de:

 • 12.020,24 euros por posto de traballo creado con carácter estable, se a CEE supera o 90 % de traballadores con discapacidade respecto do total do seu persoal ou,
 • 9.015,18 euros por posto de traballo creado de carácter estable se o número de traballadores con discapacidade da CEE está comprendido entre o 70 % e o 90 % do total do persoal.

Poderanse conceder as subvencións anteriores sempre que o centro especial de emprego xustifique adecuadamente o investimento que implica o proxecto para algunha ou algunha das seguintes accións:

 • Subvención para asistencia técnica (estudos de viabilidade, auditorías…).
 • Subvención parcial de xuros de préstamos de ata 3 puntos de interese.
 • Subvención para investimento fixo en proxectos de recoñecido interese social.

2 . Apoio ao mantemento de postos de traballo en CEE (Orde Ministerial de de 16 outubro de ).. 1998

As axudas para o mantemento de postos de traballo en Centros Especiais de Emprego, consisten en:

 • Bonificación do 100 % da cota empresarial á Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidade profesional e as cotas de recadación conxunta.
 • Subvencións do custo salarial por un importe do 50 % do salario mínimo interprofesional. No caso de contrato de traballo a tempo parcial, a subvención experimentará unha redución proporcional á xornada laboral realizada.
 • Subvencións para adaptación de postos de traballo e eliminación de barreiras arquitectónicas nunha contía non superior a . 1 803 , 04 euros por posto de traballo.
 • Subvención, por unha soa vez, destinada a equilibrar e sanear financieramente aos centros especiais de emprego.
 • Subvención dirixida a equilibrar o orzamento daqueles centros especiais de emprego que carezan de ánimo de lucro e sexan de utilidade pública e *imprescindibilidad.
 • Os Centros Especiais de Emprego poderán recibir asistencia técnica destinada ao mantemento de postos de traballo, podendo ser concedida a instancia de parte ou de oficio cando o estudo do expediente así o demande.

3 . Axudas para as Unidades de Apoio á Actividade Profesional (R.D. 469 / 2006 , de de 21 abril).

Enténdese por Unidades de Apoio á Actividade Profesional os equipos multiprofesionales, enmarcados dentro dos Servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego, que mediante o desenvolvemento de distintas funcións e labores, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos este centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia no mesmo.

Outras características

O traballo que realice o traballador con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego deberá ser produtivo e remunerado, adecuado ás características individuais do traballador, en orde a favorecer a súa adaptación persoal e social, e facilitar, no seu caso, a súa posterior integración laboral no mercado ordinario de traballo.

Co fin de garantir que o traballo se adecue en todo momento ás características persoais e profesionais do traballador con discapacidade e valorar o grao de adaptación profesional alcanzado, os Equipos Multiprofesionales someteranlles a revisión, polo menos cunha periodicidade de dous anos. Se como consecuencia da revisión os Equipos Multiprofesionales observasen que o traballo que realiza o traballador supón un grave risco para a súa saúde, deberán declarar a inadecuación do mesmo, debendo pasar nese caso o traballador a ocupar outro posto adecuado ás súas características dentro do propio Centro e de non ser iso posible cesarán na prestación de servizos, nas condicións previstas no artigo 16 .

No caso de que o risco queda constatado con anterioridade á revisión periódica do Equipo Multiprofesional, procederase da mesma forma, dando conta diso inmediatamente ao Equipo Multiprofesional.

Normativa

 • Real Decreto 1368/1985, de de 17 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos minusválidos que traballen nos Centros Especiais de Emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto Lexislativo 1/2013, de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2273/1985, de de 4 decembro, polo que se aproba o Regulamento dos Centros Especiais de Emprego definidos no artigo 42 da Lei 13/1982, de de 7 abril, de Integración Social do Minusválido. [Permalink ELI]
 • Orde de de 16 outubro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral dos minusválidos en centros especiais de emprego e traballo autónomo. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser persoal investigador ou persoal técnico.

Requisitos da empresa

Poderán celebrar estes contratos os Organismos Públicos de Investigación das Administracións Públicas, as Universidades Públicas cando sexan perceptoras de fondos cuxo destino inclúa a contratación de persoal investigador ou para o desenvolvemento dos seus programas propios I+D+i, un Organismo da Administración Xeral do Estado dos contemplados na disposición adicional 14 ª da Lei 14 / 2011 , de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

Características do contrato

Estes contratos rexeranse polo establecido na Normativa específica para os contratos de obra ou servizo determinado (ver: “cláusula especifica para obra ou servizo determinado”), sen que sexa de aplicación a duración máxima do contrato de obra ou servizo.

Normativa

 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2720/1998, de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Estar en posesión do título de Doutor ou equivalente con independencia dos anos transcorridos desde a obtención do Título.

Requisitos da empresa

Poderán celebrar estes contratos os Organismos Públicos de Investigación das Administracións Públicas, as Universidades públicas cando sexan perceptoras de fondos cuxo destino inclúa a contratación de persoal investigador ou para o desenvolvemento dos seus programas propios de I+D+i, Universidades privadas e da Igrexa católica cando perciban fondos cuxo destino inclúa a contratación de persoal investigador, Entidades privadas sen ánimo de lucro que realicen actividades I+D tecnolóxico nos termos da disposición adicional 1 ª da Lei 14 / 2011 , de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, Consorcios Públicos e Fundacións do sector público nos termos da disposición adicioanl 1 ª da Lei 14 / 2011 , de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación e outros organismos de investigación da A.G.E. cando realicen actividade investigadora e sexan beneficiarios de axudas e subvencións que inclúan a contratación de persoal investigador.

Caracteristicas do contrato

Estes contratos rexeranse pola normativa específica para os contratos en prácticas (Ver: “Contratos en prácticas”) sen que sexan de aplicación limítelos para a obtención da titulación

O traballo a desenvolver consistirá primordialmente na realización de tarefas de investigación, orientadas á obtención polo persoal investigador dun elevado nivel de perfeccionamento e especialización profesional, que conduzan á consolidación da súa experiencia profesional.

A actividade desenvolvida polos investigadores poderá ser avaliada á finalización do 2 ª ano do contrato.

O persoal investigador podería prestar colaboracións complementarias en tarefas docentes relacionadas coa actividade de investigación proposta, ata un máximo de horas 80 anuais, nos termos establecidos no artigo 22 da Lei 14 / 2011 , de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

A duración do contrato non poderá ser inferior a un ano nin exceder de cinco anos. Cando o contrato se concertase por unha duración inferior a cinco anos, poderá prorrogarse sucesivamente sen que, en ningún caso, as prórrogas poidan ter unha duración inferior ao ano.

Ningún investigador poderá ser contratado, na mesma ou distinta entidade e con arranxo a esta modalidade, por un tempo superior a cinco anos.

A retribución destes investigadores non poderá ser inferior á que corresponda ao persoal investigador que realice actividades análogas.

Este persoal investigador poderá prestar colaboracións complementarias en tarefas docentes relacionadas coa actividade de investigación proposta ata un máximo de horas 80 anuais.

As situacións de Incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, adopción ou acollemento , risco durante a lactación e paternidade suspenderán o computo da duración do contrato.

Normativa

 • Artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 488/1998, de de 27 marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos formativos. [Permalink ELI]
 • Artigo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Estar en posesión do Título de licenciado, enxeñeiro, arquitecto, graduado universitario con grao de polo menos 300 créditos ECTST ((European Credit Transfer System), ou master universitario, ou equivalente e fosen admitidos a un programa de doutoramento. Este persoal terá a consideración de persoal investigador predoutoral en formación.

Caracteristicas do contrato

O contrato formalizarase por escrito entre o persoal investigador predoutoral en formación na súa condición de traballador e a Universidade pública ou organismo de investigación titular da unidade investigadora na súa condición de empregador, e deberá acompañarse de escrito de admisión ao programa de doutoramento expedido pola unidade responsable do este programa, ou pola escola de doutoramento ou posgrao no seu caso.

O contrato será de duración determinada con dedicación a tempo completo.

A duración do contrato non poderá ser inferior a un ano, nin exceder de catro anos. Cando se concierte por unha duración inferior a catro anos poderá prorrogarse sucesivamente sen que, en ningún caso, as prórrogas poidan ter unha duración inferior a un ano.

En ningún caso o contrato inicial máis as prórrogas poderá exceder de catro anos.

No caso de persoas con discapacidade o contrato poderá alcanzar unha duración máxima de seis anos, prorrogas incluídas, tendo en conta as características da actividade investigadora e o impacto do grao das limitacións no desenvolvemento da actividade, previo informe favorable do Servizo Público de Emprego competente, que a estes efectos poderá solicitar informe dos equipos técnicos de valoración e orientación da discapacidade competentes.

Cando o contrato resulte prorrogable, e o traballador continúe desenvolvendo as actividades obxecto do mesmo, entenderase prorrogado automaticamente, salvo informe desfavorable de avaliación motivado emitido pola comisión académica do programa de doutoramento, ou no seu caso da escola de doutoramento, ata completar a súa duración máxima.

O persoal investigador predoutoral en formación non poderá ser contratado mediante esta modalidade, na mesma ou distinta entidade, por un tempo superior ao máximo posible de catro ou seis anos, segundo os casos.

Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, no caso de que, por estar xa contratado o traballador baixo esta modalidade, o tempo que reste ata o máximo de catro anos, ou de seis no caso de persoas con discapacidade, sexa inferior a un ano, poderá concertarse o contrato, ou a súa prórroga, polo tempo que reste ata o máximo establecido en cada caso.

As situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural, maternidade, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento e paternidade, suspenderán o cómputo da duración do contrato. Igualmente suspenderano as situacións previstas no artigo 45 . 1 .n) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, como medida de protección das mulleres vítimas de violencia de xénero.

A retribución deste contrato non poderá ser inferior ao 56 100 por de o salario fixado para as categorías equivalentes nos convenios colectivos do seu ámbito de aplicación durante os dous primeiros anos, ao 60 100 por durante o terceiro ano, e ao 75 100 por durante o cuarto ano. Tampouco poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional que se estableza cada ano, segundo o artigo 27 do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Para o establecemento das retribucións anteriores tomarase como referencia mínima a categoría correspondente ao Grupo 1 de persoal laboral da táboa salarial recollida no convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado.

Incentivos

Este contrato dará dereito a unha redución do 30 % da cota empresarial por continxencias comúns durante a duración do contrato.

Normativa

 • Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. [Permalink ELI]
 • Artigos 20 e 21 e disposicións adicionais primeira e décimo oitava da Lei 14/2011, de de 1 xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2720/1998, de de 18 decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada. [Permalink ELI]
 • Artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Estar nun centro penal como penado.

Características do contrato

A relación laboral regularase de acordo con o Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo.

A duración coincidirá coa da obra ou o servizo que se lle encomende.

Realizarase no modelo oficial establecido para o efecto e comunicarase ao Servizo Público de Emprego no prazo do dez días seguintes á súa concertación.

Requisitos da empresa

Entidade Estatal Traballo Penal e Formación para o Emprego ou órgano autonómico equivalente.

Incentivos

Bonificación do 65 % das cotizacións, relativas aos mesmos, polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, formación profesional e Fondo de Garantía Salarial.

Así mesmo, ás cotas empresariais por continxencias comúns que se determinen para este traballadores aplicaráselles unha bonificación do 45 por cento. Cando resulten de aplicación as bonificacións que puidesen estar establecidas ou se establezan para as relacións laborais de carácter especial, optarase polas que resulten máis beneficiosas..

Normativa

 • Real Decreto 782 2001, de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade. [Permalink ELI]
 • Disposición adicional 23 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Os menores internos que teñan a idade laboral legalmente establecida, teñen dereito a un traballo remunerado, dentro das dispoñibilidades da entidade pública, e ás prestacións sociais que legalmente lles correspondan.

Requisitos da empresa

Terá a consideración de empregador a entidade pública correspondente ou a persoa física ou xurídica coa que teña establecido o oportuno concerto, sen prexuízo da responsabilidade solidaria da entidade pública, respecto dos incumprimentos en materia salarial e de Seguridade Social.

A estes efectos, a entidade pública levará a cabo as actuacións necesarias para facilitar que este menores desenvolvan actividades laborais remuneradas de carácter produtivo, dentro ou fóra dos centros, en función do réxime ou tipo de internamento.

A relación laboral dos internos que se desenvolva fose dos centros e estea sometida a un sistema de contratación ordinaria con empresarios regularase pola lexislación laboral común, sen prexuízo da supervisión que no desenvolvemento destes contratos póidase realizar pola entidade pública competente sobre a súa adecuación co programa de execución da medida.

O traballo produtivo que se desenvolva nos centros específicos para menores infractores será dirixido pola entidade pública correspondente, directamente ou a través de persoas físicas ou xurídicas coas que se establezan concertos.

Características do contrato

Aos traballadores menores de anos 18 aplicaránselles as normas seguintes:

 1. Non poderán realizar traballos nocturnos, nin aquelas actividades ou postos de traballo prohibidos aos menores.
 2. Non poderán realizar horas extraordinarias.
 3. Non poderán realizar máis de oito horas diarias de traballo efectivo, incluíndo, no seu caso, o tempo dedicado á formación e, se traballasen para varios empregadores, as horas realizadas para cada un deles.
 4. Sempre que a duración da xornada diaria continuada exceda de catro horas e media, deberá establecerse un período de descanso durante a este xornada non inferior a minutos.. 30
 5. A duración do descanso semanal será como mínimo de dous días ininterrompidos.
 6. No seu caso, poderanse establecer reglamentariamente outras especialidades que se consideren necesarias en relación coa Normativa existente para os penados.

En todo caso, o traballo que realicen os internos terá como finalidade esencial a súa inserción laboral, así como a súa incorporación ao mercado de traballo. A estes efectos, a práctica laboral complementarase con cursos de formación profesional ocupacional ou outros programas que melloren a súa competencia e capacidade laboral e favorezan a súa futura inserción laboral.

Seralles de aplicación a Normativa reguladora da relación laboral especial penal e da protección de Seguridade Social establecida na lexislación vixente para o colectivo de menores.

Normativa

 • Lei Orgánica 5/2002, de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1774/2004, de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5/2000, de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 782/2001, de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade. [Permalink ELI]

Caracteristicas do contrato

Celebrado cun grupo de traballadores considerado na súa totalidade.

O empresario non terá fronte a cada un dos seus membros os dereitos e deberes que como tal compétenlle.

O xefe de grupo ostentase a representación dos que o integran, respondendo as obrigacións inherentes á este representación.

O contrato poderá ser verbal ou escrito.

A súa duración poderá ser duración determinada.

O contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego no prazo de dez días e comunicarase a súa celebración no mesmo prazo se é verbal.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Definición

Considérase persoal de Alta Dirección a aqueles traballadores que exercitan poderes inherentes á titularidade xurídica da empresa, e os relativos aos obxectivos xerais da mesma con autonomía e plena responsabilidade só limitadas polos criterios e instrucións directas emanadas da persoa ou dos órganos superiores de goberno e administración da Entidade que respectivamente ocupe aquela titularidade.

Características do contrato

Formalizarase por escrito, en exemplar duplicado, un para cada parte contratante. En ausencia de pacto escrito, entenderase que o empregado é persoal de alta dirección cando se dean os supostos do artigo 8 . 1 . do Estatuto dos Traballadores e a prestación profesional correspóndase coa que define o artigo 1 . 2 . do Real Decreto 1382 / 1985 , de de 1 agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección.

Poderá concertarse un período de proba que en ningún caso poderá exceder de nove meses, se a súa duración é indefinida.

Transcorrido o período de proba sen que se produciu desistimiento, o contrato producirá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador na Empresa.

O contrato de traballo terá a duración que as partes acorden.

A xornada, horarios, festas e permisos, así como para vacacións, será o fixado nas cláusulas do contrato, en canto non configuren prestacións a cargo do empregado que excedan notoriamente das que sexan usuais no ámbito profesional correspondente.

Normativa

 • Real Decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección. [Permalink ELI]

Calquera outra relación laboral que non poida incluírse en ningunha das definidas nesta guía.

(Queda derrogado desde o 1/1/2013 , disposición derogatoria única lei 27/2011, de de 1 agosto, excepto para os supostos que se indican)

Definición

Este contrato ten por obxecto a contratación de traballadores desempregados en substitución de traballadores que anticipen a súa idade ordinaria de xubilación de sesenta e cinco a sesenta e catro anos.

Esta medida de fomento de emprego queda derrogada de acordo con a disposición xa citada,fóra dos seguintes supostos de acordo con o establecido na disposición final 10.2 da Lei 27/2011, de de 1 agosto.

Seguirase aplicando a regulación da pensión de xubilación, nas súas diferentes modalidades, requisitos de acceso e condicións e regras de determinación de prestacións, vixentes antes da entrada en vigor da citada Lei, ás pensións de xubilación que se causen antes de xaneiro de en 2019 os seguintes supostos:

 • a) As persoas cuxa relación laboral se extinguise antes da publicación da Lei 27/2011, de de 1 agosto.
 • b) As persoas con relación laboral suspendida ou extinguida como consecuencia de decisións adoptadas en expedientes de regulación de emprego, ou por medio de convenios colectivos de calquera ámbito e/ou acordos colectivos de empresa, así como por decisións adoptadas en procedementos concursais, aprobados ou subscritos con anterioridade á data de publicación da presente Lei, con independencia de que a Extinción da relación laboral produciuse con anterioridade ou posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.
 • c) Quen accedesen á pensión de xubilación parcial con anterioridade á data de publicación da presente Lei, así como as persoas incorporadas antes da data de publicación desta Lei a plans de xubilación parcial, recollidos en convenios colectivos de calquera ámbito ou acordos colectivos de empresas, con independencia de que o acceso á xubilación parcial produciuse con anterioridade ou posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.

Características do contrato

A súa duración será como mínimo dun ano.

Ao traballador que se xubila débelle faltar un ano como máximo para alcanzar a idade ordinaria de xubilación.

O contrato de substitución poderá concertarse ao amparo de calquera das modalidades de contratación, excepto a contratación a tempo parcial e a modalidade prevista no artigo 15.1.b) do Estatuto dos Traballadores (eventual por circunstancias da produción).

Haberá de formalizarse por escrito, debendo constar no mesmo o nome do traballador a quen se substitúe.

O contrato comunicarase no prazo do dez días seguintes á súa concertación ao Servizo Público de Emprego correspondente, onde quedará depositado un exemplar; outra copia do contrato será entregada ao traballador que se xubile, para que o presente na entidade xestora á que corresponda o recoñecemento do dereito á pensión de xubilación.

Outras características

Nos supostos en que estea prevista a aplicación de coeficientes reductores da idade mínima de sesenta e cinco anos, este coeficientes aplicaranse á idade de sesenta e catro anos.

Se durante a vixencia do contrato prodúcese o cesamento do traballador, a empresa queda obrigada a substituílo, no prazo de quince días, por outro traballador desempregado polo tempo que reste para alcanzar a duración mínima do contrato, salvo caso de forza maior.

En caso de incumprimento, a empresa deberá abfonar á entidade xestora o importe da prestación de xubilación devindicada ata o cesamento do traballador contratado.

Normativa

 • Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema de Seguridade Social. [Permalink ELI]

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-012-7

Actualizada a xaneiro 2021