DATOS BÁSICOS DE MOBILIDADE: CONTRATACIÓN E MOBILIDADE XEOGRÁFICA DOS TRABALLADORES EN ESPAÑA

2019

Datos básicos de movilidad: Contratación y Movilidad Geográfica de los Trabajadores en España

O Servizo Público de Emprego Estatal ten no Observatorio das Ocupacións un instrumento dinámico que permite coñecer cal é a situación e a evolución do mercado laboral, así como os cambios conxunturais e estruturais que nel se producen.

Dentro deste contexto encádrase o informe Datos Básicos de Mobilidade, cuxo obxectivo é mostrar as características da mobilidade xeográfica dos traballadores por motivos laborais en España.

Este estudo está realizado sobre a base dos contratos rexistrados nos Servizos Públicos de Emprego, dos que se pode extraer información sobre os fluxos de traballadores entre provincias ou entre comunidades autónomas, permitindo caracterizar os devanditos ámbitos xeográficos, en función dos saldos, como emisores ou receptores en termos de contratación.

Índice

  • Presentación
  • Notas metodolóxicas
  • Aspectos xerais da mobilidade xeográfica en España
  • Mobilidade interautonómica da contratación
  • Mobilidade interprovincial da contratación
  • Fichas autonómicas e provinciais
  • Fluxos interautonómicos e interprovinciais da contratación